1. Anasayfa
 2. Önemli Kaynaklar

İngilizce – Türkçe Teknik Terimler Sözlüğü

İngilizce – Türkçe Teknik Terimler Sözlüğü
0
A.C. generator: Alternatif akım jeneratörü
A.C. main exciter: Alternatif akım ana ikaz jeneratörü
Abrasive: Abrasif, Aşındırıcı
Absolute Pressure: Mutlak Basınç
Absorption: Soğurma
Absorptivity: Soğurma Katsayısı
Acceleration: İvme
Acceptance Sampling Plan: Örnekleme Planı
Access door: Giriş kapısı, giriş kapağı
Access of steam: Buhar girişi
Access panel: Erişim panosu
Accessory: Aksesuar
Accessory equipments: Aksesuar ekipmanlar, aksesuarlar
Accessory parts: Aksesuar parçalar, aksesuarlar
Accumulation: Birikim
Accumulator: Akümülatör
Accuracy: Hassasiyet, doğruluk
Accuracy: Doğruluk,Kesinlik
Accurate: Tam, doğru
Acetic Acid: Asetik Asit
Acetylene: Asetilen
Acetylene cylinder: Asetilen tüpü
Acid: Asit
Acid cleaning: Asitle temizleme, asitle yıkama
Acid corrosion: Asit korozyonu
Acid count: Asit sayısı
Acid dew point: Asit çiylenme noktası
Acid figure: Asit sayısı
Acid injection: Asit enjeksiyonu
Acid number: Asit sayısı
Acid pickling: Asitle temizleme, asitle yıkama
Acid tank: Asit tankı
Acid value: Asit değeri
Acidity Regulators: Asitliği Düzenleyiciler
Acid-proof: Asite dayanıklı
Acid-resistant: Asite dayanıklı
Acknowledge button: Onaylama butonu
Acknowledgement switch: Onay şalteri
Acoustic Drying: Yankılanımlı Kurutma
Acoustic frequency: Akustik frekansı
Acoustics: Akustik
Action Times Activation Energy: Hareket, Eylem Zamanları Etkinlik Enerjisi
Activated carbon filter: Aktif karbon filtre (su arıtımında)
Active carbon filter: Aktif karbon filtre (su arıtımında)
Active current: Aktif akım
Active energy meter: Aktif enerji ölçeri
Active power: Aktif güç
Actual capacity: Gerçek kapasite
Actual load: Gerçek yük, yararlı yük
Actual signal: Gerçek sinyal
Actual value: Gerçek değer
Actual-value indicator: Gerçek değer göstergesi
Actual-value transducer: Gerçek değer transdüseri
Actual-value transmitter: Gerçek değer transmiteri
Actuating signal: Reglaj sapma değeri sinyali
Actuator: Tahrik düzeneği
Actuator: Başlatıcı, Çalıştırıcı, İşletici
Actuator piston: Tahrik pistonu, kumanda pistonu
açmak: 
Adapter: Adaptör
Adapter flange: Adaptör flanşı
Adapter nipple: Adaptör memesi
Adapter plug: Adaptör fiş
Adaptive Control: Uyabilen Denetim
Adder valve: Devreye alma valfi
Additive: Katkı maddesi
Adhere, to-: Yapışmak
Adhesive: Yapışkan
Adiabatic: Adiyabatik, sabit ısıda
Adiabatic: Adyabatik, Isı Geçirmez
Adiabatic curve: Adiyabatik eğri
Adiabatic efficiency: Adiyabatik verim
Adiabatic energy: Adiyabatik enerji
Adiabatic expansion: Adiyabatik genleşme, adiyabatik genişme
Adiabatic process: Adiyabatik proses
Adiabatic Saturation: Isı Geçirimsiz Doyma, Değişmeyen Isıda Doyma
Adiabatic Saturation Temperature: Isı Geçirimsiz Doyma Sıcaklığı
Adiabatic-Saturation Curve: Isı Geçirimsiz Doyma Eğrisi
Adjust, to-: Ayarlamak
Adjustable: Ayarlanabilir
Adjustable blades: Ayarlanabilir kanatlar
Adjustable speed: Ayarlanabilir hız
Adjustable speed motor: Hı z ayarlı motor
Adjustable vanes (fans): Ayarlanabilir kanatlar (fanlarda)
Adjusting key: Ayar anahtarı
Adjusting lever: Ayar manivelası
Adjusting mechanism: Ayar mekanizması
Adjusting ring (ball bearing): Ayar bileziği (bilyalı yataklarda)
Adjusting screw: Ayar vidası
Adjusting spindle: Ayar mili
Adjustment: Ayar
Adjustment range: Ayar aralığı
Administrative building: İdari bina
Admissible: Kabul edilebilir
Admissible deviation: Kabul edilebilir sapma
Admission: Giriş
Admission chest: Buhar giriş kasası
Admission of steam: Buhar girişi
Admission section: Giriş bölümü
Admittance: Giriş
Admittance: Admitans
Adsorbent: Yüzeyine Tutan
Adsorption Isotherm: Yüzeye Soğurma Eşsıcaklık Eğrisi
Advantage: Avantaj
Advantage factor: Avantaj faktörü
Aeration: Havalandırma
Aeroderivative gas türbine: Aeroderivetif gaz türbini
Aerodynamic force: Aerodinamik kuvvet
After condenser: Son yoğuşturucu
After-burning grate: Son yanma ızgarası
Aftercooler: Son soğutucu
Agar Diffusion Method: Katı Diffüzyon Yöntemi
Agar Medium: Katı Besiyeri
Agar Slant: Yatık Agar
Aggregate: Agrega
Aging: Olgunlaştırma
Aging test: Yaşlandırma testi
Agitation: Çalkalama
Agitator: Karıştırıcı
Agitator: Çalkalayıcı
Air: Hava
Air baffle: Hava yönlendiricisi
Air baffle plate: Hava yönlendirme plakası
Air baffle ring: Hava yönlendirme halkası
Air blast: Hava darbesi
Air blower: Hava fanı
Air bottle: Hava tüpü
Air cannon: Hava topu, hava tabancası (kömür bunkeri tıkanmalarına karşı)
Air cleaner: Havalı temizleyici, hava filtresi
Air cock: Hava tahliye musluğu
Air compressor: Hava kompresörü
Air cooled blade: Hava soğutmalı kanat (gaz türbinlerinde)
Air cooled condensing plant: Hava soğutmalı kondenser
Air cooler: Hava soğutucusu, havalı soğutucu
Air cooling: Havalı soğutma
Air cylinder: Hava tüpü
Air duct: Hava kanalı
Air ejector: Havalı ejektör
Air extraction valve: Hava çıkarma (tahliye) valfi
Air fan: Hava fanı
Air filter: Hava filtresi
Air filter casing: Hava filtresi gövdesi
Air filter housing: Hava filtresi gövdesi
Air flow: Hava akışı
Air gap: Hava aralığı
Air gap seal: Hava aralığı sızdırmazlığı
Air guide cover: Hava yönlendirme perdesi
Air guide ring: Hava yönlendirme bileziği
Air gun: Hava tabancası (kömür bunkeri tıkanma-larına karşı)
Air heater: Hava ısıtıcısı, hava ön ısıtıcısı, luvo
Air heater heating surfaces: Hava ön ısıtıcısı ısıtma yüzeyleri
Air heater inlet duct: Hava ön ısıtıcısı giriş kanalı
Air infiltration (to boiler): Hava kaçağı (kazana)
Air inlet: Hava girişi
Air intake: Havalandırma, hava girişi
Air intake filter: Hava giriş filtresi (örn: gaz türbinlerinde)
Air intake silencer: Hava giriş susturucusu (örn: gaz türbinlerinde)
Air lance (soot blower): Hava lansı (kurum üfleyicisinin)
Air Leak: Hava Sızıntısı
Air leakage into turbine: Türbine hava kaçağı
Air nozzle: Hava nozulu, hava memesi
Air pocket: Hava cebi
Air pollution: Hava kirliliği
Air preheater: Hava ön ısıtıcısı, luvo
Air ratio: Hava fazlalık katsayısı
Air regulating damper: Hava ayar damperi
Air requirement: Hava gereksinimi
Air separation capability: Hava ayrıştırma kabiliyeti
Air servomotor: Hava servomotoru, havalı servomotor
Air Supply: Hava Besleme
Air tank: Hava tankı
Air tank: Hava tankı
Air-blast: Fan havası
Air-blast circuit breaker: Havalı kesici
Air-blast cooling: Hava fanlı soğutma
Airborne: Hava Kökenli
Air-break contactor: Havalı kontaktör
Airflow Arrangements, Spray Dryers: Püskürtmeli Kurutucularda Hava Besleme Düzenleri
Air-flow indicator: Hava akış göstergesi
Air-flow meter: Hava debimetresi
Air-flow monitor: Hava akışı monitörü
Air-Lift Dryers: Havayla Kaldırmalı Kurutucular
Air-suction connecting pipe: Hava emiş bağlantı borusu
Air-suction device: Hava emme cihazı
Air-suction line: Hava emiş hattı
Air-suction pipe: Hava emiş borusu
Airtight: Hava sızdırmaz
Alarm: Alarm
Alarm annunciation system: Alarm ihbar sistemi
Alarm device: Alarm cihazı
Alarm signal register: Alarm sinyal kaydedicisi
Alarm switch: Alarm şalteri
Alarm system: Alarm sistemi
Alcoholic Beverages: Alkollü İçecekler
Algae: Alg
Algebra: Cebir
Align, to-: Laynına getirmek, eksenlemek, hizalamak
Aligned: Laynına getirilmiş, eksenlenmiş, hizalanmış
Aligning pedestal: Ayar sehbası, ayar pedestalı
Alignment: Layn, hiza, laynına getirme, hizalama, aynı eksene getirme
Alignment of shafts: Şaftların laynına getirilmesi, şaftların eksenlenmesi
Alignment pedestal: Ayar sehbası, ayar pedestalı
Alignment screw: Ayar vidası
Alignment shaft: Ayar şaftı
Alignment value: Ayar değeri
Alkali: Alkali
Alkaline: Alkali
Alkaline boil-out: Alkali kaynatma
Alkaline cleaning: Alkalik temizleme (örn: buhar kazanlarını)
Alkalinity: Alkalinite
Allowable: İzin verilebilir
Allowable devition: İzin verilebilir sapma, kabul edilebilir sapma
Allowance: Tolerans
Alternating current: Alternatif akım
Alternating voltage: Alternatif gerilim
Alternator: Alternatör, alternatif akım jeneratörü
Ambient conditions: Çevre şartları
Ambient temperature: Çevre sıcaklığı
Ammeter: Ampermetre
Ammonia: Amonyak
Ammonium: Amonyum
Ammonium sulphate: Amonyum sülfat
Ammonium sulphide: Amonyum sülfür
Amorphous: Şekilsiz
Amperage: Amperaj
Ampere: Amper
Ampere-hour: Amper-saat
Amplification: Amplifikasyon, yükseltme
Amplifier: Amplifikatör, yükseltici
Amplifier cylinder: Amplifikatör silindiri
Amplifier piston: Amplifikatör pistonu
Amplitude: Amplitüt, genlik
Amplitude distortion: Genlik bozulması
Amplitude of deflection: Sapma genliği
Amplitude of oscillation: Osilasyon genliği
Amplitude Ratio: Genlik Oranı
Amplitude response: Genlik tepkisi
Analog: Analog
Analog signal module: Analog sinyal modülü
Analogous Quantities: Benzeşen Ölçüler
Analyser: Analizör
Analysis: Analiz
Analysis Of Variance: Değişim İncelemesi
Anchor: Çıpa
Ancillary steam line: Yardı mcı buhar hattı
Angle stop valve: Açılı stop valfi, köşeli stop valfi
Angle thermometer: Açı lı termometre
Angle valve: Açı lı valf, köşeli valf
Angular contact ball bearing: Açı sal temaslı bilyalı yatak
Angular frequency: Açı sal frekans, dönme frekansı
Angular sensor: Açı sal sensör
Angular velocity: Açısal hız, dönme hızı
Anhydrous: Susuz
Anion: Anyon
Anion exchanger: Anyon değiştirici
Anion exchanger resin: Anyon reçinesi, anyon değiştirici reçine
Anion resin: Anyon reçinesi
Annual specific heat consumption: Yıllık özgül ısı harcaması
Annunciation: Uyarı, ikaz, ihbar
Annunciator: Uyarı cihazı, ihbar cihazı
Anode: Anot, pozitif kutup
Anode battery: Anot bataryası
Anode potential: Anot gerilimi
Anode voltage: Anot gerilimi
Anthracite: Antrasit
Anticaking: Topaklanmayı Engelleyen
Anticlockwise rotation: Saatin ters yönünde dönme
Anticorrosive agent: Pas önleyici madde
Antifoam: Köpük Giderici
Antifriction bearing: Sürtünmesiz yatak
Antimotoring protection: Motorlama koruması
Antioxidant: Oksitlenme Önleyici
Antipolishing ring: Kurum temizleme çemberi (dizel motor-larda)
Apparent output: Görünür güç
Apparent power: Görünür güç
Approval: Onay
Approved drawing: Onaylı çizim, onaylı teknik resim
Arc welding: Ark kaynağı
Arithmetic Mean: Aritmetik Ortalama
Arithmetic Mean Diameter: Aritmetik Ortalama Çapı
Armature: Endüvi, çekirdek, nüve
Armature clamping ring: Endüvi baskı halkası
Armature components: Endüvi elemanları
Armature core: Endüvi saç paketi
Armature current: Endüvi akımı
Armature end plate: Endüvi baskı plakası
Armature voltage: Endüvi gerilimi
Armature winding: Endüvi sargısı
Armor: Zırh
Armoring: Zırhlama
Aroma: Koku
Arrangement of burners: Yakıcıların yerleştirilme düzeni
Artificial draught: Suni çekme
Asbestos: Asbest
Ash: Kül
Ash and moisture free (analysis): Kül ve nem hariç (kömür analizi)
Ash bogie: Curuf arabası
Ash content: Kül miktarı
Ash dam: Kül barajı
Ash disposal: Kül atma, kül depolama
Ash extractor: Curuf çıkarıcı
Ash free (analysis): Kül hariç (kömür analizi)
Ash fusion temperature: Külün ergime sıcaklığı
Ash handling plant: Kül atma teçhizatı
Ash hopper: Kül silosu
Ash pit: Kül çukuru
Ash pump: Kül pompası
Ash removal: Kül atma
Ash silo: Kül silosu
Askania governor: Askania regülatör
Assemble, to-: Monte etmek
Assembly: Montaj
Assembly block: Montaj bloğu
Assembly clearence: Montaj kleransı
Assembly of stator winding: Stator sargı montajı
Assembly pedestal: Asenkron admitans
Assumption: Varsayım
Asynchronous admittance: Asenkron alternatör
Asynchronous alternator: Asenkron jeneratör
Asynchronous generator: Asenkron empedans
Asynchronous impedance: Asenkron makina
Asynchronous machine: Asenkron motor
Asynchronous motor: Asenkron reaktans
Asynchronous reactance: Atmosfer
Muhendisol.com
Atmosphere: Atmosfere salma, havaya salma
Atmospheric exhaust operation: Atmosfere salma basıncı, kazan emniyet
Atmospheric exhaust pressure: ventili açma basıncı
Atmospheric exhaust valve: Atmosfere salma valfi, kazan emniyet ventili
Atmospheric pressure type fluidized bed boiler : Atmosferik akışkan yataklı kazan
Atomizer (liquid fuels): Atomizör (sıvı yakıtlar için)
Atomizers: Rotating Disks,Spray Nozzles: Atomizerler: Dönen Diskler, Püskürtme Memeleri
Attemperator: Soğutucu
Attenuation: Sönümlenme
Attenuation coefficient: Sönümlenme faktörü
Attenuation Ratio: Azalma Oranı
Attenuator: Sönümlenme elemanı
Attribute Analysis Autoclave: Nitelik Değerlendirme Otoklav
Audible: Duyulabilir, sesli
Audible alarm: Sesli alarm
Audio frequency: Ses frekansı
Audio signal: Ses sinyali
Austenite: Austenit
Autogenous: Otojen
Autogenous welding: Otojen kaynağı
Automatic: Otomatik
Automatic change-over: Otomatik komütatör
Automatic circuit breaker: Otomatik kesici
Automatic coal sampler: Otomatik kömür numunesi alıcısı
Automatic coal weigher: Otomatik kömür tartısı
Automatic control: Otomatik kontrol, reglaj
Automatic controller: Otomatik regülatör
Automatic extraction: Otomatik ara buhar alma
Automatic extraction steam turbine: Otomatik ara buharlı türbin
Automatic pilot: Otomatik pilot, otomatik kumanda
Automatic regulation: Otomatik kontrol
Automatic regulator: Montaj sehpası
Automatic regulator: Otomatik regülatör
Automatic Reset: Otomatik Sıfırlama
Automatic starting gear: Otomatik yolverme düzeneği
Automatic starting valve: Otomatik yol verme valfi
Automatic start-up system: Otomatik yol verme sistemi
Automatic start-up valve: Otomatik yol verme valfi
Automatic testing system: Otomatik test sistemi
Automatic trip gear: Otomatik trip sistemi
Autotransformer: Ototrafo, ototransformatör
Auxiliaries: Santral yardımcı teçhizatı
Auxiliary: Yardımcı
Auxiliary bearing oil pump: Yardımcı yatak yağ pompası
Auxiliary boiler: Yardımcı kazan, start-up kazanı
Auxiliary burner: Yardımcı yakıcı
Auxiliary coil: Yardımcı bobin
Auxiliary condenser: Yardımcı kondenser
Auxiliary contact: Yardımcı kontak
Auxiliary contactor: Yardımcı kontaktör
Auxiliary control console: Yardımcı kontrol-kumanda konsolu
Auxiliary control piston: Yardımcı kontrol pistonu
Auxiliary drive: Yardımcı tahrik sistemi
Auxiliary energy: Yardımcı enerji
Auxiliary equipment: Yardımcı ekipman
Auxiliary exciter: Yardımcı ikaz jeneratörü
Auxiliary follower piston: Yardımcı takip pistonu
Auxiliary follow-up piston: Yardımcı takip pistonu
Auxiliary fuel: Yardımcı yakıt
Auxiliary journal bearing: Yardımcı taşıyıcı yatak
Auxiliary oil pump: Yardımcı yağ pompası
Auxiliary operation: Yardımcı işletme
Auxiliary pilot valve: Yardımcı pilot valf
Auxiliary power: Yardımcı güç
Auxiliary pulverised fuel firing equipment: Tozkömür yardımcı yakma ekipmanı
Auxiliary relay: Yardımcı röle
Auxiliary service supply: Yardımcı servis yerleri beslemesi
Auxiliary service water: Yardımcı servis yerleri suyu
Auxiliary service water circuit: Yardımcı servis yerleri su devresi
Auxiliary service water pump: Yardımcı servis yerleri su pompası
Auxiliary start-up fluid to the over speed trip: Aşırı hız ani kapama sistemi yardımcı yolverme sıvısı (yağı)
Auxiliary steam equipment: Yardımcı buhar ekipmanı
Auxiliary steam heating of boiler (for start-up): Yardımcı buharla kazanın ısıtılması (yol vermek için)
Auxiliary steam line: Yardımcı buhar hattı
Auxiliary switch: Yardımcı şalter
Auxiliary transformer: Yardımcı trafo
Auxiliary trip fluid to the overspeed trip: Aşırı hız ani kapama sistemi yardımcı trip sıvısı (yağı)
Auxiliary trip oil: Yardımcı trip yağı
Auxiliary tripping oil circuit: Yardımcı trip yağı devresi
Auxiliary winding: Yardımcı sargı
Availability: Emre amadelik
Average blade ring diameter: Kanat çemberi ortalama çapı
Average blading diameter: Ortalama kanat çapı
Average load: Ortalama yük
Average steam velocity: Ortalama buhar hızı
Average water level: Ortalama su seviyesi
Averaging Control: Ortalayıcı Denetim
Axial: Eksenel
Axial admission: Eksenel giriş
Axial alignment: Eksenel hiza
Axial back-pressure türbine: Eksenel karşı basınçlı türbin
Axial bearing: Eksenel yatak
Axial bearing safety device: Eksenel yatak emniyet aygıtı
Axial blade clearence: Kanat eksenal kleransı
Axial clearence: Eksenel klerans
Axial displacement: Eksenel kayma
Axial exhaust cross-section: Eksenel egzost kesiti
Axial fan: Eksenel fan
Axial flow fan: Eksenel fan, eksenel akımlı fan
Axial flow impulse turbine: Eksenel akışlı aksiyon türbini
Axial flow pump: Eksenel pompa
Axial flow turbine: Eksenel türbin
Axial load: Eksenel yük
Axial movement: Eksenel hareket, eksenel kayma
Axial play: Eksenel oynama, eksenel boşluk
Axial pressure: Eksenel basınç
Axial pump: Eksenel pompa, vidalı pompa
Axial steam flow: Eksenel buhar akışı
Axial thrust bearing: Eksenel basınç yatağı
Axial turbine: Eksenel türbin
Axial ventilator: Eksenel vantilatör
Axis of rotation: Dönme ekseni
Azeotrop: Eş Kaynar, Azeotrop
B: 
Back pressure: Karşı basınç
Back washing: Geri yıkama
Backfeed pump: Geri besleme pompası
Backflow: Geri akış
Back-flow and liquid level safety device: Geri akış ve sıvı seviyesi yükselmesine karşı emniyet cihazı
Backpressure alarm: Karşı basınç alarmı
Backpressure controller: Karşı basınç regülatörü
Back-pressure extraction turbine: Karşı basınçlı ara buhar türbini
Backpressure governor: Karşı basınç regülatörü
Backpressure monitor: Karşı basınç monitörü
Backpressure operation: Karşı basınçlı işletme
Backpressure power station: Karşı basınçlı santral
Backpressure protection device: Karşı basınç koruma cihazı
Back-pressure regulating valve: Karşı basınç reglaj valfi
Back-pressure regulation: Karşı basınç reglajı
Backpressure regulator: Karşı basınç regülatörü
Back-pressure steam: Karşı basınç buharı
Backpressure system: Karşı basınç sistemi, karşı basınç hattı
Backpressure turbine: Karşı basınç türbini, karşı basınçlı türbin
Backward movement: Ters yönde hareket, ters yönde dönme
Backward-curved blade: Arkaya kavisli kanat
Backwash waste sump: Geri yıkama atık haznesi, geri yıkama atık çukuru
Bacteria (plural): Bakteriler
Bactericidal: Bakteri Öldüren 5
Bactericide: Bakteri Öldürücü
Bacteriophage: Bakteriyofaj
Bacteriosin: Bakteriyosin
Bacteriostat: Bakterinin Gelişimini Önleyici
Bacteriostatic: Bakteriostatik
Bacterium (singular): Bakteri
Baffle: Yönlendirme plakası
Baffle plate: Yönlendirme plakası
Baffle ring: Yönlendirme bileziği, yönlendirme halkası
Baffle-Nozzle System: Yönlendirici, Saptırıcı Kanatçık-Meme Ağzı Sistemi
Baffle-type separator (in drum): Yönlendirme plakalı separatör (domda)
Bag filter: Torba filtre
Bagasse: Küspe, Posa
Baker’s Yeast: Ekmek Mayası
Bakery Products: Unlu Ürünler
Baking operation of stator core: Saç paketlerin kurutulması
Balance: Balans, denge
Balance dynamically, to-: Dinamik balanslamak
Balance hole: Balans deliği
Balance piston: Dengeleme pistonu
Balance statically, to-: Statik balanslamak
Balance weight: Balans ağırlığı
Balance, to-: Balanslamak
Balanced deflection: Simetrik sapma
Balanced gate valve: Basınç dengeli sürgülü valf
Balancing hole: Balans deliği
Balancing hole (pressure): Basınç dengeleme deliği
Balancing piston: Dengeleme pistonu, karşı basınç pistonu
Balancing plane: Balans düzlemi
Balancing spring: Dengeleme yayı
Balancing valve: Dengeleme valfi
Balancing weight: Balans ağırlığı
Ball and race type mill: Bilyalı değirmen
Ball and tube type mill: Tamburlu değirmen
Ball bearing: Bilyalı yatak, rulman
Ball bearing case: Bilyalı yatak mahfazası, bilyalı yatak yuvası
Ball bearing race: Bilyalı yatak mahfazası, bilyalı yatak yuvası
Ball bearing retainer: Bilyalı yatak mahfazası, bilyalı yatak yuvası
Ball mill: Bilyalı değirmen
Ball thrust bearing: Bilyalı eksenel yatak
Ball valve: Küresel vana
Ballast: Balast
Band: Bant
Band width: Bant aralığı, bant genişliği
Bandage: Bandaj
Band-Dryers: Bantlı Kurutucular
Banding: Bandajlama
Banding wire: Bandaj teli
Bar racks: Soğutma suyu giriş ızgarası, tarak
Bar screen: Soğutma suyu giriş ızgarası
Bar winding: Çubuk sargı, çubuk iletken
Barometer: Barometre
Barometric pressure: Barometre basıncı
Barrage: Nehir barajı, bent
Barrel casing construction: Silindirik gövde yapısı
Barrel-type casing: Silindirik gövde
Barrel-type cylinder: Silindirik gövde
Barrel-type HP cylinder: Silindirik yüksek basınç gövdesi
Barrel-type turbine: Silindirik gövdeli türbin
Barring device: Rotor döndürme düzeneği
Barring gear: Rotor döndürme dişlisi, virör
Barring gear motor: Rotor döndürme dişlisi motoru, virör motoru
Barton cell: Barton hücresi
Base: Temel, kaide
Base exciter: Temel ikaz, ana ikaz
Base frame: Ana gövde, ana karkas, ana şasi
Base line: Temel hat
Base load: Temel yük
Base load operation: Temel yükde çalışma
Base load power plant: Baz yük santralı
Base load running: Temel yükde çalışma
Base plate: Temel plakası
Base-load turbine: Temel yük türbini
Basement: Temel, zemin
Basic circuit diagram: Prensip devre şeması
Basic dimensions: Temel ölçüler
Basic symbol: Temel işaret
Basic tolerances: Ana toleranslar
Basis: Temel
Basket strainer: Sepet filtre
Batch: Kesikli, Kazan
Batch Drying: Kesikli Kurutma
Batch Process: Kesikli İşlem
Batch Reactor: Kesikli Reaktör
Battery: Batarya, akü
Battery charger: Batarya şarz cihazı
Battery room: Batarya odası, akü odası
Bayonet union: Bayonet bağlantı
Beam Length: Işın Boyu
Bearing: Yatak
Bearing block: Yatak sehpası, yatak bloğu
Bearing body: Yatak gövdesi
Bearing bolt: Yatak civatası, yatak saplaması
Bearing box: Yatak gövdesi
Bearing bushing: Yatak buşingi, yatak burcu
Bearing cap: Yatak kepi
Bearing clearence: Yatak kleransı
Bearing cover: Yatak kepi, yatak kapağı
Bearing current: Yatak akımı
Bearing friction: Yatak sürtünmesi
Bearing friction load: Yatak sürtünme yükü
Bearing housing: Yatak mahfazası
Bearing insulation: Yatak izolasyonu
Bearing jacking: Yatak kaldırma
Bearing jacking oil: Yatak kaldırma yağı
Bearing lining: Yatak kaplaması
Bearing load: Yatak yükü
Bearing metal: Yatak metali
Bearing oil: Yatak yağı
Bearing oil circuit: Yatak yağı devresi
Bearing oil circulation: Yatak yağı sirkülasyonu
Bearing oil pressure: Yatak yağı basıncı
Bearing oil pressure gauge: Yatak yağı manometresi
Bearing oil pump: Yatak yağı pompası
Bearing oil safety device: Yatak yağı emniyet cihazı
Bearing oil system: Yatak yağı devresi
Bearing oil wiper ring: Yatak yağı sıyırma bileziği
Bearing pedestal: Yatak pedestalı
Bearing pedestal cover: Yatak pedestal kapağı
Bearing plate: Yatak plaketi
Bearing play: Yatak boşluğu
Bearing pressure: Yatak basıncı
Bearing safety device: Yatak koruma düzeneği
Bearing shell: Yatak kovanı, yatak burcu
Bearing shield: Yatak plaketi
Bearing sleeve: Yatak manşonu
Bearing spacer: Yatak ara parçası
Bearing strenght: Yatak yük dayanımı
Bearing stress: Yatak taşıma gerilmesi
Bearing stud: Yatak saplaması
Bearing support: Yatak mesneti
Bearing support ring: Yatak mesnet halkası
Bearing surface: Yatak yüzeyi
Bearing temperature: Yatak sıcaklığı
Bearing vibration: Yatak vibrasyonu, yatak titreşimi
Bearing wiper ring: Yatak yağı sıyırma bileziği
Beater mill: Çarpmalı tip değirmen
Beater wheel: Değirmen fanı
Bed material: Yatak malzemesi (akışkan yataklı kazanlarda)
Bed, to-: Alıştırmak
Bedded (brushes): Alıştırılmış (fırçalar)
Bedding: Alıştırma, yataklama
Bellows: Genleşme kompansatörü, uzama kompansatörü, körük
Bellows type diaphragm: Körüklü membran
Belt: Bant, kayış
Belt conveyor: Bantlı konveyör
Belt Dryers: Kayışlı Kurutucular
Benson boiler: Benson tipi kazan
Bernouilli equation: Bernouilli denklemi
Bevel gear: Konik dişli
Bevel gear coupling: Konik dişli kaplin
BFP turbine: Kazan besleme suyu pompa türbini
Bias (voltage): Ön mıknatıslama voltajı
Bi-directional axial bearing: Çift yönlü eksenel yatak
Bi-directional thrust bearing: Çift yönlü basınç yatağı
Bi-drum boiler: Çift domlu kazan
Bill of lading: Konşimento
Bin and feeder system: Ara bunkerleme sistemi (toz kömür için)
Binary: Biner, ikili
Binary: İkili
Binding: Yapışkan, bağlayıcı
Binding agent: Bağlayıcı, birleştirici madde (sargılar için)
Binding Site: Bağlanma Yeri
bine: 
Bingham Plastic: Bingam Plastik
Binomial Distribution: İki Terimli Dağılım, Binom Dağılımı Yalnızca İki Olay Meydana Gelebildiğinde
Biochemical Oxygen Demand (BOD): Biyokimyasal Oksijen Gereksinimi (BOG)
Biodegradation: Biyolojik Yıkım
Biomass: Biyokütle
Bioprocess Bioreaction: Biyoişlem Biyotepkime
Biosynthesis: Biyosentez
Biotransformation Black Body: Biyolojik Dönüşüm Kara Cisim (Kara Madde)
Bi-polar maschine: Çift kutuplu makina
Bituminous coal: Bitümlü kömür, taşkömürü
Blackout: Şebeke oturması, genel kararma
Blade: Kanat
Blade angle: Kanat açısı
Blade attachment: Kanat sabitleme elemanı
Blade back: Kanat arkası
Blade body: Kanat gövdesi
Blade break-down: Kanat dağılması, kanat parçalanması
Blade carrier: Kanat tutucu
Blade channel: Kanat kanalı
Blade clearence: Kanat kleransı, kanat boşluğu
Blade clearence seal: Kanat boşluğu sızdırmazlığı
Blade contamination: Kanatda depozit oluşumu, birikinti oluşumu
Blade cooling: Kanadın soğutulması
Blade corrosion: Kanat korozyonu
Blade cross-cut: Kanat kesiti
Blade cross-section: Kanat kesiti
Blade curvature: Kanat kavisi
Blade deposits (turbines): Kanat depoziti, kanat birikintisi (türbinlerde)
Blade depth: Kanat derinliği
Blade diagram: Kanat diagramı
Blade edge: Kanat kenarı
Blade efficiency: Kanat verimi
Blade entrance angle: Kanat giriş açısı
Blade erosion: Kanat erozyonu, kanat aşınması
Blade exit angle: Kanat çıkış açısı
Blade exposure to steam: Kanatlara buhar yollama, kanatlara buhar açma
Blade fixing: Kanat sabitleme
Blade foot: Kanat kökü
Blade force: Kanada gelen kuvvet
Blade form: Kanat şekli
Blade fouling: Kanat kirliliği
Blade friction: Kanat sürtünmesi
Blade groove: Kanat yivi
Blade height: Kanat yüksekliği
Blade inlet: Kanat girişi
Blade inlet angle: Kanat giriş açısı
Blade inlet edge: Kanat giriş kenarı
Blade insertion hole: Kanat yerleştirme deliği
Blade installation: Kanat montajı
Blade leading edge: Kanat giriş kenarı
Blade length: Kanat uzunluğu
Blade length ratio: Kanat uzunluk oranı
Blade loading: Kanat yükü
Blade lock: Kanat kilit elemanı
Blade loss factor: Kanat kayıp katsayısı
Blade mounting: Kanat montajı
Blade notch: Kanat çentiği
Blade outlet: Kanat çıkışı
Blade outlet angle: Kanat çıkış açısı
Blade outlet edge: Kanat çıkış kenarı
Blade position: Kanat pozisyonu
Blade pressure: Kanat basıncı
Blade profile: Kanat profili
Blade ring: Kanat halkası, kanat çemberi, kanat ringi
Blade ring clearance: Kanat çember kleransı
Blade root: Kanat kökü
Blade row: Kanat kademesi, kanat sırası
Blade rubbing: Kanat sürtmesi
Blade shape: Kanat şekli
Blade side: Kanat tarafı
Blade slope: Kanat eğimi
Blade slot: Kanat yuvası
Blade thickness: Kanat kalınlığı
Blade tip: Kanat ucu
Blade tip loss: Kanat ucu kaybı
Blade tip speed: Kanat çevre hızı
Blade trailing edge: Kanat çıkış kenarı
Blade type: Kanat tipi
Blade velocity: Kanat hızı
Blade vibrations: Kanat titreşimleri, kanat vibrasyonları
Blade wheel: Hareketli kanat diski
Blade width: Kanat genişliği
Blade with double inverted T-root: Çift T-köklü kanat
Blade with forked root: Çatal köklü kanat
Blade with reinforced root: Kökü takviyeli kanat
Blade, to-: Kanat takmak
Bladed rotor: Kanatları monte edilmiş rotor
Blade-free space: Kanatsız bölge, kanatsız hacim
Blading: Kanat montajı
Blading accessories: Kanat montaj aksesuarları
Blading clearence: Kanat kleransı
Blading configuration: Kanat konfigürasyonu
Blading deposits: Kanat depozitleri, kanat birikintileri
Blading diameter: Kanatlama çapı
Blading loss: Kanat kaybı
Blading stage: Kanat kademesi
Blading system: Kanat sistemi
Blading type: Kanat tipi
Blanching: Haşlama
Blast furnace gas: Yüksek fırın gazı
Blast pressure: Patlama basıncı
Bleaching: Ağartma 6
Bled steam: Ara buhar
Bleed feedwater heating: Ara buharla besleme suyu ön ısıtması
Bleed reservoir: Dengeleme tankı
Bleed stage: Ara buhar kademesi
Bleed, to-: Ara buhar almak, tahliye etmek, kaçırmak, sızdırmak
Bleeder outlet: Ara buhar çıkışı, tahliye çıkışı
Bleeder valve: Ara buhar valfi, tahliye valfi
Bleeding: Ara buhar alma, kaçırma, sızdırma
Blind flange: Kör flanş
Block: Blok, gövde
Block diagram: Blok diyagram
Block Diagram: Akım Şeması
Blocked bearing: Sabit yatak
Blocking relay: Blokaj rölesi
Blowdown: Kazan suyu blöfü
Blowdown flash tank: Blöf genleşme tankı
Blowdown tank: Blöf tankı
Blowdown valve: Kazan suyu blöf valfi
Blower: Fan
Blower hub: Fan göbeği
Blower turbine: Fan tahrik türbini
Blow-off: Buhar blöfü
Blow-off pressure: Blöf basıncı
Blow-off steam: Blöf buharı
Blow-off system: Blöf sistemi
Blow-off valve: Buhar blöf valfi
Blow-out: Buhar üfleme, buharla üfleme
Blow-out: Patlama
Blow-out diaphram: Yırtılma diyaframı, emniyet diyaframı
Blow-out line: Buhar üfleme hattı
Blow-out plate: Buhar üfleme plakası (kazan borularının buharla üflenmesinde)
Blow-out valve: Buhar üfleme valfi
Blurred Vision: Bulanık Görme
Bode Diagram: Boda Çizim
Bode Stability Criterion: Boda Kararlılık Ölçütü
Body: Gövde
Body diameter: Gövde çapı
Boil: Kaynama/Kızışma
Boiler: Kazan
Boiler air valve: Kazan hava tahliye valfi
Boiler alarm: Kazan alarmı
Boiler auxiliaries: Kazan yardımcıları
Boiler capacity: Kazan kapasitesi, kazan gücü
Boiler casing: Kazan dış kaplaması
Boiler control board: Kazan kumanda panosu
Boiler control room: Kazan kumanda odası
Boiler corrosion: Kazan korozyonu
Boiler covering: Kazan dış kaplaması
Boiler deposit: Kazan borularında oluşan depozit
Boiler drain: Kazan drenajı
Boiler drum: Kazan domu
Boiler efficiency: Kazan verimi
Boiler feed: Kazan beslemesi
Boiler feed make-up: Kazan katma suyu
Boiler feed pump: Kazan besleme pompası 
Boiler fittings: Kazan armatürleri
Boiler foundation: Kazan temeli
Boiler furnace roof: Kazan yanma odası tavanı
Boiler grate: Kazan ızgarası
Boiler heating surface: Kazan ısıtma yüzeyi
Boiler horsepower: Kazan ısı kapasitesi
Boiler house: Kazan binası
Boiler load: Kazan yükü
Boiler load flexibility: Kazanın yük değişimlerine karşı elastikiyeti
Boiler load transmitter: Kazan yük transmiteri
Boiler maintenance: Kazan bakımı
Boiler output: Kazan üretimi
Boiler overhaul: Kazan revizyonu
Boiler pipe: Kazan borusu
Boiler plant: Kazan tesisi
Boiler preservation: Kazanın korumaya alınması
Boiler pressure: Kazan basıncı
Boiler rating: Kazan kapasitesi
Boiler running hours: Kazan çalışma saati
Boiler scale: Kazan taşı, depozit
Boiler shut-down: Kazanın durdurulması
Boiler shut-off valve: Kazan stop valfi
Boiler sludge: Şlam
Boiler slurry: Şlam
Boiler start-up: Kazana yol verilmesi, kazanın devreye alın- ması
Boiler steel work column: Kazan çelik konstrüksiyonu
Boiler tube: Kazan borusu
Boiler unit: Kazan ünitesi
Boiler vent valve: Kazan hava tahliye valfi
Boiling: Kaynama
Boiling / Bubble Point: Kaynama Noktası
Boiling point: Kaynama noktası
Boiling temperature: Kaynama sıcaklığı
Bolt: Civata
Bolt clamping device: Civata gerdirme aparatı
Bolted union: Civatalı bağlantı
Bone Dry Gas: Kupkuru Gaz
Bone-Dry Air: Kupkuru Hava
Bone-Dry Solid: Kupkuru Katı
Boost charging: Hızlı şarj (akülerde)
Booster: Yükseltici, kuvvetlendirici
Booster fan: Takviye fanı, yardımcı fan
Booster pump: Ön pompa, takviye pompası
Booster unit: Buster ünitesi (dizel motorlarda)
Bottom ash: Curuf
Bottom bar layer: Çubuk sargı altlığı (jeneratör statorunda)
Bottom half casing: Gövde alt yarısı
Bottom half inner casing: İç gövde alt yarısı (buhar türbinlerinde) 
Bottom of the casing: Gövde alt tarafı
Bottom outlet: Dip savak (hidrolik santrallarda)
Bottom section: Alt parça, alt bölüm
Bottom section casing: Gövde alt yarısı
Bottom section outer casing: Dış gövde alt yarısı (buhar türbinlerinde)
Bottom shell: Alt zarf
Bottom-fired furnace: Alttan yakıcılı yanma odası
Bottom-supported boiler: Yukarı yönde genleşen kazan
Bound Moisture: Bağlı Nem
Boundary condition: Sınır koşulu
Boundary Condition: Sınır Koşulu
Bound-Water: Bağlı Su
Bourdon manometer: Burdon manometresi
Bourdon pressure gauge: Burdon manometresi
Bourdon tube: Burdon tüpü
Bracket: Destek, konsol
Bracket bearing: Destek yatağı
Braided cable: Örgülü kablo
Brake horsepower: Fren beygir gücü
Bran: Kepek
Branch circuit: Branşman hattı, branşman devresi
Branch line: Branşman hattı
Branch valve: Branşman valfi
Brazed: Sert lehim yapılmış, sert lehimli
Brazed coil: Sert lehimli bobin
Break chamber: Kesici hücresi
Break contact: Normal durumda (devre kapalıyken) kapalı kontak
Break time: Kesme süresi
Breakdown: Arıza, bozulma
Breakdown strenght: Delinme dayanımı (elektrikte)
Breakdown voltage: Delinme gerilimi 
Breaking capacity: Kesme kapasitesi
Breaking current: Kesme akımı
Breaking load: Kopma yükü
Brewery: Biracılık
Brewing: Kaynatma
Brick chimney: Tuğla baca
Brick stack: Tuğla baca
Bridge: Köprü
Bridge piece: Valf köprüsü, supap köprüsü (dizel mo- torlarda)
Bright Field Microscope: Basit Işık Mikroskobu
Bring a turbine on steam: Buhar türbinine yol vermek, türbine buhar açmak
Bring a turbine up to full speed: Türbinin hızını senkron devire yükseltmek
Broth Medium: Sıvı Besiyer
Browning: Kahverengileşme
Brush: Fırça
Brush assembly: Fırça aparatı
Brush carrier: Fırça taşıyıcı
Brush chamber: Fırça haznesi
Brush contact losses: Fırça temas kayıpları
Brush contact surface: Fırça temas yüzeyi
Brush friction: Fırça sürtünmesi
Brush gear: Fırça taşıyıcı
Brush holder: Fırça tutucu
Brush holder arm: Fırça tutucu kolu, fırça tutucu civatası
Brush holder bolt: Fırça tutucu civatası
Brush holder box: Fırça tutucu kutusu
Brush holder hinge: Fırça tutucu mafsalı
Brush holder mount: Fırça tutucu sabitleme elemanı
Brush lifting device: Fırça kaldırma düzeneği
Brush position: Fırça konumu
Brush pressure: Fırça basıncı
Brush rocker: Fırça köprüsü
Brushless: Fırçasız
Brushless excitation: Fırçasız ikazlama, fırçasız uyarma
Brushless exciter: Fırçasız ikaz jeneratörü, fırçasız uyarma sistemi
B-supply: Anot gerilimi
BTU price: Isı fiyatı, ısı bedeli
Bubble Cap Tray: Şapkalı Tepsi
Bubble Point: Kaynama Noktası
Bubbling bed: Kaynar yatak (akışkan yataklı kazanlarda)
Bucket: Kova
Bucket: Kepçe, kanat (Pelton türbinlerde)
Bucket conveyor: Kovalı konveyör
Bucket elevator: Kovalı elevatör
Bucket excavator: Kepçeli ekskavatör
Bucket ring: Kanat çemberi, kanat ringi
Bucket rubbing: Kanat sürtmesi
Budding: Tomurcuklanma
Buffer: Tampon
Buffer amplifier: Yastık yükselteç, yastık amplifikatör
Buffer operation: Tampon çalışma
Buffer piston: Tampon piston
Buffer zone: Tampon bölge
Built in: Gömme, sabit
Built rotor: Montajı bitmiş rotor
Built-in switch: Monteli şalter
Built-up rotor: Montajı bitmiş rotor
Built-up turbine rotor: Parçalar halinde dövülüp birleştirilmiş tür- bin rotoru
Built-up type rotor: Çok parçalı rotor
Built-up type shaft: Çok parçalı şaft
Bulk Culture: Ana Kültür
Bunker: Bunker
Bunker coal gate: Bunker kapama sürgüsü
Bunker house: Bunker binası
Bunker level indicator: Bunker seviye göstergesi
Bunker slope: Bunker eğimi
Bunker vibrator: Bunker silkme düzeneği (kömür tıkanma- larına karşı)
Bunker-C oil: Altı numara fuel-oil
Burner: Yakıcı
Burner “in”: Yakıcı “devrede”
Burner “out”: Yakıcı “devre dışı”
Burner adjustment: Yakıcı ayarı
Burner level: Yakıcı kotu
Burner mouth: Yakıcı ağızı
Burnish, to-: Cilalamak, parlatmak, perdahlamak
Burn-out grate: Son yakma ızgarası
Burn-up rate: Yanma hızı
Burr: Çapak, pürüz
Burst, to-: Patlamak, yırtılmak
Bursting diaphragm: Emniyet diyaframı, emniyet membranı
Bursting pressure: Patlama basıncı, yırtılma basıncı
Busbar: Bara, hat barası
Busbar ducting: Bara kanalı 
Bush: Kovan,burç
Bushing: Buşing, muf, kılavuz
Bushing (current) transformer: Halka çekirdekli akım trafosu
Bushing box: Buşing kutusu
Butt end: Küt taraf, küt uç
Butt joint: Uç uca ek, küt ek
Butter: Tereyağı
Butterfly valve: Kelebek valf, kelebek vana, kısma valfi
Butterfly-type stop valve: Kelebek tip stop valfi
Buttermilk: Yayıkaltı
Butt-muff coupling: Manşonlu kaplin
Button: Buton, düğme
Buzz, to-: Vızıldamak, vızıltılı sinyal vermek
Buzzing tone: Vızıltılı ses, uğultulu ses
By pass, to-: Baypas etmek, kısa devre etmek
By-pass: Baypas, kısa devre
By-pass channel: Baypas kanalı
By-pass control cabinet: Baypas kontrol kabini
By-pass control cubicle: Baypas kontrol hücresi
By-pass control oil (turbine): Türbin baypas reglaj yağı
By-pass control panel frame: Baypas reglaj dolabı, baypas reglaj panosu
By-pass damper: Baypas damperi
By-pass duct: Baypas kanalı
By-pass governing: Baypas reglajı
By-pass governing valve: Baypas reglaj valfi
By-pass line: Baypas hattı
By-pass operation: Baypas çalışma
By-pass outlet: Baypas çıkışı
By-pass panel frame: Baypas reglaj dolabı, baypas reglaj panosu
By-pass pipe: Baypas boru hattı
By-pass pump: Baypas pompası
By-pass solenoid-type controller: Solonoid tip baypas regülatörü
By-pass stack: Baypas bacası
By-pass station: Baypas istasyonu
By-pass steam: Baypas buharı
By-pass stop valve (turbine): Baypas stop valfi (türbinde)
By-pass system: Baypas istasyonu
By-pass valve: Baypas valfi
By-product: Yan ürün
By-product (side product): Yan Ürün
C: 
c: 
Cabeling: Kablo çekme, kablo döşeme
Cabinet: Kabin
Cable: Kablo
Cable armo(u)r: Kablo zırhı
Cable bushing: Kablo mufu
Cable channel: Kablo kanalı
Cable clamp: Kablo kroşesi, kablo tutucu
