5 Oca 2018

İnşaat Mühendisliği Tüm Detaylarıyla

İnşaat Mühendisliği Tanımı

 • Evrende, canlıların tabiat ile ahenk içinde yaşamalarını temin ve medeniyet inşa etmek üzere, insan eliyle yapılacak tesislerin yapılabilme, yapıp ve yıkım şartlarını araştıran, çevre ile uyumlu ve ekonomik olmak üzere, belirli bir süre kullanımını temin edecek dayanım hesaplamalarını, malzeme seçimini ve bilimsel hesaplamalarını, yapılmış tesislerde aynı esaslarda tamir, bakım, onarım, değişiklik ve eklentilerini yapan mühendislik bilimi ve uygulama dalıdır.

          Daha kısa ve genel bir tanım ile özetlemek gerekirse ;
 • İnşaat mühendisliği eğitimi almış olup, bu meslek alanına giren tüm faaliyetleri yürütebilecek, bilimsel çalışma ve uygulama yapabilecek donanıma sahip mühendistir.
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere İnşaat Mühendisliği insanların refahı için sürekli bir şekilde de devamlılığı olan bir meslek alanıdır. İnşaat mühendisliği belki de geçmişten beri süregelen en eski mesleklerden birisidir. İnsanlar ilk çağlar da bile kendilerine barınacak yer yapmayı görev bilmişlerdir. Bu fikir doğrultusunda yeryüzünde insan var oldukça devam edecek meslek alanlarından birisidir. Sonuç olarak; insanlar var oldukça barınmaya ihtiyaç duyacaklarından dolayı inşaat mühendisliği eğitimi almış ve hala almakta olup bu meslek alanına hizmet edecek bir bireyin de kendini geliştirmesi gerekir ve çağa ayak uydurması gerekir.

Ne İş Yapar

      Kaba ve yüzeysel bir bilgi vermek gerekirse:        

İnşaat Mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularda görev yapar."

       Görevleri


 • Yapılması istenen yapının planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını inceler, mühendislik hesapları yapar, bunlarla ilgili projeler hazırlar, gerekli malzeme ve donanımı hesaplar ve yapım araç-gereçleri sağlar,
 • İnşaat projeleri ile ilgili olarak yapıyı yaptıran kişi veya birimin istekleri doğrultusunda proje ve ihale dosyası hazırlar,
 • İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projelerini çizer, gerekirse projede değişiklik yapar,
 • İnşaatı belli bir program dahilinde yürütür, uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlar,
 • Özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler, özel fiyat analizi hazırlar, ihale komisyonuyla birlikte ihale işlemlerini yapar, ihalesi yapılan işlerin projeye uygunluğunu denetler,
 • İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapar,
 • Yeni teknolojilerin uygulanması için işbaşı eğitimi yapar, yaptırır.
 • İnşaat mühendislerinin görevlerinden bazıları bu şekildedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan


 • İnşaat mühendisliğini bitiren öğrenciye “İnşaat Mühendisi” unvanı verilir. Kurucu mühendislik sayılan inşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından bu meslekte çalışanlar çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duymaktadır. Bu dalların başlıcaları, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaşım vb. dir. Lisansüstü öğretim düzeyinde, öğrencinin bu alanlardan birinde bilgi ve yeteneğini geliştirmesi ve seçtiği alan içinde bulunan belli bir problem üzerinde özgün araştırma yapması eklenir. Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun, inşaat mühendisi kuracağı yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür.

Çalışma Alanları

·         İnşaat mühendisliği çalışmalarının önemli bir bölümü büroda gerçekleştirilirse de, bir bölümü uygulama alanında yer alır. Bu nedenle, inşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları şantiyede, pek çoğu da her iki alanda görev yaparlar. 
     
      Ülkemizde inşaat mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde, kamu iktisadi teşekküllerinde görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır. Gelecekte inşaat mühendislerine duyulan gereksinme daha da artacaktır. İnşaat mühendisleri müteahhit olarak serbest de çalışabilirler


Paylaş:

Yazar:

Merhaba ben Mehmet Kaan OLUĞ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühedisliği bölümü öğrencisiyim. 21 yaşındayım. AutoCad programını aktif olarak kullanmaktayım. Çelik yapı tasarımları hakkında ilgiliyim.

E-Mail: kaanolug@muhendisol.com

Yorum Gönder

Yorum Kuralları
1. Hakaret ve argo kelimeler içeren yorumlar onaylanmaz.
2. Link içeren yorumlar onaylanmaz.
3. Site yararına olmayan yorumlar onaylanmaz.

 
Telif Hakkı © 2014'den beri Mühendis Ol
Gizlilik Politikası ve Telif Hakkı -Site Haritası-