Cable clip: Kablo kroşesi, kablo tutucu
Cable compound: Kablo dolgu zifti
Cable conduit: Kablo borusu
Cable connection: Kablo bağlantısı
Cable duct: Kablo kanalı
Cable end sleeve: Kablo uç manşonu
Cable head: Kablo başlığı
Cable insulation: Kablo izolasyonu
Cable jacket: Kablo kılıfı
Cable network: Kablo ağı
Cable pothead: Kablo başlığı
Cable protecting sleeve: Kablo kılıfı, kablo mahfazası
Cable protective sheath: Kablo kılıfı, kablo mahfazası
Cable protective sleeve: Kablo mufu, kablo manşonu
Cable pulley: Kablo makarası
Cable sealing box: Kablo mufu, kablo manşonu
Cable sealing end: Kablo başlığı
Cable sheathing: Kablo kılıfı, kablo mahfazası
Cable sleeve: Kablo mufu, kablo manşonu
Cable splice: Kablo eki
Cable terminal: Kablo bağlantısı, kablo ucu
Cable terminal box: Kablo terminal kutusu
Cable terminal lug: Kablo pabucu
Cable termination: Kablo başlığı
Cage: Kafes
Calcium: Kalsiyum
Calcium carbonate: Kalsiyum karbonat
Calcium hardness: Kalsiyum sertliği
Calcium ion: Kalsiyum iyonu
Calcium sulphate: Kalsiyum sülfat
Calcium sulphide: Kalsiyum sülfür
Calibrate, to-: Kalibre etmek
Calibration: Kalibrasyon
Calked: Sızdırmaz, sızdırmaz duruma getirilmiş
Calked: Kalafatlanmış
Caloric conductivity: Isıl iletkenlik
Calorie: Kalori
Calorific value: Isıl değer
Calorific Value: Isıl Değer
Calorimeter: Kalorimetre
Calorimeter bomb: Kalorimetre bombası
Cam: Kam
Cam plate: Distribütör tablası, dağıtıcı tabla
Cam switch: Eksantrik şalter, kamlı şalter
Camber: Bombe, eğrilik
Camber face: Emiş tarafı
Cam-operated switch: Eksantrik şalter, kamlı şalter
Camshaft: Kam mili, eksantrik mili
Camshaft bearing: Eksantrik mil yatağı
Cancel, to-: İptal etmek
Cancellation key: İptal butonu, iptal anahtarı
Cancellation pushbutton: İptal butonu, iptal anahtarı
Cantilever: Konsol
Cantilever beam: Konsol kiriş
Cap: Kapak
Capacitance: Kapasitans
Capacitance (Electrical): Sığa (Elektriksel)
Capacitance Analogies: Sığa Benzerlik İlişkileri
Capacitance current: Kapasitif akım
Capacitance-Only System: Salt Sığalı Düzge
Capacitive reactance: Kapasitif reaktans
Capacitor: Kapasitör, kondansatör
Capacity: Güç, kapasite
Capacity: Sığa
Capacity factor: Kapasite faktörü
Capacity reducing valve: Güç reglaj valfi
Capillary: Kılcal
Capillary Condensation: Kılcal Yoğunlaşma
Capillary Flow: Kılcal Akış
Capillary Potential: Kılcal Çekicilik
Capillary Relaxation: Kılcal Gevşeme
Capillary tube: Kılcal boru, kapiler boru
Capillary-Porous Materials: Kılcal Gözenekli Maddeler
Capital cost: Yatırım bedeli
Capsid: Kapsid
Capsul: Kapsül
Car: Araba, vagon
Caramelization: Karamelizasyon
Carbon: Karbon
Carbon brush: Karbon fırça
Carbon dioxide: Karbon dioksit
Carbon monoxide: Karbon monoksit
Carbon residue: Karbon artığı
Carbonate: Karbonat
Carbonate hardness: Geçici sertlik (sularda)
Carbonic acid: Karbonik asit
Carbonitriding: Karbonlu nitrürleme
Carbon-ring gland: Karbon halkalı salmastra, karbon bilezikli salmastra
Carcass: Karkas
Carnot cycle: Karno çevrimi
Carriage: Araba
Carried along with steam: Buharla sürüklenmiş
Carrier air: Taşıyıcı hava (kömür değirmenlerinde)
Carrier current: Taşıyıcı akım, kuranportör
Carrier frequency: Taşıyıcı frekans
Carrier gas: Taşıyıcı gaz
Carrier ring: Taşıyıcı halka (şaft sızdırmazlıklarında)
Carry base load, to-: Baz yükte çalışmak
Carry over: Taşınma ,sürüklenme
Carrying air: Taşıyıcı hava (kömür değirmenlerinde)
Carrying capacity: Taşıma kapasitesi
Carrying gas: Taşıyıcı gaz
Carrying handle: Taşıma kulpu, taşıma sapı
Cart: Araba, el arabası
Cascade Control: Şelale Denetimi
Cascaded drains: Kaskat drenaj, kademeli drenaj
Cascading system: Kaskat sistemi, yağmurlama sistemi (so-ğutma kulelerinde)
Case: Mahfaza, kasa
Cased butt coupling: Muflu kaplin
Casing: Gövde
Casing: Kılıf
Casing anchor point: Gövde sabit noktası
Casing base: Gövde kaidesi
Casing bracket: Gövde konsolu
Casing center (line): Gövde merkez çizgisi
Casing center section: Gövde orta bölümü
Casing centralizing key: Gövde merkezleme kaması
Casing cladding: Gövde kaplaması
Casing deformation: Gövde deformasyonu
Casing displacement: Gövde deplasmanı
Casing distortion: Gövdenin çarpılması
Casing expansion: Gövde genleşmesi, gövde uzaması
Casing expansion meter: Gövde genleşme ölçeri 
Casing flange: Gövde flanşı
Casing foot: Gövde tabanı
Casing heating: Gövde ısıtması
Casing inlet section: Gövde giriş bölümü
Casing split: Gövde birleşme yüzeyi (türbinlerde)
Casing support: Gövde mesneti
Casing support flange: Gövde mesnet flanşı
Casing temperature: Gövde sıcaklığı
Casing top half: Türbin kapağı (gövde üst yarısı)
Casing vibration: Gövde vibrasyonu
Casing wall: Gövde cidarı
Castable refractories: Refrakter harcı (kazanlarda)
Catalyst: Katalist, katalizatör, katalizör (azot arıtma tesisinde)
Catalyzer: Katalizatör, katalizör (azot arıtma tesisinde)
Cathode: Katot
Cathode ray oscillator: Katot ışınlı osilograf
Cathode ray oscilloscope: Elektron ışınlı osiloskop, katot ışınlı osiloskop
Cathodic treatment: Katodik koruma
Cation exchange resin: Katyon değiştirici reçine
Cation exchanger: Katyon değiştirici
Cation resin: Katyon reçinesi
Catwalk: İskele
Caulked: Kalafatlanmış
Caulked: Sızdırmaz duruma getirilmiş
Caulking joint: Kalafatlı ek
Caulking strip: Sızdırmazlık şeridi
Caustic: Kostik
Caustic embrittlement: Kostik çatlaması
Caustic soda: Sudkostik, sodyum hidroksit
Caustic Soda: Kostik Soda
Caustic soda lye: Sudkostik çözeltisi
Caution plate: İkaz plakası
Caution sign: İkaz işareti
Cavitation: Kavitasyon
Cavity formation: Kavitasyon oluşması
C-battery: C-bataryası
Ceiling duct: Tavan kanalı
Cell Membrane: Hücre Zarı
Cell Wall: Hücre Duvarı
Cellophane: Saydam zar
Celsius: Selsiyus
Cement, to-: Yapıştırmak, semente etmek
Cemented tube: Yapıştırılarak eklenmiş boru
Center (Centre): Merkez, orta
Center bearing: Orta yatak
Center bearing pedestal: Orta yatak kaidesi
Center deviation: Merkezden kaçıklık
Center filler (stator winding): Ara dolgusu (stator sargılarında)
Center line: Orta çizgi, eksen çizgisi
Center mark: Merkez işareti
Center of gravity: Ağırlık merkezi
Center of rotation: Dönme merkezi
Center to center: Akslar arası, merkezler arası
Center, to-: Merkezlemek
Centered: Merkezlenmiş
Centering: Merkezleme
Centering bolt: Merkezleme civatası
Centering bushing: Merkezleme buşingi, merkezleme kılavuzu
Centering disc: Merkezleme diski
Centering piece: Merkezleme parçası
Centering ring: Merkezleme halkası
Centering template: Merkezleme şablonu
Central: Merkezi
Central bearing: Orta yatak
Central bearing block: Orta yatak kaidesi
Central bearing pedestal: Orta yatak kaidesi
Central bearing support: Orta yatak kaidesi
Central Composite Design: Merkezi Karma Tasarım
Central condenser: Merkezi kondenser
Central control room: Ana kumanda odası
Central control station: Kumanda merkezi
Central Limit Theorem: Merkezi Sınır Teoremi
Central monitoring station: İzleme merkezi
Central point: Orta nokta
Central Points: Merkez Noktaları
Central processing unit: Merkezi işlem birimi (bilgisayarda)
Central processor (process computer): Merkezi işlem birimi (bilgisayarda)
Central pulverizer unit: Merkezi öğütme tesisi
Centralizing key: Merkezleme kaması
Centrifugal and baffle plate separator: Santrifüj ve saptırma plakalı separatör
Centrifugal clutch: Santrifüj kaplin
Centrifugal compressor: Santrifüj kompresör
Centrifugal coupling: Santrifüj kaplin
Centrifugal feed pump: Santifüj besleme pompası
Centrifugal force: Merkezkaç kuvveti
Centrifugal governor: Santrifüjlü regülatör
Centrifugal oil  pump: Santrifüj yağ pompası
Centrifugal oil purifier: Santrifüj yağ temizleyicisi, santrifüj yağ se- paratörü
Centrifugal pump: Santrifüj pompa
Centrifugal Pump: Santrifüjlü Pompa (Merkezkaç Pompa)
Centrifugal separator: Santrifüj separatör 
Centrifugal water feed pump: Santrifüj besleme suyu pompası
Centrifugal weight: Santrifüj ağırlık (hız regülatöründe)
Centroid: Kitle merkezi
Cereal: Tahıl
Certificate: Sertifika, protokol
Certificate of compliance: Uygunluk sertifikası
Chain: Zincir
Chain drive: Zincirli tahrik sistemi
Chain grate: Zincirli ızgara
Chain grate stoker: Zincirli ızgara
Chain hoist: Cereskal
Chain Reaction: Zincirleme Tepkime
Chain tensioner: Zincirli gerdirme
Chainblock: Cereskal
Chamber: Oda, hazne
Change of state: Hal değişimi (maddenin)
Change slide valve: Yön değiştirme sürgülü valfi
Change valve: Yön değiştirme valfi
Change-over: Değiştirme, aktarma
Change-over circuit: Değiştirme devresi, aktarma devresi 
Change-over lever: Yük değiştirme düzeneği
Change-over pressure: Değiştirme basıncı, aktarma basıncı
Change-over switch: Komütatör anahtar
Change-over valve: Yön değiştirme valfi
Changing load: Değişken yük
Channel: Kanal
Channel type air heater: Kanal tipi hava ısıtıcısı
Characteristic curve: Karakteristik eğri (reglajda)
Characteristic Drying Curve: Tipik Kuruma Eğrisi
Characteristic Equation: Özgün Denklem, Tipik Denklem
Characteristic impedance: Karakteristik empedans 
Characteristic Moisture Content Chealating agent: Tipik Nem İçeriği Çelat, Kıstırıcı Madde, Metal tutuklayıcı
Charge air: Şarj havası (dizel motorlarda)
Charge air receiver: Şarj havası alıcısı (dizel motorlarda)
Charge carrier: Yük taşıyıcı (elektrikte)
Charge, to-: Şarj etmek
Charger: Şarj cihazı
Charging equipment: Şarj cihazı
Charging rectifier: Şarj redresörü
Chatter: Tıkırtı
Chatter marks: Tıkırtı izi (kolektör bileziğinde)
Chatter, to-: Tıkırdamak (fırçalarda)
Check gauge: Kontrol manometresi
Check gauge: Ana mastar
Check out, to-: Kontrol etmek, yoklamak
Check valve: Çekvalf, çek valf
Check, to-: Kontrol etmek
Checked: Çek edilmiş, kontrol edilmiş
Checker: Kontrolör
Checker plate: Baklavalı saç
Checkered: Baklavalı
Checkered plate: Baklavalı saç
Cheese: Peynir muhendisol.com
Chemical Dehydration Chemical Oxygen Demand (COD): Kimyasal Su Giderme Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Chemical equivalent: Kimyasal eşdeğer
Chemical mixing tank: Kimyasal karışım tankı
Chemical Potential: Kimyasal Çekicilik
Chemical treatment: Kimyasal arıtma, kimyasal işlem
Chemostat: Kemostat
Chest: Kutu, kasa
Chewiness: Çiğnenebilirlik
Chief electrician: Elektrik baş teknisyeni
Chief mechanic: Makina baş teknisyeni
Chilling: Soğutma
Chimney: Baca
Chimney aviation obstruction lighting Baca yükseklik ikaz ışığı (havacılar için) Chimney aviation safety lighting Baca yükseklik ikaz ışığı (havacılar için) Chimney draft: Baca çekişi
Chimney emission: Baca emisyonu
Chimney losses: Baca kayıpları
Chimney outlet: Baca çıkışı
Chi-Square Distribution: Ki-Kare Dağılımı
Chlorinating plant: Klorlama ünitesi
Chlorination: Klorlama
Chlorine: Klor
Choke: Tıkaç bobini
Choke: Jikle
Choke, to-: Kısmak
Choked: Kısılı
Chopping: (Et) Parçalara Ayırma, Doğrama
Chord of incidence: Giriş açısı, giriş kenarı (kanatlarda)
Chute: Şut
Chute support: Şut desteği
cı bobin: 
Cider: Elma Şarabı
Cilia: Sil (kamçı)
Circuit: Devre
Circuit arrangement: Devre düzeni
Circuit breaker: Kesici, disjonktör
Circuit breaker (power): Güç şalteri
Circuit component: Devre elemanı
Circuit connection: Devre bağlantısı
Circuit diagram: Devre şeması
Circuit element: Devre elemanı
Circuit plan: Devre şeması
Circular chart recorder: Dairesel yazıcı
Circular slide valve: Dairesel sürgülü valf
Circulating current loss: Sirkülasyon akımı kaybı
Circulating fluidized bed: Sirkülasyonlu akışkan yatak
Circulating oil lubrication: Sirkülasyonlu yağlama
Circulating pump: Sirkülasyon pompası
Circulating water: Sirkülasyon suyu
Circulating water culvert: Soğutma suyu kanalı
Circulating water flow: Soğutma suyu debisi
Circulating water make-up: Soğutma suyu ilavesi
Circulating water pump: Soğutma suyu pompası 
Circulation cooling: Sirkülasyonlu soğutma
Circulation flow: Sirkülasyon debisi
Circulation loop: Sirkülasyon devresi (kazanlarda)
Circulation oiling: Sirkülasyonlu yağlama
Cladding: Saç kaplama, türbin dış saç kaplaması
Claim: Talep, iddia
Claim, to-: Talep etmek
Clamp: Kelepçe, tırnaklı rondela, mengene
Clamp: Klemens
Clamp filler: Dolgu plakası ( jeneratörlerde)
Clamp, to-: Sıkıp sabitlemek
Clamped Signals: Sıkıştırılmış Uyarı
Clamping plate: Sıkıştırma plakası
Clamping shoe: Sıkma pabucu
Clamping spindle: Sıkma civatası
Clarification: Berraklaştırma
Clarified water: Durultulmuş su, berrak su
Clarified water basin: Durultulmuş su havuzu, berrak su havuzu
Clarifier: Berraklaştırıcı, durultucu
Class: Sınıf
Class of insulating material: İzolasyon sınıfı
Classifier: Elek
Classifier beater mill: Elekli çarpmalı tip değirmen
Classify, to-: Sınıflandırmak, tasnif etmek
Clausius-rankine cycle: Clausius-rankine çevrimi
Claw clutch: Tırnaklı kavrama
Claw coupling: Tırnaklı kavrama
Clean air duct: Taze hava kanalı
Clean drains tank: Geri besleme tankı
Clean gas: Temiz gaz
Cleaning In Place(CIP): Yerinde Temizlik
Cleaning Out Of Place (COP): Yerinden Sökülerek Temizlik
Clear oil: Temiz yağ
Clearance: Klerans
Clearance between blades: Kanat kleransı
Clearance loss: Klerans kaybı
Clearance test: Klerans testi
Clearance tolerance: Klerans toleransı
Clear-vision cabin: Tam görüşlü kabin (vinçlerde)
Clevis: Kastanyola, çatal
Client: Müşteri
Clinker crusher: Curuf kırıcı
Clip: Bağlantı, klips
Clockwise: Saatin dönme yönünde
Clogging of coal: Kömürün tıkanması (bunkerlerde) 
Closed circulation: Kapalı devre sirkülasyon
Closed cooling system: Kapalı soğutma devresi
Closed cycle: Kapalı çevrim
Closed Loop: Kapalı Döngü
Closed-circuit cooler: Kapalı devre soğutucu
Closed-circuit cooling: Kapalı devre soğutma
Closed-circuit cooling system: Kapalı devre soğutma sistemi 
Closed-loop control: Kapalı devre kontrol, reglaj
Closed-loop controller: Regülatör
Closed-loop cooling: Kapalı devre soğutma
Closing disc: Kapama diski
Closing time: Kapama süresi
Closure: Kapama, sona erdirme
Closure block: Kanat sonlandırma parçası
Closure disc: Sonlandırma diski
Closure piece: Kanat sonlandırma parçası
Cloth filter: Bezli filtre (toz kömür ve kül tutucularda)
Clustered Random Sampling: Kümeden Gelişigüzel Örnekleme
Clutch: Kavrama
Clutch hub: Kavrama göbeği
CO2-cylinder: Karbondioksit tüpü
Coagulation: Koagülasyon, pıhtılaşma
Coagulation: Pıhtılaşma
Coal: Kömür
Coal bed thickness: Kömür tabaka kalınlığı (ızgaralı kazanlarda)
Coal bunker: Kömür bunkeri
Coal chute: Kömür şutu
Coal classifier: Kömür ayırıcısı, kömür eleği (değirmen çı- kışında)
Coal extractor: Kömür çıkarıcısı (bunkerlerden)
Coal feed rate: Kömür besleme miktarı
Coal feeder: Kömür besleyicisi, kömür dağıtıcısı (değir- menlere)
Coal gasification: Kömürün gazlaştırılması
Coal handling plant: Kömür hazırlama tesisi
Coal hopper: Kömür bunkeri
Coal preparation: Kömür hazırlama
Coal sample: Kömür numunesi
Coal scale: Kömür tartısı
Coal silo: Kömür silosu
Coal slurry: Lavvar atığı, şlam kömürü
Coal stockyard: Kömür parkı, kömür stok sahası
Coalescence: Birleşme, bütünleşme
Coarse: İri
Coarse adjustment: Kaba ayar
Coarse screen: Kaba elek (soğutma suyu alma ağzında)
Coast down: Türbinin boşta yavaşlaması
Coast down time: Boşta yavaşlama süresi
Coast-down test: Boşta yavaşlama deneyi
Coaxial: Koaksiyel
Cocci: Kok
Cock: Musluk
Cocurrent: Eşyönlü Akım
Co-Current Drying: Eşönlü Kurutma
Cocurrent Flow: Eşyönlü Akım
Code: Kod
Code designation: Kodlu tanımlama
Code letter: Kod harfi
Code number: Kod numarası
Coded: Kodlanmış
Codon: Kodon
Coefficient: Katsayı, sabite
Coefficient of contamination: Kirlilik katsayısı
Coefficient of elasticity: Elastisite katsayısı
Coefficient of expansion: Uzama katsayısı
Coefficient of friction: Sürtünme katsayısı 
Coefficient of radiation: Radyasyon katsayısı, ışıma katsayısı
Coefficient of thermal conductivity: Isı iletim katsayısı
Coefficient of thermal expansion: Isıl uzama katsayısı
Cofactor: Kofaktör
Coffee Beans: Kahve Çekirdeği
Cog wheel drive: Dişli çarklı tahrik düzeni
Co-generation plant: Kojenerasyon santralı, birleşik ısı ve güç santralı
Coil: Bobin, kangal, serpanten
Coil assembly: Bobin takımı
Coil connection: Bobin uç bağlantısı
Coil end: Sargı başı
Coil installation: Bobin montajı
Coil pitch: Sargı hatvesi
Coil spring: Spiral yay
Coil support: Sargı mesneti
Coil test: Sargı testi
Coil tie point: Sargı uç bağlantısı
Coil voltage: Sargı gerilimi (jeneratörlerde)
Coil winding: Bobin sarımı, bobin sargısı
Coiled: Sarılı (bobin)
Coke oven gas: Kok fırını gazı
Cold air: Soğuk hava
Cold gas: Soğuk gaz
Cold junction: Soğuk lehim yeri
Cold junction compensation: Soğuk lehim yeri sıcaklık dengelemesi
Cold lime soda process: Soğuk kireç soda işlemi (suyun yumuşatılmasında)
Cold reheat line: Soğuk ara kızdırıcı hattı
Cold reheat pipe: Soğuk ara kızdırıcı hattı
Cold start: Soğuk yol verme
Collagen: Kolajen
Collapse: Bayılma, Çökme
Collecting efficiency: Tutma verimi, filtre verimi
Collecting electrode: Toplama elektrodu (elektrofiltrelerde)
Collecting pipe: Toplama hattı, toplama borusu
Collecting tank: Toplama tankı
Collection electrode: Toplama elektrodu (elektrofiltrelerde)
Collection plate: Toplama plakası, toplama elektrodu (elek- trofiltrelerde)
Collector: Kolektör
Collector electrode: Toplama elektrodu (elektrofiltrelerde)
Collector hub: Kolektör göbeği
Collector ring: Kolektör bileziği
Collision: Çarpışma
Colloid: Asılı madde, koloid
Colloidal Properties: Koloidal Özellikler
Colony: Koloni
Color dot plotter: Renkli noktalı yazıcı
Color line plotter: Renkli satır yazıcısı
Color plotter: Renkli yazıcı
Color recorder: Renkli yazıcı
Combined cycle: Kombine çevrim 
Combined emergency stop and governing valve: Stop ve reglaj valf kombinasyonu
Combined heat and power genera-: Kojenerasyon, birleşik ısı ve güç üretimi
Combined heat and power plant: Kojenerasyon santralı, birleşik ısı ve güç
Combined journal and thrust bearing Radyal-eksenel yatak kombinasyonu: 
Combined reheat stop and intercept Tekrar (ara) kızdırıcı stop ve reglaj valf: 
Combined starting gear and load li-: Yol verme ve yük sınırlama düzeneği
Combustible: Yanabilen
Combustible elements: Yanıcı elementler, yanabilen elementler
Combustion air: Yakma havası
Combustion calculation: Yanma hesabı
Combustion chamber: Yanma odası
Combustion gases: Yanma sonucu oluşan gazlar, yanıcı gazlar
Combustion heat: Yanma ısısı
Combustion products: Yanma ürünleri
Combustion residues: Yanma artıkları
Combustion temperature: Yanma sıcaklığı
Commercial frequency: Alçak frekans
Commercial grading: Ticari derecelendirme, ticari sınıflandırma
Commissioning: Devreye alma
Commutating pole: Komütasyon kutbu
Commutating winding: Komütasyon sargısı
Commutator: Komütatör
Commutator grinder: Komütatör taşlama aparatı
Commutator insulation: Komütatör izolasyonu
Compensate, to-: Kompanse etmek
Compensating bend: Genleşme parçası (borularda)
Compensating loop: Genleşme parçası (borularda)
Compensating piece: Dengeleme parçası
Compensating pipe: Dengeleme borusu
Compensating winding: Dengeleme sargısı
Compensation pipe: Dengeleme borusu
Compensator: Kompansatör
Competive Inhibition: Yarişmali Inhibisyon
Complete combustion: Tam yanma
Complex Control Systems: Karmaşık Denetim Düzgeleri
Complex Process Analysis: Karmaşık Süreç Çözümlemesi
Compliance: Uyma
Component: Bileşen
Component Balance: Bileşen Denkliği
Component current: Bileşen akımı
Composition: Bileşim
Compound excitation: Bileşik ikaz, bileşik uyarma
Compound winding: Bileşik sargı, karma sargı
Compressed air: Basınçlı hava
Compressibility Factor: Sıkıştırılabilirlik Etmeni
Compressible: Sıkıştırılabilir
Compression: Sıkıştırma
Compression plate: Baskı parçası, baskı plakası
Compression spring: Baskı yayı
Compression strength: Basınç dayanımı
Compressive Stress: Sıkıştırma Gerilimi
Compressor: Kompresör
Compressor: Kompresör, Sıkıştırıcı
Compressor stage: Kompresör kademesi
Computer Control: Bilgisayar Denetimi
Concave: Konkav, içbükey
Concentrated: Derişik
Concentration: Derişim
Concentration number: Konsantrasyon sayısı
Concentric: Konsentrik
Concentric: Eşmerkezli, Eşözekli
Conching: Konçlama
Concrete chimney: Beton baca
Concrete stack: Beton baca
Condensate: Kondensat
Condensate: Yoğuşma Sıvısı
Condensate cooler: Kondensat soğutucusu
Condensate extraction pump: Kondensat pompası
Condensate level control: Kondensat seviye kontrolü
Condensate piping: Kondensat hattı
Condensate polishing plant: Kondensat hazırlama tesisi, kondensat
Condensate pump: Kondensat pompası
Condensate return pump: Kondensat dönüş pompası 
Condensation: Yoğuş(tur)ma, Yoğunlaşma
Condensation losses: Yoğuşma kayıpları
Condense, to-: Yoğuşmak
Condensed water: Yoğuşum suyu
Condenser: Kondenser, kondense 
Condenser: Yoğuşturucu
Condenser expansion joint: Kondenser kompansatörü, kondenser kö-
Condenser pressure: Kondenser basıncı
Condenser shell: Kondenser gövdesi
Condenser support: Kondenser kaidesi
Condenser tube: Kondenser borusu
Condenser vacuum: Kondenser vakumu
Condensing steam turbine: Yoğuşmalı buhar türbini, kondenserli türbin
Condensing turbine: Yoğuşmalı türbin, kondenserli türbin
condensing turbine: 
Conditioning: Şartlandırma, iyileştirme
Conductance: İletkenlik
Conduction: İletim
Conduction of heat: Isı iletimi
Conductivity: İletkenlik
Conductivity transmitter: İletkenlik transmiteri
Conductor: İletken
Conductor insulation: İletken izolasyonu
Conduit: Kablo borusu, kanal (hava, gaz, kablo v.s.)
Cone valve: Konik vana
Confection: Şekerleme
Confidence Limits: Güven Sınırları
Conjugation: Konjugasyon
Connected in parallel: Paralel bağlanmış
Connecting bolt: Bağlantı civatası
Connecting pipe: Bağlantı borusu
Connecting rod: Piston kolu
Connecting rod bearing: Piston kolu yatağı
Connection diagram: Bağlantı şeması
Conserve, to-: Konservasyona almak
Console: Konsol
Constant load operation: Sabit yükte çalışma
Constant pressure operation: Sabit basınçlı işletme
Constant pressure valve: Sabit basınç valfi (dizel motorlarda)
Constant-Rate Period: Değişmeyen Hız Dönemi
Consumption: Tüketim
Consumption: Tüketim
Contact Angle: Değme Açısı
Contact breaker: Kontaklı kesici, otomatik kesici
Contact Dryers: Temaslı Kurutucular
Contact face: Kontak yüzeyi
Contactor: Kontaktör
Contaminated Food: Kirlenmiş Gıda
Contamination: Birikinti
Contamination: Kirlenme, Bulaşma
Continuous: Sürekli, Kesiksiz
Continuous Control Action: Sürekli Denetim Eylemi
Continuous controller: Regülatör
Continuous Drying: Sürekli Kurutma
Continuous Flow Stirred Tank: Sürekli Akışlı Karıştırmalı Tepkime Kazanı
Continuous load: Sürekli yük, sürekli güç 
Continuous power: Sürekli yük, sürekli güç
Contraction: Kasılma
Control: Denetim
Control amplifier: Reglaj amplifikatörü, reglaj yükselteci
Control board: Kontrol panosu
Control button: Kumanda butonu
Control cabinet: Reglaj dolabı
Control cable: Kumanda kablosu
Control center: Kumanda merkezi
Control Charts: Denetim Çizgesi
Control circuit: Reglaj devresi
Control console: Kumanda konsolu
Control cubicle: Kumanda dolabı, reglaj dolabı
Control cylinder: Reglaj silindiri
Control desk: Kumanda masası
Control element: Kumanda elemanı
Control fluid: Kumanda sıvısı
Control gear: Reglaj düzeneği
Control knob: Kumanda butonu
Control loop: Reglaj devresi
Control member: Kumanda elemanı
Control oil: Kumanda yağı, reglaj yağı
Control oil pressure: Kumanda yağı basıncı
Control panel: Kumanda panosu
Control Points: Denetim Noktaları
Control response (time): Kumanda cevap süresi
Control rod: İndeks kolu (dizel motorlarda)
Control room: Kumanda odası
Control system: Reglaj devresi, reglaj düzeneği
Control unit: Kontrol ünitesi
Control valve: Reglaj valfi, kumanda valfi
Control Valve: Denetim Subabı, Kapakçığı
Control Volume: Denetlenen Oylum
Control, to-: Regüle etmek, kontrol etmek
Controllability: DenetlenebilirlikYönetilebilirlik
Controlled steam extraction: Kontrollu ara buhar alma ( türbinlerde)
Controlled variable: Reglaj büyüklüğü
Controller: Regülatör
Controller: Denetçi, Denetmen
Controller output: Reglaj ayar büyüklüğü
Controller Settings: Denetim Ayarları
Convection: Isı Taşınımı
Convective Dryer: Taşınımh Kurutucu
Convective Heat Transfer Coefficient: Taşınımlı Isı Aktarım Katsayısı
Convective-Radiative Drying: Taşınımlı-Işınımlı Kurutma
Conventional energy: Konvansiyonel enerji, geleneksel enerji
Conversion: Dönüşüm
Conversion Factor: Çevirme Katsayısı, Dönüştürme çarpanı
Conveyor belt: Bantlı konveyör, konveyör bandı
Conveyor pulley: Konveyör makarası
Conveyor roller: Konveyör rulosu, konveyör makarası
Coolant: Soğutma sıvısı
Cooled coil: Soğutmalı sargı
Cooler: Soğutucu
Cooling air: Soğutma havası
Cooling cell: Soğutma hücresi
Cooling channel: Soğutma kanalı
Cooling liquid: Soğutma sıvısı
Cooling tower: Soğutma kulesi
Cooling water: Soğutma suyu
Cooling water channel: Soğutma suyu kanalı
Cooling water connection: Soğutma suyu bağlantısı
Cooling water drain valve: Soğutma suyu drenaj valfi
Cooling water make-up: Soğutma suyu takviyesi
Cooling water pump: Soğutma suyu pompası
Cooling water pump-HT: Yüksek sıcaklık soğutma suyu pompası
Cooling water pump-LT: Düşük sıcaklık soğutma suyu pompası
Core: Çekirdek, kablo damarı
Corn Steep Liquor: Mısır Maserasyon Sıvısı
Corner burner: Köşe yakıcısı
Corona discharge: Korona deşarjı, korona boşalması
Correction time: Cevap süresi
Correlation: Bağıntı, İlinti
Corrosion: Korozyon
Corrosion resistant: Paslanmaz, korozyona dayanıklı
Corrugated sheet: Oluklu saç
Cortex: Korteks
Cossette: Pancar Dilimi
Cost: Maliyet, Bedel
Counter: Sayaç
Counter: Ters, karşı
Counter excitation: Karşı ikaz, ters ikaz
Counter stain: Karşıt Boya
Counterclockwise: Saatin ters yönünde
Countercurrent: Zıt (Karşı) Akım
Countercurrent Drying: Zıt Yönlü Kurutma
Countercurrent Flow: Karşıt Akım
Counterflow: Ters akış
Counterflow condenser: Ters akışlı kondenser
Counterflow preheater: Ters akışlı ön ısıtıcı
Counterweight: Karşı ağırlık
Coupling: Kaplin, manşon
Coupling bolt: Kaplin civatası
Coupling flange: Kaplin flanşı
Coupling transformer: Kuplaj trafosu, bağlantı transformatörü
Covariance: Kovaryans, Birlikte Değişim
Cover: Kapak, mahfaza
Cover sheet: Mahfaza sacı
Crack: Çatlak
Crack inspection: Çatlak muayenesi, çatlak kontrolu
Crane: Vinç
Crane bridge: Vinç köprüsü
Crane carriage: Vinç arabası
Crane hook: Vinç kancası
Crane runaway: Vinç rayı
Crankcase air breather: Karter havalandırma (dizel motorlarda)
Crankcase relief valve: Karter tahliye valfi (dizel motorlarda)
Cranking of turbine: Türbine yol verme
Crankshaft: Krank mili
Creep: Sürünme
Creepage current: Kaçak akım
Crest voltage: Doruk gerilim, en üst gerilim
Crest voltmeter: Tepe değer voltmetresi
Critical Control Points: Kritik Kontrol Noktaları, Tipik Denetim, Kesin Denetim
Critical Damping: Katı Sönümleme
Critical Frequency: Etkin Sıklık
Critical Moisture Content: Değişim Nem İçeriği
Critical Point: Değişim Noktası
Critical speed: Kritik hız
Critical Thickness Of Insulation: Yalıtkanın Kritik Yarıçapı, Yalıtkanın Etkinlik Kalınlığı
Critical velocity: Kritik hız
Critical-Oscillation Period: Salınım Dönemi
Cross Current: Çapraz Akım
Cross displacement: Çapraz kayma
Cross piece: İstavroz şekilli parça
Cross section: Kesit
Cross shifting: Çapraz kayma
Cross-compound turbine: Çift şaftlı türbin
Crossed-coil instrument: Çapraz bobinli ölçü aleti
Cross-flow: Çapraz akış
Crossover: Deve boynu
Crossover pipe: Atlama borusu, üstten geçiş borusu
Crude oil: Ham petrol
Crude water pump: Ham su pompası
Crushed coal: Kırılmış kömür
Crusher: Kırıcı
Crusher building: Kırıcı binası
Crust: Ekmek kabuğu, Ekmek Kıtırı
Crustacean: Kabuklu Deniz Hayvanı
Cryogenic tanker: Kriyojenik tanker (LNG taşımada)
Crystallization: Kristalizasyon, Kristallendirme
Crystallizer: Kristallendirici
Cultivation: Büyütme Işlemi
Curd: Pıhtı
Curing: Kürleme, Tuzlamak, Tütsülemek
Curing time: Vulkanizasyon süresi
Current: Akım
Current bushing: Akım buşingi
Current carrying capacity: Akım taşıma kapasitesi
Current converter: Konvertör, redresör
Current density: Akım yoğunluğu
Current fluctuation: Akım dalgalanması
Current impulse: Akım darbesi
Current intensity: Akım şiddeti
Current limiting reaktor: Kısa devre bobini
Current limiting reaktor coil: Kısa devre reaktans bobini, akım sınırlayı-
Current meter: Ampermetre
Current regulator: Akım regülatörü
Current relay: Akım rölesi
Current supply: Akım beslemesi
Current transformer: Akım trafosu
Curtis turbine: Curtis türbini
Curtis wheel: Curtis çarkı
Customer: Müşteri
Customer witnessed test: Müşteri kabul testi, müşteri gözetiminde test
Cut off, to-: Devreden ayırmak, kesmek (buhar akışını)
Cut-off frequency: Sınır frekansı
Cut-off from full-load: Tam yükte iken devreden ayırma
Cut-out switch: Ayırma şalteri
Cut-out, to-: Kesmek, ayırmak, devreden çıkarmak
Cycle: Çevrim, devre
Cycle efficiency: Çevrim verimi
Cyclone: Siklon
Cyclone: Siklon
Cyclone firing: Siklonlu yakma sistemi
Cyclone furnace: Siklonlu ocak
Cyclone precipitator: Siklonlu filtre, siklonlu ayırıcı
Cyclone separator: Siklon separatör
Cylinder: Gövde (türbinlerde)
Cylinder deformation: Gövdenin deformasyonu, gövdenin çarpıl- ması
Cylinder distortion: Gövdenin deformasyonu, gövdenin çarpıl- ması
Cylinder head: Kaver, silindir kafası (dizel motorlarda)
Cylinder heating: Gövdenin ısıtılması
Cylinder joint bolt: Gövde civataları, gövde saplamaları
Cylinder liner: Layner, silindir gömleği (dizel motorlarda)
Cylinder-block cover: Karter kapağı (dizel motorlarda)
Cylindrical ball and tube type mill: Tamburlu değirmen
Cylindrical roller bearing: Silindirik makaralı yatak
Cylindrical roller thrust bearing: Silindirik makaralı eksenel yatak
D: 
D.C.: Doğru akım
D.C. Bearing oil pump: Doğru akım yatak yağı pompası
D.C. circuit: Doğru akım devresi
D.C. Distribution board: Doğru akım dağıtım panosu
D.C. generator: Doğru akım jeneratörü
D.C. Insulation resistance test: Doğru akım izolasyon testi ( jeneratör sar-
D.C. line: Doğru akım hattı
D.C. motor: Doğru akım motoru
D.C. voltage: Doğru akım gerilimi
Daily service oil tank: Günlük (sıvı) yakıt tankı
Dam: Baraj
Dam crest: Baraj kreti
Dam embankment: Baraj gövdesi
Dam lake: Baraj gölü
Dam reservoir: Baraj gölü
Dam shutter: Baraj kapağı, bent kapağı
Damage: Hasar
Damp: Sönümleme
Damped: Sönümlenmiş
Damped Frequency: Sönümlü Sıklık
Damper: Damper, klape
Damper winding: Söndürücü sargı, amortisör sargısı
Damper wire: Amortisör teli
Damper-controlled flue gas pass: Damper kontrollu baca gazı yolu
Damping: Sönümleme
Damping: Sönümleme, Zayıflatma, Bastırma
Damping coefficient: Sönüm katsayısı
Damping constant: Sönüm katsayısı
Damping valve: Amortisör valf
Dark-field Microscope: Karanlık Saha Mikroskobu
Data: Done, data, veri
Data Set: Veri Kümesi
Data sheet: Veri listesi, veri föyü
Datum level: Referans düzeyi
Datum plane: Referans düzlemi
Datum Temperature: Taban Sıcaklık
Day (daily) fuel tank: Günlük (sıvı) yakıt tankı
Day (daily) oil tank: Günlük (sıvı) yakıt tankı
Day load: Gündüz yükü (santralın)
DC amplifier: Doğru akım amplifikatörü
DC/AC converter: DC/AC konvertörü
De Laval turbine: De Laval türbini
Deactivation: Etkizleştirme
Dead circuit: Gerilimsiz devre
Dead corner: Ölü köşe
Dead line: Ölü hat, akımsız hat
Dead load: Ölü yük, hareketsiz yük
Dead Phase: Ölüm Fazı, Ölüm Evresi
Dead time: Ölü süre, ölü zaman
Dead Time: Ölü Süre
Dead weight: Boş ağırlık, yüksüz ağırlık, ölü yük 
Deadline: Termin, süre sonu
Dead-Zone: Ölü Bölge
Deaerating heater: Degazörlü ısıtıcı
Deaerating tank: Degazör tankı
Deaerating unit: Degazör ünitesi
Deaeration: Gaz alma (besleme suyunda)
Deaeration (cooling water): Soğutma suyu hava alma devresi (dizel motorlarda)
Deaerator: Degazör (besleme suyunda)
Debris filter: Pislik filtresi
Debris screen: Pislik süzgeci
Decarbonator: Dekarbonizasyon ünitesi
Decarbonize, to-: Dekarbonize etmek
Decarbonized water: Dekarbonize su
Decarbonizer: Dekarbonizatör
Decay: Sönüm, bozulma
Decay Ratio: Azalma, Zayıflama Oranı
Decay time: Sönüm süresi, bozulma süresi
Deceleration: Yavaşlama
Decibel: Desibel, ses şiddeti ölçü birimi
Decimal Reduction Time: Ondalıksal İndirgeme Süresi
De-energized circuit: Gerilimsiz devre
Deep well: Derin kuyu
De-excitation breaker: İkaz kaldırma kesicisi
De-excitation equipment: İkaz kaldırma sistemi
De-excite, to-: İkaz kaldırmak
Defect: Hata, kusur, eksiklik, defo
Defect liability: Hata, kusur yada eksikliğe karşı sorumluluk
Defect liability period: Garanti süresi, hata sorumluluğu süresi
Defective: Hatalı, kusurlu, eksik, defolu
Deflecting plate: Yönlendirme plakası, çarpma plakası
Deflection: Sapma, yön değiştirme, salgı, sehim, bel verme
Deflection plate: Yönlendirme plakası 
Deformation: Biçimi Bozulmak, Biçimsizleşme
Deformation amplitude: Bozulum genliği
Degassing tank: Degazör tankı
Degassing unit: Degazör ünitesi
Degree: Derece
Degree Of Completion: Tamamlanma Derecesi
Degree Of Freedom: Serbestlik Derecesi, Özgürlük Derecesi
Degree of purity: Saflık derecesi
Degree of saturation: Doyma derecesi
Degree Of Superheat: Kızgınlık Derecesi
Dehumidification: Nemalma
Dehydrating breather: Nem alıcı (trafolarda)
Dehydration: Su Giderme
Deionized water: Deionat, demineralize su, saf su
Deionized water pump: Deionat pompası
Deionized water tank: Deionat tankı, deionize su tankı
Delaval root blade: Silindir köklü kanat
Delay: Gecikme, geciktirme
Delay action fuse: Gecikmeli sigorta
Delay element: Geciktirici eleman
Delay relay: Zaman rölesi
Delay time: Gecikme süresi
Delay Time: Erteleme, Gecikme Süresi
Delayed feedback: Gecikmeli geri besleme
Delete, to-: Silmek
Delivered at site: Şantiyede teslim
Delivery head: Basma yüksekliği (pompalarda) 
Delivery pipe: Basma hattı
Delivery requirements: Teslimat şartları
Delivery scope: Teslimat kapsamı
Delivery terms: Teslimat şartları
Delivery valve: Çıkış valfi (dizel motorlarda)
Delivery valve spring: Çıkış valfi yayı (dizel motorlarda)
Delta connection: Üçgen bağlantı
Delta current: Delta akımı
Delta voltage: Delta gerilimi
Demagnetize, to-: Manyetiksizleştirmek, demagnetize etmek
Demineralization: Demineralizasyon (besleme suyunda), minerallerden arındırma
Demineralized water: Deionat, demineralize su, saf su
Demineralizer: İon değiştirici
Demineralizing plant: Demineralizasyon tesisatı
Denaturation: Doğalsızlama
Denitrifacition plant: Azot arıtma tesisi
Denitrification: Azot giderme
densing turbine: türbini
Density: Yoğunluk
Density: Yoğunluk
Density ratio: Yoğunluk oranı
Departure: Ayrılma, salınım (otomatik kontrol sistem- lerinde)
Dependent: Bağımlı
Dependent variable: Bağımlı değişken
Dependent Variable: Bağımlı Değişken
Deposit: Depozit, birikinti
Depreciation: Amortisman
Derivative: Türev
Derivative: Türev
Derivative action: Türevsel (diferansiyel) etki
Derivative Control Action: Türevsel Denetim Eylemi
Descriptive Statistics: Betimsel İstatistik
Design: Tasarım, dizayn
Design Of Experiments: Deneylerin Tasarımı
Design power: Dizayn gücü, dizayna esas güç
Design pressure: Dizayn basıncı
Design rating: Dizayn gücü
Design specification: Dizayn spesifikasyonu, dizayn tanımı
Design speed: Dizayn hızı
Design temperature: Dizayn sıcaklığı
Desired value: İstek değeri, referans değeri (reglajda)
Desorption: Yüzden Salma
Desorption Isotherm: Yüzden Salma Eşsıcaklık Eğrisi
Desulphurization: Desülfürizasyon, kükürt giderme
Desulphurization plant: Kükürt arıtma tesisi
Desuperheater: Kızgınlık giderici 
Detachable: Ayrılabilir
Detect, to-: Algılamak
Detecting element: Sensör
Deterioration: Bozulma
Deterioration: Bozulma,kötüleşme
Detraining tank: Degazör tankı
Development burden: Geliştirme masrafları
Development costs: Geliştirme masrafları
Deviation: Sapma
Deviation: Sapma
Dew point: Çiğlenme noktası
Dew Point: Çiylenme Noktası
Dial: Kadran
Dial gauge: Kadranlı gösterge
Dial indicator: Kadranlı gösterge
Dial thermometer: Kadranlı termometre
Dialysis: Yangeçirimsel Arıtım
Diaphragm: Diyafram, membran
Diaphragm: Sabit kanat diski
Diaphragm packing: Sabit kanat sızdırmazlıkları 
Die out: Sönme, yok olma
Dielectric constant: Dielektrik katsayısı
Dielectric Constant: Dielektrik Değişmezi
Dielectric Dryer: Dielektrikli Kurutucu
Dielectric Heating: Dielektrikli Isıtma
Dielectric loss: Dielektrik kaybı
Dielectric Loss: Dielektrik Kaybı
Dielectric loss angle: Dielektrik kayıp açısı
Dielectric loss factor: Dielektrik kayıp faktörü
Dielectric strength: Dielektrik dayanımı
Dielectric test: Dielektrik testi
Diesel cooling water pump: Dizel motorlu soğutma suyu pompası
Diesel cycle: Dizel çevrimi
Diesel engine: Dizel motor
Diesel generator: Dizel jeneratör
Diesel-driven generator: Dizel jeneratör
Differential Element: Türevsel Boyut
Differential expansion: Diferansiyel (göreceli) genleşme, diferan- siyel (göreceli) uzama
Differential head: Diferansiyel basma yüksekliği
Differential Heat Of Wetting: Islanma Isısı
Differential lever: Geri besleme kumanda kolu (türbin regla- jında)
Differential Manometer: Basınç Farkı Ölçer
Differential pressure transducer: Fark basınç transdüseri, barton hücresi
Differential pressure transmitter: Fark basınç transmiteri 
Differential Staining: Ayrıntılı Boyama
Differential-expansion detector: Diferansiyel genleşme dedektörü 
Differential-pressure controller: Fark basınç regülatörü 
Diffuse Reflection: Yayıngan Yansıma
Diffuse Transmission: Yayıngan Geçirim
Diffuser control valve: Difüzör kumanda valfi
Diffuser deflection vane: Difüzör yönlendirme kanatları (pompalarda)
Diffuser governor valve: Difüzör kumanda valfi
Diffuser vane: Difüzör kanadı
Diffusion: Yayınma, Yayınım
Diffusion Coefficient, Diffusivity: Yayınma Katsayısı
Diffusivity: Yayınganlık
Dilatant: Genleşici
Dilute: Seyreltik
Dilution Rate: Seyreltme Hızı
Dimension: Boyut
Diode: Diyot
Dipolar Rotation: Çift Kutupsal Dönüş
Dipstick: Ölçme çubuğu, seviye çubuğu (yağ seviye- si, v.s. İçin)
Dipstick thermometer: Daldırmalı termometre
Direct current: Doğru akım
Direct current generator: Doğru akım jeneratörü
Direct current working voltage: Doğru akım çalışma gerilimi
Direct Digital Control: Doğrudan Sayısal Denetim
Direct firing system: Direkt yakma sistemi (buhar kazanlarında)
Direct firing system with vapour se-: Brüden separatörlü direkt yakma sistemi
Direct Heating: Doğrudan Isıtma
Direct-contact (type) feedwater he-: Karışmalı tip besleme suyu ön ısıtıcısı
Direct-contact (type) feedwater pre-: Karışmalı tip besleme suyu ön ısıtıcısı
Direct-contact (type) heater: Karışmalı tip ısıtıcı
Direct-current voltage: Doğru akım gerilimi
Direction of rotation: Dönme yönü
Direction of steam flow: Buhar akış yönü
Dirty-oil pump: Kirli yağ pompası
Disassembled: Demonte edilmiş
Disc (disk): Disk
Disc and diaphragm turbine: Rotoru diskli tip türbin
Disc and shaft design: Diskli tip dizayn (türbin rotorlarında)
Disc rotor: Diskli tip rotor (türbinlerde)
Disc wheel: Rotor diski (türbinlerde)
Discharge: Deşarj, boşaltma
Discharge canal: Deşarj kanalı
Discharge capacity: Deşarj kapasitesi
Discharge channel: Deşarj kanalı
Discharge coil: Deşarj bobini
Discharge electrode: Püskürtme elektrodu (elektrofiltrelerde)
Discharge gate: Çıkış suyu kapağı, emme borusu kapağı (hidrolik santrallarda)
Discharge head: Basma yüksekliği
Discharge opening: Boşaltma deliği
Discharge pipe: Boşaltma borusu
Discharge plate: Püskürtme plakası, püskürtme elektrodu (elektrofiltrelerde)
Discharge pressure: Basma basıncı
Discharge resistor: Deşarj direnci (jeneratör rotor sargılarında)
Discharge velocity (chimney): Baca çıkış hızı
Discharging electrode: Püskürtme elektrodu
Discoloration: Rengini Yitirmek
Disconnecting switch: Ayırıcı, seksiyoner
Discontinuous: Süreksiz, kesintili
Discontinuous Control Action: Devamsız, Kesikli Denetim Eylemi
Dislocation: Kayma
Dismantled: Demonte edilmiş
Dismounted: Demonte edilmiş
Dispatching center (load): Yük dağıtım merkezi, yük tevzi merkezi
Disperse: Yayılmış, Dağılmış
Dispersed matter: Ayrık madde, dispers madde
Dispersion: Dağılma, yayılma
Displace, to- (the rotor): Rotoru çıkarmak
Displaced: Kaymış
Displacement: Kayma
Display: Ekran, gösterge
Display time: Görünme süresi
Disruptive discharge: Delinme, atlama
Disruptive strength: Delinme dayanımı, atlama dayanımı
Disruptive voltage: Delinme gerilimi, atlama gerilimi
Dissipate: Dağılma, dağıtma
Distance bolt: Mesafe tutucu civata
Distance piece: Ara parça, mesafe tutucu 
Distance-Velocity Delay: Yol-hız Gecikmesi
Distillate: Damıtık
Distillation: Damıtma
Distillation: Damıtma
Distilled water: Distile su, saf su
Distilled-water pump: Saf su pompası
Distilled-water tank: Saf su tankı
Distortion: Çarpılma, bükülme
Distortion of casing: Türbin gövdesinin çarpılması
Distribute, to-: Dağıtmak
Distributed parameter: Dağıtık parametre
Distributed Parameters: Dağıtılmış Koşullu Değişkenler
Distribution box: Dağıtım kutusu
Distribution line: Dağıtım hattı
Distribution network: Dağıtım şebekesi
Distribution substation: Dağıtım trafo istasyonu
Distributor: Distribütör
District heating: Bölgesel ısıtma, uzaktan ısıtma
Disturbance: Bozucu büyüklük (reglaj sistemlerinde)
Disturbance variable: Bozucu büyüklük (reglaj sistemlerinde)
Diverter: Parafudr, parafudur
Divided turbine casing: Parçalı türbin gövdesi
Dizziness: Baş Dönmesi
Dolomite filter: Dolomit filtre
Dolomite powder: Dolomit tozu
Dormant: Uykuda
Dosing pump: Dozaj pompası
Dotted line recorder: Noktalı yazıcı
Double busbar: Çift bara
Double butterfly valve: Çiftli kelebek valf, karıştırma valfi
Double cyclone arrangement: Çift siklonlu tasarım, çift siklonlu düzenleme (kazanlarda)
Double-automatic extraction non-: Çift ara buharlı karşı basınç türbini
Double-bleed condensing turbine: Çift ara buharlı kondensasyon türbini
Double-casing: Çift gövdeli (türbin)
Double-collar thrust bearing: Çift bilezikli basınç yatağı
Double-ended stud: Çift uçlu civata, saplama
Double-extraction condensing tur-: Çift ara buharlı kondensasyon türbini
Double-flow condenser: Çift akışlı kondenser, çift gözlü kondenser
Double-flow L.P. section: Çift akışlı alçak basınç türbini
Double-flow superheater: Çift akışlı kızdırıcı
Double-flow turbine: Çift akışlı türbin
Double-furnace boiler: Çift yanma odalı kazan
Double-pole switch: Çift kutuplu şalter
Double-reheat unit: Çift ara kızdırıcılı santral ünitesi
Double-T blade root: Çift-T şekilli kanat kökü
Dovetail blade root: Kırlangıç kuyruğu geçmeli kanat kökü
Dovetail slot (generators): Kırlangıç kuyruğu şekilli oluk (jeneratörlerde)
Downcomer header: Düşüş boruları kolektörü
Downcomer tubes: Düşüş boruları
Down-shot burners: Tavan yakıcıları
Downtime: Durma süresi
Draft: Çekiş (kazanlarda)
Draft: Taslak
Draft loss: Çekiş kaybı
Draft tube: Boşaltma borusu (hidrolik santrallarda)
Drag: Akma direnci, hava direnci
Drag Force: Sürükleme Kuvveti
Drag link conveyor: Zincirli konveyör (kömür alma tesisinde)
Drain cock: Drenaj musluğu
Drain cooler: Kondensat soğutucusu
Drain cooling: Kondensat soğutma
Drain ditch: Drenaj hendeği, drenaj kanalı
Drain oil pump: Drenaj yağı pompası
Drain pipe: Drenaj hattı
Drain tank: Drenaj tankı
Drain valve: Drenaj valfi
Drain water: Atık su, drenaj suyu
Drain, to-: Drene etmek, boşaltmak
Drainage: Drenaj, boşaltma
Drainage ditch: Drenaj hendeği, drenaj çukuru
Drainage opening: Drenaj kanalı
Drainage piping: Drenaj hattı
Drainage pit: Drenaj çukuru
Drains: Yan kondensat, ön ısıtıcı yoğuşum suyu
Drains pump: Ön ısıtıcı kondensat pompası
Drains tank: Yan kondensat tankı
Draught: Çekiş (kazanlarda)
Draught loss: Çekiş kaybı
Draw current, to-: Akım çekmek, enerji almak
Draw off, to-: Çekmek, emmek
Dressing: Sos, Süsleme, Kaplama
Drift eliminator: Damla tutucu (soğutma kulelerinde)
Drinking-water: İçme suyu
Drinking-water tank: İçme suyu tankı
Drip pan: Damla toplayıcı
Drip, to-: Damlamak
Drip-proof (motor): Su sıçramasına karşı korumalı (motor)
Drive control: Tahrik sistemi kumandası
Drive control cubicle: Tahrik sistemi kumanda dolabı
Drive control module: Tahrik sistemi kumanda modülü
Drive end: Tahrik tarafı
Driving Force: İtici Kuvvet,Yürütücü Kuvvet, İtici Güç, Sürükleyici
Driving link (mechanical stoker): Tahrik zinciri halkası (ızgaralı kazanlarda)
Driving motor: Tahrik motoru
Driving shaft: Tahrik mili
Droop compensator: Statik kompansatör
Drop: Düşüş, düşü
Droplet: Damlacık
Droplet: Damla
Drum: Dom (kazanlarda)
Drum: Tambur (konveyörlerde)
Drum Dryer: Tambur Kurutucu
Drum pressure: Dom basıncı
Drum rotor: Tambur tipi rotor
Drum screen: Tamburlu elek
Drum switch: Silindirik şalter
Drum type impuls turbine: Silindirik aksiyon türbini
Drum type rotor: Silindirik rotor, tambur tipi rotor
Drum type turbine: Tambur tipi türbin
Dry ash removal: Katı curuf alma
Dry Bulb Temperature: Kuru Termometre Sıcaklığı
Dry cooling tower: Kuru tip soğutma kulesi
Dry steam: Kuru buhar
Drying: Kurutma
Drying Behaviour: Kuruma Tavrı
Drying Chamber: Kurutma Bölmesi
Drying Cost: Kurutma Bedeli, Kurutma Gideri
Drying Curve: Kuruma Eğrisi
Drying Data: Kuruma Verileri
Drying Rate: Kuruma Hızı
Drying Stress: Kuruma Gerilimi
Dry-saturated steam: Kuru doymuş buhar
Dual oil filter: İkiz yağ filtresi
Dual-fuel boiler: Çift yakıtlı kazan
Dual-fuel burner: Çift yakıtlı yakıcı
Dual-fuel engine: Çift yakıtlı motor
Duct: Kanal
Duct vanes: Saptırma plakaları (sac kanallarda)
Due date: Termin
dule: 
Dummy coil: Yardımcı bobin
Dummy hole: Kör delik
Dummy piston: Denge pistonu, basınç dengeleme pistonu
Dump condenser: Yardımcı kondenser
Duncan’s Multiple Test: Duncan Çoklu Aralık Testi
Duplex oil filter: İkiz yağ filtresi
Dust Collection: Toz Tutma
Dust collector: Toz filtresi, kül filtresi
Dust content: Toz miktarı, kül miktarı (baca gazında)
Dust discharge: Kül atma, kül emisyonu
Dust emission: Toz emisyonu, kül emisyonu
Dust filter: Toz filtresi, kül filtresi
Dust loading: Kül miktarı ( gaz kanallarında), kül yükü (filtrelerde)
Dust separator: Toz filtresi, kül filtresi
düşümü: 
Dye checking: Boyayla çatlak kontrolu
Dye penetrant test: Boyayla çatlak kontrolu
Dynamic balance: Dinamik balans
Dynamic Error: Dinamik, Devingen Hata, Devinim Yanılgısı
Dynamic head: Dinamik basınç, dinamik basma yüksekliği
Dynamic pressure: Dinamik basınç
Dynamic suction head: Dinamik emme yüksekliği
Dynamic suction lift: Dinamik emme yüksekliği, manometrik emme yüksekliği
Dynamic viscosity: Dinamik viskozite
Dynamo: Dinamo
Dynamo lamination: Dinamo sacı
Dynamo sheet: Dinamo sacı
Dynamometer: Dinamometre
E: 
Earth: Toprak
Earth connection: Toprak hattı
Earth fault: Toprak kaçağı
Earth leakage coil: Toprak kaçağı bobini
Earthed system: Topraklı sistem
Earth-fault test: Toprak kaçağı testi
Earthing: Topraklama
Earthing switch: Topraklama anahtarı, topraklama şalteri
Eccentric: Eksantrik, dışmerkezli
Eccentricity: Eksantrisite, dışmerkezlilik
Eco: Ekonomizör, eko (buhar kazanlarında)
Economic load point: En ekonomik güç değeri
Economical life: Ekonomik ömür, fizibiliteye esas ömür
Economical output: En ekonomik güç
Economizer: Ekonomizör, eko (buhar kazanlarında)
Economizer bypass: Ekonomizör baypas hattı, eko baypas hattı
Economizer tubes: Ekonomizör boruları
Eddy current: Endüksiyon akımı, fukolt akımı
Effective capacity: Yararlı güç, net güç
Effective efficiency: Toplam verim
Effective head: Etkin yükseklik
Effective height: Etkin yükseklik
Effective length: Etkin uzunluk
Effective load: Etkin yük, efektif yük
Effective output: Efektif güç, etkin güç
Effective power: Efektif güç, etkin güç
Effective rating: Efektif güç, etkin güç
Effective resistance: Efektif direnç, etkin direnç
Effective thermal cross section: Efektif termal kesit
Effective Time Constants: Etkili Süre Değişmezleri
Effectiveness: Etkinlik
Effectiveness factor: Soğuma faktörü (yanma odası boru perde- lerinde)
Effectiveness Factor: Etkinlik Çarpanı
Effervescence: Kabarma, Köpürme
Efficiency: Verim, randıman
Efficiency: Verimlilik
Effluent: Dışakan
Effusion: Delikten Yayınma
Effusion Resistance Coefficient: Delikten Yayınma Direnç Katsayısı
Ejector: Ejektör
Ejector water pump: Ejektör suyu pompası
Elastic Limit: Esneme Sınırı
Elastic pipe suspension: Yaylı boru askısı
Elasticity: Esneklik
Elastic-Plastic Stretching: Esneme-Plastik Germe
Elbow: Dirsek
Electric bolt heater: Elektrikli civata ısıtıcısı
Electric charge: Elektrik yükü
Electric field intensity: Elektriksel alan yoğunluğu
Electric field strength: Elektriksel alan dayanımı
Electric motor: Elektrik motoru
Electric motor drive: Elektrik motorlu tahrik düzeni
Electric utility: Elektrik işletmesi, elektrik şirketi 
Electrical Conductivity: Elektriksel İletkenlik
Electrical conductivity test: İletkenlik testi (kazan suyunda)
Electrical control room: Elektrik kumanda odası
Electrical control station: Elektrik kumanda istasyonu
Electrical full load pump: Elektrikli tam yük pompası
Electrical precipitator: Elektrofiltre
Electrical recorder: Elektrikli yazıcı
Electrical Resistivity: Elektriksel Yalıtkanlık
Electrical utility: Elektrik işletmesi, elektrik şirketi
Electrically actuated: Elektrik kumandalı
Electrically driven: Elektrik tahrikli
Electrically driven auxiliary oil pump: Elektrikli konum transdüseri
Electricity: Elektrik
Electricity company: Elektrik kurumu, elektrik şirketi
Electrofilter: Elektrofiltre, elektrostatik filtre
Electro-hydraulic turbine governing system: Elektrohidrolik türbin reglaj sistemi
Electrolyte: Elektrolit
Electromagnet: Elektromıknatıs
Electromotor pump: Elektromotorlu pompa, elektrik motorlu pompa
Electron: Elektron
Electron gun: Elektron tabancası
Electron Microscope: Elektron Mikroskobu
Electronic charge: Elektron yükü
Electronic Controller: Elektronik Denetleyici
Electronic emergency governor se-: Elektronik hız regülatörü seçici devresi
Electronic Noise: Elektronik Titreşim, Elektronik Salgı
Electrostatic precipitator: Elektrofiltre
Element: Element, eleman
Elevating platform: Kaldırma platformu
Elevator: Asansör
Elmo-pump: Elmo pomp, elektromotorlu pompa
Embedded: Gömülü
Embedded temperature detector: Gömme termometre, gömmeli termoeleman
Embedded temperature sensor: Gömmeli termoeleman 
Emergency bypass valve: İmdat baypas valfi
Emergency cut-off speed: Ani kapama hızı
Emergency diesel: İmdat dizel ünitesi, imdat dizeli
Emergency exhaust valve: İmdat egzoz valfi
Emergency extraction stop valve: Ara buhar ani kapama ventili
Emergency feed line: Acil besleme hattı, emniyet hattı
Emergency generating set: İmdat jeneratörü
Emergency generator: İmdat jeneratörü
Emergency governor: İmdat hız regülatörü
Emergency lighting: Acil durum aydınlatması, güvenlik aydınlat- ması
Emergency oil: Ani kapama yağı
Emergency oil circuit: Ani kapama yağ devresi
Emergency oil pump: İmdat yağ pompası 
Emergency pushbutton: İmdat butonu, acil durum butonu
Emergency shutdown: Ani kapama
Emergency shut-off valve: Ani kapama ventili
Emergency stop: Ani kapama
Emergency stop handle: Ani kapama kolu, imdat kolu
Emergency stop valve: Ani kapama ventili, imdat ventili
Emergency switch: İmdat şalteri, acil durum şalteri
Emergency trip: Acil trip etme, acil durdurma
Emergency triping device: Ani kapama düzeneği
Emission: Emisyon, salım
Emission Band: Yayım Bantı
Emission rate: Emisyon hızı
Emissive Power: Yayım Gücü
Emissivity: Yayımlılık
Empirical: Ampirik
Emulsifier: Emulgatör, Sıvı Asıltı Yapıcı
Emulsion: Emülsiyon, sıvı çözelti
Emulsion: Emülsiyon, Sıvı Asıltı
End bearing: Nihai yatak
End blade: Son kanat
End clearence: Eksenel klerans
End connection piece: Uç bağlantı parçası
End Effect: Uç Etki
End piece: Son parça (türbin kanat montajında)
End plate (of core): Baskı plakası (sac paketlerde)
End plate temperature: Baskı plakası sıcaklığı (jenaratör statoru sac paketlerinde)
End winding: Sargı başı
End winding bracing: Sargı başı kuşaklaması
End winding insulation: Sargı başı izolasyonu
End winding mount: Sargı başı sabitleyicisi
End winding transposition: Sargı başı transpozisyonu, sargı başı çaprazlaması
Endothermic reaction: Endotermik reaksiyon
Endotoxin: Endotoksin
Energize, to-: Gerilim altına almak
Energy: Enerji
Energy Balance: Enerji Dengesi, Enerji Denkliği
Energy conservation: Enerji tasarrufu
Energy consumption: Enerji tüketimi
Energy conversion: Enerji dönüşümü
Energy generation: Enerji üretimi
Energy Regulator: Enerji Düzenleyici
Energy sourse: Enerji kaynağı
Energy supply: Enerji beslemesi
Energy transmission: Enerji iletimi
Energy tunnel: Enerji tüneli, basınçlı su tüneli (hidrolik santrallarda)
Engaging of controlled extraction: Kumandalı ara buhar sistemini devreye alma
Engin room: Makina odası, makina dairesi
Engin with reheater: Ara kızdırıcılı makina, ara kızdırıcılı türbin
Engine: Makina, makine
Engine block: Makina gövdesi, makina bloğu, motor bloğu
Engine house: Makina binası, makina dairesi
Engine output: Motor gücü
Engine-generator elastic coupling: Motor-jeneratör arası elastik kaplini
Engler viscosity: Engler viskozitesi
Enriched fuel: Zenginleştirilmiş yakıt
Enriched Medium: Zenginleştirilmiş Besiyeri
Enteric Pathogens: Enterik Patojen
Enterotoxin: Enterotoksin
Enthalpy: Entalpi
Enthalpy: Entalpi
Entrance angle: Giriş açısı
Entrance loss: Giriş kaybı
Entropy: Entropi
Entropy: Entropi
Environmental conditions: Çevre şartları
Environmental protection: Çevrenin korunması
Epoxy: Epoksi
Epoxy resin: Epoksit reçine
Equalizer pipe: Dengeleme borusu
Equalizing circuit: Eşitleme devresi
Equation Of Continuity: Süreklilik Denklemi
Equation of state: Hal denklemi
Equilibrium: Denge
Equilibrium: Denge
Equilibrium Line (Curve): Denge Doğrusu (Eğrisi)
Equilibrium Moisture: Denge Nemi
Equilibrium Temperature: Denge Sıcaklığı
Equilibrium-Moisture Content: Dengedeki Nem İçeriği
Equimolar: Eşmolar
Equipment: Ekipman, araç-gereç, teçhizat
Equipment ground: Donatım topraklaması
Equivalent Diameter: Eşdeğer Çap
Eradicate: Yok Etmek, Kökünü Kurutmak
Erect, to-: Dikmek, inşa etmek, monte etmek
Erection: İnşa, montaj
Erection drawing: Montaj resmi
Erection opening: Montaj deliği
Erection schedule: Montaj programı
Erection sequence: Montaj sırası
Erosion: Aşınma, erozyon
Erosion damage: Aşınma hasarı
Erosion resistance: Aşınma dayanımı
Erosive: Aşındırıcı
Error: Hata, sapma, reglaj farkı
Error: Yanlış
Error Function: Yanılgı İşlemcisi
Error-Integral: Yanılgı-Tümleştirme
Estuary: Irmak ağzı, nehir ağzı
Eukaryote: Ökaryot
Euler equation: Euler denklemi
Evacuate, to-: Havasını almak, boşaltmak
Evaluation: Değerlendirme
Evaporate, to-: Buharlaşmak
Evaporation: Buharlaştırma, Evaporasyon
Evaporation loss: Buharlaşma kaybı (soğutma kulelerinde)
Evaporative Surface: Buharlaşan Yüzey
Evaporator: Evaporatör, buharlaştırıcı Evaporator heating surface
Evaporator: Buharlaştırıcı
Evisceration: İç Organların Çıkarılması (Tavuk)
Ex factory: Fabrika çıkışı, fabrika çıkışında
Ex works: Fabrika çıkışı, fabrika çıkışında
Examine, to-: Denetlemek, kontrol etmek
Examiner: Denetçi, kontrolör
Excess: Aşırı, fazla
Excess air: Hava fazlalığı (kazanlarda)
Excess air coefficient: Hava fazlalık katsayısı
Excess current: Fazla akım, aşırı akım
Excess Reactant: Fazla Tepken, Artan Tepken
Exchangeable: Değiştirilebilir
Exchanger: Eşanjör
Excitation: İkaz, uyarım
Excitation current: İkaz akımı, uyarma akımı
Excitation voltage: İkaz gerilimi, uyarma gerilimi
Excitation winding: İkaz sargısı
Exciter: İkaz dinamosu, ikaz
Exciter bearing: İkaz yatağı
Exciter bus: İkaz barası
Exciter coupling: İkaz kaplini
Exciter current cable: İkaz akımı kablosu
Exciter end: İkaz tarafı
Exciter losses: İkaz kayıpları
Exciter output: İkaz gücü
Exciter rotor: İkaz (jeneratörü) rotoru
Exciter shaft: İkaz (jeneratörü) mili
Exhaust: Egzoz
Exhaust air: Egzoz havası, atık hava
Exhaust blade: Son kademe kanadı
Exhaust casing: Çürük buhar kasası
Exhaust cross section: Çürük buhar çıkış kesiti
Exhaust end: Çürük buhar tarafı (türbinlerde)
Exhaust gas: Çürük gaz
Exhaust loss: Egzoz kaybı
Exhaust pipe: Egzoz borusu
Exhaust port: Egzoz çıkışı, egzoz kanalı
Exhaust relief diaphragm: Egzoz emniyet diyaframı
Exhaust side: Egzoz tarafı
Exhaust stage: Egzoz kademesi, son kademe
Exhaust stage blade: Son kademe kanadı
Exhaust steam: Egzoz buharı, çürük buhar
Exhaust steam casing: Çürük buhar kasası
Exhaust steam end: Çürük buhar tarafı
Exhaust steam flow: Çürük buhar debisi
Exhaust steam oil separator: Egzoz buharı yağ separatörü
Exhaust steam pipe: Çürük buhar hattı
Exhaust steam turbine: Çürük buhar türbini
Exhaust temperature: Egzoz sıcaklığı, çıkış sıcaklığı
Exhaust turbine: Çürük buhar türbini
Exhaust valve: Çürük buhar valfi (buhar türbinlerinde)
Exhaust valve: Egzoz valfi, egzoz supapı (dizel motorlarda)
Exhaust velocity: Çıkış hızı
Exhaust volume: Çürük buhar hacmi
Exhaust-air duct: Atık hava kanalı
Exhauster fan: Değirmen vantilatörü
Exhaust-gas (pipe) protection: Egzoz manifoldu mahfazası 
Exhaust-gas channel: Çürük gaz kanalı, egzoz gazı kanalı
Exhaust-gas diffuser: Egzoz gazı difüzörü (gas türbinlerinde)
Exhaust-gas duct: Çürük gaz kanalı, egzoz gazı kanalı
Exhaust-gas pipe: Egzoz manifoldu
Exit angle: Çıkış açısı
Exit gas: Çürük gaz
Exit loss: Çıkış kaybı
Exit pipe: Çıkış hattı
Exit pressure: Çıkış basıncı
Exit side: Çıkış tarafı
Exit velocity: Çıkış hızı
Exothermal process: Eksotermik işlem, eksotermik proses
Exothermic process: Eksotermik işlem, eksotermik proses
Exothermic reaction: Eksotermik reaksiyon, ısı veren tepkime
Exothermic Reaction: Isı Veren Tepkime
Exotoxin: Ekzotoksin
Expansion bellow: Genleşme körüğü
Expansion bend: Genleşme kavisi
Expansion chamber: Genleşme haznesi
Expansion compensator: Genleşme kompansatörü
Expansion joint: Genleşme kompansatörü
Expansion loop: Genleşme kavisi
Expansion tank: Genleşme tankı
Expansion transmitter: Genleşme transmiteri
Expansion vessel: Genleşme kabı
Experiment: Deney
Expert Panel: Uzman Paneli
Explant: Yapay Ortamda Yaşatılan Doku
Explosion diaphragm: Emniyet membranı
Exponential Growth: Üstsel Büyüme
Extend, to-: Tevsi etmek
Extension: Tevsi, uzama, genişleme, müştemilat 
External power: Yardımcı enerji
Extinction voltage: Sönüm gerilimi
Extract: Özüt
Extraction: Ara buhar alma
Extraction: Özütleme
Extraction back-pressure turbine: Ara buharlı karşı basınç türbini
Extraction check valve: Ara buhar çek valfi
Extraction condensing turbine: Ara buharlı kondensasyon türbini
Extraction condensing turbine generator set: Ara buharlı kondensasyonlu türbo jeneratör seti
Extraction control: Ara buhar reglajı
Extraction control valve: Ara buhar reglaj valfi
Extraction heater: Ara buharlı ön ısıtıcı
Extraction line: Ara buhar hattı 
Extraction point: Ara buhar alma noktası
Extraction pressure: Ara buhar basıncı 
Extraction stage: Ara buhar kademesi
Extraction steam: Ara buhar
Extraction steam feed heating: Ara buharla besleme suyu ön ısıtması
Extraction steam feed water preheating: Ara buharla besleme suyu ön ısıtması
Extraction steam flow: Ara buhar debisi 
Extraction steam pressure: Ara buhar basıncı
Extraction stop valve: Ara buhar ani kapama ventili
Extraction turbine: Ara buharlı türbin
Extraction valve: Ara buhar valfi
Extractor: Çıkarıcı
Extrinsic Parameters: Dış Etkenler
Extrusion: Ekstrüzyon, Çektirme, Çekme
F: 
Fabric filter: Bez filtre
Factorial Points: Faktoriyel Noktalar
Factory certificate: İmalat sertifikası
Facultative: Fakültatif, Yetenekli, Dayanabilir
Fading: Sönümlenme (vibrasyonda, osilasyonda)
Failure: Arıza, bozulma, kopma
Falling-Rate Period: Azalan Hız Dönemi
Family of curves: Eğriler ailesi, eğriler takımı
Fan: Fan, vantilatör
Fan: Üfleç
Fan assisted hyperbolic cooling tower: Fan destekli hiperbolik soğutma kulesi
Fan blade: Fan kanadı, vantilatör kanadı
Fan casing: Fan gövdesi
Fan control cubicle: Fan kontrol kabini
Fan cover: Fan gövdesi, fan mahfazası
Fan drive: Fan tahrik elemanı
Fan drive turbine: Fan tahrik türbini
Fan efficiency: Fan verimi
Fan guard plate: Fan mahfaza saçı
Fan margin: Fan kapasite rezervi
Fan motor: Fan motoru
Fast acting: Hızlı tepkili, çabuk tepkili (reglajda)
Fast response control action: Hızlı kumanda edilebilir
Fat: Katı Yağ
Fatty Acid: Yağ Asidi
Fault: Arıza
Fault alarm: Arıza alarmı
Fault current: Arıza akımı
Fault indicator: Arıza kayıt cihazı, arıza göstergesi
Fault record: Arıza protokolu
Fault recorder: Arıza yazıcısı
Fault shutdown: Arıza nedeniyle durdurma
Feasibility: Fizibilite
Feather: Kama, zivana
Fecal Contamination: Dışkıdan Kirlenme
Feces: Dışkı
Fed-batch Operation: Yarı Kesikli Işlem (Beslemeli kesikli)
Fed-batch Process: Beslemeli Kesikli Süreç
Feed: Besleme
Feed: Besleme
Feed controller: Besleme regülatörü
Feed Flow Rate: Besleme Akış Hızı
Feed heating plant: Besleme suyu ön ısıtma tesisi
Feed heating stage: Besleme suyu ön ısıtma kademesi
Feed heating system: Besleme suyu ön ısıtma tesisi
Feed line: Besleme hattı
Feed pipe: Besleme hattı, besleme borusu
Feed pump: Besleme pompası
Feed pump governor: Besleme pompası regülatörü
Feed the boiler, to-: Kazana su vermek
Feed valve: Besleme valfi
Feed water: Besleme suyu
Feedback: Geri besleme
Feedback: Geri Besleme
Feedback amplifier: Geri besleme amplifikatörü
Feeder: Fider, hat
Feeder: Dağıtıcı, besleyici, besleme hattı (kömür alma tesisinde)
Feeder chute: Besleme şutu (değirmenlerde)
Feeder floor: Dağıtıcı katı, dağıtıcı platformu
Feeder pump: Besleme pompası
Feedforward: İleri Besleme, Ön Besleme
Feed-forward control: İleri beslemeli regülasyon
Feeding Arrangement: Besleme Düzeni
Feeding drum: Üst dom
Feeding of data: Done yükleme
Feedwater  heater: Besleme suyu ön ısıtıcısı
Feedwater conditioning: Besleme suyu şartlandırması
Feedwater controller: Besleme suyu regülatörü
Feedwater deaerator: Besleme suyu degazörü
Feedwater delivery pipe: Besleme suyu basınç hattı
Feedwater filter: Besleme suyu filtresi
Feedwater header: Besleme suyu kolektörü
Feedwater line: Besleme suyu hattı
Feedwater preheater: Besleme suyu ön ısıtıcısı
Feedwater pump: Besleme suyu pompası
Feedwater regulator: Besleme suyu regülatörü 
Feedwater strainer: Besleme suyu filtresi
Feedwater tank: Besleme suyu tankı
Feedwater treatment: Besleme suyunun arıtılması 
Feeler: Algılayıcı
Fermentation: Fermentasyon, Kükreme
Fermented Sausage: Sucuk
Fermentor: Fermentör
Fever: Ateş
Field: Saha, inşaat sahası, alan
Field coil: Alan sargısı, indüktör sargısı
Field density: Alan yoğunluğu
Field installation check-out: İlk devreye alma hazırlığı
Field regulation: Alan kontrolu
Field rheostat: Alan reostası
Field Tuning: Alan Ayarlama
Field weld: Saha kaynağı
Field winding: Alan sargısı
Filament voltage: Filaman gerilimi
Fill: Yağmurlama elemanları (soğutma kule- sinde)
Fill the boiler, to-: Kazanı su ile doldurmak
Filling pipe: Doldurma hattı
Filling valve: Doldurma valfi
Film boiling: Film kaynama
Film resistor: Film direnç
Filter: Filtre
Filter backwashing: Filtre geri yıkaması
Filter bypass line: Filtre baypas hattı
Filter cartridge: Filtre kartuşu, filtre peteği
Filter changeover valve: Filtre aktarma valfi
Filter screen: Filtre eleği
Filter transfer valve: Filtre aktarma valfi, filtre değiştirme valfi
Filtration: Süzme
Fin: Kanatçık, ripe
Fin: Kanatçık
Final control element: Son denetim öğesi, son kontrol elemanı
Final evaporator: Son buharlaştırıcı (Benson kazanlarında)
Final feed temperature: Ön ısıtıcı nihai sıcaklığı
Final feedwater pre-heating: Besleme suyu son ön ısıtması
Final inspection: Son kontrol
Final operating conditions: Nihai işletme şartları
Final payment: Son ödeme
Final stage: Son kademe
Final steam temperature: Son kızdırıcı sıcaklığı
Final superheater: Son kızdırıcı
Fine adjustment: İnce ayar
Fine screen: İnce elek (soğutma suyu giriş kanallarında)
Fineness: Öğütme inceliği (değirmenlerde)
Finishing superheater: Son kızdırıcı
Finite Difference Method: Sonlu Farklar Yöntemi
Finned: Kanatçıklı, ripeli
Finned pipe: Kanatçıklı boru, ripeli boru
Finned tube: Kanatçıklı boru, ripeli boru
Finned tube economiser: Ripeli ekonomizör
Fir-blade fastening: Çam tipi kanat montajı (türbinlerde)
Fir-blade mounting: Çam tipi kanat montajı (türbinlerde)
Fire brick: Ateş tuğlası, şamot tuğlası
Fire clay: Şamot
Fire clay lining: Şamot kaplama
Fire point: Yanma sıcaklığı, yanma noktası
Fire proof: Yanmaz
Fire resistant: Ateşe dayanıklı, zor yanan
Fire side: Gaz tarafı (kazanlarda)
Fire-tube boiler: Duman borulu kazan, alev borulu kazan
Firing equipment: Yakma ekipmanı
Firmness: Sertlik, Sıkılık
First law of thermodynamics: Termodinamiğin birinci yasası
First Order System: Birinci Derece Düzge
First stage: İlk kademe, birinci kademe
First stage superheater: Birinci kızdırıcı, kızdırıcı birinci kademesi
First-Order Stage: Birinci Dereceden Aşama
Fir-tree blade root: Çam tipi kanat kökü (türbinlerde)
Fir-tree root blade: Çam tipi köklü kanat
Fir-type groove: Çam tipi yiv
Fit, to-: Uymak, uydurmak, yerleştirmek
Fitter: Montör
Fixation: Yerine bağlama
Fixed: Sabit
Fixed bed: Sabit yatak (akışkan yataklı kazanlarda)
Fixed carbon: Sabit karbon (yakıt analizinde)
Fixed pipe mount: Sabit boru askısı
Fixed point: Sabit nokta
Fixture: Düzenek, teçhizat
Flagella (plural): Flagella
Flagellum (singular): Flagellum
Flame: Alev
Flame “in”: Yakıcı devrede
Flame “out”: Yakıcı devre dışı
Flame impingement: Alev tepmesi
Flame monitor: Alev monitörü
Flame zone of combustor: Yanma odası alev bölgesi
Flange: Flanş
Flange connection: Flanşlı bağlantı
Flange coupling: Flanşlı kaplin
Flange heating: Flanş ısıtması
Flap: Klape
Flapper: Çarpma plakası, dağılma plakası
Flare type burner: Konik yakıcı
Flash Distillation: Ani Damıtma
Flash evaporator: Ani buharlaştırıcı
Flash point: Parlama noktası, parlama sıcaklığı
Flash steam: Çürük buhar
Flash tank: Çürük buhar tankı, genleşme tankı
Flash Temperature: Parlama Sıcaklığı
Flash-back: Alev tepmesi
Flashing: Buharlaşma
Flash-over: Elektrik atlaması
Flat: Düz, yassı, yayvan
Flat car: Alçak kasalı vagon
Flat coil: Yassı bobin
Flat spring: Yaprak yay
Flavor: Tat, lezzet
Fleurescens Mic.: Fluoressant Mikroskobu
Flexible: Elastik
Flexible coupling: Elastik kaplin
Flexible metal hose: Elastik metal hortum
Flexible suspension: Hareketli askı sistemi
Flip-flop circuit: Flip-flop devre, ikili devre
Float: Şamandra
Float switch: Şamandıralı şalter
Float trap: Şamandıralı kondenstop
Float valve: Şamandıralı valf
Floating action controller: İntegral tutumlu regülatör
Floating bearing: Hareketli yatak, gezer yatak
Floating Control Action: Yüzer Etkili Denetim
Floating lever: Geri besleme kolu (türbin reglajında)
Floating matter: Yüzer madde
Floating rate: Ayar hızı, kapama hızı (kontrol sistemlerin- de)
Float-operated control valve: Şamandıralı reglaj valfi
Flocculation: Çökeltme, flokülasyon
Floculator: Flokülatör (su hazırlama tesisinde), çökel- tici
Flood: Sel, taşkın
Flooding: Sel, taşkın
Floor: Zemin, taban
Floor level: Zemin kotu
Flow: Akış, akım, debi
Flow control: Debi reglajı
Flow cross-section: Akış kesiti
Flow diagram: Akış şeması
Flow loss: Akış kaybı
Flow meter: Debimetre
Flow path: Akış yolu
Flow rate: Debi
Flow resistance: Akış direnci
Fluctuate, to-: Dalgalanmak, artıp azalmak
Fluctuating load: Değişken yük, dalgalı yük
Fluctuation: Dalgalanma
Flue: Duman borusu, duman yolu
Flue gas: Baca gazı
Flue Gas (Exhaust Gas): Yanma Gazı
Flue-dust collector: Baca gazı filtresi
Flue-dust precipitator: Baca gazı filtresi
Flue-gas air heater: Hava ön ısıtıcısı
Flue-gas analyser: Baca gazı analizörü
Flue-gas bypass: Baca gazı baypas hattı (kombine çevrim santrallarında)
Flue-gas bypass damper: Baca gazı baypas damperi
Flue-gas bypass stack: Baypas bacası
Flue-gas cleaning plant: Baca gazı temizleme tesisi
Flue-gas damper: Baca gazı damperi
Flue-gas denitrification plant: Baca gazı azot arıtma tesisi
Flue-gas loss: Baca gazı kaybı (ısı kaybı)
Flue-gas pass: Baca gazı pasajı (kazanlarda) 
Flue-gas reinjection: Baca gazı resirkülasyonu
Flue-gas sample: Baca gazı numunesi
Flue-gas volume: Baca gazı hacmı
Flue-gas withdrawal: Baca gazı resirkülasyonu
Fluid: Akışkan
fluid: nitörü
Fluid: Akışkan
Fluid drive: Hidrolik tahrik sistemi
Fluid monitor: Akışkan monitörü
Fluid temperature: Akma sıcaklığı
Fluid-Bed Dryer: Akışkan Yataklı Kurutucu
Fluidized bed: Akışkan yatak
Fluidized Bed: Akışkan Yatak
Fluidized-bed boiler: Akışkan yataklı kazan
Fluid-level monitor: Akışkan seviye monitörü
Fluorescent lamp: Floresan lamba
Fluorescent screen: Flüorışıl ekran
Fluorescent tube: Floresan lamba
Flush water: Çalkalama suyu, yıkama suyu
Flushing: Durulama, fışkırma, fışkırtma
Flushing oil: Çalkalama yağı, yıkama yağı
Flushing water: Çalkalama suyu, yıkama suyu
Flute: Yiv, oluk
Flux: Akı, akış
Flux: Akı
Flux density: Akı yoğunluğu
Flux-carrying capacity: Mıknatıslanma kapasitesi
Fly ash: Uçucu kül
Fly ash hopper: Uçucu kül bunkeri
Fly ash return: Uçucu kül geri beslemesi
Flyball: Regülatör topu (hız regülatörlerinde)
Flyball governor: Toplu hız regülatörü, merkezkaç kuvvetli hız regülatörü
Flyweight speed governor: Toplu hız regülatörü, merkezkaç kuvvetli
Flywheel: Volan
Foam: Köpük
Foam: Köpük
Foam extinguisher: Köpüklü yangın söndürücü
Foaming: Köpürme (domda)
Foaming characteristics: Köpürme özelliği (yağlarda)
Follower control: Sürekli reglaj
Follow-up control: Sürekli reglaj
Food and Drug Administration (FDA): Gıda ve İlaç Yönetim (GİY)
Foodborne llness: Gıda Kökenli Hastalık
Force: Kuvvet
Forced air: Fan havası
Forced air duct: Taze hava kanalı
Forced circulation: Cebri sirkülasyon
Forced circulation boiler: Cebri sirkülasyonlu kazan, La Mont tipi kazan
Forced Convection: Zorlanmış Taşınma
Forced draft duct: Taze hava kanalı
Forced draft fan: Taze hava fanı, taze hava vantilatörü
Forced flow boiler: Tek geçişli (domsuz) kazan
Forced lubrication: Basınçlı yağlama
Forced oscillation: Güdümlü salınım, kendinden kaynaklanan salınım
Forced-air cooling: Cebri havalı soğutma
Forced-circulation lubrication: Cebri sirkülasyonlu yağlama
Forebay: Yükleme havuzu, su biriktirme havuzu (hid- rolik santrallarda)
Foreman: Formen
Forged blade: Dövme kanat
Forged steel: Dövme çelik
Forked blade root: Çatal tipi kanat kökü
Form-wound coil: Şablonla sarılmış bobin, şablon bobini
Fortification: Zenginleştirme, Güçlendirme
Fortified Wine: Çerez (Güçlendirilmiş) Şarap
Forward-curved blade: Öne kavisli kanat
Fossil power plant: Fosil yakıtlı santral
Fossil-fired power plant: Fosil yakıtlı santral
Fouling (heating surfaces): Curuf bağlaması, kirlenme (ısıtma yüzeylerinde)
Fouling Factor: Birikinti Etmeni, Kirlilik Etmeni
Foundation: Temel
Foundation anchor: Temel ankrajı
Foundation axis: Temel ekseni
Foundation bed plate: Temel plakası
Foundation bolt: Temel ankraj civatası
Foundation load: Temele gelen yük
Foundation structure: Temel konstrüksiyonu
Four-core cable: Dörtlü kablo
Fraction: Kesim, Ayrım, Kesir
Fractional Factorial Design: Kesirli Çok Etkenli Deney Tasarımı
Fracturability: Kırılganlık, Kırılabilirlik
Frame: Şasi, temel plakası, karkas
Frame (generator): Gövde, stator karkası
Francis turbine: Francis türbini
Free carbon: Serbest karbon
Free chlorine: Serbest klor
Free Contraction: Özgün Büzülme
Free Convection: Özgün Taşınım, Zorlanmamış Taşınım
Free Moisture: Özgün Nem
Free Radical: Özgün Kök
Free Surface Flows: Açık Yüzey Akışı
Free swelling index: Serbest şişme indisi (kül analizi)
Freeze Drier: Donduruculu Kurutucu
Freeze Drying: Dondurarak Kurutma
Freezing point: Donma noktası
Freight elevator: Yük asansörü
Frequency: Frekans
Frequency: Frekans,Sıklık
Frequency band width: Frekans bant aralığı
Frequency changer: Frekans değiştirici
Frequency controller: Frekans regülatörü
Frequency convertor: Frekans konvertörü
Frequency distribution: Frekans dağılımı, sıklık dağılımı
Frequency divider: Frekans bölücü
Frequency range: Frekans aralığı
Frequency relay: Frekans rölesi
Frequency response: Frekans cevabı, frekans yanıtı
Frequency Response: Frekans Yanıtı Sıklık Tepkisi
Frequency stability: Frekans kararlılığı
Frequency variant: Frekansa göre değişen, frekansa bağımlı
Fresh air: Taze hava
Fresh air cooling: Taze havayla soğutma
Freshwater: Taze su, tatlı su
Friction: Sürtünme
Friction bearing: Kaymalı yatak
Friction coefficient: Sürtünme katsayısı
Friction Loss: Sürtünme Kaybı
Friction losses: Sürtünme kayıpları
Front bearing: Ön yatak
Front bearing pedestal: Ön yatak pedestalı
Front view: Ön görünüş, önden görünüş
Front wall: Ön duvar
Front wall downcomers: Ön duvar düşüş boruları
Front wall drain: Ön duvar drenajı
Front wall header: Ön duvar kolektörü
Front wall risers: Ön duvar buharlaştırıcı boruları
Front-fired boiler: Önden yakmalı kazan
Fuel: Yakıt
Fuel bed thickness: Kömür tabakası kalınlığı (ızgaralı kazanlar- da)
Fuel cycle: Yakıt çevrimi
Fuel demand: Yakıt ihtiyacı, yakıt gereksinimi
Fuel drying (in the mill): Yakıtın öğütülürken kurutulması
Fuel economy: Yakıt ekonomisi
Fuel feeder: Yakıt besleyicisi, yakıt dağıtıcısı (değirmen- lere)
Fuel gasification: Kömürün gazlaştırılması
Fuel injector: Yakıt enjektörü, enjektör
Fuel leakage pipe: Yakıt kaçağı devresi, yakıt kaçağı borusu
Fuel mixture: Yakıt karışımı
Fuel processing: Yakıtın işlenmesi
Fuel pump: Yakıt pompası
Fuel rating: Yakıt özgül gücü
Fuel reprocessing: Yakıtın yeniden işlenmesi
Fuel sampling: Yakıtdan numune alma
Fuel trip: Yakıt beslemesinin kesilmesi
Fuel-laden vapours piping: Brüden hattı
Fuel-oil: Fuel oil
Fuel-oil additives: Fuel oil katkı maddeleri
Fuel-oil heater: Fuel oil ısıtıcısı
Fugacity: Etkin Basınç, Fugasite
Full admission: Buharın tam açılması (türbinlerde) 
Full speed: Tam devir, tam hız
Full-load auxiliary oil pump: Tam kapasiteli yardımcı yağ pompası
Full-load hours: Tam yükte çalışma saati
Full-load operation: Tam yükte çalışma
Full-load output: Tam yük
Full-load pressure: Tam yük basıncı
Full-load pump: Tam yük pompası
Full-load steam flow: Tam yük buhar debisi
Full-scale deflection: Tam sapma
Full-vision cabin: Tam görüşlü kabin (vinçlerde)
Full-wave rectifier: Tam dalga redresör
Fumigation: Buharla Dezenfekte Etmek, Tütsülemek
Functional diagram: Fonksiyon şeması
Functional group control: Fonksiyon grubu kumandası 
Functional test: Fonksiyon testi
Fundamental frequency: Temel frekans
Fundamental oscillation: Temel osilasyon
Fundamental waves: Temel dalgalar
Fungi: Fungus
Fungus: Küf Mantarı, Mantar,Küf
Furnace: Ocak
Furnace arch: Yanma odası kemeri, ocak kemeri
Furnace capacity: Ocak ısı kapasitesi
Furnace draft: Ocak çekişi
Furnace heating surface: Ocak ısıtma yüzeyi
Furnace losses: Ocak kayıpları, yanma odası kayıpları
Furnace slagging: Yanma odasının curuf bağlaması (kazan- larda)
Fuse: Sigorta
Fuse board: Sigorta panosu
Fusion: Ergime (külde)
Fusion temperature: Ergime sıcaklığı (külde)
G: 
Gage: Gösterge, mastar, geyc
Gage glass: Düzey göstergesi, gösterge camı
Gain: Kazanç ( elektronikte)
Gain: Yükselme, Kazanç
Gain control: Kazanç ayarı, kazanç reglajı
Gain factor: Kazanç katsayısı
Gallery: Yürüme platformu, galeri
Galvanic battery: Galvanik batarya
Galvanic cell: Galvanik pil
Galvanic corrosion: Galvanik korozyon
Galvanic couple: Galvanic eleman, galvanik çift
Galvanic current: Galvanik akım
Galvanic protection: Galvanik koruma
Gantry crane: Portal vinç, ayaklı köprülü vinç
Gas analyser: Gaz analizörü
Gas baffle: Gaz yönlendirme perdesi (kazanlarda)
Gas burner: Gazlı yakıcı, gaz yakıcısı
Gas chamber: Gaz haznesi (alev borulu kazanlarda)
Gas compressor: Gaz kompresörü
Gas counter: Gaz sayacı
Gas distribution: Gaz dağıtımı
Gas distribution network: Gaz dağıtım şebekesi
Gas emission: Gaz emisyonu
Gas engine: Gaz motoru
Gas explosion: Gaz patlaması
Gas flow meter: Gaz sayacı
Gas heater: Gaz ısıtıcısı ( baca gazı arıtma tesisinde)
Gas main: Gaz ana borusu, ana gaz hattı
Gas motor: Gaz motoru
Gas pass: Gaz pasajı
Gas pipe: Gaz borusu
Gas port: Gazlı yakıcı yerleştirme ağzı (kazanlarda)
Gas pressure: Gaz basıncı
Gas proof: Gaz sızdırmaz
Gas proportioning damper: Baca gazı reglaj damperi
Gas safety valve: Gaz emniyet vanası
Gas supply: Gaz beslemesi
Gas tempering: Baca gazı geri beslemesi, baca gazı resir- külasyonu
Gas tempering duct: Baca gazı resirkülasyon kanalı
Gas turbine: Gaz türbini
Gas turbine cycle: Gaz türbini çevrimi
Gas turbine power plant: Gaz türbinli elektrik santralı
Gas turbine-generator set: Gaz türbojeneratörü
Gas velocity: Gaz hızı
Gas-blast circuit breaker: Gazlı kesici
Gaseous fuel: Gaz yakıt
Gas-fired boiler: Doğal gazlı kazan, gazlı kazan
Gas-gas heat exchanger: Gaz-gaz eşanjörü (baca gazı arıtma tesisinde)
Gasification of coal: Kömürün gazlaştırılması
Gasket: Conta, gasket, salmastra
Gas-side tube corrosion: Kazan borusu gaz tarafı korozyonu
Gassing: Gaz ayrıştırma (yağda)
Gas-tight: Gaz sızdırmaz
Gastroenteritidis: Mide Ve Bağırsak İtihabı
Gate: Türbin rotoruna kanat geçirme ağzı
Gate: Kapı
Gate house: Bekçi kulübesi, kapı kontrol kulübesi
Gate piece: Kanat geçirme ağzı kapama parçası
Gate valve: Sürgülü vana, şiber
Gauge: Gösterge, mastar, geyc
Gauge cock: Düzey göstergesi musluğu
Gauge glass: Düzey göstergesi, gösterge camı
Gauge pressure: Manometre basıncı
Gauge Pressure: Gösterge Basıncı
gear: 
Gear coupling: Dişli kaplin
Gear pump: Dişli pompa
Gel: Jel
Gel Electrophoresis: Jel Elektroforezi
Gelatinization: Jelatinizasyon
Gelling: Jelleşme
Gene: Gen
Gene Expression: Gen İfadesi
Gene Regulation: Gen Düzenlemesi
General arrangement: Genel yerleşim planı
General layout: Genel yerleşim planı
Generating costs: Elektrik üretim giderleri, elektrik üretim ma- liyeti
Generation: Üretim, Kuşak
Generation Time: Üretim Süresi
Generator: Jeneratör, generatör
Generator air cooler: Jeneratör hava soğutucusu
Generator bearing: Jeneratör yatağı
Generator circuit breaker: Jeneratör kesicisi
Generator cooling water pump: Jeneratör soğutma suyu pompası
Generator end: Jeneratör tarafı
Generator fan: Jeneratör fanı
Generator field: Jeneratör alanı
Generator field breaker: Jeneratör alan kesicisi, ikaz kaldırma kesicisi
Generator frame: Jenerator karkası
Generator front end: Jeneratör ikaz tarafı
Generator main lead: Jeneratör ana çıkış hattı
Generator output: Jeneratör gücü
Generator protection: Jeneratör koruması 
Generator stability: Jeneratör stabilitesi, jeneratör kararlılığı
Generator stator: Jeneratör statoru
Generator stator core: Jeneratör statoru sac paketi
Generator terminal: Jeneratör terminali, jeneratör klemensi
Generator terminal output: Jeneratör çıkış gücü 
Genome: Genom
Genus: Cins
Germ: Embriyo (Buğday), Rüşeym
Germination: Çimlenme, Filizlenme
Get steam up, to-: Buhara yol vermek, buhar açmak
gıları için): 
Gilled tube: Ripeli boru
Gilled tube economiser: Ripeli ekonomizör
Girder: Kiriş, hatıl
Gland: Salmastra, salmastra kutusu (rotor sızdır- mazlığı), sızdırmazlık
Gland bolt: Salmastra civatası, sızdırmazlık civatası
Gland box: Salmastra kovanı, sızdırmazlık kutusu
Gland bush: Salmastra bileziği
Gland casing: Sızdırmazlık gövdesi
Gland cover: Sızdırmazlık kapağı
Gland exhauster system: Sızdırmazlık buharı emiş sistemi
Gland flange: Sızdırmazlık flanşı
Gland leakage: Sızdırmazlık buhar kaçağı
Gland leakage losses: Sızdırmazlık buhar kayıpları
Gland leakage steam: Sızdırmazlık kaçak buharı
Gland packing: Salmastra, sızdırmazlık
Gland packing ring: Sızdırmazlık bileziği
Gland ring: Sızdırmazlık bileziği
Gland seal: Salmastra, sızdırmazlık
Gland seal water: Sızdırmazlık suyu
Gland sealing steam: Rotor sızdırmazlık buharı
Gland steam: Rotor sızdırmazlık buharı 
Gland steam drains: Sızdırmazlık buharı yoğuşum suyu
Gland steam line: Sızdırmazlık buhar hattı
Gland steam losses: Sızdırmazlık buhar kayıpları
Gland steam pipe: Sızdırmazlık buhar hattı
Gland steam pocket: Sızdırmazlık buhar cebi, sızdırmazlık bu- har hücresi
Gland steam pressure regulator: Sızdırmazlık buharı basınç regülatörü
Gland steam supply: Sızdırmazlık buharı beslemesi
Gland steam valve: Sızdırmazlık buharı valfi
Glandless valve: Salmastrasız valf
Glass wool: Cam yünü
Glazing: Üst Kaplama (Balık), Sırlama
Globe valve: Konik valf, küresel vana
Gloss: Parlaklık
Glow discharge: Akkor deşarj
Glow lamp: Neon lamba
Glowlamp: Enkandesan ampul
Governing oil circuit: Reglaj yağ devresi
Governing oil supply: Reglaj yağ beslemesi
Governing oil supply line: Reglaj yağı besleme hattı
Governing stage: Reglaj kademisi (buhar türbinlerinde)
Governing system: Reglaj
Governing valve: Reglaj valfi, ayar valfi
Governor: Regülatör
Governor bellows: Regülatör membranı, regülatör körüğü (tür- binlerde)
Governor casing: Regülatör gövdesi, regülatör mahfazası
Governor cubicle: Regülatör hücresi
Governor diaphragm: Regülatör membranı
Governor drive: Regülatör tahrik sistemi
Governor equipment: Regülatör ekipmanı
Governor impeller: Regülatör çarkı
Governor linkage: Regülatör çubuğu
Governor oil: Reglaj yağı, kumanda yağı
Governor oil pressure: Reglaj yağ basıncı, kumanda yağı basıncı
Governor oil pump: Reglaj yağ pompası
Governor oil system: Kumanda yağ devresi
Governor pedestal: Regülatör pedestalı (türbinde), kumanda sehbası
Governor power fluid: Kumanda sıvısı
Governor rod: Regülatör çubuğu
Governor setting: Regülatör ayarı
Governor sleeve: Regülatör manşonu, regülatör kovanı
Governor stand: Regülatör sehpası
Governor valve: Reglaj valfi, ayar valfi
Grade: Derece, eğim
Gradient: Eğim, meyil, düşü
Grading test: Elek analizi
Graduated: Dereceli, taksimatlı, bölüntülü
Graduation line: Taksimat çizgisi
Gram Staining: Gram Boyama
Granulated slag: Granül curuf
Graphite: Grafit
Graphite anode: Grafit anot
Graphite lubricated bearing: Grafitli yatak
Graphitized: Grafitlenmiş
Grate: Izgara
Grate area: Izgara yüzey alanı
Grate bar: Izgara çubuğu
Grate cleaning device: Izgara temizleme düzeneği
Grate link: Izgara çubuğu
Grate opening: Izgara aralığı, ızgara açıklığı
Grate rod: Izgara çubuğu
Grate speed: Izgara hareket hızı
Grating platform: Izgara platformu
Gravel bed: Kum yatağı (su arıtımında)
Gravel filter: Kum filtre (su arıtımında)
Gravity: Yerçekimi
Gravity: Yerçekimi (Kütleçekimi)
Gravity separation: Doğal ayrıştırma (domda)
Gravity tube: Düşüş borusu
Grease: Gres
Grease gun: Gres tabancası, gresör
Grease lubrication: Gresle yağlama
Grease nipple: Gres memesi
Grey Body: Gri Cisim
Grid: Kafes, ızgara
Grid: Elektrik şebeksi
Grid bias: Izgara öngerilimi (elektrikte)
Grid voltage: Izgara gerilimi, şebeke gerilimi
Grind, to-: Öğütmek, taşlamak
Grindability: Öğütülebilirlik (kömürde)
Grindability index: Öğütülebilme indeksi
Grinder: Öğütücü
Grinding drum: Öğütme tamburu
Grinding ring: Öğütme halkası, öğütme tablası (bilyalı değirmenlerde)
Grit arrestor: Siklonlu kül tutucu
Grit hopper: Kül silosu, kül bunkeri
Groove: Yiv, oluk
Grooved ball bearing: Oluklu bilyalı yatak
Ground: Toprak
Ground: Taşlanmış
Ground , to-: Topraklamak
Ground breaking: Temel atma 
Ground connection: Toprak bağlantısı
Ground current: Toprak akımı
Ground fault: Toprak kaçağı, toprak arızası
Ground in (valve): Alıştırılmış (valf)
Ground level: Zemin seviyesi, zemin hizası
Ground resistance: Toprak direnci
Ground terminal: Toprak terminali, toprak kutbu
Ground water: Yeraltı suyu
Grounded: Topraklanmış
Grounded circuit: Topraklanmış devre
Grounded switch: Topraklı anahtar
Grounded system: Topraklı sistem
Ground-fault relay: Toprak kaçağı rölesi
Grounding: Topraklama
Grounding conductor: Topraklama iletkeni
Grounding plug: Topraklı priz
Grounding switch: Topraklama anahtarı
Group: Blok, grup, ünite
Group of blades: Kanat grubu
Grouping: Gruplandırma
Growth of m/o: Mikrobiyal Gelişme
Growth Phases: Büyüme Evreleri
Guarantee fuel: Dizayna esas yakıt, özellikleri garanti edil- miş yakıt
Guarantee performance test: Garanti değerleri testi
Gudgeon pin: Piston pimi
Guide baffles: Deflektör
Guide blade: Yönlendirme kanadı, türbin sabit kanadı
Guide blade row: Sabit kanat kademesi
Guide blade support ring: Sabit kanat diski
Guide line: Kılavuz, yönerge
Guide piece: Kılavuz parça, kılavuz eleman
Guide pin: Kılavuz pim
Guide plate: Kılavuz plaka
Guide ring: Ayar bileziği, yönlendirme halkası
Guide rod: Kılavuz şandeli, yönlendirme çubuğu
Guide sleeve: Kılavuz kovanı
Guide spindle: Kılavuz mil
Guide vane: Sabit kanat, yönlendirme kanadı (türbinler- de, pompalarda)
Guide wheel: Sabit kanat diski (türbinlerde)
Guiding principles: Kılavuz kurallar, yönerge
Gum: Zamk, Tutkal, Yapıştırıcı
Gum Arabic: Arap Zamkı
Gunning refractory: Şamotun yüzeye püskürtülmesi
Gypsum: Alçıtaşı, jips
Gypsum sludge: Alçıtaşı çamuru (kükürt arıtma tesisinde)
Gypsum sludge tank: Alçıtaşı çamuru tankı
H: 
HACCP: Tehlike Değerlendirmesi ve Etkin Denetim Noktaları
HACCP Principles: Tehlike Degerlendirmesi ve Etkin Denetim Noktaları
Hairline crack: Kılcal çatlak
Half Life: Yarılanma Süresi
Half load: Yarı yük
Half-part slide ring: Yarım bilezik (kaymalı yataklarda)
Half-wave rectifier: Yarı dalgalı redresör
Hall detector: Hall sondası
Hall probe: Hall sondası
Halophiles: Halofilik
Hammer mill: Çekiçli değirmen
Hand auger: El burgusu, el matkabı
Hand brace: El burgusu, el matkabı
Hand drill: El matkabı
Hand emergency tripping lever: Manuel ani kapama kolu
Hand firing: Elle tutuşturma
Hand operated: El kumandalı, elle kumanda edilen
Hand rail: Korkuluk, küpeşte, trabzan
Handwheel: El çarkı, volan
Hanging-drop Technique: Asılı Damla Yöntemi
Harbour duty: Liman harcı, liman vergisi
Harbour fee: Liman ücreti
Hard coal: Taş kömürü, antrasit
Hardness: Sertlik
Hardness of water: Suyun sertliği
Hard-to-burn fuel: Zor yanan yakıt
Harmonic: Harmonik
Harmonic analyser: Harmonik analizörü
Harmonic analyzer: Dalga çözümleyici
Harmonic components: Harmonik bileşenler
Harmonic content: Harmonikler toplamı, harmonik içeriği
Harmonic motion: Harmonik hareket
Harmonic vibration: Harmonik titreşim
Harmonic voltage: Harmonik gerilim
Harvest: Hasat
hava ön ısıtıcısı: 
Hazardous m/o: Tehlikeli mikroorganizma
Head: Basma yüksekliği, düşü
Head loss: Basma yüksekliği kaybı, basınç kaybı
Head loss characteristics: Debi-basma yüksekliği eğrisi (pompalarda)
Head of delivery: Basma yüksekliği
Head of water: Su sütunu
Head tank: Üst tank, üst depo, tepe tankı
Header: Kolektör, kolektör boru
Header handholes: Kolektör temizleme delikleri
Header openings: Kolektör temizleme delikleri
Header type boiler: Seksiyonel kazan
Headpond: Yükleme havuzu, su biriktirme havuzu (hid- rolik santrallarda)
Headroom: Kafa yüksekliği
Heat: Isı
Heat balance: Isı bilançosu
Heat balance calculation: Çevrim ısı hesabı
Heat Capacity: Isı Sığası
Heat conduction: Isı iletimi
Heat conductivity: Isıl iletkenlik
Heat consumption: Isı tüketimi
Heat content: Isı içeriği
Heat cycle: Isı devresi
Heat dissipation: Isı kaybı, ısı yayılımı
Heat distribution: Isı dağılımı
Heat drop: Isı düşümü
Heat emission: Isı yayımı
Heat energy: Isı enerjisi
Heat exchange: Isı alış verişi
Heat exchange surface: Isı değiştirme yüzeyi
Heat exchanger: Isı eşanjörü, ısı değiştiricisi
Heat Exchanger: Isı Değiştirici
Heat extraction: Isı çekimi, ısı alımı
Heat Flow: Isı Akışı
Heat flow diagram: Isı akış şeması
Heat flux: Isı akısı
Heat Flux: Isı Akısı
Heat Generation: Isı Üretimi
Heat input: Isı girişi
Heat insulation: Isı izolasyonu
Heat liberation: Isı salımı, ısı çıkışı
Heat loss: Isı kaybı
Heat loss by conduction: Isı iletim kaybı
Heat loss by convection: Isı taşınım kaybı, konveksiyon ısısı kaybı
Heat loss by radiation: Radyasyon kaybı, ışıma kaybı
Heat loss in slag: Curufla ısı kaybı
Heat of combustion: Yanma ısısı
Heat Of Combustion: Yanma Isısı
Heat of evaporation: Buharlaşma ısısı
Heat of vaporisation: Buharlaşma ısısı
Heat Of Vaporization: Buharlaşma Isısı
Heat Of Wetting: Islanma Isısı
Heat price: Isı bedeli, ısı ücreti
Heat pump: Isı pompası
Heat rate: Özgül ısı harcaması
Heat recovery: Isı geri kazanımı
Heat recovery boiler: Atık ısı kazanı
Heat removal: Isı alma, ısı çekme
Heat requirement: Isı gereksinimi
Heat resistance: Isıl direnç
Heat Resistance: Isıl Direnç
Heat resistant: Isıya dayanıklı
Heat Resistant Bacteria: Isıl Dirençli Bakteri
Heat run test: Sıcak çalıştırma testi
Heat Sensitive Bacteria: Isıl Duyarlı Bakteri
Heat sink: Isı alıcı, soğutucu
Heat soaked turbine: Isıtılmış türbin
Heat soaking time: Isıtma süresi
Heat source: Isı kaynağı
Heat stability test: Sıcak çalıştırma testi
Heat stress: Isıl stres, ısıl gerilim
Heat supply: Isı beslemesi
Heat transfer: Isı transferi
Heat Transfer: Isı Aktarımı
Heat transfer by conduction: İletim yoluyla ısı transferi
Heat transfer by convection: Konveksiyon yolu ile ısı transferi 
Heat transfer resistance: Isı transfer direnci
Heat treatment: Isıl işlem
Heater: Isıtıcı, ön ısıtıcı
Heater water box: Ön ısıtıcı su haznesi
Heating coil: Isıtma serpantini muhendisol.com
Heating resistor: Isıtma direnci
Heating steam: Isıtma buharı
Heating steam drains: Isıtma buharı drenajı, ısıtma buharı kon- densatı
Heating time: Isıtma süresi
Heating value: Isıl değer
Heat-Transfer Coefficient: Isı Aktarım Katsayısı
Heat-Transfer Flux: Isı Aktarım Akısı
Heavy current: Yüksek akım
Heavy oil: Ağır yağ
Heavy walled: Kalın duvarlı
Heavy-current buşing: Yüksek akım buşingi
Heavy-duty gas turbine: Ağır hizmet gaz türbini
Heavy-oil burner: Ağır yağ yakıcısı
Hedonic Scale: Hedonik Ölçek
Height of crane hook: Vinç kanca yüksekliği
Height of head: Kafa yüksekliği
Helical compression spring: Helis baskı yayı 
Herion solenoid valve: Herion manyetik valf
Herion solenoid valve for load-dis-: Herion manyetik yük atma valfi
Hermetically sealed: Hava sızdırmaz
High ash coal: Yüksek küllü kömür
High break capacity fuse: Yüksek kesme güçlü sigorta
High current: Yüksek akım, kuvvetli akım 
High flash-point fluid: Zor tutuşabilen sıvı yakıt
High frequency: Yüksek frekans
High grade coal: Yüksek ısıl değerli kömür, yüksek kaliteli kömür
High moisture coal: Yüksek nemli kömür
High potential test: Yüksek gerilim testi
High tension switch cubicle: Yüksek gerilim şalt hücresi, yüksek gerilim şalt dolabı
High tension switch gear: Yüksek gerilim şalt tesisi
High volatile bituminous coal: Gaz kömürü
High voltage: Yüksek gerilim
High voltage test: Yüksek gerilim testi
High/low water level alarm: Su seviyesi alarm cihazı
High-capacity turbine: Yüksek güçlü türbin
Higher Heating Value: Üst Isıl Değer
Higher heating valve: Üst ısıl değer
Highest load: Maksimum yük
High-power lead-in: Yüksek akım girişi
High-pressure  cylinder exhaust steam: Yüksek basınç gövdesi egzost buharı
High-pressure air atomizing: Yüksek basınçlı hava atomizasyonu
High-pressure boiler: Yüksek basınçlı kazan
High-pressure by-pass: Yüksek basınç baypas hattı
High-pressure casing: Yüksek basınç gövdesi
High-pressure control cylinder: Yüksek basınç reglaj silindiri 
High-pressure fan: Basınç yükseltme fanı
High-pressure feed heater: Besleme suyu yüksek basınç ön ısıtıcısı 
High-pressure governing valve: Yüksek basınç reglaj valfi
High-pressure governor valve: Yüksek basınç reglaj valfi
High-pressure inner casing: Yüksek basınç iç gövdesi
High-pressure piping: Yüksek basınç boru hattı
High-pressure preheater: Yüksek basınç ön ısıtıcısı
High-pressure rotor: Yüksek basınç türbin rotoru
High-pressure section: Türbin yüksek basınç bölümü
High-pressure stage: Yüksek basınç kademesi
High-pressure steam: Yüksek basınçlı buhar
High-pressure turbine: Türbin yüksek basınç bölümü, yüksek ba- sınç türbini
High-pressure valve chest: Yüksek basınç valf kasası
High-speed air-blast circuit breaker: Havalı hızlı kesici
High-speed circuit breaker: Hızlı kesici
High-speed pulverizer: Yüksek devirli değirmen
High-speed turbine: Yüksek devirli türbin
High-temperature corrosion: Yüksek sıcaklık korozyonu
High-temperature turbine: Yüksek sıcaklık türbini
High-voltage bushing: Yüksek gerilim buşingi
High-voltage cable: Yüksek gerilim kablosu
High-voltage side: Yüksek gerilim tarafı
High-voltage switchboard: Yüksek gerilim şalt panosu
High-voltage switchgear: Yüksek gerilim şalt tesisi
High-voltage switchyard: Yüksek gerilim şalt sahası
Hipot test: Yüksek gerilim testi, elektriksel dayanım testi
Hog fuel firing plant: Çöp yakma tesisi
Hogging (upwards): Türbin rotorunun kamburlaşması
Hogging ejector: Yol verme ejektörü
Hold-Back: Geri Tutma
Hold-Up: Tutma
Hollow conductor: Ortası boş iletken
Hollow diaphragm: Ortası boş sabit kanat diski
Hollow fixed blade: İç kısmı boş sabit kanat
Hollow shaft: Ortası boş şaft
Hollow stationary blade: İç kısmı boş sabit kanat
Hollow-blade diaphragm: Ortası (iç kısmı) boş sabit kanat diski
Hollow-drum turbine rotor: Ortası boş türbin rotoru
Homofermentative: Homofermentatif
Homogenization: Tektürleştirme
Honeycomb coil: Petek bobin
Hooke’s law: Hooke kanunu
Hopper: Bunker
Hops: Şerbetçiotu
Horizontal joint flange bolt: Türbin gövde flanşı saplaması, flanş civatası
Horizontal superheater: Yatay kızdırıcı
Horizontal turbine: Yatay türbin
Horizontally divided: Yatay bölünmüş (türbin gövdesi)
Horizontally split: Yatay bölünmüş (türbin gövdesi)
Horse power: Beygir gücü
Horseshoe magnet: At nalı mıknatıs, u-mıknatıs
Horticulture: Bahçecilik
Hot air: Sıcak hava
Hot corrosion: Yüksek sıcaklık korozyonu
Hot face of the boiler: Kazan iç yüzeyi
Hot gas: Sıcak gaz
Hot lime soda process: Sıcak kireç soda işlemi (suyun yumuşatıl- masında)
Hot reheat pipe: Sıcak ara kızdırıcı hattı, ara kızdırıcı çıkış hattı
Hot start: Kızgın yol verme (türbine)
Hot water: Sıcak su
Hot water tank: Sıcak su tankı
Hot-air blower: Sıcak hava fanı
Hot-air duct: Sıcak hava kanalı
Hotwell: Hotvel, kondensat toplama haznesi
Housing: Gövde
Housing distortion: Gövdenin çarpılması, gövde çarpıklığı
Hub: Göbek
Hulling: Kabuğunu Çıkarmak
Humid Enthalpy: Nemli Entalpi
Humid Heat: Nemli Isı
Humidification: Nemlendirme
Humidity: Nem
Humidity: Nemlilik
Humidity Measurement, Hygrometry: Nemlilik Ölçümü
Humidity Potential: Nem Çekicilik Düzeyi (Gücü)
Humping: Gövdenin çarpılması
Hunter Lab Color System: Hunter Lab Renk Düzgesi
Hunting: Salınım (türbin reglajında)
Hybrid burner: Çift yakıtlı yakıcı
Hybrid cooling tower: Fan destekli hiperbolik soğutma kulesi
Hydraulic actuator cylinder: Hidrolik tahrik silindiri
Hydraulic amplifier: Hidrolik amplifikatör
Hydraulic ash removal: Hidrolik kül alma, hidrolik kül atma
Hydraulic ash transport: Hidrolik kül atma, hidrolik kül nakli 
Hydraulic coupling: Hidrolik kaplin
Hydraulic fluid: Hidrolik sıvı
Hydraulic governing system: Hidrolik reglaj sistemi
Hydraulic governor: Hidrolik regülatör (türbinlerde)
Hydraulic losses: Hidrolik kayıplar
Hydraulic oil: Hidrolik yağ
Hydraulic power fluid: Kumanda sıvısı
Hydraulic power plant: Hidroelektrik santralı, hidrolik santral
Hydraulic pressure test: Hidrolik basınç testi (örn: kazanlarda)
Hydraulic pump: Hidrolik pompa
Hydraulic rotor lifting pump: Hidrolik rotor kaldırma pompası
Hydraulic servomotor: hidrolik servomotor
Hydraulic shaft lifting device: Hidrolik şaft kaldırma düzeneği 
Hydraulic thrust trip: Eksenel yatak emniyeti
Hydraulic turbine: Hidrolik türbin, su türbini
Hydraulic turning gear: Hidrolik virör, hidrolik rotor döndüme dişlisi
Hydrazine: Hidrazin
Hydro power plant: Hidroelektrik santralı, hidrolik santral
Hydrocarbon: Hidrokarbon
Hydrochloric acid: Hidroklorik asit
Hydroelectric power plant: Hidroelektrik santralı, hidrolik santral
Hydrogen bottle: Hidrojen tüpü
Hydrogen cooled: Hidrojen soğutmalı
Hydrogen cooler: Hidrojen soğutucusu
Hydrogen cooling: Hidrojenle soğutma, hidrojenin soğutulması
Hydrogen cylinder: Hidrojen tüpü
Hydrogen extraction valve: Hidrojen tahliye vanası
Hydrogen generation plant: Hidrojen üretim tesisi
Hydrogen operating pressure: Hidrojen işletme basıncı (jeneratörlerde)
Hydrogen pressure reducer: Hidrojen basınç detantörü
Hydrogen shaft seal: Şaft hidrojen sızdırmazlığı
Hydrogenation: Hidrojenleme
Hydrometer: Hidrometre
Hydrophilic: Su seven
Hydrophobic: Su sevmeyen
Hydrostatic pressure: Hidrostatik basınç
Hydrostatic pressure test: Hidrolik basınç testi
Hydrostatic test: Hidrolik basınç testi
Hydrostatic test pressure: Hidrolik test basıncı
Hygrometry: Nemlilik Ölçümü
Hygroscopic: Nem Çeken
Hygroscopic moisture: Higroskopik nem, doğal nem
Hygroscopic-Moisture Content: Nem Çeken-Yaş İçeriği
Hygroscopic-Saturation Temperature: Neme Doyum Sıcaklığı
Hypertonic: Hipertonik
Hypothesis Testing: Hipotez Denemesi, Sınaması
Hypotonic Solution: Hipotonik Çözelti
Hysteresis: Histerezis
Hysteresis: Histerezis
Hysteresis loop: Histerezis çevrimi
I: 
I-beam: I-kesitli kiriş, putrel
Ice point: Donma noktası
Idle running: Boşta çalışma
Idle time: Boşta (yüksüz) çalışma süresi, durma sü- resi
Ignition: Ateşleme, tutuşturma
Ignition burner: Tutuşturma yakıcısı
Ignition temperature: Tutuşma sıcaklığı
Ignition voltage: Ateşleme gerilimi
Ignitor: Tutuşturucu
Imbedded: Gömülü
Immersion: Batırma, daldırma
Immersion depth: Daldırma derinliği
Immersion length: Daldırma boyu
Immersion thermometer: Daldırma termometre
Immersion thermostat: Daldırma termostat
Immersion tube: Daldırma boru
Immobilization: Tutuklama, Eylemsizleştirme
Impact: Etki, çarpma, vuruş
Impact crusher: Çarpmalı kırıcı
Impact mill: Çarpmalı değirmen
Impact pulveriser: Çarpmalı değirmen
Impact resistance: Çarpma dayanımı, darbe dayanımı
Impedance: Empedans
Impeller: Pervane, çark (pompalarda, fanlarda)
Impeller: Çark
Impeller blade: Hareketli kanat (fanlarda)
Implementation: Gerçekleştirme, Uygulama, Yerine getirme
Implicit function: Kapalı fonksiyon
Impregnated: Emprenyeli, emprenye edilmiş
Impulse: İmpuls, darbe, tepi
Impulse blade: Sabit basınç kanadı, aksiyon kanadı
Impulse booster: Darbe yükseltici
Impulse chamber: Çark boşluğu (türbinlerde)
Impulse disc: Aksiyon diski, sabit basınç diski
Impulse duration: İmpuls süresi
Impulse excitation: Darbeli uyarma, darbeli ikaz
Impulse function: Dürtü işlevi, impuls fonksiyonu
Impulse generator: Darbe jeneratörü
Impulse limiter: Darbe sınırlayıcı
Impulse reaction turbine: Aksiyon-reaksiyon türbini
Impulse section blade: Sabit basınç kesitli kanat
Impulse stage: Aksiyon kademesi, sabit basınç kademesi
Impulse turbine: Aksiyon türbini, sabit basınç türbini
Impulse wheel: Aksiyon çarkı, sabit basınç çarkı
Impurity: Kirlilik, saf olmama
In phase: Eş fazlı
Inboard bearing: Ara yatak
Incandescent lamp: Akkor lamba
Incident Radiation: Anlık Işıma
Incineration plant: Çöp yakma tesisi
Inclination: Eğim
Inclined: Eğimli
Inclined conveyor: Eğimli konveyör (kömür alma tesisinde)
Inclined conveyor bridge: Eğimli konveyör köprüsü (kömür alma tesisinde)
Inclined grate: Eğimli ızgara
Incombustible elements: Yanmayan elementler (yakıtlarda)
Incombustible matters: Yanmayan maddeler (yakıtlarda)
Incombustibles: Yanmayan elementler (yakıtlarda)
Incoming signals: Gelen sinyaller
Incomplete Block Design: Tamamlanmamış Blok Tasarımı
Incomplete combustion: Eksik yanma
Incompressible: Sıkıştırılamayan
Increase the load, to-: Yük almak
Incubation: İnkübasyon
Incubator: Inkübatör(Etüv)
Indefinite: Belirsiz, sınırsız
Independent: Bağımsız
Independent variable: Bağımsız değişken
Independent Variables: Bağımsız Değişken
Indeterminate: Belirsiz
Indicator: İbre, gösterge
Indicator: Belirteç
Indicator cock: İndikatör valfi, gösterge bağlantı valfi
Indirect firing system: İndirekt yakma sistemi
Indirect firing system with vapour: Brüden separatörlü indirekt yakma sistemi
Indirect Heating: Dolaylı Isıtma
Individual drive: Münferit tahrik, tekli tahrik
Individual header: Münferit kolektör, tekli kolektör
Indoor switchgear: Kapalı şalt tesisi, dahili şalt tesisi
Indoor switching station: Kapalı şalt tesisi, dahili şalt tesisi
Induced current: İndüksiyon akımı
Induced emf: Endüksiyon gerilimi
Induced shaft voltage: Rotor gerilimi (jeneratörlerde)
Induced-draft fan: Cebri çekme vantilatörü, cebri çekme fanı
Inductance: Endüktans
Induction generator: Asenkron jeneratör
Induction motor: Asenkron motor
Inductive detector: Endüktif dedektör
Inductive reactance: Endüktif reaktans
Inductive resistor: Endüktif direnç
Inductive transmitter: Endüktif transmiter
Industrial type turbine: Endüstriyel türbin
Inefficient: Etkisiz, verimsiz
Inert: Eylemsiz, Asal
Inert gas: Asal gaz
Infected Person: Hastalanmiş Kişi
Infection: Enfeksiyon, Bulaşma, Geçme, İstila
Inflammable: Yanıcı, kolay tutuşur
Inflow of steam into blades: Buhar kanat girişi
Infrared: Kızıl ötesi, enfraruj
Infrared: Kızıl Ötesi
Infra-Red Heating: Kızılötesi Isıtma
Inherent moisture: Doğal nem, higroskopic nem
Inhibition: Önleme
Inhibitor: İnhibitör
Inhibitor: Önleyici, Engel
In-house manufacture: Şahsi üretim, kendi olanaklarıyla üretim
Initial clearance: Başlangıç kleransı
Initial condition: Başlangıç koşulu
Initial Condition: İlk Koşul, Başlangıç Koşulu
Initial deformation temperature: İlk deformasyon sıcaklığı (kül ergime testinde) 
Initial guide baffle: Ön deflektör, ön yönlendirme kanadı
Initial guide blade: Ön yönlendirme kanadı
Initial investment: İlk yatırım
Initial load: Başlangıç yükü
Initial loading: Ön yükleme
Initial operation: Deneme işletmesi
Initial play: Başlangıç boşluğu, başlangıçtaki oynama payı
Initial position: Başlangıç konumu
Initial pressure: Ön basınç (türbinlerde)
Initial pressure control: Ön basınç reglajı
Initial pressure controller: Ön basınç regülatörü
Initial pressure regulation: Ön basınç reglajı
Initial pressure regulator: Ön basınç regülatörü, taze buhar basıncı regülatörü
Initial start-up: İlk devreye alma
Initial steam: Taze buhar
Initial steam conditions: Taze buhar değerleri
Initial steam temperature: Taze buhar sıcaklığı, kazan çıkış sıcaklığı
Initial value: Başlangıç değeri
Injection control: Püskürtme suyu reglajı
Injection cooler: Püskürtmeli soğutucu
Injection pump: Enjeksiyon pompası
Injection valve: Püskürtme suyu valfi
Injection water: Püskürtme suyu
Injection water control valve: Püskürtme suyu kontrol valfi
Injector: Enjektör, püskürtücü
Injector holder: Enjektör gövdesi
Injector sleeve: Enjektör memesi kovanı
Injured Cell: Zarar Görmüş, Yaralanmış Hücre
Inlet: Giriş
Inlet air duct: Hava giriş kanalı
Inlet angle: Giriş açısı
Inlet casing: Giriş kasası
Inlet conditions: Giriş şartları
Inlet edge: Giriş kenarı (kanatlarda)
Inlet flow angle: Giriş açısı
Inlet guide vanes: Sabit kanatlar (fanlarda)
Inlet header: Giriş kolektörü
Inlet pipe: Giriş borusu
Inlet pressure: Giriş basıncı
Inlet side: Giriş tarafı
Inlet temperature: Giriş sıcaklığı
Inlet valve: Giriş valfi
Inlet valve: Emme valfi, emme supabı (motorlarda)
Inlet valve seat: Giriş valfi siti, emme supabı oturma yüzeyi
Inlet vane control: Sabit kanat reglajı (pompalarda)
Inlet velocity: Giriş hızı
Inner bearing: İç yatak
Inner casing: İç gövde
Inner casing base: İç yatak alt parçası
Inner casing top: İç yatak üst parçası
Inoculation: Aşılama,Ekim
Inoculum: Aşı
Inorganic matter: İnorganik madde
In-phase load component: Aktif yük komponenti
Input: Giren, Girdi
Input circuit: Giriş devresi
Input impedance: Giriş empedansı
Input variable: Giriş değişkeni
Insecticide: Böcek Zehiri
Insert blades into the rotor, to-: Rotora kanatları yerleştirmek
Inserted: Gömülü
Inserted blade: Yerleştirilmiş kanat
Insertion of the rotor: Rotorun yerleştirilmesi
Insertion of thermocouples: Termo elemanların yerleştirilmesi
Insertion of thermometer: Termometrenin yerleştirilmesi
Inside bearing: İç yatak
Inside diameter: İç çap
Inside dimension: İç ölçü
Inspected: Kontrol edilmiş
Inspection: Kontrol etme, revizyon
Inspection certificate: Kontrol sertifikası
Inspection door: Kontrol kapağı
Inspection glass: Kontrol camı
Inspection hole: Kontrol deliği
Instability: Kararsızlık
Installation: Tesis, montaj
Installation carriage (for rotor): Rotor montaj arabası
Installation instructions: Montaj talimatı
Installed: Monteli, kurulu
Installed capacity: Kurulu güç
Installed load: Kurulu güç
Installed power: Kurulu güç
Instantaneous power: Anlık yük
Instantaneous trip: Ani kapama
Instantaneous value: Anlık değer
Instruction: Talimatname, yönerge
Instrument: Cihaz, aparat, alet, aygıt
Instrument amplifier: Ölçü amlifikatörü
Instrument cable: Ölçme kablosu
Instrument cubicle: Ölçme hücresi (şalt tesisinde)
Instrument panel: Gösterge tablosu, enstrüman panosu
Instrument tapping points: Ölçme noktaları
Instrument transformer: Ölçü trafosu
Instrumentation and control equipment: Ölçü-kontrol ekipmanı
Insulated: İzole
Insulating tape: İzolasyon bandı
Insulating tube: İzolasyon borusu
Insulating varnish: İzolasyon verniği
Insulating washer: Kutup civatası izolesi
Insulation: Yalıtım, yalıtkan madde
Insulation: Yalıtım
Insulation fault: İzolasyon hatası, izolasyon arızası, izolas- yon kaçağı
Insulation layer: İzolasyon tabakası
Insulation material: İzolasyon maddesi
Insulation resistance: İzolasyon direnci
Insulation test: İzolasyon testi
Insulator: Yalıtkan
Intake: Giriş
Intake gate: Su giriş kapağı (hidrolik santrallarda)
Intake structure: Giriş yapısı
Integral: Bileşik, Birleştirilmiş, Tümleşik
Integral action controller: İntegral tutumlu regülatör
Integral Bellows: Birleştirici Körükler
Integral Control Action: Tümleşik Denetim Eylemi
Integral Heat Of Wetting: Tümleşik Islanma Isısı
Integral shaft: Yekpare şaft, tek parçalı şaft
Integrating System: Toplayıcı Düzge
Interaction: Etkileşim
Interaction factor: Etkileşim faktörü
Intercept valve: Intersept valfi
Interceptor valve: Intersept valfi
Interchange of heat: Isı alış verişi
Interchangeable: Takaslanabilir
Interchanger: Değiştirgeç
Intercondenser: Ara kondenser
Interconnected operation: Şebekeyle paralel çalışma
Intercooler: Ara soğutucu
Interface: Arayüzey
Interfacial Tension: Arayüzey Gerilimi
Interference: Parazit, karışım
Interlock module: Kilitleme modülü (otomatik kontrolda)
Intermediate bearing: Ara yatak
Intermediate casing: Ara gövde
Intermediate Culture: Ara Kültür
Intermediate frequency: Ara frekans
Intermediate gear: Eksantrik mil dişlisi
Intermediate layer: Ara tabaka
Intermediate oil tank: Ara yağ tankı
Intermediate pressure: Ara basınç, orta basınç (türbinde)
Intermediate-pressure section: Orta basınç bölümü
Intermediates: Ara Ürünler
Internal consumption: İç ihtiyaç, iç tüketim
Internal drum components: Dom iç elemanları
Internal efficiency: 
Interpole: Yardımcı kutup
Interpole winding: Yardımcı kutup sargısı
Interrupting capacity: Kesme kapasitesi
Interrupting current: Kesme akımı
Interruption: Kesinti, arıza
Interspace: Aralık
Interstage attemperator: Ara soğutucu
Interstage condenser: Ara kondenser
Interstage cooler: Ara soğutucu
Interstage gland: Ara sızdırmazlık
Interstage seal: Ara sızdırmazlık
Interstice of the grate: Izgara açıklığı, ızgara aralığı
Interturn fault: Sargı kısa devresi (jeneratörde)
Interturn fault relay: Sargı koruma rölesi
Interturn insulation: Sargı izolasyonu
Interturn short circuit: Sargı kısa devresi (jeneratörde)
Interval: Ara, aralık
Intoxication: İntoksikasyon
Intrinsic Parameters: İç Etkiler
Inventory control card: Envanter kartı
Inverse feedback: Ters geri besleme
Inverted-T root blade: Ters T-köklü kanat, çekiç başı köklü kanat
Inverter: İnverter
Investigation: İnceleme, soruşturma
Investment: Yatırım
Investment expenditure: Yatırım harcaması
Invitation to bid: Teklif vermeye davet, ihaleye davet
Invitation to tender: Teklif vermeye davet, ihaleye davet
Ion: İyon
Ion exchange resin: İyon değiştirici reçine
Ion exchanger: İyon değiştirici
Iron losses: Demir kayıpları
Iron shot cleaning: Demir bilyalar püskürterek temizleme
Irreversible: Tersinmez
Irreversible process: Tersinmez işlem
Isentropic: İzentropik, eş entropili
Isentropic compression: İzentropik sıkıştırma
Isentropic efficiency: İzentropic verim
Isentropic expansion: İzentropik genleşme, izentropik genişme
Isentropic heat drop: İzentropik ısı düşümü, sabit entropide ısı
Isobaric: Sabit basınçlı, izobarik
Isobaric condensation: İzobarik yoğuşma
Isobaric Expansion: Eşbasınçta Genleşme
Isobaric heating: İzobarik ısıtma, sabit basınçda ısıtma
Isobaric process: İzobarik proses
Isolating valve: Kesme vanası
Isolation switch: Ayırıcı, seksiyoner
Isotherm: Eşsıcaklık
Isothermal: İzotermik, eşit sıcaklıklı
Isothermal Compression: Eşsıcaklıkta Sıkıştırma
Isothermal process: İzotermik proses
Isotonic Solution: Izotonik Çözelti
İM: 
Jack: Jak, priz
Jack: Kriko, bocurgat
Jack board: Küçük şalt dolabı
Jack screw: Basınç kaldırma civatası, vidalı kriko
Jacket: Gömlek, kılıf, mahfaza
Jacket (water): Su ceketi, su gömleği
Jacking bolt: Kaldırma civatası
Jacking device: Kaldırma aparatı
Jacking oil: Rotor kaldırma yağı
Jacking oil pump: Rotor kaldırma yağ pompası
Jacking system: Rotor kaldırma sistemi
Jackshaft: Ara mil, avara mil
Jam nut: Kontra somun
Jamming: Sıkışma, tutukluk (valflerde, kumanda dü- zeneklerinde)
Jaundice: Sarılık
Jet: Meme, jet
Jet chamber: Meme hücresi
Jet condenser: Püskürtmeli tip kondenser
Jet ejector: Jetli ejektör
Jib crane: Bumlu vinç
Jig: Ayırıcı
Jig fixture: Ayırma düzeneği
J-K: 
Joining pipe: Bağlantı borusu
Joint: Ek, ekyeri,mafsal,conta
Joint bolt: Mafsallı civata, bağlantı civatası
Joint compound: Sızdırmazlık macunu
Joint coupling: Mafsallı kavrama
Joint edge: Birleşme kenarı
Joint face: Birleşme yüzeyi
Joint flange bolt: Flanş civatası, flanş saplaması
Joint packing: Flanş contası
Joint plate: Bağlama plakası
Jointing plate: Bağlama plakası
Joist: Kiriş
Journal: Şaft yatağı, muylu
Journal bearing: Radyal yatak, taşıyıcı yatak, kaymalı yatak, mil yatağı
journal bearing: tak
Journal bearing shell: Taşıyıcı yatak kovanı
Journal box: Mil kovanı
Journal pressure: Yatak basıncı
Jumper: Atlama teli, geçici bağlantı teli
Junction: Birleşme, bağlantı
Junction box: Bağlantı kutusu, buat, dağıtım kutusu
Junction piece: Bağlantı elemanı, bağlantı parçası
Junction plate: Pasa
Junction tower: Yön değiştirme kulesi (konveyör sistemle- rinde)
Kaplan turbine: Kaplan türbini
Kefir: Kefir
Kerb: Ön kenar
Key: Anahtar, kama, dil
Key groove: Kama oluğu, kama yuvası
Key seat: Kama oluğu, kama yuvası
Key way: Kama oluğu, kama yuvası
Kiln: Fırın, ocak
Kilning: Kurutma (Malt)
Kilo: Kilo
Kiloampere: Kiloamper
Kilocycle per second: Kilohertz
Kilogram: Kilogram
Kilohertz: Kilohertz
Kilometer (kilometre): Kilometre
Kiloohm: Kiloohm
Kilovolt: Kilovolt
Kilovolt ampere: Kilovolt amper (kVA)
Kilowatt: Kilovat
Kilowatt hour: Kilovat saat (kWh)
Kinematic viscosity: Kinematik viskozite
Kinetic: Kinetik
Kinetic energy: Kinetik enerji
Knob: Buton, düğme, tokmak
Kramer mill type firing equipment: Kramer değirmenli yakma düzeneği
Kumiss: Kımız
Kurtosis: Basıklık; Bir Dağılım İçindeki Pik Seviyesi
K-value: K-değeri (ısı transfer katsayısı)
KVAR-meter: Reaktif enerji sayacı
L: 
l\/f: 
Label: Etiket
Labeled: Etiketli
Labile: Kararsız (reglaj sistemlerinde)
Labor costs: İşçilik giderleri
Laborer (Labourer): İşçi
Labyrinth: Labirent
Labyrinth casing: Labirent mahfazası
Labyrinth chamber: Labirent haznesi
Labyrinth clearence: Labirent boşluğu
Labyrinth disc: Labirent diski
Labyrinth gland: Labirent salmastra
Labyrinth gland casing: Labirent mahfazası
Labyrinth gland housing: Labirent mahfazası
Labyrinth packing: Labirent salmastra, boğumlu salmastra
Labyrinth ring: Labirent bileziği
Labyrinth seal: Labirent salmastra, boğumlu salmastra
Labyrinth shaft seal: Labirent tip mil sızdırmazlığı
Labyrinth sheet metal: Labirent sac
Labyrinth strip: Labirent şerit, labirent bant
Lack of oxygen: Oksijen eksikliği
Lactic Acid: Laktik Asit
Ladder: Merdiven
Lag: Gecikme (reglaj sistemlerinde)
Lag: Geri Kalma, Gecikme, Sürünceme
Lag elements: Geciktirme elemanları
Lag free: Gecikmesiz
Lag Phase: Geri Kalma Evresi
Lag, to-: Yalıtmak
Lagged: İzoleli (ısıya karşı)
Lagging: İzolasyon tabakası, türbinin dış izolasyon sacı
Lagging plate: İzolasyon plakası
Lagging sheet: İzolasyon sacı
Lamellar graphite: Katmanlı grafit
Laminar flow: Laminer akım
Laminar Flow: Katmanlı Akış
Laminar-screen type magnetic filter: Katman elekli manyetik filtre
Laminate core: Sac paket
Laminated: Katmanlı, laminer, tabakalı
Lamination: Sac paketlerin sacı
La-Mont boiler: La-Mont tipi kazan, cebri sirkülasyonlu ka- zan
Lamp: Lamba
Lance port: Kurum üfleme lansı yerleştirme ağzı
Land: Yatakların taşıma yüzeyi
Land: Arazi
Lantern: Fener
Lap winding: Bindirme sargı
Laplace Transformation: Laplace Dönüşümü
Lard: Hayvansal Yağ, Domuz Yağı
Last stage: Son kademe
Last stage preheater: Son ön ısıtıcı
Last-stage blade: Son kademe kanadı
Last-stage blade length: Son kademe kanat boyu
Last-stage blade ring: Son kademe kanat çemberi
Latent heat: Gizli ısı
Latent Heat: Gizli Isı
Latent heat of evaporation: Buharlaşma ısısı
Latent heat of vaporization: Buharlaşma ısısı
Lateral friction: Yanal sürtünme
Lateral gas pass: Çapraz gaz geçişi (kızdırıcılarda)
Lateral movement: Yanal kayma, yanal hareket
Latticed bar: Kafes çubuğu
Lay, to-: Döşemek (kabloyu, boruyu)
Layer: Katman, tabaka
Layout: Yerleşim planı
Layout data: Dizayn doneleri
Leaching: Katıdan Özütleme
Lead: Kablo damarı, iletken, besleme
Lead: Kurşun
Lead-acid battery: Kurşun-asitli batarya
Lead-in: Giriş, ağız
Leading edge: Giriş kenarı (kanatların)
Leading power factor: Kapasitif güç faktörü
Leading screw: Kılavuz vida
Leading spindle: Kılavuz mil
Leaf spring: Yaprak yay
Leak oil: Kaçak yağ
Leak oil pipe: Kaçak yağ hattı
Leak oil pump: Kaçak yağ pompası
Leak oil tank: Kaçak yağ tankı
Leak water: Kaçak su
Leakage: Kaçak, sızıntı
Leakage current: Kaçak akım
Leakage gas flow: Kaçak gaz miktarı, kaçak gaz akımı
Leakage loss: Sızıntı kaybı
Leakage path: Sızıntı yolu
Leakage reactance: Kaçak reaktans
Leakage steam: Kaçak buhar
Leakage steam condenser: Kaçak buhar kondenseri 
Leakage test: Sızdırmazlık testi
Leakage water: Kaçak su
Leakage water cooler: Kaçak su soğutucusu
Leakage water discharge: Kaçak su deşarjı
Leakage water pipe: Kaçak su borusu
Leakage water return: Kaçak su dönüşü
Leakage water trap: Kaçak su kapanı
Leakage water treatment: Kaçak su arıtması
Leaking steam flow: Kaçak buhar debisi
Leak-off chamber: Emiş haznesi (salmastralarda)
Leak-off connection: Emiş hattı (salmastralarda)
Leak-off line: Emiş hattı (salmastralarda)
Leak-off pocket: Emiş haznesi (salmastralarda)
Leak-off steam line: Kaçak buhar hattı
Leak-off steam pipe: Kaçak buhar hattı
Leak-off valve: Emiş ventili (salmastralarda)
Lean gas: Jeneratör gazı, zayıf gaz
Leather packing ring: Kösele salmastra
Leaven: Kabarma (Hamur)
lector circuit: 
Legend plate: Tanımlama plakası
Legume: Kuru Baklagiller
Leitz microscope: Leitz mikroskopu
Length of last stage blade: Son kademe kanat boyu
Length of stator core: Stator saç paketi uzunluğu
Lens: Mercek
Level: Seviye, düzey, yatay, terazisinde
Level alarm: Seviye alarmı, seviye rölesi, seviye moni- törü
Level contactor: Seviye kontaktörü, seviye monitörü
Level control valve: Seviye reglaj valfi
Level controller: Seviye regülatörü
Level detector: Seviye monitörü
Level gage: Seviye camı, seviye göstergesi
Level gauge: Seviye camı, seviye göstergesi
Level indicator: Seviye göstergesi
Level monitor: Seviye monitörü
Level transmitter: Seviye transmiteri
Leveling piece: Dengeleme parçası, terazileme parçası
Leveling pipe: Dengeleme borusu
Lever: Kol, kumanda kolu, manivela
Lever Arm Rule: Kaldıraç Kuralı
Lever control: Kollu kumanda
Lever switch: Kollu şalter
Licence: Lisans
Lid: Kapak
Life expectancy: Beklenen ömür
Life time: Dayanım ömrü
Life time guarantee: Ömür boyu garanti
Lift: Asansör
Lift oil relief valve: Kaldırma yağı tahliye vanası
Lift, to-: Kaldırmak
Lifting cylinder: Kaldırma silindiri
Lifting device: Kaldırma aparatı
Lifting eye: Mapa, kaldırma halkası
Lifting lug: Kaldırma mapası, mapa
Lifting magnet: Kaldırma mıknatısı
Lifting oil pump: Kaldırma yağ pompası
Lifting piston: Kaldırma pistonu
Lifting pump: Emme tulumba
Lifting-out of rotor: Rotorun kaldırılıp dışarı alınması
Light: Işık, lamba, açık (renk), hafif
Light distribution box: Işık dağıtım kutusu
Light oil: Hafif yağ
Lighting circuit: Aydınlatma devresi
Light-load circulating system: Düşük yük sirkülasyon sistemi (domsuz kazanlarda)
Lightning: Şimşek, yıldırım
Lightning arrester: Paratoner
Light-up, to-: Tutuşturmak
Lignite: Linyit, kahverengi kömür
Lignite mill: Linyit değirmeni
Lime: Kireç
Lime milk: Kireç sütü
Lime stone: Kireç taşı
Lime wash: Kireç şerbeti
Lime water: Kireç suyu
Limit load: Sınır yük
Limit of supply: Teslimat kapsamı, teslimat sınırı
Limit pressure amplifier: Sınır basınç amplifikatörü
Limit speed: Sınır hız
Limit switch: Sınır anahtarı, devre kesme anahtarı
Limit value: Sınır değer
Limit voltage: Sınır gerilim
Limitation: Sınırlama
Limiter: Limitör, sınırlayıcı
Limiting load: Sınır yük
Limiting output: Sınır güç
Limiting Reactant: Sınırlayıcı Tepken
Limiting regulator: Sınır regülatörü
Line: Enerji hattı,hat, eksen, çizgi, dizi, sıra
Line frequency: Şebeke frekansı
Line layout: Hat planı, tesisat planı
Line losses: Hat kayıpları
Line to earth voltage: Faz toprak gerilimi
Line to line voltage: Fazlar arası gerilim
Line to neutral voltage: Bir fazlı gerilim
Line up, to-: Sıraya sokmak, sıraya dizmek, düzenlemek
Line voltage: Hat gerilimi, şebeke gerilimi
Linear amplifier: Lineer amplifikatör
Linear Regression: Doğrusal Uyumlama
Linearization: Doğrusallaştırma
Linear-Shear Coefficient: Doğrusal Kayma Katsayısı
Linear-Shrinkage Coefficient: Doğrusal Büzülme Katsayısı
Lined steel chimney: Kaplamalı çelik baca
Liner: Kaplama
Lining: Conta, kaplama, astar
Link: Mafsal, bağ, zincir halkası
Link box: Dağıtım kutusu
Linkage: Mafsallı bağlantı, kol
Lipid: Yağ
Liquefied gas: Sıvılaştırılmış gaz
Liquefied natural gaz: Sıvılaştırılmış doğal gaz
Liquefied petroleum gas: Sıvılaştırılmış petrol gazı, mutfak gazı
Liquid ash removal: Sıvı curuf alma
Liquid Culture: Sıvı Kültür
Liquid level monitor: Akışkan seviye monitörü
Liquid slag: Sıvı curuf
Liquid slag removal: Sıvı curuf alma
Liquid thermometer: Sıvılı termometre
Liquid-column manometer: Sıvılı manometre 
Liquid-Extraction: Sıvıdan Özütleme
Liquid-sealed gland: Sıvılı salmastra
Liquor spray nozzle: Çözelti püskürtme memesi
List of spare parts: Yedek parça listesi
Liter (Litre): Litre
Live circuit: Gerilimli devre
Live load: Faydalı yük, değişken yük
Live parts: Gerilim altındaki parçalar
Live steam: Taze buhar
Live steam piping: Taze buhar hattı
Live steam pressure: Taze buhar basıncı
Live steam temperature: Taze buhar sıcaklığı
Ljungstrom air heater: Ljungstrom tipi hava ön ısıtıcısı
Ljungstrom turbine: Ljungstrom tipi türbin
Load: Yük
Load break switch: Güç şalteri
Load breaker: Güç şalteri
Load capacity: Yük kapasitesi, yüklenebilme kapasitesi
Load carrying burner: Ana yakıcı
Load center: Yük merkezi, tüketim merkezi
Load change: Yük değişimi
Load Change: Yük Değişimi
Load change gradient: Yük değişim gradyanı, yük değişim hızı
Load controller: Yük regülatörü
Load curve: Yük eğrisi
Load cycle: Yük değişimi
Load decrease: Yük düşme, yük azaltma
Load diagram: Yükleme diyagramı
Load dispatching center: Yük tevzi merkezi, yük dağıtım merkezi
Load distribution control room: Yük dağıtım kumanda odası
Load drop: Yük düşme
Load drop anticipator: Yük atma rölesi, yük düşürme rölesi
Load drop relay: Yük atma rölesi, yük düşürme rölesi
Load dumping: Yük atma
Load duration: Yüklenme süresi, yükleme süresi
Load factor: Yük faktörü
Load fluctuation: Yük salınımı
Load increase: Yük alma
Load input: Yük alma
Load limit: Yük sınırı
Load of foundation: Temel yükü, temele gelen yük
Load pick up: Yük alma
Load range: Yük aralığı
Load reduction: Yük düşme, yük azaltma
Load regulator: Yük regülatörü
Load rejection: Yük atma
Load rejection test: Yük atma testi
Load resistor: Yükleme direnci
Load rheostat: Yük reostası
Load shedding: Yük atma
Load surge: Yük dalgalanması, yük oynaması
Load surge relay: Yük dalgalanma rölesi
Load swing relay: Yük dalgalanma rölesi
Load tap changer: Yükte kademe değiştirici
Load test: Yükleme testi
Load throw off: Yük atma
Load variation: Yük değişimi, yük dalgalanması
Loading: Yükleme
Loading capacity: Yüklenme kapasitesi
Loading gradient: Yükleme gradyanı
Loading rate: Yükleme hızı
Loading sequence: Yükleme sırası
Load-shedding relay: Yük atma rölesi
Load-suppression gear: Kondenser basıncı sınır regülatörü
Local control center: Lokal kumanda merkezi
Local fire-fighting unit: Sabit yangın söndürme tesisi
Local turbine panel: Türbin lokal yol verme panosu
Locating bearing: Sabit yatak
Location disc: Sabitleme diski
Locker room: Soyunma odası
Locking blade: Kilit kanadı, son kanat
Locking bolt: Sabitleme civatası
Locking slot: Emniyet yivi (jeneratörlerde)
Locust Bean Gum: Keçiboynuzu Zamkı
Log Mean Area: Logaritmik Ortalama Alan
Log Mean Temperature Difference: Logaritmik Ortalama Sıcaklık Farkı
Long lance soot blower: Uzun lanslı kurum üfleyici
Long pitch winding: Uzun hatveli sargı
Loop: Döngü, kapalı devre, ilmik
Loop: Döngü, Çember, Öze
Loss: Kayıp
Loss due to carbon in bottom ash: Curufta yanmamış karbon kaybı
Loss due to carbon in fly ash: Uçucu külde yanmamış karbon kaybı 
Loss of heat by conduction: Isı iletimi yoluyla kayıp
Loss of heat by radiation: Radyasyon yoluyla ısı kaybı
Loss of power: Güç kaybı
Loss-of-field relay: Alan kaybı rölesi
Louver (Louvre): Havalandırma kapağı
Louver damper: Panjur damper
Low grade fuel: Düşük kaliteli yakıt
Low pressure: Alçak basınç
Low rpm shaft: Düşük devirli şaft
Low steaming rate: Düşük buhar yükü
Low voltage: Düşük gerilim
Low-duty section of superheater: Birinci kademe kızdırıcı
Lower calorific value: Alt ısıl değer
Lower Control Limit: Alt Denetim Sınırı
Lower drum: Alt dom
Lower half casing: Gövde alt yarısı
Lower half turbine casing: Türbin gövdesi alt yarısı
Lower heating value: Alt ısıl değer
Lower Heating Value: Alt Isıl Değer
Lower inner casing: İç gövde alt yarısı
Lower outer casing: Dış gövde alt yarısı
Low-inertia rotor: Düşük atalet momentli rotor
Low-level bunker: Yeraltı bunkeri
Low-load circulating system: Düşük yük sirkülasyon sistemi (domsuz kazanlarda)
Low-load operation: Düşük yükte çalışma
Low-load period: Düşük yük zamanı, düşük yük süresi
Low-maintenance: Bakımsız, az bakımlı
Low-pressure blade ring: Alçak basınç kanat çemberi
Low-pressure blading: Alçak basınç kanatları
Low-pressure bypass: Alçak basınç baypas hattı
Low-pressure casing: Alçak basınç gövdesi
Low-pressure condensing turbine: Alçak basınç kondensasyon türbini
Low-pressure cylinder: Alçak basınç silindiri
Low-pressure element: Alçak basınç bölümü
Low-pressure end: Alçak basınç tarafı (türbinlerde)
Low-pressure feed heater: Alçak basınç ön ısıtıcısı 
Low-pressure preheater: Alçak basınç ön ısıtıcısı
Low-pressure rotor: Alçak basınç rotoru
Low-pressure section: Alçak basınç bölümü
Low-pressure shaft: Alçak basınç şaftı
Low-pressure stage: Alçak basınç kademesi
Low-pressure steam: Alçak basınçlı buhar
Low-pressure steam inlet: Alçak basınç buhar girişi
Low-pressure turbine: Alçak basınç türbini, türbinin alçak basınç bölümü
Low-reading voltmeter: Düşük gerilim voltmetresi
Low-speed pulveriser: Düşük devirli değirmen (bilyalı değirmen)
Low-speed shaft: Düşük hızlı şaft
Low-speed stop: Minimum hız sınırlaması
Low-temperature corrosion: Düşük sıcaklık korozyonu
Low-vacuum  load  pay-off and trip: Kondenser basınç koruması
Low-vacuum alarm: Düşük vakum alarmı, düşük vakum mo- nitörü
Low-vacuum trip: Düşük vakum koruması, kondenser basınç koruması
Low-volatile bituminous coal: Yağsız kömür
Low-voltage auxiliary power system : Alçak gerilim buşingi (trafolarda) 
Low-voltage current: Zayıf akım
Low-voltage cutout: Alçak gerilim koruması
Low-voltage installation: Alçak gerilim tesisi
Low-voltage main board: Alçak gerilim ana dağıtım panosu
Low-voltage protection: Alçak gerilim koruması
Low-voltage release: Alçak gerilim koruması
Low-voltage safety fuse: Alçak gerilim sigortası
Low-voltage station supply service: Alçak gerilim iç ihtiyaç tesisi
Low-voltage switchboard: Alçak gerilim panosu, alçak gerilim şalt tesisi
Low-voltage switchgear: Alçak gerilim şalt tesisi
Low-voltage transformer: Alçak gerilim trafosu
LSD Test: LSD Testi
Lube oil: Yağlama yağı
Lube oil cooler: Yağlama yağı soğutucusu, yağ soğutucusu
Lube oil pump: Yağlama yağı pompası
Lube oil tank: Yağlama yağı tankı, yağ tankı
Lubricant: Yağ, yağlama maddesi
Lubricating diagram: Yağlama planı, yağlama şeması
Lubricating film: Yağ filmi, yağ tabakası
Lubricating nipple: Yağlama nipeli, yağlama memesi
Lubricating oil: Yağlama yağı
Lubricating oil line: Yağlama yağı hattı
Lubricating oil pipe: Yağlama yağı hattı
Lubricating oil reservoir: Yağlama yağı tankı, yağ tankı
Lubricating oil tank: Yağlama yağı tankı, yağ tankı
Lubricating point: Yağlama noktası
Lubricating property: Yağlama özelliği
Lubricating system: Yağlama sistemi
Lubrication: Yağlama
Lubrication chart: Yağlama planı, yağlama şeması
Lubricator: Yağcı, yağdanlık, gresör
Lug: Mesafe tutucu (boru demetlerinde)
Luminous annunciation: Işıklı alarm, ışıklı ikaz, ışıklı ihbar
Luminous annunciator: Işıklı alarm cihazı, ışıklı ihbar düzeneği
Luminous circuit diagram: Işıklı devre şeması
Luminous indicator: Işıklı gösterge
Lump coal: Parça kömür
Lumped parameter: Toplu parametre
Lumped Parameter Model: Yuvarlanmış Parametre Modeli, Dışlanmış Değişken
Lumps: Parça kömür
Lye: Sudkostik çözeltisi, alkali çözelti
Lysogenic Bacteria: Lizogenik Bakteriler
ma sistemi: 
Machine: Makina, makine
Machine base: Makina ayağı, makina kaidesi
Machine foundation: Makina temeli
Machine frame: Makina şasisi
Machine house crane: Makina dairesi vinci
Machine load schedule: Makina (türbin) yükleme programı
Machine shop: Mekanik atölye
Machine, to-: İşlemek
Machinery: Makinalar, makinalı tezgahlar
Machining: Makinada işleme
Machining accuracy: İşleme hassasiyeti
Machining allowance: İşleme payı
Macroscopic: Makroskopik, iri ölçekli
Magnaflux inspection: Manyetik (yöntemle) çatlak kontrolü
Magnaflux test: Manyetik (yöntemle) çatlak kontrolü
Magnesium: Magnezyum
Magnesium hardness: Magnezyum sertliği
Magnesium ion: Magnezyum iyonu
Magnet: Mıknatıs
Magnet armature: Mıknatıs gövdesi
Magnet coil: Manyetik bobin
Magnet core: Mıknatıs çekirdeği
Magnet coupling: Mıknatıslı kaplin
Magnet winding: Manyetik sargı
Magnetic: Manyetik
Magnetic axis: Manyetik eksen
Magnetic brake: Manyetik fren
Magnetic circuit: Manyetik devre
Magnetic clutch: Manyetik kaplin
Magnetic coil: Manyetik bobin
Magnetic core: Manyetik çekirdek
Magnetic core memory: Manyetik çekirdekli bellek 
Magnetic feedback: Manyetik geri besleme
Magnetic field: Manyetik alan
Magnetic field intensity: Manyetik alan yoğunluğu
Magnetic field strength: Manyetik alan şiddeti
Magnetic filter: Manyetik filtre
Magnetic flux: Manyetik akı
Magnetic flux density: Manyetik akı yoğunluğu
Magnetic force: Manyetik kuvvet
Magnetic loss: Manyetik kayıp, mıknatıslanma kaybı
Magnetic particle test: Manyetik partikül testi (çatlak kontrolü)
Magnetic potential difference: Manyetik gerilim
Magnetic relay: Manyetik röle
Magnetic screening: Manyetik ekranlama
Magnetic separator: Manyetik separatör
Magnetic shielding: Manyetik ekranlama
Magnetic switch: Manyetik anahtar
Magnetic tape: Manyetik bant
Magnetically operated agitator: Manyetik karıştırıcı 
Magnetic-amplifier regulator: Manyetik regülatör (gerilim regülatörü)
Magnetization: Mıknatıslama, mıknatıslanma
Magnetizing force: Manyetizan kuvvet
Magnitude: Büyüklük
Magnitude ratio: Genlik oranı
Main bearing: Ana yatak
Main board: Ana dağıtım panosu
Main burner: Ana yakıcı
Main busbar: Ana bara
Main channel: Ana kanal
Main circuit: Ana devre
Main condensate pump: Ana kondensat pompası
Main control console: Ana kumanda masası
Main control panel: Ana kumanda panosu
Main control room: Ana kumanda odası
Main control valve: Taze buhar ventili, taze buhar reglaj valfi
Main current: Ana akım
Main cylinder: Kontrol silindiri, kumanda silindiri
Main distribution: Ana dağıtım panosu
Main drive shaft: Ana tahrik mili
Main exciter: Ana ikaz jeneratörü, ana ikaz
Main feed pump: Ana besleme pompası
Main feed water pump: Ana besleme suyu pompası
Main filter: Ana filtre
Main gas line: Ana gaz hattı
Main gas pipe: Ana gaz hattı, ana gaz borusu
Main generating capacity: Toplam üretim kapasitesi
Main oil pump: Ana yağ pompası
Main oil tank: Ana yağ tankı
Main outgoing bus: Ana çıkış barası
Main panel: Ana dağıtım panosu
Main pilot valve: Ana kumanda valfi
Main pole: Ana kutup
Main pole coil: Ana kutup bobini
Main pole winding: Ana kutup sargısı
Main rack: Ana dağıtım
Main seal oil pump: Ana sızdırmazlık yağ pompası
Main sewer: Pis su ana kolektörü, ana kanal
Main steam: Ana buhar, taze buhar
Main steam conditions: Ana buhar değerleri
Main steam control: Ana buhar reglajı
Main steam flow: Ana buhar akımı
Main steam flow rate: Ana buhar debisi
Main steam governing valve: Ana buhar reglaj valfi
Main steam inlet: Ana buhar girişi
Main steam outlet temperature: Ana buhar çıkış sıcaklığı
Main steam pipe: Ana buhar hattı
Main steam pressure: Ana buhar basıncı, taze buhar basıncı
Main steam regulation: Ana buhar reglajı
Main steam supply: Ana buhar beslemesi
Main steam temperature: Ana buhar sıcaklığı
Main stop slide valve: Ana kesme şiberi
Main stop valve: Taze buhar ani kapama ventili, ana stop valfi
Main terminal bushing: Ana geçit izolatörü
Main transformer: Ana trafo, ana transformatör
Main trip valve: Ani kapama valfi
Main turbine: Ana türbin
Main water line: Ana su hattı
Main water pipe: Ana su hattı
Mains: Elektrik şebekesi
Mains supply: Şebeke bağlantısı, şebeke beslemesi
Mains transformer: Şebeke trafosu
Maintenance: Bakım
Maintenance charges: Bakım giderleri
Maintenance costs: Bakım giderleri
Maintenance engineer: Bakım mühendisi
Maintenance free: Bakım gerektirmez
Major axis: Ana eksen, büyük eksen
Major defect: Ana kusur, ana defo
Major noise source: Ana gürültü kaynağı
Major overhaul: Ana revizyon, ana bakım
Make contact: Açık kontak
Make up: Hazırlama
Maker: Yapımcı
Make-up boiler feedwater: Kazan katma suyu
Make-up feed water: Katma suyu
Make-up water: Katma suyu
Make-up water conditioning: Katma suyu şartlandırması
Make-up water line: Katma suyu hattı
Make-up water pump: Katma suyu pompası
Make-up water system: Katma suyu tesisi
Make-up water tank: Katma suyu tankı
Make-up water treatment plant: Katma suyu arıtma tesisi
Malfunction: Kusurlu çalışma, aksaklık
Malo-Lactic Enzyme: Malo-Laktik Enzim
Malt: Biralık Çimlendirilmiş Arpa
Malting: Maltlama, Çimlendirme
Maltodextrin: Maltodekstrin muhendisol.com
Manhole: Menhol, adam girme deliği
Manhole cover: Menhol kapağı
Manhole door: Menhol kapağı
Manhole stud: Menhol civatası, menhol saplaması
Manhour: Adam saat
Manifold: Manifold, kolektör, dağıtıcı
Manipulated variable: Ayar büyüklüğü, ayar değeri
Manometer: Manometre, basınç ölçer
Manometer connection: Manometre bağlantısı 
Manometric height: Manometrik basma yüksekliği
Manometric lift: Manometrik basma yüksekliği
Manpower: İşgücü
Manpower requirements: Personel ihtiyacı, işgücü ihtiyacı
Manual: El kitabı
Manual: Elle kumanda edilen
Manual control: Elle kumanda, manuel kontrol, manuel reglaj
Manual operation: El konumunda çalıştırma, manuel çalış- tırma
Manual shaft turning device: Manuel döndürme düzeneği (şaftı)
Manual shut-down: Elle ani kapama
Manual speed adjuster: Manuel hız ayar tertibatı
Manually controlled operation: El kumandasında çalıştırma
Manually operated turning gear: Manuel döndürme dişlisi
Manufacture: Yapım, imalat
Manufacture, to-: Yapmak, imal etmek
Manufactured: Mamul
Manufacturer: İmalatcı
Marginal relay: Sınır rölesi
Marine boiler: Gemi kazanı
Marine turbine: Gemi türbini
Mark: Marka, röper, işaret, çizik
Mashing: Mayşeleme
ması (türbinlerde): 
Mass: Kütle
Mass Balance: Kütle Dengesi,Kütle Denkliği
Mass flow: Kütle akımı
Mass flow rate: Debi
Mass Flux: Kütle Akısı
Mass Fraction: Kütle Kesiri
Mass Mean Diameter: Kütle Ortalama Çapı
Mass production: Seri imalat, seri üretim
Mass type soot blower: Travers kurum üfleyici (eko için)
Mass-Transfer Coefficient: Kütle Aktarım Katsayısı
Mass-Transfer Flux: Kütle Aktarım Akısı
Master control desk: Ana kumanda masası
Master controller: Ana regülatör
Master drawing: Orijinal resim
Master layout: Ana resim, ana yerleşim planı
Matching transformer: Empedans çevirici, empedans uyuşum transformatörü
Material: Malzeme, materyal
Material code letter: Malzeme tanıtım harfi
Material defect: Malzeme hatası
Material fatigue: Malzeme yorulması
Material list: Malzeme listesi
Maturity: Olgunluk
Maximum anticipated accident: Beklenebilecek en büyük kaza
Maximum capacity: Maksimum güç
Maximum capacity operating hours: Maksimum kapasitede çalışma süresi
Maximum continuous rating: Maksimum sürekli güç
Maximum economic rating: En verimli güç
Maximum flow rate of turbine: Türbinin maksimum buhar debisi
Maximum load: Maksimum güç
Maximum operating pressure: Maksimum işletme basıncı
Maximum operating voltage: Sınır gerilimi
Maximum output: Maksimum güç
Maximum overshoot: Maksimum sapma
Maximum permissible stress: İzin verilebilir maksimum gerilme
Maximum permissible temperature differentials: İzin verilebilir maksimum sıcaklık farkı 
Maximum possible steam flow: Türbinin alabileceği maksimum buhar debisi
Maximum pressure: Maksimum basınç
Maximum speed: Maksimum hız, maksimum dönme hızı
Maximum velocity: Maksimum hız
Maximum water level: Maksimum su seviyesi
Mean Heat Capacity: Ortalama Isı Sığası
Mean life: Ortalama ömür
Mean speed: Ortalama hız
Mean value: Ortalama değer
Mean velocity of steam: Ortalama buhar hızı
Measure, to-: Ölçmek
Measurement: Ölçüm, ölçü
Measuring amplifier: Ölçme amplifikatörü
Measuring bridge: Ölçme köprüsü
Measuring circuit: Ölçme devresi
Measuring element: Ölçme elemanı
Measuring equipment: Ölçme ekipmanı
Measuring error: Ölçme hatası
Measuring frequency: Ölçme frekansı
Measuring head: Ölçme kafası, ölçme başlığı
Measuring hole: Ölçü deliği
Measuring instrument: Ölçü aleti
Measuring junction: Ölçme noktası (termo elemanlarda)
Measuring Lag: Ölçme Gecikmesi
Measuring orifice: Ölçü deliği
Measuring point: Ölçü noktası
Measuring range: Ölçü aralığı, ölçü alanı
Measuring range switch: Ölçü aralığı seçici anahtarı
Measuring voltage: Ölçme gerilimi
Measuring-point selector switch: Ölçü noktası seçici anahtarı
Mechanic: Makina teknisyeni, mekanik
Mechanical atomizing: Mekanik püskürtme
Mechanical cleaning: Mekanik temizleme 
Mechanical dust separator: Mekanik kül tutucu, mekanik toz tutucu
Mechanical firing equipment: Mekanik yakma ekipmanı
Mechanical grit arrestor: Mekanik kül filtresi
Mechanical losses: Mekanik kayıplar
Mechanical separation: Mekanik ayrıştırma
Mechanical shaft seal: Mekanik salmastra (pompalarda)
Mechanical turning gear: Mekanik döndürme tertibatı
Mechanically driven overspeed governor: Mekanik aşırı hız regülatörü
Median: Medyan, Ortanca
Medium screen: Orta boy elek (soğutma suyu giriş kanalın- da)
Medium-pressure turbine: Orta basınç türbini
Medium-sized boiler: Orta büyüklükte kazan 
Megahertz: Megahertz
Megawatt: Megavat
Megawatt-hour: Megavat-saat
Megger: Megohmmetre, meger
Megger test: İzolasyon direnci testi
Megohm: Megaohm, megohm
Megohmmeter: Megohmmetre
Melting furnace: Ergitmeli ocak, ergitme ocağı
Melting point: Ergime noktası, ergime sıcaklığı
Member: Organ, eleman, öğe
Membrane: Membran, diyafram
Membrane: Zar
Membrane-wall combustion chamber: Membran borulu yanma odası
Membrane-wall furnace: Membran borulu ocak
Memory: Hafıza
Mercury: Civa
Mercury arc rectifier: Civa arklı redresör
Mercury column: Civa sütunu
Mercury manometer: Civalı manometre
Mercury pressure gauge: Civalı manometre
Mercury switch: Civalı şalter
Mercury thermometer: Civalı termometre
Mercury vapor rectifier: Civa buharlı redresör
Mercury vapor turbine: Civa buharlı türbin
Mesh: Kafes, örgü, elek gözü
Mesh voltage: Fazlar arası minimum gerilim
Mesophilic: Mezofilik
Meta anthracite: Meta antrasit
Metal: Metal
Metal mesh: Metal örgü
Metal oxide rectifier: Metal oksit redresör, kuru tip redresör
Metal rectifier: Kuru tip redresör
Meter: Metre
Metering orifice: Ölçme deliği
Metering valve: Dozaj valfi
Methane: Metan
Method of winding: Sargı yöntemi
Mica: Mika
Mica insulation: Mikalı izolasyon
Mica tape: Mika bant
Michel-Banki turbine: Michel-Banki türbini
Micro circuit: Mikro devre
Micro crack: Mikro çatlak
Micro switch: Mikro şalter
Microcapillary: Mikrokılcal
Microfarad: Mikrofarad
Microhenry: Mikrohenri
Microhm: Mikrohm
Micrometer: Mikrometre
Microwave: Mikrodalga
Microwave Dielectric Constant: Mikrodalga Dielektrik Değişmezi
Microwave Heating: Mikrodalga Isıtma
Mile: Mil
Mill: Değirmen
Mill: Değirmen
Mill air/fuel ratio: Değirmen hava/yakıt oranı
Mill chamber: Öğütme haznesi (değirmenlerde)
Mill classifier: Değirmen eleği
Mill drying: Öğütürken kurutma (kömürü)
Mill exhauster: Değirmen vantilatörü
Mill fan: Değirmen fanı
Mill housing: Değirmen gövdesi
Mill recirculation: Değirmen geri beslemesi (iri tanelerin)
Milled blade: Frezelenmiş kanat
Milliampere: Miliamper
Milligram (Milligramme): Miligram
Millimeter (Millimetre): Milimetre
Milling: Öğütmek
Millivolt: Milivolt
Millivoltmeter: Milivoltmetre
Milliwatt: Milivat
Mimic panel: Mimik pano
Mineral deposit: Tuz birikimi
Mineral matter free analysis: Kül hariç yakıt analizi
Mineral wool: Curuf yünü
Minimum excitation limit: Minimum ikaz sınırı
Minimum feed water flow: Minumum besleme suyu miktarı
Minimum Fluidization Velocity: En Düşük Akışkanlaşma Hızı
Minimum start-up time: Minimum yol verme süresi
Minimum water flow: Minimum su akısı
Minimum-flow control: Minimum debi reglajı
Minimum-size turbine: Mikro türbin
Minor: Küçük, önemsiz, minör
Minor damage: Önemsiz hasar
Minor defect: Önemsiz hata, önemsiz kusur
Minute: Çok küçük
Minute: Dakika
Minute crack: Çok küçük çatlak
Mirror galvanometer: Aynalı galvanometre
Misalignment: Hizasızlık, layn kaçıklığı
Miscible: Karışabilir
Miscible (Soluble): Karışır , Çözünür
Mist: Sis, buğu, çiselti
Mist eliminator: Çiselti önleyici (baca gazı arıtma tesisinde)
miting equipment: 
Mixed Culture: Karışık Kültür
Mixed-bed demineraliser: Karışık (tip) su arıtıcısı
Mixed-bed filter: Karışık iyon değiştirici filtre, miksbed filtre
Mixed-bed ion exchanger: Karışık iyon değiştirici,  miksbed  iyon değiştirici
Mixed-pressure steam turbine: Çift basınçlı buhar türbini
Mixing heater: Karışmalı tip ön ısıtıcı
Mixture Design: Karışım Tasarımı
Mobile transformer: Seyyar trafo, mobil trafo
Mode: Mod, Tepe Değeri
Model ratio,: Model oranı
Modification: Modifikasyon, tadilat
Modified Starch: Değiştirilmiş Nişasta
Modulus: Katsayı
Modulus of Elasticity: Esneklik Katsayısı
Modulus of Rigidity: Sertlik/ Bükülmezlik Katsayısı
Moistness, Degree Of: Yaşlık Derecesi
Moisture: Nem, rutubet
Moisture: Yaş
Moisture and ash free analysis: Nem ve kül hariç yakıt analizi
Moisture Balance: Yaş Denkliği, Yaşlılık Tartısı
Moisture carryover: Nem taşınması (Kızdırıcı borularına)
Moisture Conductivity: Yaş İletkenliği
Moisture Content: Yaş İçeriği
Moisture Isotherm: Eşsıcaklıkta Yaşlık Eğrisi
Moisture Retention, Moisture Bonding: Yaş Tutma, Yaş Bağlama
Moisture separator: Nem separatörü
Moisture separator drain pump: Nem separatörü drenaj pompası 
Moisture-Solid Equilibrium: Yaş-Katı Dengesi
Molasses: Melas, Şeker Pekmezi
Mold: Küf
Mole Fraction: Mol Oranı
Molybdenum: Molibden
Momentary control error: Geçici reglaj sapması
Momentum: Momentum, Kütle İtkisi
Momentum Diffusivity: Momentum Yayınımı
Monitor: Monitör
Monitor for axial displacement of rotor: Rotor eksenel kayma monitörü
Monitor panel: Monitör dolabı
Monitor, to-: İzlemek, gözlemek, kontrol etmek
Monitoring circuit: İzleme devresi
Monitoring module: İzleme modülü
Monobloc(k) rotor: Monoblok rotor, tek parçalı rotor
Monomolecular Sorption: Tek Moleküllü Yüzey Soğurması
Monoway valve: Tek yönlü valf
Monoxide: Monoksit
Mosaic diagram: Mozaik diyagram (kumanda panosunda)
Most Probable Number: En Muhtemel Sayı
Mother Culture: Ana Kültür
Motive steam: Tahrik buharı
Motor: Motor
Motor output: Motor gücü
Motor power: Motor gücü
Motor protection circuit breaker: Motor koruma şalteri
Motor safety switch: Motor koruma şalteri
Motor valve: Motorlu valf
Motor-driven valve: Motorlu valf
Mount, to-: Monte etmek
Mounted: Monteli
Movable bearing: Hareketli yatak
Moving blade: Hareketli kanat
Moving blade root: Hareketli kanat kökü
Moving blade row: Hareketli kanat kademesi
Moving blading: Hareketli kanatların takılması
Moving out: Dışarıya çıkarma, dışarıya alma (örn: ro- toru)
Moving parts: Hareketli parçalar
Moving turbine elements: Türbin hareketli parçaları
Moving-iron instrument: Oynar demirli ölçü aleti
Moving-iron voltmeter: Oynar demirli voltmetre
Moving-magnet instrument: Oynar mıknatıslı ölçü aleti
Mud drum: Şlam kolektörü (kazanlarda)
Mud pump: Çamur pompası
Multi-cellular mechanical collector: Petekli filtre (kül tutucularda)
Multi-cellular mechanical precipitator): Petekli filtre (kül tutucularda)
Multi-cellular mechanical separator: Petekli filtre (kül tutucularda)
Multi-channel recorder: Çok kanallı yazıcı
Multi-colo(u)r recorder: Çok renkli yazıcı
Multi-conductor cable: Çok iletkenli kablo
Multi-core cable: Çok damarlı kablo
Multi-cylinder turbine: Çok gövdeli türbin
Multi-fuel type burner: Çok yakıtlı yakıcı
Multi-layer parallel winding: Çok katlı paralel sargı
Multimolecular Sorption: Çok Katlı Molekül Tutma
Multi-nozzle soot blower: Çok nozullu kurum üfleyici
Multiple Comparison Test: Çoklu Karşılaştırma Testi
Multiple layer winding: Çok katlı sargı
Multiple parallel winding: Çok katlı paralel sargı
Multiple reheat: Çoklu ara kızdırma, çoklu tekrar kızdırma
Multiple-casing: Çok gövdeli (türbin)
Multiple-extraction turbine: Çok ara buharlı türbin
Multiple-flow turbine: Çok akışlı türbin
Multiple-loop control system: Çok devreli kontrol sistemi
Multiple-pressure turbine: Çok basıçlı türbin
Multiple-shaft turbine: Çok şaftlı türbin
Multiple-Stage: Çok Kademeli / Basamaklı / Aşamalı
Multipolar: Çok kutuplu
Multi-position switch: Çok konumlu anahtar
Multi-pressure turbine: Çok basınçlı türbin
Multi-spud burner: Lansları dairesel yerleştirilmiş gaz yakıcısı
Multi-stage: Çok kademeli
Multi-stage compressor: Çok kademeli kompresör
Multi-stage Curtis turbine: Çok kademeli Curtis türbini
Multi-stage feed water heating: Çok kademeli besleme suyu ön ısıtması
Multi-stage turbine: Çok kademeli türbin
Multistaged Dryers: Çok Aşamalı Kurutucular
Multi-tooth coupling: Dişli kaplin
Multi-valve-point turbine: Birden çok nozulla regüle edilen türbin
Munsell Color System: Munsell Renk Sistemi
Mycotoxin: Mikotoksin
N: 
Name plate: Tabela, etiket
Natural circulation: Doğal sirkülasyon
Natural circulation boiler: Doğal sirkülasyonlu kazan
Natural draft: Doğal çekiş
Natural draft cooling tower: Doğal çekişli soğutma kulesi
Natural frequency: Doğal frekans
Natural gas: Doğal gaz
Natural magnet: Doğal mıknatıs, tabii mıknatıs
Natural oscillation: Doğal salınım, doğal osilasyon
Natural resin: Doğal reçine
Natural rubber: Doğal kauçuk
Natural silk: Doğal ipek
Natural vibration frequency: Doğal titreşim frekansı
Natural vibration frequency of the foundation: Temelin doğal titreşim frekansı
Natural vibration of the foundation block: Kaidenin doğal titreşimi
Nausea: Mide Bulantısı
Needle: İbre, iğne
Needle bearing: İğne yataklı rulman, iğneli rulman
Needle valve: İğne vana, iğneli valf
Negative Effector: Olumsuz Etkileyici
Negative excitation: Negatif ikaz, ters ikaz, ters uyarım
Negative feedback: Negatif geri besleme
Negative follow-up: Negatif izleme
Negative sequence protection: Negatif faz sırası koruması 
Negative sequence voltage: Ters gerilim, negatif faz sıralı gerilim
Neon tube: Neon tüpü
Nest of cooler tubes: Soğutucu boru demeti
Nest of tubes: Boru demeti
Nested type radial seal: Radyal salmastra
Net: Net
Net capacity: Net kapasite, net güç
Net generation: Net üretim
Net head: Net düşü
Net load: Net güç
Net positive suction head: Net emme yüksekliği (pompalarda)
Net power: Net güç
Net production: Net üretim
Net weight: Net ağırlık
Network: Şebeke
Network connection: Şebeke bağlantısı
Network failure: Şebeke arızası
Neurotoxin: Nörotoksin
Neutral: Nötr
Neutral axis: Nötr eksen
Neutral circuit: Nötr devre
Neutral conductor: Nötr iletken
Neutral ground connection: Nötr toprak bağlantısı
Neutral point: Nötr nokta
Neutral relay: Nötr röle
Neutral wire: Nötr tel
Neutralization: Nötrleştirme, nötralizasyon
Neutralization number: Nötrleştirme indisi, nötrleştirme sayısı
Neutralization pit: Nötralizasyon çukuru
Night load: Gece yükü
Nipple: Nipel, meme
Nitrate: Nitrat
Nitric acid: Nitrik asit
Nitric oxide: Nitrik oksit
Nitride: Nitrür
Nitrite: Nitrit
Nitrogen: Nitrojen
Nitrogen dioxide: Nitrojen dioksit, azot dioksit
No load: Yüksüz, boşta
No-break emergency generator: İmdat jeneratörü
Nodal point: Düğüm noktası
Noise: Ses, gürültü
Noise level: Ses düzeyi, gürültü düzeyi
Noise suppression: Gürültü bastırma, gürültü önleme
No-load characteristic: Yüksüz çalışma karakteristiği
No-load current: Yüksüz çalışma akımı
No-load excitation: Yüksüz çalışma ikazı, yüksüz çalışma uya- rımı
No-load losses: Yüksüz çalışma kayıpları
No-load operation: Yüksüz çalışma, boşta çalışma
No-load running: Boşta çalışma (türbinin boşta dönmesi)
No-load speed: Yüksüz çalışma hızı
No-load speed governor: Yüksüz çalışma hız regülatörü
No-load steam flow: Yüksüz çalışma buhar miktarı
No-load test: Yüksüz çalışma testi
No-load voltage: Yüksüz çalışma gerilimi
Nominal: Nominal, anma
Nominal diameter: Anma çapı, nominal çap
Nominal dimension: Anma boyutu, nominal boyut
Nominal flow rate: Nominal debi
Nominal frequency: Nominal frekans
Nominal load: Nominal yük
Nominal output: Anma gücü, nominal güç
Nominal pressure: Anma basıncı, nominal basınç
Nominal speed: Nominal hız
Nominal trip current: Nominal trip akımı
Nominal voltage: Anma gerilimi, nominal gerilim
Non-automatic extraction: Kontrolsuz ara buhar alma
Non-bladed: Kanatsız
Non-carbonate hardness: Kalıcı sertlik (sularda)
Non-combustible: Yanmaz
Non-combustible elements: Yanmaz elementler
Noncompetitive Inhibition: Yarışmasız Engelleme
Non-condensing extraction turbine: Karşı basınçlı ara buharlı türbin
Non-condensing turbine: Karşı basınç türbini
Non-contact pick-up: Temassız pikap, endüktif pikap
Non-contact seal: Temassız sızdırmazlık
Non-destructive material testing: Hasarsız malzeme testi
Non-destructive test: Hasarsız test, hasarsız muayene
Non-excited: İkazsız, ikazlanmamış
Non-magnetic: Antimanyetik
Non-metallic: Ametal, metalik olmayan
Non-oscillatory: Salınımsız
Non-regulated extraction: Kontrolsuz ara buhar alma
Non-reheat condensing turbine: Ara kızdırmasız kondensasyon türbini
Non-reheat turbine: Ara kızdırmasız türbin
Non-return valve: Çekvalf
Nor gate: “Veya değil” kapısı
Norm conditions: Standart şartlar
Normal current: İşletme akımı
Normal Distribution: Normal Dağılım
Normal operating speed: Çalışma hızı, çalışma devri
Normal rating: Normal güç, sürekli çalışma gücü
Normal speed: Normal hız, normal çalışma hızı
Normal Stress: Normal/Yüzeye Dik Gerilim
Normalization: Gerilim giderme
Normalize, to-: Normalize etmek
Normally closed contact: Açma kontağı, açar kontak
Normally open contact: Kapama kontağı, çalışma kontağı
Nozzle: Nozul, lüle, düze
Nozzle block: Nozul gövdesi, nozul bloğu
Nozzle chamber: Nozul haznesi
Nozzle control: Nozul reglajı
Nozzle cross-section: Nozul kesiti, lüle kesiti
Nozzle cut-out governing: Nozul grubu reglajı (türbinlerde)
Nozzle governing: Nozul reglajı
Nozzle group control: Nozul grubu reglajı
Nozzle group governing: Nozul grubu reglajı
Nozzle holder: Nozul mesneti, nozul taşıyıcısı
Nozzle housing: Nozul kasası
Nozzle loss: Nozul kaybı
Nozzle needle: Nozul iğnesi
Nozzle nipple: Nozul memesi, nozul nipeli
Nozzle ring: Nozul halkası
Nozzle support: Nozul mesneti
Null-balance amplifier: Sıfır akımlı amplifikatör
Number of blades: Kanat sayısı
Number Of Transfer Units (NTU): Aktarım Birimi Sayısı
Nyquist Diagram: Nyquist Çizgesi
O: 
Objective Methods: Nesnel Yöntemler
Oblique blade position: Yatık kanat pozisyonu
Oblique slot: Yatık yiv
Odor: Koku
Off: Kapalı
Off center (off centre): Kaçık merkezli
Off-circuit: Gerilimsiz devre
Off-normal operation record: Anormal işletme değerleri kaydı
Off-peak power: Kısmi yük, maksimumdan daha düşük yük
Off-position: Kapalı durum, dinlenme durumunda
Offset: Kayık, kaydırılmış
Ohmic resistance: Ohm direnci
Ohmmeter: Ohmmetre, dirençölçer
Oil: Yağ, petrol
Oil: Sıvı Yağ
Oil atomizer: Yağ atomizörü
Oil backfeed pump: Yağ geri besleme pompası
Oil baffle: Yağ tutucu
Oil baffle plate: Yağ tutma plakası
Oil break contactor: Yağlı kontaktör
Oil burner: Yağ yakıcısı, sıvı yakıt yakıcısı
Oil by-pass filtering system: Yağ separatörü
Oil can: Yağdanlık, yağ kabı
Oil centrifuge: Yağ santrifüjü
Oil change-over filter: Aktarmalı yağ filtresi, ikiz yağ filtresi
Oil circuit: Yağ devresi
Oil circuit breaker: Yağlı kesici
Oil circulating pump: Yağ sirkülasyon pompası
Oil circulation: Yağ sirkülasyonu
Oil cleaner: Yağ filtresi, yağ süzgeçi
Oil collector: Yağ kolektörü
Oil conditioning station: Yağ iyileştirme tesisi, yağ tasfiye tesisi
Oil conservator: Yağ genleşme kabı, yağ tankı
Oil container: Yağ kabı, yağ tankı, yağ haznesi
Oil cooler: Yağ soğutucusu
Oil cooler housing: Yağ soğutucusu gövdesi
Oil cooler shell: Yağ soğutucusu gövdesi, yağ soğutucusu mahfazası
Oil cup: Yağdanlık
Oil degassing: Yağdan gazın ayrıştırılması
Oil dipstick: Yağ seviye çubuğu
Oil drain: Yağ drenajı, yağın boşaltılması
Oil drain valve: Yağ drenaj valfi
Oil drip pan: Yağ damlaları toplayıcısı, yağ damlama ta- vası
Oil feed: Yağ beslemesi
Oil filter: Yağ filtresi
Oil filter press: Yağ filtresi presi
Oil fire: Yağ tutuşması, yağın alev alması
Oil flow indicator: Yağ akış göstergesi
Oil flow meter: Yağ debimetresi
Oil flush: Yağla yıkama, yağla çalkalama
Oil gauge glass: Yağ gösterge camı
Oil gauge window: Yağ gösterge camı
Oil groove: Yağ oluğu, yağ kanalı
Oil guard: Yağ sıçrama sacı, koruma sacı
Oil jacking: Basınçlı yağ ile rotorun kaldırılması (yol verme sırasında)
Oil leak: Yağ kaçağı
Oil leakage rate: Yağ kaçağı miktarı
Oil level: Yağ seviyesi, yağ düzeyi
Oil level gauge: Yağ seviye göstergesi
Oil level gauge glass: Yağ seviyesi gösterge camı
Oil line: Yağ hattı
Oil mist dedector: Yağ buharı dedektörü
Oil pan: Yağ tavası, yağ karteri
Oil pipe: Yağ hattı, yağ borusu
Oil pocket: Yağ cebi
Oil preheater: Yağ ön ısıtıcısı, yağ ısıtıcısı
Oil pressure: Yağ basıncı
Oil pressure alarm: Yağ basıncı alarm sistemi, yağ basıncı mo- nitörü
Oil pressure controller: Yağ basıncı monitörü
Oil pressure indicator: Yağ basıncı göstergesi
Oil pressure monitor: Yağ basıncı monitörü
Oil pressure piston: Yağ basınç pistonu, hidrolik piston
Oil pump for turbo-set bearings at: Duruşlarda devreye giren rotor yatak yağı
Oil purification equipment: Yağ tasfiye ekipmanı
Oil purification plant: Yağ tasfiye tesisi
Oil purification station: Yağ tasfiye tesisi
Oil purifier: Yağ tasfiye cihazı
Oil reclaiming: Yağın rejenere edilmesi
Oil reconditioning: Yağın rejenere edilmesi, yağın tasfiye edil- mesi
Oil relay: Yağlı röle
Oil removal filter: Yağ drenaj filtresi
Oil reservoir: Yağ tankı
Oil resistant: Yağa dayanıklı
Oil restrictor: Yağ sınırlayıcı
Oil retainer: Yağ tutucu, yağ sıyırıcı
Oil retainer ring: Yağ sıyırma bileziği, yağ sıyırma halkası
Oil retaining ring: Yağ tutma bileziği, yağ tutma halkası
Oil return feed pump: Yağ geri besleme pompası
Oil return pipe: Yağ geri besleme hattı
Oil ring: Yağ bileziği, yağ segmanı
Oil scraper: Yağ sıyırma düzeneği
Oil scraper ring: Yağ sıyırma bileziği
Oil seal for shaft: Şaft sızdırmazlık bileziği, şaft sızdırmazlığı
Oil sediment: Yağ tortusu, yağ çökeltisi
Oil separator: Yağ separatörü
Oil servo governing system: Servo regülatör sistemi
Oil shale: Bitümlü şist
Oil sludge: Yağ tortusu
Oil spray pipe: Yağ püskürtme borusu
Oil storage tank: Yağ depolama tankı, yağ tankı
Oil strainer: Yağ süzgeci, yağ filtresi
Oil sump: Yağ karteri
Oil supply: Yağ beslemesi
Oil supply pump: Yağ besleme pompası
Oil system: Yağ devresi
Oil system purging: Yağ devresinin temizlenmesi
Oil tank: Yağ tankı
Oil treatment equipment: Yağ tasfiye ekipmanı
Oil tripping gear: Hidrolik trip sistemi
Oil turbine: Yağ türbini (rotor döndürme sistemlerinin)
Oil vacuum pipe: Yağ emiş hattı
Oil vapor exhaust line: Yağ buharı deşarj hattı (türbinlerde)
Oil vapor extraction blower: Yağ buharı fanı
Oil vapor extraction line: Yağ buharı deşarj hattı (türbinlerde)
Oil vapor extractor (main oil tank): Yağ buharı çıkarıcısı (ana yağ tankında)
Oil wiper: Yağ sıyırıcısı
Oil wiper ring: Yağ sıyırıcı halkası
Oil-actuated check valve: Hidrolik kumandalı çek valf
Oil-cooled: Yağ soğutmalı
Oiler: Yağdanlık, yağlayıcı, yağcı
Oil-filled cable: Yağlı kablo
Oil-free: Yağsız
Oil-hydraulic barring gear: Hidrolik döndürme tertibatı (rotoru)
Oil-hydraulic control system: Hidrolik kumanda sistemi
Oil-hydraulic governing system: Hidrolik kumanda sistemi
Oil-hydraulic turning gear: Hidrolik döndürme tertibatı (rotoru)
Oil-immersed contactor: Yağlı kontaktör
Oil-immersed transformer: Yağlı trafo, yağlı transformatör
Oiling ring: Yağlama segmanı, yağlama halkası
Oilless: Yağsız
Oilseed: Yağlı Tohum
Oil-tight: Yağ sızdırmaz
Once-through boiler: Tek geçişli kazan, domsuz kazan
Once-through cooling: Açık devre soğutma
One-piece shaft: Tek parçalı şaft
On-off control: Aç kapa kontrolu
On-off controller: Aç kapa regülatörü, iki konumlu regülatör
Opacity: Bulanıklık
Open a turbine, to-: Türbin üst kapağını açmak, türbin üst göv- desini kaldırmak
Open air: Açık hava
Open burning coal: Gaz alevli kömür
Open excavation: Açık ocak hafriyatı (kömür sahalarında)
Open Loop: Açık Döngü
Open System: Açık Düzge
Open-circuit characteristic: Boşta çalışma karakteristiği
Open-circuit heat run: Boşta çalışma deneyi (jeneratörlerde)
Open-circuit operation: Boşta çalışma (jeneratörlerde)
Open-circuit voltage: Boşta çalışma gerilimi
Open-door design: Tadil edilebilir tip dizayn
Opening: Boşluk, açıklık
Opening of turbine cylinder flanges: Türbin flanş saplamalarının sökülmesi,
Opening out: Türbin gövde flanşlarını ayırma
Open-loop control: Açık devre kontrol, açık döngülü kontrol, kumanda
Open-loop cooling: Açık devre soğutma 
Operate delay: İşletim gecikmesi
Operated as motor: Motor olarak çalıştırma
Operating conditions: İşletme şartları
Operating console: Kumanda masası
Operating cost: İşletme giderleri, işletme maliyeti
Operating current: Çalışma akımı
Operating cylinder: Ayar silindiri, kumanda silindiri
Operating data: İşletme donesi
Operating efficiency: İşletme verimi
Operating equipment: İşletme ekipmanı
Operating error: İşletme hatası
Operating instructions: İşletme talimatı
Operating level: Çalışma düzeyi, çalışma noktası
Operating Line: İşletme Doğrusu, Çalışma Eğrisi
Operating load: Çalışma gücü
Operating point: Çalışma noktası
Operating pressure: İşletme basıncı
Operating range: İşletme aralığı, çalışma aralığı
Operating speed: Çalışma hızı
Operating steam: İşletme buharı, çalışma buharı
Operating temperature: Çalışma sıcaklığı
Operating time: Çalışma süresi
Operating voltage: Çalışma gerilimi
Operation: İşletme
Operation at constant load: Sabit yükte çalışma
Operation efficiency: İşletme verimliliği
Operational check: İşletme sırasında uygulanan kontrollar
Operational test: İşletme testi
Operator: Operatör
Optical pyrometer: Optik pirometre
Optimization: En Uygunlaştırma
Optimum load: Optimum yük, en verimli yük
Or circuit: “Veya” devresi
Or gate: “Veya” kapısı
Order: Sipariş, düzen, sıra, emir
Order: Derece, Takım
Order form: Sipariş formu
Order number: Sipariş numarası
Organic matter: Organik madde
Organophosphate: Organofosfat
Orifice: Orifis, delik, blende
Orifice Meter: Delikli Ölçer
Orifice plate: Delikli plaka, ölçme deliği plakası
Original drawing: Orijinal çizim
O-ring: Halka salmastra, O-ring
Orsat: Orsat gaz analizörü, orsat cihazı
Orthogonal: Ortogonal, Birbirine Dik
Oscillate, to-: Salınmak, titremek 
Oscillation: Salınım
Oscillator: Osilatör
Oscillogram: Osilogram
Oscillograph: Osilograf, salınımçizer
Oscilloscope: Osiloskop
Osmophilic Organisms: Ozmofilik Organizmalar
Osmosis: Geçişim, Ozmos
Outage: Devre dışı olma
Outage rate: Devre dışı olma oranı, devre dışı olma sıklığı
Outage time: Devre dışı olma süresi
Outdoor: Açık hava
Outdoor electric substation: Açık şalt tesisi
Outdoor installation: Açık hava tesisi
Outdoor station: Açık hava tesisi
Outdoor switching station: Açık şalt tesisi
Outdoor switchyard: Açık şalt tesisi, açık şalt sahası
Outdoor temperature: Dış sıcaklık
Outdoor turbine: Açık hava türbini
Outer casing: Türbin dış gövdesi
Outer casing base: Türbin dış gövdesinin alt yarısı
Outer diameter: Dış çap muhendisol.com
Outer race: Dış bilezik (bilyalı yataklarda)
Outer seal ring: Rotor dış sızdırmazlık çemberi, dış sızdır- mazlık bileziği
Outlet: Hava çıkışı, su çıkış borusu
Outlet connection: Çıkış bağlantısı
Outlet edge: Çıkış kenarı
Outlet end: Çıkış tarafı
Outlet header: Çıkış kolektörü
Outlet nozzle: Çıkış nozulu, çıkış memesi
Outlet opening of blades: Kanat çıkış aralığı
Outlet pipe: Çıkış borusu
outlet pitch of blades: Kanat çıkış aralığı
Outlet temperature: Çıkış sıcaklığı
Outlet valve: Drenaj valfi, çıkış valfi
Outlet velocity: Çıkış hızı
Output: Çıkış, çıkış gücü
Output: Çıkan, Çıktı
Output at coupling: Türbin çıkış kaplininde ölçülen güç
Output at terminals: Jeneratör terminalinde ölçülen güç
Output control loop: Güç reglajı devresi
Output controller: Güç regülatörü
Output energy: Çıkış enerjisi
Output gear: Döndürülen dişli (dişli kutularında)
Output limitation: Güç sınırlaması
Output meter: Güç ölçer
Output regulator: Güç regülatörü
Output signal: Çıkış sinyali
Output speed: Çıkış hızı
Output stage: Son kademe
Output variable: Çıkış büyüklüğü, çıkış değeri
Outside diameter: Dış çap
Outside energy: Yardımcı enerji, harici enerji
Outside packing box: Dış salmastra kutusu
Outside temperature: Dış sıcaklık
Over current: Aşırı akım
Over-all cost: Toplam gider, toplam maliyet
Overall Heat Transfer Coefficient: Birleşik Isı Aktarım Katsayısı
Over-all thermal efficiency: Nihai termik verim, toplam termik verim
Overcurrent circuit breaker: Aşırı akım kesicisi
Overcurrent protection: Aşırı akım koruması
Overcurrent relay: Aşırı akım rölesi 
Overcurrent trip: Aşırı akım açma düzeni
Over-excited: Aşırı ikazlı, aşırı uyarılmış
Overfeed stoker: Üstten beslemeli ızgara (kazanlarda)
Over-fire air: Sekonder hava, yakma havası
Overflow: Taşma
Overflow line: Taşma hattı
Overflow pipe: Taşma borusu
Overflow valve: Taşma vanası
Overgrate air: Üst yakma havası (ızgaralı kazanlarda)
Overhang: Konsol
Overhaul: Revizyon, genel bakım
Overhead line: Havai hat
Overhead trasmission line: Havai iletim hattı
Overhead travelling crane: Gezer köprülü vinç
Overhead welding: Tavan kaynağı
Overhead-line protection: Havai hat koruması
Overhead-line route: Havai hat güzergahı
Overheating: Aşırı ısınma
Overlay: Kaplama
Overload: Aşırı yük
Overload capacity: Aşırı yük kapasitesi
Overload protection: Aşırı yük koruması
Overload relay: Aşırı yük rölesi, aşırı akım rölesi
Overload test: Aşırı yük testi
Overload time protection: Aşırı yük zaman koruması
Overload time relay: Aşırı yük zaman rölesi
Overnight shutdown: Gece duruşu, gecelik duruş
Overpressure: Aşırı basınç
Overshoot: Aşırı salınım
Overshoot: Hedefi Aşma
Overspeed: Aşırı hız, ambalman hızı
Overspeed monitor: Aşırı hız monitörü, aşırı hız regülatörü 
Overspeed trip: Aşırı hız monitörü, ani kapama regülatörü
Overspeed trip pin: Aşırı hız trip pimi
Overspeed trip ring: Ani kapama halkası 
Overspeed trip test device: Aşırı hız monitörü test düzeneği
Overspeed trip test oil: Aşırı hız monitörü test yağı (hidroliği)
Overspeed trip test unit: Aşırı hız monitörü test düzeneği
Overspeed trip tester: Aşırı hız monitörü test düzeneği
Overtime: Fazla mesai, fazla çalışma
Over-voltage: Aşırı gerilim
Overvoltage protection: Aşırı gerilim koruması
Oxidation: Oksitlenme
Oxidation: Oksidasyon, Yükseltgenme
Oxidation air: Oksidasyon havası (desülfürizasyon tesi- sinde)
Oxygen: Oksijen
Oxygen cylinder: Oksijen tüpü
Oxygen transmitter: Oksijen transmiteri
P: 
P Chart With Constant Lot Size: Topluluk Sayısı Sabit P Diyagramı
P Chart With Variable Lot Size: Topluluk Sayısı Değişken P Diyagramı
Pacco switch: Pako şalter
Pack, to-: Paketlemek
Pack, to-: Sızdırmaz hale getirmek
Package: Paket, ambalaj, koli
Packaged boiler: Paket tipi kazan, küçük kazan
Packed Bed: Dolgulu Yatak
Packed Column: Dolgulu Kolon
Packed gland: Salmastra
Packed labyrinth seal: Labirent salmastra
Packed-bed: Dolgulu Yatak
Packing: Salmastra, conta
Packing: Ambalajlama
Packing: Yağmurlama elemanları (soğutma kule- sinde)
Packing Arrangement: Paketleme Düzeni
Packing box: Salmastra kutusu (rotor sızdırmazlığında)
Packing flange: Salmastra flanşı
Packing gland: Salmastra
Packing material: Salmastra malzemesi, sızdırmazlık malze- mesi
Packing ring: Salmastra bileziği, salmastra halkası, sız- dırmazlık halkası
Packing sleeve: Sızdırmazlık manşonu
Packing strip: Sızdırmazlık bandı
Paddle: Kanatlı
Paging call: Çağrı
Paging system: Çağrı sistemi
Pair: Çift
Pair of poles: Kutup çifti
Paired blade: İkiz kanat
Paired Comparison: İkili Karşılaştırma
Pamphlet: Prospektüs, broşür
Pan: Tava, kap
Panel: Panel
Panic button: Alarm butonu
Papaya: Papaya
Paper Disk Method: Kağıt Disk Yöntemi
Paper insulation: Kağıtlı izolasyon
Parallel circuit: Paralel devre
Parallel connection: Paralel bağlantı, paralel devre
Parallel flow heat exchanger: Paralel akışlı eşanjör
Parallel key: Paralel kama
Parallel operation: Ünitelerin paralel çalışması
Parallel Plate Viscometer: Paralel Plaka Viskometresi
Parallel slide valve: Paralel sürgülü vana
Parallel winding slot: Paralel sargı oluğu, paralel sargı yivi
Parallel wound: Paralel sarılı
Paralleling unit: Jeneratörü paralele alma ünitesi, senkro- nizasyon ünitesi
Parallelism tolerance: Paralele girme değerleri toleransı, senkro- nizasyon toleransı
Parallelogram: Paralelogram
Paralysis: Felç
Parameter: Parametre
parator: 
Parity check: Eşitlik testi
Parsons turbine: Parsons türbini, reaksiyon türbini
Part load: Kısmi yük, düşük yük
Part number: Parça numarası
Partial admission control: Nozul grupları reglajı
Partial control: Kısmi kontrol
Partial load: Kısmi yük, düşük yük
Partial load efficiency: Kısmi yük verimi
Partial load nozzle: Kısmi yük nozulu
Partial load operation: Kısmi yükte çalışma, düşük yükte çalışma
Partial load range: Kısmi yük aralığı
Partial load steam consumption: Kısmi yükte buhar sarfiyatı, kısmi yükte buhar harcaması
Partial pressure: Kısmi basınç, parsiyel basınç
Partial Pressure: Kısmi Basınç
Parting joint: Türbin gövde flanşları birleşme çizgisi
Parting line: Türbin gövde flanşları birleşme hattı
Partition: Bölme, ara bölme
Partition line: Türbin gövde flanşları birleşme hattı
Parts list: Parça listesi
Pass: Geçiş (kazanlarda, kondenserlerde)
Passivating: Pasive etme (kazan borularını)
Pass-out diagram: Ara buhar diyagramı
Pass-out operation: Ara buharlı işletme
Pass-out pressure: Ara buhar basıncı
Pass-out pressure control valve: Ara buhar basıncı kontrol valfi
Pass-out steam flow: Ara buhar miktarı
Pass-out steam pressure: Ara buhar basıncı
Pass-out steam quantity: Ara buhar miktarı
Pass-out turbine: Ara buharlı türbin
Pasta: Makarna
Pasteurization: Pastörizasyon
Path: Yol, Yörünge
Path Function: Yola Bağımlı Değişim
Pathogen: Hastalık Yapıcı
Pathogenic Bacteria: Patojenik Bakteri
Pathway: İzyolu
Pattern number: Model numarası
Pay back period: Geri ödeme süresi
Pay load: Faydalı yük
Payout time: Amortisman süresi
Peak: Pik
Peak capacity: Pik yük
Peak current: Pik akım
Peak load: Pik yük
Peak load power plant: Pik yük santralı
Peak load power station: Pik yük santralı
Peak to peak: Tepeden tepeye, pikten pike
Peak value: Pik değer, tepe değeri
Peak voltage: Pik gerilim, maksimum gerilim
Peaking turbine: Pik yük türbini
Peat: Turba, turb
Pedestal: Yatak mesnedi
Pedestal bearing: Ayaklı yatak
Pelton nozzle: Pelton düzesi
Pelton turbine: Pelton türbini
Penalty clause: Ceza maddesi (sözleşmelerde)
Pendant superheater: Asılı tip kızdırıcı
Penetrant dye test: Boyayla çatlak kontrolü
Penetration: Sızma, Nüfuz
Penetration Depth: Nüfuz Derinliği
Penstock: Cebri boru (hidrolik santrallarda)
Perceptible heat: Duyulur ısı
Perforated / Sieve Tray: Delikli/Elek Tepsi
Perforated plate: Delikli plaka
Perforated sheet: Delikli plaka
Performance: Performans
Period of oscillation: Osilasyon süresi, salınım süresi
Period of unavailability: Emre amade olunamayan süre
Periodic: Periyodik
Peritrichous: Peritiriş(Çevre Kamçısı)
Permanent contactor: Sürekli kontaktör
Permanent magnet: Doğal mıknatıs
Permanent offset: Kalıcı reglaj sapması
Permeability: Geçirgenlik, Geçirimlilik
Permissible: İzin verilebilir
Permissible load: İzin verilebilir yük
Permission: İzin
Permit: İzin
Personnel costs: Personel giderleri
Personnel requirements: Personel ihtiyacı
Petri Plates: Petri Kabı
Petroleum: Petrol
Phage: Faj
Phase: Faz
Phase: Faz, Evre
Phase angle: Faz açısı
Phase balance relay: Asimetri rölesi
Phase displacement: Faz kayması
Phase lag: Faz gecikmesi
Phase lead: Faz öne geçişi, faz öndelemesi
Phase sequence: Faz sırası
Phase sequence indicator: Dönme yönü göstergesi
Phase shifting: Faz kayması
Phase terminal: Faz terminali, faz klemensi
Phase to phase voltage: Fazlar arası gerilim
Phase voltage: Faz gerilimi
Phase-contrast Microscope: Evre-Zıt Mikroskobu
Phenomenological Coefficient: Olgusal Katsayı
PH-measuring equipment: PH-metre
PH-monitor: PH-monitörü
Phosphate: Fosfat
Phosphate Pathway: Fosfat İzyolu
Phosphate process: Fosfat yöntemi (suyun arıtılmasında)
Phosphoketolase Pathway: Fosfoketolaz Izyolu
Photosynthesis: Fotosentez
PH-value: PH-değeri
PH-value transmitter: PH-transmiteri
Physical Attributes: Fiziksel Nitelikler
PIV gear box: PİV şanzuman
Pickle: Turşu
Pickling: Asitle temizleme (örn:kazan borularını)
Pickup: Pikap, algılayıcı
Piece number: Parça numarası
Pile: Kazık, temel kazığı
Pile foundation: Kazıklı temel
Pili: Pili
Pillar: Sütun
Pillow block: Muylu yatak gövdesi
Pilot air: Pilot havası (dizel motorlarda)
Pilot air line: Pilot havası devresi (dizel motorlarda)
Pilot burner: Pilot yakıcı, ateşleme yakıcısı
Pilot controller: Pilot regülatör, yardımcı enerjili regülatör
Pilot exciter: Pilot ikaz (jeneratörü), yardımcı ikaz (jene- ratörü)
Pilot flame: Pilot alev
Pilot lamp: Pilot lamba
Pilot light: Pilot lamba
Pilot oil: Kumanda yağı
Pilot oil circuit: Kumanda yağı devresi
Pilot oil pressure: Kumanda yağı basıncı
Pilot oil pressure gauge: Kumanda yağı manometresi
Pilot oil supply line: Kumanda yağı besleme hattı
Pilot oil system: Kumanda yağı devresi
Pilot operated regulator: Yardımcı enerjili regülatör
Pilot operated valve: Yardımcı enerjili ventil
Pilot plant: Pilot tesis, deneme tesisi
Pilot relay: Pilot röle
Pilot switch: Pilot şalter
Pilot valve: Pilot valf, kumanda valfi
Pin: Pim
Pin coupling: Saplamalı kavrama
Pin insulator: Destek izolatörü
Pipe: Boru
Pipe bend: Boru dirseği
Pipe branch: Boru branşmanı
Pipe bridge: Boru köprüsü
Pipe canal: Boru kanalı
Pipe channel: Boru kanalı
Pipe clamp: Boru kelepçesi
Pipe coil: Serpanten
Pipe connection: Boru bağlantısı
Pipe deposits: Boru depoziti ( kazan borularında)
Pipe diameter: Boru çapı
Pipe drainage: Boru hattı drenajı
Pipe elbow: Boru dirseği
Pipe fitting: Boru bağlantı parçası
Pipe flange: Boru flanşı
Pipe hanger: Boru askısı
Pipe holder: Boru askısı
Pipe laying: Boru döşeme
Pipe layout: Boru hattı şeması
Pipe leakage: Boru kaçağı
Pipe length: Boru uzunluğu
Pipe line: Boru hattı
Pipe loop: Lup, boru halkası
Pipe mount: Boru desteği, boru mesnedi
Pipe saddle: Boru yastığı
Pipe socket: Muf, ambuatman
Pipe stopper: Tapa, kör tapa
Pipe stub: Boru ağız parçası, boru ağızlığı
Pipe support: Boru desteği, boru mesnedi
Pipe thickness: Boru et kalınlığı
Pipe thread: Boru dişi
Pipe union: Boru rakoru, boru bağlantısı
Pipe valve: Düz valf, çanak valf
Pipe wall thickness: Boru et kalınlığı
Pipe work: Boru hattı
Pipe wrench: Boru anahtarı
Pipeline route: Boru güzergahı
Piping: Boru hattı
Piping connections: Boru hattı bağlantıları
Piping diagram: Boru hattı şeması
Piping drain: Boru hattı drenajı
Piping duct: Boru kanalı
Piping outline drawing: Borulama planı, borulama şeması
Piping plan: Borulama planı
Piping trench: Boru kanalı
Piping void: Boru döşeme boşluğu, boru döşeme ka- nalı
Piston: Piston
Piston area: Piston yüzeyi
Piston bore: Piston çapı
Piston clearance: Piston kleransı, piston boşluğu
Piston compressor: Pistonlu kompresör
Piston cover: Piston kapağı
Piston equalizing line: Piston dengeleme hattı
piston of main stop valve: nitörü
piston of main stop valve: nitörü
Piston pump: Pistonlu pompa
Piston ring: Piston segmanı
Piston rod: Piston kolu, biyel
Piston spring: Piston yayı
Piston stem: Piston kolu
Piston stroke: Piston kursu
Piston surface: Piston yüzeyi
Piston travel: Piston kursu
Piston valve: Pistonlu vana, pistonlu sürgülü vana
Pit: Çukur, oyuk
Pitch: Diş açıklığı, hatve
Pitot Tube: Pitot Tüpü
Pitting: Karıncalanma
Pivot: Eksen, mil
Pivot bearing: Boji göbek mili yatağı
Place in operation, to-: Devreye almak
Plain bearing: Düz yatak
Plain carbon steel: Yalın karbon çeliği, düz karbon çeliği
Plain washer: Düz pul, rondela
Plan: Plan, proje, tasarı
Plane: Düzlem, düz
Plane: Planya, rende
Plane stress: İki eksenli gerilme
Plane Walls In Series: Ardışık Düzlem Duvarlar
Plane, to-: Planyalamak, rendelemek
Planetary gear: Uydu dişli
Planned delivery: Planlanan teslim süresi
Plant: Tesis
plant: 
plant: arıtma tesisi
Plant conditions: İşletme koşulları
Plant engineer: İşletme mühendisi
Plant enlargement: Santralın tevsii
Plant extention: Santralın tevsii
Plant fence: Santral çiti, santral telörgüsü
Plant maintenance: Santral bakımı
Plant operating rules: Santral işletme kuralları
Plant organization chart: Santral organizasyon şeması, organigram
Plant procedures: Santral kuralları
Plasmid: Plasmid
Plasmolysis: Plazmoliz
Plastic covered wire: Plastic izoleli tel
Plastic deformation: Kalıcı deformasyon, plastik deformasyon
Plastic insulated cable: Plastik izoleli kablo
Plastic refractories: Refrakter (kazanlarda)
Plasticity: Yoğrulabilme
Plate: Levha, plaka, sac
Plate: Anot
Plate air heater: Platen hava ön ısıtıcısı, plaka tipi hava ön ısıtıcısı
Plate circuit: Plaka devresi, anot devresi
Plate current: Plaka akımı, anot akımı
Plate voltage: Plaka voltajı, anot gerilimi
Platen superheater: Platen kızdırıcı
Platen wall: Perde duvar (kazanlarda)
Plate-type filter: Dilimli filtre, plaka tipi filtre
Plate-type oil filter: Dilimli yağ filtresi, plaka tipi yağ filtresi
Plate-type oil strainer: Dilimli yağ filtresi, plaka tipi yağ filtresi
Plate-type oil strainer insert: Dilimli yağ filtresi elemanı
Platform: Platform
Plating: Kaplama
Play: Boşluk, oynama payı
Plot plan: Parselasyon planı
Plot, to-: Çizmek
Plug: Fiş, tapa
Plug Flow: Tapa Akış
Plug gauge: Tampon mastarı
Plug valve: Konik göbekli vana
Plug-in box: Seyyar priz, uzatma kordonu prizi
Plug-in circuit board: Takıp çıkartılabilen devre kartı
Plug-in circuit card: Takıp çıkartılabilen devre kartı
Plug-in module: Takıp çıkartılabilen modül
Plug-in, to-: Fişi prize sokmak
Plume: Duman, duman bulutu
Plunger: Pompa pistonu, piston
Plunger coil: Dalma bobin
Plunger feed pump: Pistonlu besleme pompası
Plunger piston: Dalma piston
Plunger spring: Piston yayı
Plywood: Kontrplak
Pneumatic: Pnömatik, havayla çalışan
Pneumatic: Hava Basınçlı
Pneumatic coal antibridging device: Hava tabancası (kömür bunkeri tıkanmalarına karşı), hava topu
Pneumatic control: Pnömatik kumanda, pnömatik kontrol 
Pneumatic conveying system: Pnömatik taşıma sistemi
Pneumatic conveyor: Pnömatik konveyör, havalı konveyör
Pneumatic governor: Pnömatik regülatör
Pocket: Cep, genleşme boşluğu (labirentlerde)
Point of application: Uygulama noktası
Point of attachment: Bağlantı noktası
Point of contact: Temas noktası
Point of insertion: Türbin kanatlarını rotordaki yuvalarına ge- çirme yeri
Point of lubrication: Yağlama noktası
Point of reference: Referans noktası
Point of support: Destek noktası
Point of tangency: Değme noktası
Pointer: İbre
Poisson Distribution: Poisson Dağılımı
Polar: Ucaylı, Ucaysal, Kutuplu, Kutupsal
Polarity: Polarite
Polarization: Kutuplanma, polarizasyon
Pole: Kutup
Pole: Direk, sırık
Pole arm: Kutup kolu
Pole axis: Kutup ekseni
Pole centerline: Kutup ekseni
Pole changeable motor: Kutupları değiştirilebilir motor
Pole changer: Komütatör
Pole changing switch: Komütatör anahtar
Pole core: Kutup çekirdeği, mıknatıs çekirdeği
Pole lamination: Kutup plakası
Pole segment: Kutup plakası
Pole shoe: Kutup çarığı
Poliomyelitis: Çocuk Felci
Polish: Cila, vernik, parlaklık
Polish, to-: Cilalamak, parlatmak
Pollutant: Çevre kirletici madde, kirletici
Pollutant effluents: Çevre kirletici atıklar
Pollutant emmision: Kirletici yayım
Pollute, to-: Kirletmek
Pollution: Kirlenme, kirletme, kirlilik
Pollution abatement: Kirlenme azaltılması
Pollution control: Kirlilik denetimi
Pollution source: Kirlilik kaynağı
Pollutive: Kirletici
Polymerase Chain Reaction: Polimeraz Zincir Tepkimesi
Polyphase: Çok fazlı
Polyphase circuit: Çok fazlı devre
Polyphase connection: Çok fazlı bağlantı
Polyphase current: Çok fazlı akım
Polyphase system: Çok fazlı sistem
Polyphase winding: Çok fazlı sargı
Polyphosphate: Polifosfat
Polytropic efficiency: Politropik verim, iç verim
Poor combustion: Yetersiz yanma, eksik yanma
Poppet valve: Düz valf
Population: Yoğunluk
Pore: Gözenek
Porosity: Gözeneklilik
Porosity: Gözeneklilik
Porous: Gözenekli
Porous: Gözenekli
Porous Materials: Gözenekli Malzemeler
Port: Liman
Port: Ağız, delik, menfez
Port of exit: Çıkış limanı
Portable: Seyyar, portatif, taşınabilir
Position: Konum, pozisyon
Position drive: Kumanda sistemi tahrik düzeneği
Position indicator: Konum göstergesi
Position of mounting: Montaj pozisyonu
Position tolerance: İzin verilebilir pozisyon sapması
Position transducer: Konum transdüseri
Position transmitter: Konum transmiteri
Positioner: Kumanda sistemi tahrik düzeneği
Positioning: Konumlandırma, sabitleme, ayarlama
Positioning device: Servomotor, ayar organı (reglajda)
Positioning element: Ayar organı (reglajda)
Positive displacement blower: Pozitif sıkıştırmalı fan
Positive displacement compressor: Pozitif sıkıştırmalı kompresör
Positive displacement pump: Pozitif deplasmanlı pompa, pistonlu pompa
Positive Effectors: Olumlu Etkileyiciler
Positive electricity: Pozitif elektrik
Positive electrode: Pozitif elektrot
Positive feedback: Positif geri besleme
Positive pressure furnace: Artı basınçlı yanma odası
Positive-Displacement Pump: Gel-git Pompa
Post insulator: Mesnet izolatörü
Post insulator current transformer: Mesnet izolatörü akım trafosu 
Potable water: İçme suyu
Potassium: Potasyum
Potential: Gizil
Potential drop: Gerilim düşümü
Potential rise: Gerilim yükselmesi
Potentiometer: Potansiyometre
Pour Plate Technique: Dökme Plak Yöntemi
Pour point: Akma noktası, akma sıcaklığı
Power: Güç
Power actuator cylinder: Güç tahrik silindiri
Power amplifier: Güç amplifikatörü
Power cable: Güç kablosu, yüksek gerilim kablosu
Power characteristic curve: Güç eğrisi
Power characteristic line: Güç eğrisi
Power circuit: Güç devresi
Power company: Elektrik şirketi
Power conduit: Cebri boru (hidrolik santrallarda)
Power consumption: Güç tüketimi, enerji tüketimi
Power controlled: Servo kontrollu
Power current: Kuvvetli akım
Power cut: Enerji kesilmesi, elektrik kesilmesi
Power delivery: Güç sağlanması, enerji sağlanması
Power demand: Güç talebi, enerji talebi
Power density: Güç yoğunluğu
Power drive: Servo motorlu tahrik sistemi
Power economy: Enerji ekonomisi
Power engineering: Elektrik mühendisliği
Power factor: Güç faktörü
Power factor correction: Güç faktörü düzeltmesi
Power failure: Elektrik kesintisi
Power gain: Güç kazancı
Power generation: Güç üretimi
Power house: Türbojeneratör binası
Power Industry: Enerji endüstrisi
Power interruption: Elektrik kesintisi
Power loss: Güç kaybı
Power meter: Güç ölçer
Power Number: Güç Sayısı
Power output: Güç çıkışı
Power plant: Elektrik santralı
Power plant boiler: Santral kazanı
Power plant technology: Santral teknolojisi
Power plant turbine: Santral türbini
Power range: Güç aralığı
Power relay: Güç rölesi
Power requirement: Güç talebi, güç ihtiyacı, enerji ihtiyacı
Power source: Güç kaynağı, enerji kaynağı
Power stage: Güç katı (elektronikte)
Power station: Elektrik santralı
Power station boiler: Santral kazanı
Power station construction sche-: Santral inşa programı, santral inşa termini
Power supply: Güç beslemesi, enerji beslemesi
Power system stabilization: Şebeke stabilizasyonu
Power take-off: Enerji çekişi
Power take-off side: Enerji çekiş tarafı
Power transformer: Güç transformatörü, güç trafosu
Power tunnel: Enerji tüneli, basınçlı su tüneli (hidrolik santrallarda)
Power voltage control circuit: Yüksek gerilim kontrol devresi
Prechamber: Ön yanma odası
Precipitate, to-: Çökelmek, çökeltmek
Precipitation electrode: Toplama elektrodu (elektrofiltrelerde)
Precipitator: Çökeltici, filtre, kül filtresi (kazanlarda)
Precipitator efficiency: Filtre verimi
Precise: Hassas, tam
Precision: Hassalık
Precision: Kesinlik, Duyarlılık
Precision regulation: Hassas reglaj
Precision speed governor: Hassas hız regülatörü
Pre-combustion chamber: Ön yanma odası
Pre-control: Ön kumanda
Pre-cooler: Ön soğutucu
Pre-crusher: Ön kırıcı
Pre-drying: Ön kurutma
Pre-emergency speed governor: Hız sınırlama regülatörü
Pre-enrichment: Ön Zenginleştirme
Pre-evaporator: Ön buharlaştırıcı (kazanlarda)
Pre-fabricated: Prefabrike
Preheat the turbine, to-: Türbini ısıtmak
Preheater: Ön ısıtıcı
Preheating: Ön ısıtma
Preliminary design: Avan proje
Preliminary project: Avan proje
Preloading: Ön yükleme (elektrikde)
Preloading of a spring: Yaya ön gerilim uygulanması
Prerequisite: Ön şart
Preservation: Konservasyon
Press button: Buton
Pressure: Basınç
Pressure alarm: Basınç ikazı, basınç monitörü
Pressure balance: Basınç dengelemesi, basınç dengesi
Pressure balancing pipe: Basınç dengeleme hattı
Pressure compounded impulse turbine: Basınç basamaklı aksiyon türbini
Pressure control: Basınç reglajı
Pressure control valve: Basınç reglaj valfi
Pressure controller: Basınç regülatörü
Pressure converter: Basınç konvertörü
Pressure deaerator: Basınçlı degazör
Pressure decrease: Basınç düşümü
Pressure difference: Basınç farkı
Pressure difference relay: Basınç farkı rölesi
Pressure drop: Basınç düşümü
Pressure equalisation: Basınç dengelemesi
Pressure equalizing pipe: Basınç dengeleme hattı
Pressure exposed side: Basınç tarafı
Pressure filter: Basınçlı filtre
Pressure finger: Basınç tırnağı, basınç mandalı
Pressure fluctuation: Basınç salınımı
Pressure gauge: Manometre, basınç ölçer
Pressure gauge cock: Manometre musluğu
Pressure gauge cut-off valve: Manometre iptal valfi, manometre kesme valfi
Pressure gauge pointer: Manometre ibresi
Pressure gauge shut-off valve: Manometre iptal valfi, manometre kesme valfi
Pressure gauge stop valve: Manometre iptal valfi, manometre kesme valfi
Pressure gauge with transmitter: Transmiterli manometre 
Pressure increase: Basınç artışı
Pressure indicator: Basınç göstergesi
Pressure limiting: Basınç sınırlaması
Pressure line: Basınç hattı
Pressure load: Basınç yükü
Pressure loss: Basınç kaybı
Pressure lubrication: Basınçlı yağlama
Pressure measuring point: Basınç ölçme noktası
Pressure meter: Manometre
Pressure monitor: Basınç monitörü
Pressure nozzle: Basınç rakoru
Pressure oil: Basınçlı yağ
Pressure oil circuit: Basınçlı yağ devresi
Pressure oil control: Basınçlı yağ reglajı
Pressure oil governing system: Basınçlı yağ reglaj sistemi
Pressure oil pump: Basınçlı yağ pompası
Pressure oil supply pipe: Basınçlı yağ besleme hattı
Pressure pipe: Basınç hattı, basınçlı hat
Pressure plate: Baskı plakası, basınç plakası
Pressure raising period: Basınç tutma süresi, devreye alma süresi
Pressure range: Basınç aralığı, basınç bölgesi
Pressure rating: Basınç oranı, basınç kademesi
Pressure recorder: Basınç kayıt cihazı
Pressure reducer: Basınç düşürücü
Pressure regulator: Basınç regülatörü
Pressure regulator valve: Basınç reglaj valfi
Pressure relief: Basınç düşürme
Pressure relief valve: Basınç emniyet valfi, basınç emniyet supabı
Pressure reservoir: Basınç deposu
Pressure rise: Basınç artışı, basınç yükselmesi
Pressure safeguard: Basınç monitörü
Pressure side: Basınç tarafı, basınçlı taraf
Pressure stage: Basınç kademesi (türbinlerde)
Pressure switch: Basınç monitörü, basınç şalteri
Pressure switch for auxiliary trip: Yardımcı ani kapama hidroliği basınç mo-
Pressure switch for extraction stop: Ara buhar stop valfi basınç monitörü
Pressure switch for pressure above: Ana buhar stop valfi piston üstü basınç mo-
Pressure switch for pressure below: Ana buhar stop valfi piston altı basınç mo-
Pressure tank: Basınç tankı
Pressure test: Basınç testi
Pressure transducer: Basınç transdüseri
Pressure transmitter: Basınç transmiteri
Pressure vessel: Basınçlı kap
Pressure-oil lubricated babbitted: Basınç yağlamalı babit metalli kaymalı ya-
Pressure-reducing period: Devreden çıkarma süresi (kazanları) 
Pressure-regulating valve: Basınç reglaj valfi
Pressurized furnace: Basınçlı yanma odası 
Pressurized water pump: Basınçlı su pompası
Prestressed: Öngerilmeli
Prestressed concrete: Öngerilmeli beton
Prestressed spring: Öngerilmeli yay
Pre-superheater: Ön kızdırcı
Pretreatment: Ön arıtma, ön işlem
Preventive maintenance: Koruyucu bakım
Price list: Fiyat listesi
Primary air: Primer hava, birincil hava, taşıyıcı hava (kömür değirmenlerinde)
Primary air blower: Primer hava fanı
Primary air duct: Primer hava kanalı
Primary air heater: Primer hava ön ısıtıcısı
Primary coolant: Primer soğutma maddesi, birincil soğutma sıvısı
Primary crusher: Ön kırıcı
Primary current: Primer akım
Primary energy: Primer enerji
Primary Metabolite: Birincil Metabolit
Primary oil circuit: Primer yağ devresi
Primary Stain: Birincil Boya
Primary superheater: Ön kızdırcı
Primary voltage: Primer gerilim
Primary winding: Primer sargı, birincil sargı
Prime mover: Ana makina, ana işletici
Primery coolant circuit: Primer soğutma devresi, birincil soğutma devresi
Priming stage exhaust: Yol verme kademesi egzostu (ejektörlerde)
Principle dimensions: Ana ölçüler
Printed circuit: Baskılı devre
Printed-circuit board: Baskılı devre levhası
Printed-circuit card: Baskılı devre kartı, elektronik kart
Probability: Olasılık
Probe: Prob, sonda
Probe: Ölçüm Ucu
Probe gas: Deneme gazı, test gazı
Probioitic: Probiyotik
Procaryote: Prokaryot
Procedure: Prosedür, yöntem
Process: Proses, metot, yöntem
Process: Süreç
Process control: Proses kontrolü
Process controller: Süreç denetici, süreç kontrol aygıtı
Process steam: Proses buharı
Produce, to-: Üretmek
Producer gas: Jeneratör gazı
Product: Ürün
Production: Üretim
Production control: Üretim kontrolu
Production costs: Üretim giderleri
Products of combustion: Yanma ürünleri
Project: Proje
Project coordinator: Proje koordinatörü
Promoter: İtici
Prong: Diş, tırnak, çatal
Pronged-root blade: Çatal köklü kanat, tırnaklı kanat
Propeller: Pervaneli
Propionic Acid: Propiyonik Asit
Proportional: Orantılı
Proportional band: Orantılı bölge
Proportional Control Action: Orantılı Denetim Eylemi
Proportional controller: Oransal regülatör, proporsiyonel tutumlu regülatör
Proportional controller gain: Oransal regülatör kazancı
Proportional offset: Oransal sapma
Proportional plus rate action controller: Proporsiyonel-diferansiyel tutumlu regülatör
Proportional plus reset action controller: Proporsiyonel-integral tutumlu regülatör
Proportional position action controller: Oransal regülatör, proporsiyonel tutumlu regülatör
Proportional range: Orantılı bölge (türbin hız regülatöründe)
Proportioning equipment: Dozaj ekipmanı
Proportioning unit: Dozaj ünitesi
Proportioning valve: Dozaj valfi
Prospectus: Prospektüs
Prostration: Bitkinlik
Protecting  tube for thermometer: Termometre koruma borusu
Protecting cap: Koruyucu kapak
Protecting cover: Koruyucu kapak, koruyucu kılıf
Protecting tube: Koruma borusu
Protection: Koruma
Protection against corrosion: Korozyona karşı koruma
Protection switch: Koruma şalteri
Protective cap: Koruyucu kapak
Protective circuit: Koruma devresi
Protective circuit breaker: Koruma kesicisi, toprak kaçağı kesicisi
Protective conductor: Koruma iletkeni
Protective interlock: Koruyucu kilitleme (elektrikte)
Protective relay: Koruma rölesi
Protective resistor: Koruma direnci
Protective sheath: Koruyucu kılıf
Protoplast: Protoplast
Prototype: Prototip
Proximate analysis: Endüstriyel analiz
Proximity pick-up: Endüktif pikap
Proximity switch: Temassız şalter
Pryruvate: Pirüvat
Pseudo First Order: Kaydirilmiş Birinci Mertebe
Pseudoplastic: Yapay Plastik, Yanıltıcı Plastik
Pseudo-Wet-Bulb Temperature: Yanıltıcı Yaş Termometre Sıcaklığı
Psychrometer: Nemölçer
Psychrotrophs: Psikrotrof,Soğuğa Yatkın
Psycrophile: Psikrofil, Soğuk Seven
Pulp: Küspe
Pulsating combustion: Sarsıntılı yanma
Pulse: Puls, darbe
Pulse amplifier: Darbe amplifikatörü, darbe yükselteci
Pulse converter: Darbe konvertörü
Pulse monitor: Darbe monitörü
Pulse Transfer Function: Vurgulu Aktarım Fonksiyonu
Pulse transmitter: Darbe transmiteri
Pulverized coal: Pülverize kömür, öğütülmüş kömür
Pulverized-coal bunker: Toz kömür bunkeri
Pulverized-coal burner: Toz kömür yakıcısı
Pulverized-coal feeder: Toz kömür besleyicisi
Pulverized-coal sample: Pülverize kömür numunesi 
Pulverizer: Değirmen, kömür değirmeni
Pulverizer: Püskürtücü
Pulverizer air heater: Değirmen luvosu
Pulverizer fan: Değirmen fanı
Pulverizer mill: Değirmen, kömür değirmeni 
Pump: Pompa
Pump bay: Pompa binası, pompa dairesi
Pump body: Pompa gövdesi
Pump characteristic: Pompa karakteristiği
Pump curve: Pompa eğrisi, pompa karakteristik eğrisi
Pump discharge chamber: Pompa deşarj haznesi
Pump discharge pressure: Pompa çıkış basıncı 
Pump housing: Pompa gövdesi
Pump impeller: Pompa pervanesi, pompa çarkı
Pump intake chamber: Pompa emiş haznesi
Pump nozzle: Pompa enjektörü
Pump piston: Pompa pistonu
Pump pit: Pompa çukuru
Pump shaft: Pompa rotoru, pompa şaftı
Pump stroke: Pompa kursu, pompa stroku
Pump sump: Pompa çukuru, pompa yağ haznesi
Pump valve: Pompa supabı
Pump well: Pompa çukuru
Pumping head: Basma yüksekliği
Pumping plant: Pompa istasyonu
Pumping room: Pompa dairesi
Pumping station: Pompa istasyonu
Puncture: Delinme, atlama (elektriksel)
Puncture strength: Delinme dayanımı
Puncture voltage: Delinme gerilimi
Purchase, to-: Satın almak
Pure coal: Saf kömür
Pure Culture: Saf Kültür
Pure impulse stage: Tam aksiyon kademesi
Pure oil: Saf yağ
Pure variable-pressure turbine: Tam değişken basınçlı türbin
Pure water conductivity: Saf su iletkenliği
Pure water control valve: Saf su reglaj valfi
Purge: Atık
Purge gas: Pürj gazı, koruma gazı,temizleme gazı
Purging: Tahliye, boşaltma, dışarı atıp temizleme, pürj etme
Purging valve: Pürjör, tahliye vanası
Purification: Saflaştırma
Push rod assembly: Supap iticisi (dizel motorlarda)
Push-button: Buton, basmalı düğme
Push-button switch: Butonlu şalter
Push-pull: Puşpul, itçek (elektrikte)
Put the turbine on steam, to-: Türbine buharla yol vermek, türbine buhar
Putting into service: Devreye alma, yol verme
Pycnometer: Piknometre
Pyrites trap: Yabancı madde ayırıcısı (değirmenlerde)
Pyrogallic acid: Prigallik asit (orsat cihazında)
Pyrometer: Pirometre
Q: 
Quadrature coil: Karesel bobin
Quadrature transformer: Karesel transformatör
Quality: Kalite
Quality: Nitelik
Quality assurance: Kalite güvencesi
Quality Assurance: Nitelik Sağlama
Quality certificate report: Kalite sertifika raporu
Quality control: Kalite kontrolu
Quality Control: Nitelik Denetimi
Quality Control Charts: Nitelik Denetim Çizelgesi
Quality Control Programme: Nitelik Denetim İzleme Çizelgesi
Quality Evaluation: Nitelik Değerlendirmesi
Quality factor: Kalite faktörü, değerlendirme faktörü
Quality management: Kalite yönetimi
Quality standard: Kalite standardı
Quantity: Miktar
Quantity control of injection: Püskürtme miktarı reglajı
Quantity of cooling gas: Soğutucu gaz miktarı
Quantity of cooling water: Soğutma suyu miktarı
Quantity of fuel: Yakıt miktarı
Quantity of heat: Isı miktarı
Quantity of steam: Buhar miktarı
Quantity of water: Su miktarı
Quarter: Çeyrek, dörtte bir
Quarter-lapped taping: Çeyrek bindirmeli bandajlama
Quarter-swing valve: Kelebek vana
Quick charge: Hızlı şarj
Quick start: Hızlı yol verme
Quick-acting: Seri, hızlı
Quick-action relay: Seri röle, gecikmesiz röle
Quick-break switch: Hızlı şalter, hızlı açan anahtar
Quick-closing valve: Hızlı kapama vanası, ani kapama ventili
Quick-opening valve: Yaylı emniyet ventili, hızlı açma vanası
Quick-response: Ani tepki, gecikmesiz tepki
Quick-response release: Gecikmesiz ayırıcı, gecikmesiz şalter
Quick-starting device: Hızlı yol verme düzeneği
Quick-starting turbine: Hızlı yol verilebilen türbin
Quick-steaming unit: Hızlı buhar ünitesi
Quick-tripping relay: Gecikmesiz röle
Quotation: Teklif
Quote, to-: Teklif vermek
R: 
r>: 
Rack: Kremayer, şasi, kafes
Rack soot blower: Uzun lanslı kurum üfleyici (kızdırıcılar için)
Racking: Bekletme
Radial: Radyal
Radial admission: Radyal giriş
Radial ball bearing: Oluklu bilyalı yatak, radyal bilyalı yatak
Radial bearing: Radyal yatak
Radial blower: Radyal fan
Radial brush: Radyal fırça
Radial clearance: Radyal klerans, radyal boşluk
Radial displacement: Radyal kayma, radyal deplasman
Radial expansion: Radyal uzama
Radial flow: Radyal akış
Radial force: Radyal kuvvet
Radial gland: Radyal sızdırmazlık (türbinlerde)
Radial load: Radyal yük
Radial oil seal for shafts: Radyal sızdırmazlık bileziği, radyal salmastra halkası
Radial packing: Radyal salmastra, radyal sızdırmazlık
Radial pressure: Radyal basınç
Radial seal: Radyal salmastra, radyal sızdırmazlık
Radial sleeve bearing: Radyal kaymalı yatak
Radial stress: Radyal gerilim
Radial support: Radyal destek, radyal mesnet
Radial tension: Radyal gerilme
Radial thrust bearing: Radyal basınç yatağı
Radial-flow compressor: Radyal kompresör
Radial-flow diffuser: Radyal difüzör
Radial-flow double rotation turbine: Radyal çalışan reaksiyon türbini, ljungström türbini
Radial-flow fan: Radyal fan
Radial-flow impulse turbine: Radyal akışlı aksiyon türbini, radyal çalışan aksiyon türbini
Radial-flow noncondensing turbine: Karşı basınçlı radyal türbin
Radial-flow pump: Radyal pompa
Radial-flow turbine: Radyal türbin
Radial-type gland: Radyal sızdırmazlık
Radiant boiler: Radyasyonlu kazan
Radiant superheater: Radyasyonlu kızdırıcı
Radiation: Işıma, radyasyon
Radiation: Işınım
Radiation heat: Işıma ısısı, radyasyon ısısı
Radiation heating: Işıma ile ısıtma
Radiation loss: Radyasyon kaybı
Radiation pyrometer: Radyasyon pirometresi
Radiation reflection: Radyasyon yansıması (kazanlarda)
Radiation shield: Radyasyon siperi
Radiative Dryer: Işınımlı Kurutma
Radiative Heat-Transfer Coefficient: Işınım Isı Aktarım Katsayısı
Radiographic examination: Röntgen muayenesi
Radiographic inspection: Röntgen muayenesi
Radiological: Radyolojik
Raffinate: Arıtık
Rag bolt: Ankraj civatası
Rail: Ray
Railroad: Demiryolu
Railroad generator: Demiryollarında kullanılan jeneratör
Rainproof: Yağmur geçirmez
Raise steam, to-: Buhar açmak, buhar vermek
Rancidity: Acılaşma, Acılık
Random inspection: Rasgele alınan numuneyi inceleme
Random Mutation: Rastlantısal Mutasyon
Random sample: Rasgele numune, rasgele örnek
Range: Saha, menzil, aralık
Range: Dağılım Genişliği / Aralığı
Range of adjustment: Ayar aralığı, reglaj aralığı
Range of application: Uygulama aralığı,uygulama sahası
Range of capacity: Güç aralığı
Range of control: Reglaj aralığı
Range of indication: Gösterge aralığı
Range of loading: Yükleme aralığı
Range of measurement: Ölçme aralığı
Range of regulation: Reglaj aralığı
Range of speed regulation: Hız reglaj aralığı
Range of stress: Yükleme aralığı, gerilme aralığı
Range of temperature: Sıcaklık aralığı
Range selector: Ölçme aralığı seçicisi, ölçme aralığı seçici anahtarı
Rank: Dizin
Rankine cycle: Rankine çevrimi
Rapper: Silkme mekanizması (elektrofiltrelerde)
Rapping mechanism: Silkme mekanizması (elektrofiltrelerde)
Rash: İsilik
Rate action: Diferansiyel tutumlu
Rate action controller: Diferansiyel tutumlu regülatör
Rate Constant: Hız Değişmezi
Rate of change: Değişim hızı
Rate of flow: Akış hızı
Rate of increase: Artış hızı
Rate of load change: Yük değişim hızı
Rate of rise: Artış hızı
Rate of settling: Çökelme hızı
Rate of temperature change: Sıcaklık değişim hızı
Rated: Nominal
Rated busbar current: Nominal bara akımı
Rated capacity: Nominal güç
Rated excitation: Nominal ikaz, nominal uyarım
Rated frequency: Nominal frekans
Rated load: Nominal yük
Rated output: Nominal güç
Rated power: Nominal güç
Rated pressure: Nominal basınç
Rated service capacity: Nominal güç
Rated short-circuit ratio: Nominal kısa devre oranı
Rated speed: Nominal hız, nominal devir
Rated trip current: Nominal kesme akımı, nominal trip akımı
Rated value: Nominal değer
Rated voltage: Nominal gerilim
Rating: Nominal güç
Raw coal: Tüvenan kömür
Raw material: Ham madde
Raw water: Ham su
Raw water basin: Ham su havuzu
Raw water inlet: Ham su girişi
Raw water intake channel: Ham su giriş kanalı
Raw water intake tunnel: Ham su giriş kanalı
Raw water pump: Ham su pompası
Raw water storage tank: Ham su tankı
Raw water supply: Ham su beslemesi
Reactance: Reaktans
Reaction: Reaksiyon
Reaction blade: Reaksiyon kanadı
Reaction energy: Reaksiyon enerjisi
Reaction stage: Reaksiyon kademesi
Reaction turbine: Reaksiyon türbini
Reaction wheel: Reaksiyon çarkı
Reactive component of voltage: Reaktif gerilim bileşeni
Reactive current: Reaktif akım
Reactive load: Reaktif güç
Reactive power: Reaktif güç
Reactive volt-ampere: Reaktif güç, reaktif voltamper
Reactivity: Reaktiflik
Reactor(CSTR): 
Read head: Okuma kafası
Reading: Okuma, okunan değer
Reading accuracy: Okuma hassasiyeti
Reading error: Okuma hatası
Readout: Gösterge
Read-out: Okuma
Readout amplifier: Gösterge amplifikatörü
Read-out error: Okuma hatası
Reagent: Ayıraç
Rear: Arka
Rear idler drum: Izgara dönüş tamburu (ızgaralı kazanlarda)
Rear section of casing: Gövde arka tarafı
Rear shaft seal: Rotor arka sıdırmazlığı
Rear turbine bearing: Türbin arka yatağı
Rear wall: Arka duvar
Rear wall drain: Arka duvar drenaj valfi (kazanlarda)
Rear wall header: Arka duvar kolektörü
Rear wall risers: Arka duvar buharlaştırıcı boruları
Rear-fired boiler: Arka duvardan ateşlemeli kazan
Receipt: Alındı, belge
Receipt of order: Sipariş alma
Receiver vessel: Toplama tankı, toplama kabı
Receptacle: Kap, depo
Receptacle: Duy, priz
Recharging current: Reşarj akımı
Reciprocating compressor: Pistonlu kompresör
Reciprocating grate: İleri-geri hareketli ızgara
Recirculating blower: Resirkülasyon fanı
Recirculating duct: Baca gazı resirkülasyon kanalı
Recirculating pipe: Geri besleme hattı
Recirculation fan: Resirkülasyon fanı
Reclosing: Tekrar kapama
Reclosing lockout: Tekrar kapama kilitlemesi, tekrar kapama blokajı
Recombination: Rekombinasyon
Recooler: Geri soğutucu, tekrar soğutucu
Recorder: Yazıcı, kaydedici
Recording controller: Kaydedicili regülatör
Recording instrument: Kaydedicili ölçü aleti
Recording thermometer: Yazıcı termometre
Recoverable coal: Çıkarılabilir kömür
Recovery: Geri kazanma
Recovery: Geri Kazanım
Rectifier: Redresör
Rectilinear Transmission: Doğrusal Geçirim
Recuperation: Geri kazanım
Recuperative air heater: Rekuperatif hava ön ısıtıcısı, eşanjör tipi
Recuperator: Isı eşanjörü
Recycle: Geri Döngü (Dönek), Geri Akıtma
Recycle Ratio: Geri Dönüşüm Oranı
Redler conveyor: Değirmen transport hattı
Redox: Redoks
Reduced: Azalmış, azaltılmış
Reduced Pressure: İndirgenmiş Basınç
Reducer: Redüktör, redüksiyon
Reducing agent: İndirgen
Reducing valve: Kısma valfi, kısma vanası 
Redwood viskosity: Redwood viskozitesi
Reed contact: Dilli kontak
Reed-type frequency meter: Dilli frekansmetre
Reference input: Referans büyüklüğü
Reference speed: Referans hız
Reference speed setter: Referans hızı ayarlayıcısı
Reference temperature: Referans sıcaklık
Reference value: Referans değeri (reglajda)
Refinery gas: Rafineri gazı
Reflectivity: Yansıtma
Reflux: Geri Akıtma
Refractory: Refrakter, ateşe dayanıklı
Refractory baffle: Şamot tuğlalı duvar
Refrigerant: Soğutucu sıvı
Refuse: Çöp
Refuse firing equipment: Çöp yakma tesisi
Regeneration: Ara buhar alma (türbinlerde)
Regeneration: Rejenerasyon, geri yıkama (su arıtma sis- temlerinde)
Regenerative air heater: Rejeneratif hava ön ısıtıcısı, döner hava önısıtıcısı, Ljungstrom tipi hava ön ısıtıcısı
Regenerative feed heating: Rejeneratif ön ısıtma
Regenerator: Rejeneratör
Region: Bölge
Regression Analysis: Uydurma İncelemesi
Regulated extraction: Ayarlanabilir ara buhar alma
Regulating cylinder: Ayar silindiri
Regulating float valve: Şamandıralı reglaj valfi
Regulating limit: Ayar aralığı
Regulating operator: Ayar tahrik sistemi
Regulating range: Ayar aralığı
Regulating screw: Ayar vidası
Regulating valve: Ayar valfi, reglaj valfi
Regulation: Otomatik kontrol, reglaj, ayarlama
Regulation: Yönetmelik, kaide, mevzuat
Regulator: Regülatör
Regulator booster: Reglaj amplifikatörü, servomotor
Regulator cubicle: Reglaj dolabı
Regulator drive: Regülatör tahrik sistemi
Regulator part: Reglaj elemanı
Reheat condensing turbine: Ara kızdırıcılı kondensasyon türbini
Reheat control valve: Ara kızdırıcı kontrol valfi
Reheat cycle: Ara kızdırıcılı çevrim, ara kızdırıcı devresi
Reheat header: Tekrar kızdırıcı kolektörü, ara kızdırıcı ko- lektörü
Reheat interceptor valve: Orta basınç intersept valfi, orta basınç reglaj valfi
Reheat line: Ara kızdırıcı hattı
Reheat safety valve: Ara kızdırıcı emniyet valfi
Reheat steam: Tekrar kızdırılmış buhar
Reheat steam inlet: Tekrar kızdırılmış buhar girişi
Reheat steam pipe: Ara kızdırıcı hattı, tekrar kızdırıcı hattı
Reheat steam temperature: Ara kızdırıcı buhar sıcaklığı
Reheat stop interceptor valve: Ara kızdırıcı reglaj ve ani kapama valf kombinasyonu
Reheat stop valve: Ara kızdırıcı ani kapama valfi, ara kızdırıcı stop valfi
Reheat system: Ara kızdırıcı boru sistemi
Reheat temperature: Ara kızdırıcı buhar sıcaklığı
Reheat turbine: Ara kızdırıcılı türbin
Reheat valve: Ara kızdırıcı valfi
Reheated steam: Tekrar kızdırılmış buhar 
Reheated steam inlet: Tekrar kızdırılmış buhar girişi
Reheater: Ara kızdırıcı, tekrar kızdırıcı
Reheater gas pass: Ara kızdırıcı gaz geçişi
Reinforced concrete chimney: Betonarme baca
Reinforcement: Takviye, güçlendirme, demir donatı
Reject, to-: Reddetmek, geri çevirmek
Rejection of full load: Tam yük atma
Relative expansion: Relatif uzama, nispi uzama, göreceli uzama
Relative frequency: Relatif frekans, göreceli frekans
Relative humidity: Relatif nem, nisbi nem, bağıl nem
Relative Humidity: Bağıl Nem, Göreli Nem
Relative motion: Relatif hareket, bağıl hareket
Relative permeability: Geçirgenlik katsayısı, relatif geçirgenlik
Relative permittivity: Relatif geçirgenlik (elektriksel)
Relative Volatility: Göreli Uçuculuk
Relay circuit: Röle devresi
Relay coil: Röle bobini
Relay contact: Röle, röle kontağı
Relay group: Röle kombinasyonu
Relay module: Röle modülü
Relay operated controller: Yardımcı enerjili regülatör
Relay panel: Röle panosu
Relay piston for pilot valve: Pilot valf ayar silindiri
Relay room: Röle odası
Relay set: Röle kombinasyonu
Relay test equipment: Röle test ekipmanı
Relay tester: Röle test cihazı
Release button: Kilit kaldırma butonu, salma butonu
Release key: Kilit kaldırma butonu, salma butonu
Release, to-: Serbest bırakmak, çözmek, salmak, kal- dırmak
Release, to-: Yayımlamak
Reliability: Güvenilirlik
Relief: Boşaltma, yükünü alma
Relief diaphram: Emniyet membranı
Relief line: Blöf hattı
Relief pressure valve: Aşırı basınç ventili, tahliye vanası
Relief valve: Emniyet ventili, tahliye vanası
Relieving piston: Dengeleme pistonu
Reluctance: Manyetik direnç
Remanence: Artık mıknatıslık
Remote actuation: Uzaktan çalıştırma
Remote control: Uzaktan kumanda
Remote operation: Uzaktan çalıştırma
Removable: Sökülebilir, taşınabilir
Rendering: Renderleme
Renewable: Yenilenebilir
Renewable energy: Yenilenebilir enerji 
Repair costs: Tamir masrafları
Repair crew: Tamir ekibi
Repair part: Tamir parçası
Replaceable: Değiştirilebilir
Replacement part: Yedek parça
Replication: Yineleme
Requisition: Talep, sipariş
Research and development: Araştırma ve geliştirme
Reseater: Valf siti alıştırma aparatı
Reserve boiler: Yedek kazan
Reserve mill: Yedek değirmen
Reservoir: Rezervuar, hazne, depo
Reset action: İntegral tutumlu, integral etkili
Reset button: Kurma butonu, silme butonu
Reset circuit: Silme devresi
Reset controller: İntegral tutumlu regülatör
Reset, to-: İlk duruma getirmek, sıfırlamak, kurmak
Residual hardness: Kalıcı sertlik (sularda)
Residual magnetism: Artık mıknatıslık
Residual oil: Artık yağ, atık yağ
Residual oil fired boiler: Atık yağ kazanı
Residual voltage: Artık gerilim
Resilience: Esneklik
Resin: Reçine
Resin column: Reçine kolonu
Resin tank: Reçine tankı
Resistance: Direnç
Resistance amplifier: Dirençli amplifikatör
Resistance Bridge: Direnç Köprüsü
Resistance element: Direnç elemanı
Resistance heater: Dirençli ısıtıcı, elektrikli ısıtıcı
Resistance thermometer: Dirençli termometre, rezistans termometre
Resistive element: Direnç elemanı
Resistivity: Özdirenç
Resistivity: Dirençlilik
Resistivity to heat: Isıl direnç
Resistor: Direnç
Resolution: Çözünürlük
Resonance: Rezonans
Resonance circuit: Rezonans devresi
Resonance frequency: Rezonans frekansı
Resonant: Çınlayan, Yankı Yapan, Salınım Yapan
Resonant circuit: Rezonans devresi
Resonant frequency: Rezonans frekansı
Resonant-circuit amplifier: Rezonans devre amplifikatörü
Respiration: Solunum
Respond, to-: Yanıt vermek, cevap vermek, tepki vermek
Response: Cevap, yanıt, karşılık, tepki
Response delay: Yanıt gecikmesi, tepki gecikmesi
Response speed: Yanıt hızı
Response Surface Design: Tepki Yüzeyi Tasarımı
Response Surface Methodology: Tepki Yüzeyi Metodolojisi
Response time: Yanıt süresi, tepki süresi
Response Variables: Yanıt Değişkeni
Restart, to-: Tekrar yol vermek
Resting contact: Normalde (devre kapalı iken) kapalı kontak
Restore mechanism: Geri besleme mekanizması, geri besleme tertibatı
Resuperheating: Ara kızdırma, tekrar kızdırma
Retainer ring: Tesbit bileziği, tesbit halkası
Retaining ring: Tesbit bileziği, tesbit segmanı
Retaining ring seat: Tesbit bileziği yuvası
Retard, to-: Geciktirmek, yavaşlatmak
Retractable: Geri çekilebilir
Retracting soot blower: Geri çekilebilir kurum üfleyici
Return condenser: Geri dönüş soğutucusu
Return flow: Geri akış, geri dönüş
Return flow cooler: Geri dönüş soğutucusu
Return line: Dönüş hattı, dönüş borusu
Return pipe: Dönüş hattı, dönüş borusu
Return pump: Geri besleme pompası, geri basma pom- pası
Return-flow system: Karşı akışlı sistem
Reverse osmosis: Ters osmoz
Reversible: Ters yöne çevrilebilir, tersine çevrilebilir, tersinir
Reversible: Tersinir
Reversible conveyor: Çift yönlü konveyör (kömür alma tesislerin- de)
Reversible dual oil filter: Değiştirilebilir ikiz filtre
Reversible process: Tersinir süreç
Reversing blade: Yön değiştirme kanadı, yönlendirme kanadı
Reversing blade row: Yönlendirme kademesi
Reversing contactor: Yön değiştirme kontaktörü, enversör kon- taktör
Reversing switch: Yön değiştirme şalteri
Revised: Revize edilmiş
Revision: Revizyon
Revolution: Devir, dönme
Revolutions per minute: Dakikadaki devir sayısı
Reynolds number: Reynolds sayısı
Rheology: Reoloji
Rheostat: Reosta, ayarlı direnç
Rib: Kanatçık, nervür
Ribbed tube: Kanatçıklı boru
Rich gas: Zengin gaz, dolgun gaz
Rich in ash: Yüksek küllü
Ridge ventilator: Tavan vantilatörü
Rigid coupling: Sabit kaplin
Rigor Mortis: Ölüm Sertliği
Rim: Kenar
Ring: Halka, çember, yüzük, bilezik
Ring circuit: Halka devre
Ring of blading: Kanat çemberi
Ringelmann number: Ringelmann sayısı (baca gazı için)
Ring-oiled bearing: Bilezik yağlamalı yatak
Rinse: Durulama
Ripening: Pişme
Rise-in-voltage relay: Gerilim yükselme koruması, gerilim yük- selme rölesi
Risers: Buharlaştırıcı boruları (buhar kazanlarında)
Roasting: Kızartma, Kavurma
Rocker arm: Külbütör
Rockwell hardness: Rockwell sertliği
Rod: Çubuk, kol, rot, mil
Roll and race type mill: Galeli değirmen
Roller: Rulo, makara, gale
Roller bearing: Rulmanlı yatak
Roller crusher: Silindirik kırıcı
Roller type bowl mill: Galeli değirmen
Rolling gear: Döndürme dişlisi, virör, tornaçark
Rolling operation: Virörde döndürme
Rolling-contact bearing: Rulmanlı yatak
Roof burner: Tavan yakıcısı
Roof circuit: Tavan boru sistemi, tavan boruları
Room temperature: Oda sıcaklığı
Root of blade: Kanat kökü
Root weld: Kök kaynağı
Ropiness: Sünme (Ekmekte)
Rotameter: Rotametre
Rotary: Döner, rotatif
Rotary air heater: Ljungström tipi hava ön ısıtıcısı
Rotary converter: Döner çevirici, döner konvertör
Rotary Dryer: Döner Kurutucu
Rotary dumper: Döner damper
Rotary extractor: Döner çıkarıcı
Rotary feeder: Döner besleyici
Rotary hopper: Döner bunker
Rotary magnet: Döner mıknatıs
Rotary motion: Dönme hareketi
Rotary oil pump: Santrifüj yağ pompası
Rotary piston: Döner piston
Rotary pump: Döner pompa, santrifüj pompa, sirkülas- yon pompası
Rotary slide valve: Döner sürgülü vana
Rotary switch: Döner şalter
Rotary valve: Döner valf
Rotary-piston drive motor: Döner pistonlu tahrik motoru
Rotating blade: Türbin hareketli kanadı, hareketli kanat
Rotating blade groove: Hareketli kanat yivi
Rotating blade inlet: Hareketli kanat girişi
Rotating blade outlet: Hareketli kanat çıkışı
Rotating blade root: Hareketli kanat kökü
Rotating blade row: Hareketli kanat kademesi
Rotating disc: Hareketli kanat diski
Rotating field: Döner alan
Rotating rectifier: Döner redresör
Rotating speed: Dönme hızı
Rotation: Dönme hareketi
Rotor: Rotor
Rotor bending: Rotorun bel vermesi
Rotor blade: Hareketli kanat
Rotor body: Rotor gövdesi
Rotor cooling circuit: Rotor soğutma devresi (jeneratörlerde)
Rotor core: Rotor çekirdeği
Rotor current: Rotor akımı
Rotor deflection: Rotorun bel vermesi, rotorun eğilmesi
Rotor disc: Rotor diski
Rotor displacement: Rotor eksenel uzaması, rotor kayması
Rotor fan: Rotor fanı
Rotor ground fault protection: Rotor toprak kaçağı koruması (jeneratörlerde)
Rotor hogging: Rotorun bombe yapması, rotorun eğilmesi
Rotor insertion: Rotorun yerleştirilmesi
Rotor ohmic losses: Rotor omik kayıpları
Rotor sagging: Rotorun bel vermesi, rotorun eğilmesi
Rotor slot: Rotor sargı oluğu, rotor sargı yivi
Rotor standstill voltage: Rotor duraklama gerilimi, rotor durma gerilimi
Rotor turning gear: Rotor döndürme tertibatı, virör, tornaçark
Rotor vibrations: Rotor tireşimleri
Rotor voltage: Rotor gerilimi, bobin gerilimi
Rotor warping: Rotorun çarpılması, rotorun eğilmesi
Rotor water duct: Rotor soğutma suyu borusu (jeneratörlerde)
Rotor water inlet: Rotor soğutma suyu girişi (jeneratörlerde)
Rotor water outlet chamber: Rotor soğutma suyu çıkış haznesi (jeneratörlerde)
Rotor water return: Rotor soğutma suyu dönüş hattı (jenera- törlerde)
Rotor wedge: Rotor kaması, rotor takozu
Rotor winding: Rotor sargısı
Rotor withdrawal: Rotorun statordan çıkartılması
Rough running: Türbinin gürültülü/titreşimli çalışması
Round header: Yuvarlak kolektör, silindirik kolektör
Routine inspection: Rutin bakım, periyodik bakım
Routine maintenance: Rutin bakım, olağan bakım
Row: Sıra, dizi
Row gas: Kirli gaz (arıtma tesisinden önce)
Rubber insulated wiring: Kauçuk izoleli kablo
Rubber seal: Kauçuk conta, lastik conta
Rubber sheathed cable: Kauçuk izoleli kablo
Run a turbine up to speed, to-: Türbin hızını senkron devire çıkarmak
Run in step, to-: Senkron çalışmak
Run in synchronism, to-: Senkron çalışmak
Runaway: Türbinin aşırı hıza kalkması
Run-down: Yavaşlayıp durma
Run-down time: Durma süresi
Runner: Rotor
Runner band: Rotor alt gövdesi (hidrolik türbinlerde)
Runner hub: Rotor üst gövdesi (hidrolik türbinlerde)
Running: Çalışma
Running between over hauls: İki genel bakım arasındaki çalışma süresi
Running cost: İşletme giderleri
Running hours: Çalışma süresi
Running speed: Çalışma devri, çalışma hızı
Running time: Çalışma süresi
Running turbine components: Türbin hareketli parçaları
Running-in filter: Makina ilk çalıştırma filtresi
Run-of-the-river station: Akarsu santralı, nehir tipi santral
Run-up: Devreye alma (türbini), yol verme
Run-up time: Devreye alma süresi
Run-up to rated speed: Nominal hıza çıkarma
Rupture diaphram: Emniyet membranı
rüğü: 
S: 
Safe load: İzin verilebilir yük, güvenli yük
Safety: Emniyet, güvenlik, iş güvenliği
Safety: Güvenlik, Güvenlilik
Safety circuit: Emniyet devresi
Safety clutch: Emniyet kaplini
Safety coefficient: Emniyet katsayısı, güvenlik katsayısı
Safety contact: Emniyet kontağı
Safety device: Güvenik cihazı, emniyet tertibatı, emniyet mekanizması
Safety factor: Emniyet katsayısı, güvenlik katsayısı
Safety feed line: Emniyet hattı (elektrikte)
Safety from overspeeding: Aşırı hız emniyeti
Safety governor: Emniyet regülatörü
Safety head: Emniyetli basınç sınırı
Safety key: Emniyet kilidi, emniyet dili
Safety limit: Emniyet sınırı
Safety lock: Emniyet kilidi, güvenlik kilidi
Safety margin: Emniyet payı, güvenlik payı
Safety measures: Güvenlik önlemleri, güvenlik tedbirleri
Safety member: Güvenlik unsuru, güvenlik elemanı
Safety pin: Emniyet pimi
Safety precautions: Emniyet tedbirleri, güvenlik önlemleri
Safety rail: Korkuluk
Safety relay: Emniyet rölesi
Safety valve: Emniyet ventili
Safety valve loading: Emniyet ventili ön yüklemesi
Sagging: Sarkma, eğilme, bel verme (rotorlarda)
Sagging plate: Ara destek aynası (boru demetlerinde)
Sales conditions: Satış şartları
Salification: Tuzlanma, tuz bağlama
Salinity: Tuzluluk
Salt carry-over: Tuz sürüklenmesi
Salt content: Tuz içeriği, tuz muhtevası
Salt deposits: Tuz birikintileri (örn: türbin kanatlarında)
Salt Tolerant Bacteria: Tuza Yatkın Bakteri
Sample: Numune, örnek
Sample cooler: Numune soğutucusu
Sampler: Numune alıcısı, numune alma düzeneği
Sampling: Numune alma
Sampling line: Numune alma hattı
Sampling system: Numune alma tertibatı
Sand blaster: Kumlama aparatı, kumlama aygıtı
Sand blasting: Kumlama, kum püskürterek temizleme
Sand blasting machine: Kumlama aygıtı
Sand filter: Kum filtresi (su arıtımında)
Sanitation: Halk Sağlığını Koruma Tedbirleri
Sanitizer: Halk Sağlığını Koruyucu
Sankey diagram: Sankey diyagramı
Saponification: Sabunlaştırma
Saturated air: Doymuş hava, doygun hava
Saturated Liquid: Doygun Sıvı
Saturated liquid line: Doymuş sıvı eğrisi
Saturated magnet: Doygun mıknatıs
Saturated solution: Doymuş çözelti, doygun çözelti
Saturated steam: Doymuş buhar
Saturated Vapor: Doygun Buhar
Saturated vapor line: Doymuş buhar eğrisi
Saturated-steam inleakage: Doymuş buharın içeri sızması 
Saturated-steam turbine-generator: Doymuş buhar türbojeneratör tesisi
Saturation: Doyma
Saturation curve: Doyma eğrisi
Saturation Humidity: Doygunluk Nemi
Saturation limit: Doyma sınırı
Saturation line: Doyma eğrisi
Saturation point: Doyma noktası
Saturation pressure: Doyma basıncı
Saturation temperature: Doyma sıcaklığı
Sauerkraut: Susuz Lahana Turşusu
Saw-tooth generator: Testere dalgası üreteci
Saw-tooth voltage: Testere dalgası gerilimi
Saybold viscosity: Saybold viskozitesi
Scaffold: İskele
Scalding: Tüylerin Kolay Yolunabilmesi İçin Yapılan Ön İşlem
Scale: Kazan taşı, kabuk
Scale: Terazi, ölçek, skala, cetvel
Scale division: Ölçek böleyi, ölçek taksimatı
Scale formation: Kazan taşı oluşumu, kazan borularının ki- reç bağlaması
Scaling circuit: Sayı bölücü devre
Scarlet Fever: Kızıl
Scavenging: Süpürme, temizleme
Scavenging gas: Süpürme gazı, temizleme gazı
Schamotte: Şamot
Schedule: Plan, program, liste, zaman çizelgesi, ter- min
Scheduled shipping date: Planlanan teslim tarihi
Schematic: Şematik
Schematic diagram: Şematik diyagram
Scheme: Plan, şema, taslak
Schnabel car: Burunlu taşıyıcı (jeneratör ve trafoların taşınması için)
Scope: Kapsam, amaç
Scope of guarantee: Garanti kapsamı
Scope of supply: Teslimat kapsamı
Scouring Compounds: Aşındırıcı Maddeler
Scraper: Kazıyıcı, sıyırıcı, raspa
Scraper: Kazıyıcı
Scraper ring: Sıyırma halkası, yağ segmanı
Scratch: Sıyrık, çizik
Screen: Elek, süzgeç, ızgara
Screen: Elek
Screen analysis: Elek analizi
Screen bay: Elek haznesi, süzgeç haznesi
Screen chamber: Elek haznesi, süzgeç haznesi
Screen cloth: Elek bezi
Screen cover: Elek mahfazası
Screen out, to-: Elemek
Screen pit: Elek çukuru
Screen protected: Kafes korumalı, kafesle korunmuş
Screen tubes: Ekran boruları
Screen wash pump: Elek yıkama pompası
Screened: Perdelenmiş
Screened cyclone arrangement: Siperlikli siklon
Screening: Perdeleme
Screening cloth: Elek bezi
Screening Panels: Eleme Panelleri, Seçme Görüşmeleri
Screening surface: Eleme yüzeyi
Screw conveyor: Vidalı konveyör, helezon konveyör
Screw coupling: Vidalı kavrama, vidalı bağlantı
Screw elevator: Vidalı elevatör
Screw feeder: Vidalı besleyici
Screw heater: Civata ısıtma aparatı, saplama ısıtma apa- ratı
Screw hook: Vidalı kanca
Screw jack: Vidalı kriko
Screw joint: Vidalı bağlantı
Screw plug: Vidalı tapa
Screw pump: Vidalı pompa
Screw spanner: Vida anahtarı
Screw-action valve: Vidalı valf, vidalı ventil
Screw-down valve: Vidalı valf, vidalı ventil
Screwed connection: Vidalı bağlantı
Screwed fitting: Dişli boru bağlantı parçası
Screwed pipe coupling: Dişli boru bağlantısı
Screw-in device: Vidalama aparatı
Screw-in double resistance thermometer: Çift dirençli vidalı termometre
Screw-in resistance thermometer: Vidalı dirençli termometre
Scroll: Salyangoz, kıvrım
Scroll casing: Salyangoz gövde (pompalarda)
Scroll compressor: Skrol kompresör
Scroll, to-: Görüntü kaydırmak
Scrubber: Yıkayıcı kule (kükürt arıtma tesisinde)
Seal: Conta, sızdırmazlık, salmastra, keçe
Seal air fan: Sızdırmazlık havası fanı
Seal clearance: Sızdırmazlık kleransı
Seal groove: Sızdırmazlık yivi
Seal oil: Sızdırmazlık yağı
Seal oil cooler: Sızdırmazlık yağ soğutucusu
Seal oil cooler inlet: Sızdırmazlık yağ soğutucusu girişi
Seal oil cooler outlet: Sızdırmazlık yağ soğutucusu çıkışı
Seal oil filter: Sızdırmazlık yağ filtresi
Seal oil flow gauging section: Sızdırmazlık yağ miktarı ölçme hattı
Seal oil pressure: Sızdırmazlık yağ basıncı
Seal oil pump: Sızdırmazlık yağ pompası
Seal oil supply system: Sızdırmazlık yağı besleme sistemi
Seal oil system: Sızdırmazlık yağ sistemi
Seal oil tank: Sızdırmazlık yağ tankı
Seal oil temperature: Sızdırmazlık yağ sıcaklığı
Seal oil temperature monitor: Sızdırmazlık yağı sıcaklık monitörü
Seal oil unit: Sızdırmalık yağ ünitesi
Seal oil wiper ring: Sızdırmazlık yağı sıyırma halkası
Seal ring: Conta, sızdırmazlık halkası
Seal steam condenser header: Sızdırmazlık buharı yoğuşum kolektörü
Seal steam leak-off valve: Sızdırmazlık buhar kaçağı valfi
Seal steam supply valve: Sızdırmazlık buharı besleme valfi
Seal strip: Sızdırmazlık bandı
Seal support: Sızdırmazlık mesnedi
Sealant: Yalıtıcı, yalıtım macunu
Sealed: Yalıtılmış
Sealing: Sızdırmaz hale getirme
Sealing air: Sızdırmazlık havası
Sealing air fan: Sızdırmazlık havası fanı
Sealing device: Sızdırmazlık tertibatı, dom kapağı kilitleme tertibatı
Sealing fluid: Sızdırmazlık sıvısı
Sealing gasket: Sızdırmazlık contası
Sealing groove: Sızdırmazlık yivi
Sealing liquid: Sızdırmazlık sıvısı
Sealing plate: Sızdırmazlık plakası
Sealing ring: Keçe bileziği, yatak sızdırmazlık halkası, sızdırmazlık bileziği
Sealing sleeve: Sızdırmazlık bileziği
Sealing slot: Sızdırmazlık yivi
Sealing steam: Sızdırmazlık buharı
Sealing steam box: Sızdırmazlık buhar kasası, sızdırmazlık bu- har cebi
Sealing steam desuperheater: Sızdırmazlık buharı soğutucusu
Sealing steam drains: Sızdırmazlık buharı drenajı
Sealing steam line: Sızdırmazlık buhar hattı
Sealing steam pipe: Sızdırmazlık buhar hattı
Sealing steam pocket: Sızdırmazlık buhar cebi
Sealing steam supply: Sızdırmazlık buharı beslemesi
Sealing steam valve: Sızdırmazlık buhar valfi
Sealing strip: Sızdırmazlık bandı
Sealing surface: Sızdırmazlık yüzeyi (valflerde)
Sealing washer: Sızdırmazlık halkası
Sealing water: Sızdırmazlık suyu
Sealing water pipe: Sızdırmazlık suyu hattı
Seam: Dikiş, dikiş yeri, bağlantı yeri
Seam: Katman, kömür damarı, tabaka
Seamless: Dikişsiz
Seamless pipe: Dikişsiz boru
Seat: Valf siti, valf yatağı
Seated (brushes): Alıştırılmış (fırçalar)
Seating faces: Oturma yüzeyleri
Sea-water cooling: Deniz suyu ile soğutma
Seaworthy packing: Deniz nakliyesine uygun ambalaj
Second law of thermodynamics: Termodinamiğin ikinci yasası
Second Order System: İkinci Derece Düzgeç
Second stage superheater: İkinci kızdırıcı, kızdırıcı ikinci kademesi
Secondary air: Sekonder hava, ikincil hava (kazanlarda)
Secondary air duct: Sekonder hava kanalı
Secondary air fan: Sekonder hava fanı
Secondary air nozzle: Sekonder hava nozulu
Secondary auxiliary oil circuit: Sekonder yardımcı yağ devresi
Secondary circuit: İkincil devre, sekonder devre 
Secondary fluid to the main control valve: Taze buhar reglaj valfi sekonder sıvısı
Secondary Metabolite: İkincil Metabolit
Secondary oil: Sekonder yağ
Secondary oil pressure: Sekonder yağ basıncı
Secondary stage exhaust: Atmosfer kademesi egzoztu (ejektörlerde)
Secondary steam: Sekonder buhar 
Secondary winding: Sekonder sargı
Section: Bölge, bölüm, kesit
Security: Emniyet, güvenlik
Security of supply: Besleme güvenliği
Sediment: Çökelti, tortu
Sedimentary matter: Tortul madde
Sedimentation: Çökelme, çöktürme
Sedimentation: Çöktürme
Seepage: Sızıntı
Seepage loss: Sızıntı kaybı
Seepage steam: Sızıntı buhar, kaçak buhar
Seepage water: Sızıntı suyu
Segment: Parça, dilim, daire parçası 
Segmented ring: Parçalı bilezik
Segregation: Ayırma, ayrışma, durulma, sulanma
Seizing: Sıkışma (örn: ventillerde)
Seizure: Aşınma, yenme, karıncalanma
Selective: Seçici
Selective Agar: Seçici Katı Besiyeri
Selective control system: Seçmeli kumanda sistemi
Selectivity: Seçicilik
Selectivity: Seçicilik
Selector: Seçici, ayırıcı
Selector circuit: Seçici devre
Selector switch: Seçici anahtar
Selenium rectifier: Selenyumlu redresör
Self Regulation: Kendinden Ayarlama
Self-absorbtion: Öz soğurma
Self-acting: Otomatik
Self-aligning: Otomatik ayarlanan, kendi kendine ayarla- nan
Self-aligning ball bearing: Sarkaçlı bilyalı yatak
Self-aligning bearing: Sarkaçlı yatak
Self-aligning roller bearing: Sarkaçlı makaralı yatak
Self-balancing: Kendi kendini dengeleyen, kendiliğinden eşitlenen
Self-cooled: Kendinden soğutmalı
Self-draining: Kendinden drenajlı (kızdırcılarda)
Self-excitation: Kendi kendini uyarma, kendi kendini ikaz- lama
Self-excited: Kendinden ikazlı, kendinden uyarmalı
Self-ignition: Otomatik ateşleme
Self-inductance: Öz endüktans
Self-locking counter nut: Kendi kilitlenir kontra somun
Self-lubricating: Kendinden yağlamalı, kendi kendine yağ- lanan
Self-operated controller: Yardımcı enerjisiz regülatör
Self-packing: Kendinden sızdırmazlık sağlayan
Self-sealing: Kendinden sızdırmazlık sağlayan
Self-sufficient power start: Kendi gücüyle start alma
Self-supporting chimney: Masif baca, kendini taşır baca
Self-ventilating: Kendiliğinden havalanan
Self-ventilation: Kendinden havalandırma
Semi Batch Reactor: Yarı Kesikli Tepkime Kazanı
Semi-anthracite: Semi antrasit, yarı antrasit
Semi-Batch Process: Yarı Kesikli Süreç
Semi-cold start: Yarı soğuk yol verme
Semiconductor: Yarı iletken
Semi-finished: Yarı bitmiş, yarı mamul
Semi-hot start: Yarı sıcak yol verme, yarı kızgın yol verme
Semi-outdoor plant: Yarı açık-hava tesisi
Semolina: İrmik
Senior control room operator: Baş tablocu
Sensible heat: Duyulur ısı
Sensible Heat: Görünür Isı, Duyulan Isı
Sensible heat loss: Duyulur ısı kaybı
Sensing element: Sensör, algılayıcı
Sensing head: Algılama kafası, algılama başlığı
Sensing point: Algılama noktası
Sensitivity: Hassasiyet, duyarlık
Sensor: Sensör, algılayıcı
Sensory Evaluation: Duyusal Değerlendirme
Sensory Testing: Duyusal Deneme
Separate cooling: Bağımsız soğutma, ayrı soğutma
Separate drive: Ayrı tahrik sistemi, bağımsız tahrik sistemi
Separate excitation: Dışarıdan uyarım, bağımsız ikaz
Separate exciter: Bağımsız ikaz jeneratörü
Separate governing oil system: Bağımsız reglaj yağı devresi
Separating plant: İşleme tesisi, hazırlama tesisi, ayırma te- sisi
Separating plate: Ayırma plakası, ara plaka
Separating wall: Ayırma duvarı
Separation: Ayırma, bölme
Separation: Ayırma
Separation Of Variables: Değişkenlerin Ayrımı
Separator piece: Mesafe elemanı (kanat köklerinde)
Separator type oil filter: Yağ separatörü
Septicaemia: Kana Geçme
Sequence: Sıra, dizi, düzen, ardışıklık
Sequence control: Ardışık kontrol
Sequence of assembly: Montaj sırası
Sequence of operations: İşletme sırası, çalıştırma sırası
Sequential operation: Sıralı çalışma (örn: kurum üfleyiciler)
Sequential recording annunciator: Sırasal olay kayıt cihazı, sırasal arıza kaydedici
Sequesterant: Ayırıcı
Sequestering Agent: Kompleks yapıcı
Serial number: Seri numarası
Series connection: Seri bağlantı
Series cooler: Ara soğutucu
Series regulator: Seri regülatör, ana akım regülatörü
Series resistance: Seri direnç, ön direnç
Series resistor: Seri direnç, ön direnç
Serrated: Tırtıllı, çentikli, dişli
Serrated blade root: Testere dişli kanat kökü
Serrated-root blade: Testere dişi köklü kanat
Service: Hizmet, görev, bakım-onarım
Service air compressor: Servis havası kompresörü
Service area: Elektrik besleme bölgesi, elektrik dağıtım bölgesi (bir elektrik şirketinin)
Service conditions: İşletme şartları
Service life: Hizmet süresi, çalışma süresi, işletme öm- rü, kullanma ömrü
Service load: Çalışma yükü
Service temperature: Çalışma sıcaklığı
Service voltage: İşletme gerilimi
Service water: İşletme suyu, kullanma suyu
Serviceable: Kullanılabilir
Serving: Dış örtü (kablolarda)
Servo control: Servo kumanda, servo kontrol
servo cylinder: Reglaj silindiri
Servo piston: Kumanda pistonu
Servomechanism: Servomekanizma, kumanda ve reglaj sis- temi kuvvetlendiricisi
Servo-motor: Servomotor, reglaj motoru, kumanda mo- toru
Servo-System: Otomatik, Servo Sistem
Set: Takım, set, seri
Set collar: Ayar halkası, ayar bileziği
Set into operation, to-: İşletmeye almak, devreye almak
Set of blades: Kanat takımı
Set point: Referans değeri (reglajda), ayar noktası
Set screw: Ayar vidası
Set, to-: Kurmak, saptamak, ayarlamak
Set-point adjuster: Referans değeri ayar tertibatı
Settable: Ayarlanabilir
Setting: Ayarlama
Setting diagram: Ayarlama şeması
Setting mechanism: Ayar mekanizması
Setting of governor: Regülatörün ayarlanması
Setting range: Ayar aralığı
Setting ring: Ayar halkası, ayar bileziği
Setting spindle: Ayar mili
Setting up: Monte etme
Setting value: Set değeri
Settling: Çökelme, çökeltme
Settling pond: Çökeltme havuzu, dinlendirme havuzu
Settling tank: Çökeltme tankı
Setup: Tertibat, düzen, fiziksel yapı
Setup, to-: Kurmak, monte etmek, hazırlamak
Sewage: Pis su, kanalizasyon suyu
Shaft: Şaft, kanatları takılmamış türbin rotoru, mil
Shaft alignment: Şaft hizası, şaft laynı
Shaft and disc type rotor: Diskli rotor
Shaft arrangement: Şaft düzeni, rotor düzeni
Shaft axial position: Şaft eksenel konumu
Shaft axial position detector: Şaft eksenel konum dedektörü 
Shaft bushing: Şaft buşingi
Shaft collar: Şaft çemberi, mil çemberi
Shaft coupling: Şaft kaplini
Shaft current: Yatak akımı
Shaft deflection: Şaft salgısı, şaft sehimi
Shaft deflection curve: Şaft salgı eğrisi
Shaft diameter: Şaft çapı, mil çapı
Shaft eccentricity: Şaft eksantrisitesi
Shaft eccentricity detector: Şaft salgı dedektörü
Shaft gland: Şaft sızdırmazlığı, şaft salmastrası
Shaft hogging: Şaftın bel vermesi, şaftın bombelenmesi
Shaft jacking: Şaftın basınçlı yağ ile yatak yüzeyinden kaldırılması
Shaft journal: Şaft muylusu
Shaft lift oil: Şaft kaldırma yağı
Shaft lift oil pressure: Şaft kaldırma yağı basıncı
Shaft lift oil pump: Şaft kaldırma yağı pompası
Shaft lift pump: Şaft kaldırma yağı pompası
Shaft lifting fixture: Şaft kaldırma teçhizatı
Shaft lifting oil pump: Şaft kaldırma yağı pompası
Shaft packing: Şaft sızdırmazlığı
Shaft position: Şaft pozisyonu, şaft konumu
Shaft protective sleeve: Şaft koruma kovanı (pompalarda), mil koruma kovanı
Shaft pump: Milli pompa
Shaft sag: Şaftın bel vermesi, şaftın eğilmesi
Shaft seal: Şaft sızdırmazlığı
Shaft seal casing: Şaft salmastra kutusu
Shaft sealing: Şaft sızdırmazlığı, mil sızdırmazlığı 
Shaft vibration: Şaft vibrasyonu
Shaft-mounted exciter: Türbojeneratör şaftına akuple ikaz jenera- törü
Shaft-position detector: Şaft konumu dedektörü, şaft pozisyon monitörü
Shaft-position transmitter: Şaft pozisyon transmiteri
Shaft-seal steam pressure transducer: Şaft sızdırmazlık buharı basınç transdüseri
Shaft-vibration transmitter: Şaft vibrasyon transmiteri
Shakedown operation: Alıştırma operasyonu, deneme işletmesi
Shakedown period: Deneme işletmesi süresi
shank connection: Mil bağlantısı
Shank diameter: Mil çapı
Shape Factor: Biçim Etkeni
Shaped conductor: Profil iletken
Shear Strain: Kayma Gerinimi
Sheath of a cable: Kablo kılıfı
Sheathing: Zırh, örtü, kaplama
Sheathing sheet: Örtü sacı, kılıf sacı, kaplama sacı
Sheet metal: Metal levha, sac
Shelf: Raf
Shelf life: Raf ömrü, depolanabilme ömrü
Shelf-life: Raf Ömrü
Shell: Kılıf, tabaka
Shell and tube type condenser: Huzme borulu kondenser, yüzeyli tip kondenser
Shell Momentum Balance: Kabuk Kütle İtkisi Denkliği
Shell plate: Gövde sacı, kılıf sacı
Shell side: Gövde tarafı, manto tarafı, ceket tarafı (eşanjörlerde)
Shelter: Sundurma, siper, barınak
Shewart Quality Control Charts: Shewart Kalite Kontrol Grafiği
Shield: Zırh, kalkan, kılıf, koruyucu ekran
Shielded cable: Blendajlı kablo
Shielded thermocouple: Korumalı termokupl, korumalı termo eleman
Shielding: Koruma, perdeleme, ekranlama
Shift: Değiştirme, kayma, vardiya, posta
Shifted in phase: Fazları kaymış, kayık fazlı
Shim: Şim, layner, kama, ara sacı
Shipment: Nakliye, gemiye yükleme, bir parti gönde- rideki mal miktarı
Shipping order: Nakliye talimatı
Shock: Şok, darbe, çarpma
Shock absorber: Darbe emici, amortisör
Shock excitation: Darbeli uyarma, darbeli ikaz
Shock losses: Darbe kayıpları
Shoe: Pabuç, altlık, taban plakası
Shop assembled: Atölyede monte edilmiş, önceden birleşti- rilmiş
Shop drawing: İmalat resmi
Shop electrician: Atölye elektrikçisi
Shop experience: İş deneyimi, işletme deneyimi
Shop test: Fabrika testi, atölye testi
Short circuit: Kısa devre
Short flaming coal: Kısa alevli kömür
Short to ground: Şase kısa devresi
Short-circuit capacity: Kısa devre gücü
Short-circuit characteristic: Kısa devre karakteristiği
Short-circuit current: Kısa devre akımı
Short-circuit losses: Kısa devre kayıpları
Short-circuit moment: Kısa devre momenti
Short-circuit power: Kısa devre gücü
Short-circuit rating: Kısa devre dayanımı
Short-circuit ratio: Kısa devre oranı
Short-circuit resistance: Kısa devre direnci
Short-circuit strength: Kısa devre dayanımı
Short-circuit stress: Kısa devre gerilmesi
Short-circuit to ground: Toprak kısa devresi
Shortening: (Genellikle) Hamur Yapımında Kullanılan Katı Yağ
Short-time current: Kısa süreli akım
Shot blasting: Bilyeli kumlama, bilye püskürterek temiz- leme
Shot cleaning: Bilyeli kumlama, bilye püskürterek temiz- leme
Shot cleaning equipment: Bilye püskürtme ekipmanı
Shot recovery: Bilyelerin geri kazanımı
Shot storage tank: Bilye toplama tankı
Shrink fit: Sıcak geçme, sıkı geçme
Shrinkage: Büzülme, daralma, çekme
Shrinkage: Büzülme
Shrinkage Coefficient: Büzülme Katsayısı
Shroud friction: Çember sürtünmesi
Shroud rubbing: Çember sürtmesi, bandaj sürtmesi
Shroudband: Bandaj
Shroud-band: Kanat bandajı, kanat çemberi
Shrouded wheel: Bandajlı çark
Shrouding form: Bandaj şekli
Shrouding type: Bandaj şekli
Shrunk-on disc: Sıkı geçmiş disk
Shrunk-on ring: Sıkma bileziği, sıkı geçme bilezik muhendisol.com
Shunt: Paralel bağlantı, şönt
Shunt excitation: Şönt uyarma, şönt ikaz
Shunt loading: Şönt yükleme
Shunt regulator: Şönt regülatör
Shunt resistance: Şönt rezistans
Shunt winding: Şönt sargısı
Shunt wound: Şönt sargılı
shut down: pompası
Shut down, to-: Üniteyi durdurmak, türbini devreden çıkart- mak
Shutdown: Durdurma, durma, kapama
Shutdown heating: Durma süresince ısıtma
Shutdown period: Durma süresi, duruş süresi
Shut-off valve: Kapama valfi, kesme valfi
Shut-off, to-: Kapamak, kesmek, ayırmak
Side grate seals: Izgara yan sızdırmazlıkları
Side wall: Yan duvar
Side wall header: Yan duvar kolektörü
Sieve: Elek, süzgeç
Sieving: Eleme
Siftings: Izgara döküntüsü (ızgaralı kazanlarda)
Siftings hopper: Izgara döküntüntüleri bunkeri
Sight glass: Gözetleme camı
Signal: Sinyal, impuls
Signal: İşaret, Uyarı
Signal amplifier: Sinyal amplifikatörü
Signal cancellation switch: Sinyal iptal anahtarı
Signal converter: Sinyal konvertörü, sinyal çevirgeci
Signal current: Sinyal akımı, imleşim akımı
Signal lamp: Sinyal lambası
Signal limiter: Sinyal sınırlayıcısı
Signal oil: Sinyal yağı, impuls yağı
Signal oil pipe: İmpuls yağı hattı
Signal oil pressure: İmpuls yağı basıncı
Signal source: Sinyal kaynağı
Signal transmission: Sinyal iletimi
Signaling device: Sinyal teçhizatı
Signaling equipment: Sinyal teçhizatı
Silencer: Susturucu
Silica deposition on turbine blading: Türbin kanatlarının silis bağlaması
Silica deposits: Silis birikintisi
Silica gel: Silikajel
Silicate: Silikat
Silicon rectifier: Silikonlu redresör
Silicon rectifier diode: Silikonlu redresör diodu
Silicone grease: Silikonlu gres
Silo: silo
Silt trap: Pislik tutucu
Simple cycle: Basit çevrim
Simple impulse steam turbine: Tek basamaklı aksiyon türbini, De Laval türbini
Simple Random Sampling: Basit Gelişigüzel Örnekleme
Simple Staining: Basit Boyama
Sine wave generator: Sinüsel dalga jeneratörü
Single alarm: Tekli alarm
Single busbar: Basit bara
Single casing: Tek gövdeli
Single coil: Tek bobinli
Single conductor: Tekli iletken, bir damarlı iletken
Single construction: Bağımsız üniteler şeklinde yapım
Single core: Tekli iletken, bir damarlı iletken
Single cylinder: Tek gövdeli
Single drive: Bağımsız tahrik
Single extraction: Tekli ara buhar alma
Single flow: Tek akışlı, tek yönlü, tek geçişli
Single phase: Monofaze, tek fazlı
Single reheat: Tek ara kızdırıcılı
Single stage: Tek kademeli
Single turbine-generator: Tek şaftlı türbojeneratör
Single Way Anova: Tek Yollu Anova
Single wire: Tek telli, tek damarlı
Single wound: Basit sargılı
Single-axis arrangement: Tek şaftlı düzenleme (türbinlerde), tek eksenli düzenleme
Single-block construction: Monoblok konstrüksiyon
Single-block rotor: Monoblok rotor
Single-block shaft: Monoblok şaft, tek parçalı şaft
Single-casing condensing turbine: Tek gövdeli kondensasyon türbini
Single-casing double-flow turbine: Tek gövdeli çift akışlı türbin
Single-casing extraction condensing turbine: Tek gövdeli ara buharlı kondensasyon türbini
Single-casing pass-out condensing turbine: Tek gövdeli ara buharlı kondensasyon türbini
Single-casing single-flow turbine: Tek gövdeli tek akışlı türbin
Single-casing turbine: Tek gövdeli türbin
Single-collar type thrust bearing: Tek diskli basınç yatağı
Single-core cable: Bir damarlı kablo, tek damarlı kablo
Single-cylinder condensing turbine: Tek gövdeli kondensasyon türbini
Single-extraction non-condensing turbine: Tek ara buharlı karşı basınçlı türbin
Single-extraction turbine: Tek ara buharlı türbin
Single-flow condenser: Akışı tek yönlü kondenser, tek geçişli kon- denser
Single-flow construction: Tek akış yönlü konstrüksiyon, tek geçişli konstrüksiyon
Single-flow superheater: Tek akışlı kızdırıcı
Single-layer winding: Tek katlı sargı
Single-line arrangement: Tek şaftlı düzenleme, tek eksenli düzenleme (türbinlerde)
Single-line diagram: Tek hat şeması
Single-line turbine: Tek şaftlı türbin
Single-nozzle retractable soot blower: Tek nozullu geri çekilebilir tip kurum üfleyici
Single-nozzle soot blower: Tek nozullu kurum üfleyici
Single-pass boiler: Kule tipi kazan
Single-pass condenser: Tek akışlı kondenser, tek geçişli kondenser
Single-phase alternator: Monofaze alternatif akım jeneratörü, monofaze alternatör
Single-phase current: Monofaze akım
Single-phase system: Monofaze sistem
Single-piece rotor: Tek parçalı rotor
Single-pole double-throw switch: Tek kutuplu çift konumlu envertör 
Single-rotation radial-flow turbine: Basit radyal türbin
Single-row velocity stage: Tek basamaklı hız kademesi
Single-row wheel rotor: Tek basamaklı türbin rotoru
Single-row wheel turbine: Tek basamaklı türbin
Single-seat governing valve: Tek sitli reglaj valfi, tek yataklı reglaj valfi
Single-seat valve: Tek sitli valf, tek yataklı valf
Single-shaft arrangement: Tek şaftlı düzenleme, tek eksenli düzenleme (türbinlerde)
Single-shaft condensing turbine: Tek şaftlı kondensasyon türbini
Single-shaft design: Tek şaftlı tasarım, tek eksenli tasarım
Single-shaft turbine: Tek şaftlı türbin
Single-shaft turbine-generator: Tek şaftlı türbojeneratör
Single-shell casing: Tek kapaklı gövde, tek zarflı gövde
Single-Stage: Tek Aşamalı
Single-stage impulse turbine: Tek kademeli aksiyon türbini 
Single-stem equalizing valve: Tek tijli dengeleme valfi
Single-way valve: Tek yönlü ventil
Sintered: Sinterlenmiş
Sintering temperature: Sinterlenme sıcaklığı
Sinusoidal Forcing: Sinus Eğrisi Şeklinde Uyarı
Sinusoidal Response: Sinus Eğrisi Şeklinde Yanıt
Siphon: Sifon
Site: Şantiye, yapım alanı
Site electrician: Şantiye elektrikcisi
Site fence: Şantiye çiti, şantiye tel örgüsü
Site plan: Yerleşim planı
Site survey: Yapım alanının incelenmesi
Site-Directed Mutation: Bölgesel Yönlendirilmiş Mutasyon
Size: Boyut, ebat
Size range: Boyut aralığı
Sizer: Elek
Skewness: Çarpıklık, Bozulma Miktarının Ölçümü
Skin casing: Sac gövde, sac kaplama
Skip hoist: Su altı sıyırıcısı
Slack: Gevşek
Slag: Curuf
Slag crusher: Curuf kırıcı
Slag extraction: Curuf çıkartma
Slag extractor: Curuf çıkarıcı (kazanlarda)
Slag fusion point: Curuf ergime noktası
Slag fusion temperature: Curuf ergime sıcaklığı
Slag hopper: Curuf bunkeri
Slag melting point: Curuf ergime noktası
Slag removal: Curuf alma, curuf çıkarma
Slag screen: Curuf tutma ızgarası
Slag tank: Curuf tankı (hidrolik curuf atma sisteminde)
Slagging: Curuf bağlaması
Slag-tap boiler: Sıvı curuflu kazan 
Slaughtering: Kesim
Sleeve bearing: Düz yatak, kaymalı yatak
Sleeve coupling: Kovanlı kavrama
Sleeve joint: Manşonlu bağlantı
Slide caliper: Sürme mastar
Slide catch: Bayonet bağlantı
Slide control valve: Sürgülü kontrol vanası
Slide gauge: Sürme mastar
Slide lock: Bayonet kilit, bayonet sürgü
Slide on, to-: Türbin kanatlarını yuvasına geçirmek
Slide valve: Sürgülü vana, şiber
Slide valve casing: Sürgülü vana gövdesi
Slide valve housing: Sürgülü vana gövdesi
Sliding bearing: Düz yatak, kaymalı yatak
Sliding caliper: Sürme mastar
Sliding contact: Sürgülü kontak, kayıcı kontak 
Sliding coupling: Kaymalı kaplin
Sliding pressure: Değişken basınç
Sliding pressure operation: Değişken basınçlı işletme
Sliding surface bearing: Düz yatak, kaymalı yatak
Sliding thrust bearing: Kaymalı basınç yatağı
Slime Layer: Yapışkan Tabaka
Slip clutch: Kaymalı kaplin
Slip coupling: Kaymalı kaplin
Slipping clutch: Kaymalı kaplin
Slip-ring: Kontak bileziği, kolektör bileziği
Slip-ring connecting lead: Kontak bileziği bağlantısı
Slip-ring motor: Bilezikli motor
Slip-ring rotor: Bilezikli rotor
Slip-ring voltage: Bilezik gerilimi, bileziklerdeki gerilim
Slope: Eğim
Slope of governor characteristics: Regülatör karakteristiği eğimi
Sloping-grate mechanical stoker: Eğimli mekanik ızgara
Slot: Oluk, yiv, yuva, yarık
Slot temperature: Yiv sıcaklığı, oluk sıcaklığı (jeneratörlerde)
Slot wedge: Yiv kilit takozu
Slow-acting relay: Gecikmeli röle, geciktirme rölesi
Sludge door: Şlam kapağı, tortu kapağı (yağ toplama tankında)
Sludge gate: Şlam kapağı, tortu kapağı (yağ toplama tankında)
Sludge oil pump: Kirli yağ pompası
Sludge pump: Şlam pompası
Sludge settling pond: Şlam çökeltme havuzu
Sludge strainer: Kir süzgeci, pislik süzgeci
Sludge valve: Şlam ventili
Sluice gate: Savak kapağı
Sluice outlet: Dip savak
Sluiceway: Savak kanalı, dolu savak kanalı, yıkama yapısı
Slurry: Sulu çamur, şlam
Slurry pump: Şlam pompası
Small oil volume circuit breaker: Az yağlı kesici
Smoke stack: Baca
Smoke-density meter: Duman yoğunluğu ölçeri
Smoking: Dumanlama
Smooth running: Düzgün çalışma, sarsıntısız çalışma
Snapping-Bending: Eğilme
Snug fit: Hafif sıkı geçme, boşluksuz geçme
Socket: Priz, duy, soket, kovan
Socket fitting: Manşonlu bağlantı
Socket joint: Manşon, manşonlu ek
Soda treatment: Sodalı arıtma (su hazırlamada)
Soda-lime process: Kostik soda-kireç yöntemi
Sodium: Sodyum
Sodium sulfite: Sodyum sülfit
Soft soldering: Yumuşak lehim
Softened water: Yumuşak su
Softened-water preheater: Yumuşak su ön ısıtıcısı
Softened-water pump: Yumuşak su pompası
Softener: Yumuşatıcı
Softening: Yumuşama, yumuşatma
Softening point: Yumuşama noktası, yumuşama sıcaklığı
Softening temperature: Yumuşama sıcaklığı
Soil sample: Toprak numunesi
Solar battery: Güneş bataryası
Solar cell: Güneş pili
Solar collector: Güneş kolektörü
Solar Drying: Güneşle Kurutma
Solar energy: Güneş enerjisi
Solar power plant: Güneş enerjili elektrik santralı
Solar power station: Güneş enerjili elektrik santralı
Solder: Lehim
Soldered coil: Lehimli bobin
Soldered joint: Lehimli ek
Soldered junction: Lehimli ek
Soldering: Lehimleme
Soldering iron: Havya
Sole plate: Taban plakası
Solenoid: Solenoit
Solenoid safety valve: Elektromanyetik emniyet ventili
Solenoid trip valve: Elektromanyetik ani kapama ventili
Solenoid valve: Elektromanyetik valf, solenoit valf
Solenoid-operated gate valve: Elektromanyetik sürgülü vana
Solid bar winding: Çubuk sargı
Solid conductor: Som iletken
Solid connection: Kaynaklı bağlantı
Solid coupling: Sabit kaplin, sabit kavrama
Solid Density: Katı Yoğunluğu
Solid drum rotor: Masif rotor
Solid drum turbine rotor: Masif türbin rotoru
Solid fuel: Katı yakıt
Solid rotor: Masif rotor
Solid shaft: Masif şaft
Solid-forged rotor: Yekpare dövme rotor
Solidification point: Katılaşma noktası
Solid-state converter: Statik konvertör
Solid-state excitation unit: Statik ikaz ünitesi
Solid-state inverter: Statik invertör
Solubility: Çözünürlük
Soluble salts: Çözünür tuzlar, eriyebilen tuzlar
Solution: Çözelti, eriyik
Solution: Çözüm
Solvent: Solvent, çözücü, eritici
Solvent Dehydration: Çözgenle Su Giderme
Soot blower: Kurum üfleyici
Soot blower connection: Kurum üfleyici bağlantısı
Soot blower opening: Kurum üfleyici bağlantı deliği
Soot blower wall box: Kurum üfleyici duvar yuvası, kurum üfleyici bağlantı yuvası
Sore Throat: Boğaz Ağrısı
Sorption Isotherm: Eşsıcaklık Yüzeye Soğurma Eğrisi
Sorting: Ayırma, tasnif
Sorting: Sınıflandırma
Sound absorber: Susturucu, ses emici
Sound attenuator: Susturucu, ses emici
Sound energy: Ses enerjisi
Sound insulation: Ses izolasyonu, ses yalıtımı
Sound intensity: Ses şiddeti
Sound signal: Ses sinyali, sesli sinyal
Sound waves: Ses dalgaları
Sound-proofing: Ses yalıtımı
Sour Cream: Ekşi Krema
Source: Kaynak, memba
Source of fuel: Yakıt kaynağı
Sourdough: Maya Olarak Kullanılan Ekşi Hamur
Soy Sauce: Soya Sosu
Space bar: Mesafe çubuğu
Space bolt: Mesafe civatası, mesafe tutucu civata
Space heating: Mahal ısıtması, ortam ısıtması
Space requirement: Alan gereksinimi, hacim gereksinimi
Spacer: Ara parça, mesafe tutucu, ara halkası
Spacing: Aralık, açıklık
Spacing of blades: Kanat aralığı
Spacing of holes: Delik aralığı
Span: Açıklık, mesafe
Span length: Açıklık, mesafe boyu
Span width: Açıklık, mesafe genişliği
Spare boiler: Yedek kazan
Spare compartment: Yedek hücre (şalt tesisinde)
Spare feeder: Yedek fider
Spare mill: Yedek değirmen
Spare part: Yedek parça
Spare parts list: Yedek parça listesi
Spare pump: Yedek pompa
Sparkling Wine: Köpüren Şarap
Special design: Özel tasarım
Special fabrication: Özel üretim
Special tool: Özel alet, özel avadanlık
Species: Tür
Specific burn-up: Özgül yanma
Specific Evaporative Capacity: Özgül Buharlaşma Sığası
Specific fuel consumption: Özgül yakıt tüketimi
Specific gravity: Özgül ağırlık
Specific Gravity: Özgül Ağırlık
Specific heat: Özgül ısı
Specific Heat: Özgül Isı
Specific heat consumption: Özgül ısı tüketimi
Specific power: Özgül güç
Specific speed: Özgül hız
Specific steam consumption: Özgül buhar tüketimi
Specific volume: Özgül hacım
Specific Volume: Özgül Oylum, Özgül Hacim
Specific weight: Özgül ağırlık
Specifications: Tarifler, ayrıntılar, şartname
Specified performance: Garanti güç
Specified value: Tanımlanan değer, olması gereken değer
Specimen: Örnek, numune
Specular Reflection: Dik Açılı Yansıma
Speed: Hız, dönme hızı
Speed changer: Hız değiştirgeci, hız ayarlayıcısı
Speed changer motor: Hız ayarlayıcısı motoru, hız ayar motoru
Speed control: Hız ayarı, hız reglajı
Speed control valve: Hız reglaj valfi
Speed controller: Hız regülatörü
Speed drop: Hız düşümü
Speed fluctuation: Hız salınımı
Speed governing system: Hız reglaj sistemi
Speed governor: Hız regülatörü
Speed governor cabinet: Hız regülatörü kabini
Speed governor cubicle: Hız regülatörü kabini, hız regülatörü hücresi
Speed indicator: Hız göstergesi
Speed limit: Hız sınırı
Speed limiter: Hız sınırlayıcısı
Speed limiting controller: Hız sınırlama regülatörü
Speed limiting device: Hız sınırlayıcısı
Speed measurement: Hız ölçümü
Speed monitor: Hız monitörü
Speed monitoring: Hız denetimi
Speed of grate: Izgara hızı
Speed of sound: Ses hızı
Speed range: Hız aralığı
Speed ratio: Hız aktarma oranı
Speed reducer: Hız düşürme dişlisi, hız düşürücü
Speed regulation: Hız regülasyonu, hız ayarı
Speed regulation range: Hız ayar aralığı
Speed regulator: Hız regülatörü
Speed set point: Hız referans değeri, hız ayar noktası
Speed setting device: Hız ayar tertibatı
Speed setting spring: Hız ayar yayı
Speed transducer: Hız transdüseri
Speed transient overshoot: Hız aşım aralığı
Speed variation: Hız salınımı
Speeder gear: Hız ayar tertibatı
Speeder motor: Ayar motoru
Speeder rod: Regülatör mili
Speeder spring: Hız ayar yayı
Speedometer: Hızölçer
Spherical roller thrust bearing: Küresel bilyalı basınç yatağı
Spill-over valve: Taşma valfi
Spillway: Dolu savak
Spindle: Mil, şaft, dingil
Spindle leakage loss: Mil kaçağı kaybı
Spindle leakage steam: Mil kaçak buharı (buhar valflerinde)
Spindle limit switch: Mil limit şalteri
Spindle-position transmitter: Mil pozisyonu transmiteri
Spinning: Dönme, dönüş
Spinning period: Dönme süresi
Spinning time: Dönme süresi
Spiral casing: Salyangoz gövde (hidrolik türbinlerde, pom- palarda)
Spiral lobe compressor: Vidalı kompresör
Spiral spring: Helezon yay
Splash guard: Sıçrama siperi, siperlik
Splash packing: Yağmurlama elemanları (soğutma kulele- rinde)
Splash plate: Yağmurlama plakası, yağmurlama tablası (soğutma kulelerinde)
Splice box: Kablo manşonu, ekleme kutusu
Split brush: İkiz fırça
Split casing: İki parçalı gövde
Split on the horizontal center line: Boyuna parçalı (örn: türbin gövdesi)
Splitter: Ayırıcı
Spoilage: Bozulma (Gıda)
Sponge: Sünger
Sponge rubber: Lastik sünger
Spongy: Süngersi, gözenekli
Spontaneous combustion: Kendiliğinden tutuşma
Spool: Makara, bobin
Sporeformer: Spor Üreten
Spray attemperator: Püskürtmeli soğutucu
Spray Drier: Püskürtmeli Kurutucu
Spray insulation: Püskürtme izolasyon
Spray nozzle: Püskürtme nozulu, püskürtme memesi
Spray pipe: Püskürtme borusu
Spray tower: Yıkayıcı kule (kükürt arıtma tesisinde)
Spray-on insulation: Püskürtme izolasyon
Spread Plate Technique: Yayma Yöntemi
Spreader stoker: Yayıcı ızgara
Spreading apart of turbine cylinder flanges: Türbin flanşlarını açma
Spring bearing: Yaylı yatak
Spring collar: Yay tablası
Spring constant: Yağ sabitesi
Spring cup: Yay tablası
Spring expansion: Yay uzaması
Spring extension: Yay uzaması
Spring hanger: Yaylı askı
Spring load: Yay yükü
Spring pad: Yay altlığı
Spring plate: Yay tablası
Spring rate: Yay sabitesi
Spring retaining plate: Yay tablası
Spring seat: Yay yatağı
Spring setting: Yay ayarı
Spring stop: Yaylı tampon
Spring support: Yaylı kaide (örn: kondenserlerde)
Spring suspension: Yaylı süspansiyon, yaylı askı
Spring weighed: Yay baskılı
Springiness: Esneklik
Spring-loaded safety valve: Yaylı emniyet ventili
Spring-type hanger: Yaylı askı
Sprinkler system: Yağmurlama sistemi
Spun concrete: Santrifüj beton, savurma beton
Spur gear: Düz dişli
Squirrel cage: Sincap kafes
Squirrel-cage induction motor: Sincap kafesli endüksiyon motoru
Squirrel-cage motor: Sincap kafesli motor
Squirrel-cage winding: Sincap kafes sargısı
Stability: Stabilite, kararlılık
Stabilizer: Kalıcılık Veren
Stack gas: Baca gazı
Stack Gas: Baca Gazı
Stack losses: Baca kayıpları, bacadan ısı kaybı
Stacked rotor: Birleştirilmiş rotor, monteli rotor
Stack-gas losses: Baca kayıpları, bacadan ısı kaybı
Stacking beam: Dizme kirişi (saç paketlerde)
Stacking mandrel: Dizme mandreli (jeneratörde)
Staffing costs: Personel giderleri
Stage: Aşama, safha, iskele
Stage: Türbin kademesi
Stage: Basamak / Kademe / Aşama
Stage bleeding: Ara buhar alma
Stage efficiency: Kademe verimi
Stage enthalpy drop: Kademedeki entalpi düşümü
Stage heat drop: Kademedeki ısı düşümü
Stage pressure: Kademe basıncı
Staging: Kademelendirme (türbinlerde)
Stagnant: Durgun
Stainer casing: Süzgeç gövdesi
Stainless steel: Paslanmaz çelik
Stair case: Merdiven
Stair well: Merdiven boşluğu, merdiven yuvası
Stairs: Merdiven
Stairway: Merdiven
Staling: Bayatlama
Stalling speed: Kritik hız
Stand pipe: Dikey çıkış borusu (pompalarda)
Stand still: Duruş, durma
Standard: Standart, norm
Standard conditions: Standart şartlar
Standard design: Standart tasarım
Standard Deviation: Standart Sapma
Standard Error: Standart Yanılma
Standard gauge: Standart ölçü, kalibrasyon aygıtı, kalibras- yon mastarı
Standard production: Standart üretim
Standard Sampling Plans: Standart Örnekleme Planları
Standard size: Standart boyut, standart ebat
Standard winding: Standart sargı
Stand-by boiler: Yedek kazan
Stand-by feeder: Yedek fider
Stand-by generator: İmdat jeneratörü
Stand-by mill: Yedek değirmen
Stand-by oil cooler: Yedek yağ soğutucusu
Stand-by pump: Yedek pompa
Stand-by seal oil pump: Yedek sızdırmazlık yağı pompası
Star connection: Yıldız bağlantı
Star point: Nötr noktası
Star point ground connection: Nötr noktası toprak bağlantısı
Star voltage: Yıldız voltajı
Star-delta connection: Yıldız-üçgen bağlantı
Starter Culture: Başlatıcı Kültür
Starting a turbine from cold: Türbine soğuk yol verme 
Starting air: İlk hareket havası (dizel motorlarda)
Starting current: Yol verme akımı, demeraj akımı
Starting device: Yol verme tertibatı, devreye alma tertibatı
Starting ejector: Yol verme ejektörü
Starting equipment: Yol verme ekipmanı, devreye alma ekip- manı
Starting motor: Yol verme motoru (gaz türbinlerinde)
Starting oil: Yol verme yağı, devreye alma yağı
Starting oil circuit: Yol verme yağı devresi
Starting pipe line for condensate: Kondensat yol verme hattı
Starting procedure: Yol verme prosedürü, devreye alma prose- dürü
Starting pump: Yol verme pompası
Starting resistor: Demeraj direnci
Starting switch: Yol verme şalteri, start şalteri
Starting torque: Start momenti, start torku
Starting unit: Yol verme ünitesi
Starting valve: İlk hareket valfi (dizel motorlarda)
Starting voltage: Ateşleme gerilimi
Starting winding: Yol verme sargısı
Starting-air distributor: İlk hareket havası distribütörü (dizel motor- larda)
Starting-air line: İlk hareket hava devresi (dizel motorlarda)
Start-up: Başlama, başlatma, yol verme 
Start-up clutch: Yol verme kaplini
Start-up cooler: Yol verme soğutucusu
Start-up device: Yol verme tertibatı
Start-up drain: Yol verme drenajı
Start-up drainage: Yol verme drenajı
Start-up equipment: Yol verme ekipmanı
Start-up flash tank: Yol verme genleşme tankı
Start-up from cold, to-: Soğuk yol vermek
Start-up limitation: Yol verme sınırlaması
Start-up oil: Yol verme yağı
Start-up oil line: Yol verme yağı hattı
Start-up operation: Yol verme işlemi
Start-up period: Yol verme süresi
Start-up piping: Yol verme hattı
Start-up procedure: Yol verme prosedürü
Start-up pump: Yol verme pompası
Start-up sequence: Yol verme sırası
Start-up station: Yol verme istasyonu
Start-up steam: Yol verme buharı
Start-up system: Yol verme sistemi
Start-up time: Yol verme zamanı
Start-up transformer: Yol verme trafosu, yol verme transformatö- rü
Start-up valve: Yol verme valfi
Star-up process: Yol verme prosesi, yol verme yöntemi
State: Durum
State of saturation: Doyma hali, doyma durumu
Static: Statik
Static balance: Statik balans, statik denge
Static converter: Static konvertisör
Static excitation system: Statik ikaz sistemi, statik uyarma sistemi
Static head: Statik basınç
Static inverter: Statik inverter
Static load: Statik yük
Static pressure: Statik basınç
Station auxiliary power: İç ihtiyaç gücü
Station auxiliary system: İç ihtiyaç şebekesi
Station auxiliary turbine: Yardımcı türbin, iç ihtiyaç türbini
Station service power: İç ihtiyaç gücü
Station service switchgear: İç ihtiyaç şalt tesisi
Station service turbine: Yardımcı türbin, iç ihtiyaç türbini
Stationary: Sabit, durağan, kararlı
Stationary: Durağan
Stationary blade: Sabit kanat
Stationary blade carrier: Sabit kanat taşıyıcısı
Stationary blade groove: Sabit kanat yivi
Stationary blade ring: Sabit kanat ringi
Stationary blade row: Sabit kanat sırası, sabit kanat kademesi
Stationary blade support ring: Sabit kanat ringi
Stationary disk: Sabit disk
Stationary fire-fighting system: Sabit yangın söndürme teçhizatı
Stationary grate: Sabit ızgara
Stationary Phase: Durağan Evre
Stationary trailing edge: Sabit kanat çıkış kenarı
Stator: Stator
Stator blade: Türbin sabit kanadı
Stator components: Stator parçaları
Stator copper losses: Stator bakır kayıpları
Stator core: Stator saç paketi
Stator core length: Saç paket boyu
Stator core support: Saç paket mesneti
Stator frame: Stator gövdesi, stator karkası
Stator frame base: Gövde kaidesi (jeneratörlerde)
Stator frame end: Gövde arka tarafı
Stator front chamber: Stator alın boşluğu
Stator ground-fault protection: Stator toprak koruması (jeneratörlerde)
Stator lamination: Stator saç paketi
Stator ohmic losses: Stator omik kayıpları
Stator parts: Stator parçaları
Stator reactance: Stator reaktansı
Stator slot: Stator oluğu, stator yivi
Stator voltage: Stator gerilimi
Stator winding: Stator sargısı
Stay current: Kaçak akım
Steady: Sabit, düzgün, kararlı
Steady load: Sabit yük
Steady state: Kararlı hal
Steady State: Yatışkın (Kararlı) Koşullar, Kararlı Durum,Kararlı Hal
Steam: Buhar
Steam access: Buhar girişi
Steam accumulator: Buhar deposu, ısı deposu
Steam admission: Buhar girişi
Steam admission valve: Buhar giriş ventili
Steam air heater: Buharlı hava ısıtıcısı
Steam and water drum: Su-buhar domu
Steam and water mixture: Buhar-su karışımı
Steam atomizer: Buhar atomizörü
Steam back-flow: Buhar geri akışı
Steam barrier: Buhar bariyeri
Steam boiler: Buhar kazanı
Steam box: Ventil kasası (buhar ventillerinde)
Steam bubbles: Buhar kabarcıkları
Steam by-pass: Buhar baypas hattı
Steam cage tubes: Duvar boruları (kazanların radyasyon bölü- münde)
Steam check valve: Buhar çekvalfi
Steam chest: Buhar kasası, buhar giriş kasası, ventil ka- sası
Steam coil: Buhar boru demeti, buhar serpanteni
Steam collector: Buhar kolektörü
Steam condition: Buhar durumu, buhar şartları 
Steam consumer: Buhar tüketicisi
Steam consumption: Buhar tüketimi
Steam cross-around pipe: Buhar boru atlaması (deve boynu)
Steam cross-over: Buhar boru atlaması (deve boynu)
Steam cross-over pipe: Buhar boru atlaması (deve boynu)
Steam cycle: Buhar çevrimi
Steam delivery to turbine: Türbine buhar verme
Steam demand: Buhar ihtiyacı, buhar gereksinimi
Steam density: Buhar yoğunluğu
Steam discharge: Buhar deşarjı
Steam distributer: Buhar dağıtıcısı
Steam distributing valve: Buhar dağıtım valfi
Steam distribution box: Buhar dağıtım kasası 
Steam driven auxiliary oil pump: Buhar tahrikli yardımcı yağ pompası
Steam drying: Kuru buhar elde etme (domda suyun ayrış- tırılması)
Steam dump valve: Buhar aşırı üretim ventili
Steam ejector: Buharlı ejektör
Steam ejector condenser: Buharlı ejektör kondenseri
Steam engine: Buhar makinesi
Steam exhaust: Buhar çıkışı
Steam exhaust connection: Buhar egzoz bağlantısı
Steam exhaust pipe: Buhar egzoz borusu
Steam exhaust pressure: Buhar çıkış basıncı 
Steam expansion tank: Buhar genleşme tankı, buhar domu
Steam extraction: Ara buhar alma
Steam feed pump: Buhar besleme pompası
Steam filter: Buhar filtresi
Steam fitting: Buhar armatürü
Steam flow: Buhar akışı
Steam flow cross section: Buhar akış kesiti
Steam flow meter: Buhar debimetresi
Steam flow rate: Buhar debisi
Steam flow transmitter: Buhar debisi transmiteri
Steam for heating: Isıtma buharı
Steam gauge pressure: Buhar göreli basıncı, buhar manometre basıncı
Steam generating capacity: Buhar üretim kapasitesi
Steam generating plant: Buhar üretim tesisi
Steam generating tubes: Buhar üretim boruları
Steam generator: Buhar kazanı, buhar üreteci
Steam header: Buhar kolektörü
Steam heating coil: Buharlı ısıtma serpanteni
Steam heating line: Buharlı ısıtma hattı
Steam impurities: Buhar kirliliği
Steam induction pipe: Buhar giriş hattı
Steam inlet: Buhar girişi
Steam inlet connection: Buhar giriş bağlantısı
Steam inlet control valve: Buhar girişi reglaj valfi, buhar girişi kontrol valfi
Steam inlet pressure: Buhar giriş basıncı
Steam inlet valve: Buhar giriş ventili
Steam inlet-end section: Türbinin buhar giriş tarafı
Steam jet air ejector: Buharlı hava ejektörü
Steam jet air ejector condenser: Buharlı hava ejektörü kondenseri
Steam jet air pump: Buharlı hava pompası
Steam lead: Türbin buhar hattı
Steam line: Buhar hattı
Steam line warm-up: Buhar hattının ısıtılması
Steam main: Ana buhar hattı
Steam outlet: Buhar çıkışı
Steam output: Buhar gücü
Steam packing: Buhar sızdırmazlığı
Steam pipe: Buhar borusu, buhar hattı
Steam plant: Buhar tesisi
Steam power: Buhar gücü
Steam power cycle: Buhar çevrimi
Steam power plant: Buhar santralı
Steam preheater: Buharlı ön ısıtıcı
Steam pressure: Buhar basıncı
Steam pressure alarm: Buhar basıncı monitörü, buhar basıncı alarmı
Steam pressure gauge: Buhar manometresi
Steam pressure governor: Buhar basıncı regülatörü
Steam pressure monitor: Buhar basıncı monitörü, buhar basıncı alarmı
Steam pressure operated load reducer: Taze buhar basınç regülatörü
Steam pressure reducing unit: Buhar basıncı düşürme ünitesi
Steam pressure regulating valve: Buhar basıncı reglaj valfi
Steam pressure regulator: Buhar basıncı regülatörü 
Steam quality: Buhar kalitesi
Steam quantity: Buhar miktarı
Steam rate: Özgül buhar harcaması
Steam reheater: Buhar ara kızdırıcısı
Steam requirement: Buhar ihtiyacı, buhar gereksinimi
Steam reservoir: Buhar haznesi, buhar tankı, buhar deposu
Steam sampling: Buhar numunesi alma
Steam seal casing: Buhar sızdırmazlık mahfazası
Steam seal regulator: Sızdırmazlık buharı basınç regülatörü, labirent buharı regülatörü
Steam separator: Buhar separatörü
Steam shut-off valve: Buhar kesme valfi
Steam slide valve: Buhar sürgülü vanası
Steam stop valve: Buhar stop valfi, buhar ani kapama valfi
Steam strainer: Buhar süzgeci
Steam strainer casing: Buhar süzgeci gövdesi
Steam superheater: Buhar kızdırıcısı
Steam supply: Buhar beslemesi
Steam supply line: Buhar besleme hattı (türbine)
Steam supply to auxiliary oil pump: Yardımcı yağ pompası buhar beslemesi
Steam supply to the turbine: Türbine buhar beslemesi,  türbine buhar verilmesi
Steam Table: Su Buharı Özellik Tablosu
Steam tables: Buhar tabloları
Steam temperature: Buhar sıcaklığı
Steam to reheater: Ara kızdırıcıya giden buhar
Steam trap: Kondenstop, buhar kapanı
Steam turbine: Buhar türbini
Steam turbine components: Buhar türbini parçaları
Steam turbine governing: Buhar türbini reglajı
Steam turbine governor system: Buhar türbini regülatör sistemi 
Steam turbine plant: Buhar türbini tesisi
Steam turbine power plant: Buhar türbinli elektrik santralı, buhar santralı
Steam turbine power station: Buhar türbinli elektrik santralı, buhar santralı
Steam turbine regulation: Buhar türbini reglajı
Steam turbine rotor: Buhar türbini rotoru
Steam turbine test bed: Buhar türbini deneme tezgahı, buhar türbini test ünitesi
Steam turbine test stand: Buhar türbini deneme tezgahı, buhar türbini test ünitesi
Steam turbine unit: Buhar türbini ünitesi
Steam unloading device: Kondenser basınç monitörü, kondenser monitörü
Steam valve: Buhar valfi
Steam velocity: Buhar hızı
Steam volume: Buhar hacmi
Steam wetness: Buhar ıslaklığı, buhar nemi
Steam-heated air heater: Buharlı hava ısıtıcısı
Steam-water mixture: Su-buhar karışımı
Steel: Çelik
Steel beam: Çelik kiriş, çelik putrel
Steel casing: Çelik gövde, kazan dış kaplama sacı
Steel chimney: Çelik baca
Steel conduit: Çelik boru
Steel cord: Çelik kort (konveyör bantlarında)
Steel duct: Sac kanal
Steel flooring: Sac kaplama, taban sacı
Steel girder: Çelik kiriş
Steel pipe: Çelik boru
Steel plate: Çelik plaka, çelik levha
Steel structure: Çelik konstrüksiyon
Steel tube: Çelik boru
Steel-reinforced concrete: Çelik takviyeli beton, betonarme
Steeping: Islatma (Tahıllar)
Stellite: Stelit
Stellited valve spindle: Stelitli valf mili
Stem: Tij, mil
Stem function: Ana fonksiyon
Stem leakage loss: Mil buhar kaçağı kaybı
Step controller: Kademeli regülatör
Step Forcing: Basamak Uyarı
Step ladder: Seyyar merdiven
Step Response: Basamak Yanıtı
Step switch: Kademe anahtarı, kademeli anahtar, ba- samak şalteri
Step-down transformer: Gerilim düşürücü trafo, indirici trafo
Stepped-root blade: Basamak köklü kanat
Stepper control: Kademeli regülatör, kademe regülatörü
Stepping module: Kademe modülü
Stepping motor: Adımlı motor
Stepping switch: Kademe anahtarı, kademeli anahtar, ba- samak şalteri
Step-up transformer: Yükseltici trafo
Stiffener: Takviye, takviye parçası
Stiffening plate: Takviye sacı
Stiffness: Katılık
Stipulate, to-: Öngörmek, şart koşmak
Stipulation: Şart, kayıt
Stirrer: Karıştırıcı
Stock: Stok, ambar stoku
Stock Culture: Stok Kültür
Stocking-out conveyor: Kömür alma konveyörü
Stockyard: Stok sahası, kömür park sahası
Stoker: Kömür yakma ızgarası
Stoker ashpit: Izgara altı curuf bunkeri
Stoker link: Izgara zinciri baklası
Stoker-fired boiler: Izgaralı kazan
Stop and interceptor valve: Ani kapama ve reglaj valf kombinasyonu
Stop cock: Kapama musluğu
Stop plate: Durdurma plakası
Stop throttle valve: Ani kapama ve reglaj valf kombinasyonu
Stop triggering: Ani kapama sisteminin tetiklenmesi
Stop valve: Ani kapama ventili, kesme valfi, çekvalf
Stop valve system: Ani kapama tertibatı
Stop valve triggering: Ani kapama ventilinin tetiklenmesi
Stopper: Tıpa, tıkaç
Stopping air: Stop havası, durdurma havası (dizel motor- larda)
Stopping cylinder: Stop silindiri, durdurma valfi (dizel motor- larda)
Stopping mechanism: Durdurma mekanizması
Storage: Ambar, depo, stoklama, depolama
Storage area: Stok sahası, depo sahası
Storage battery: Akümülatör
Storage building: Ambar binası
Storage capacity: Depolama kapasitesi
Storage power station: Pompajlı hidrolik santral
Storage room: Depo
Storage shelf: Depo rafı
Storage tank: Toplama tankı, depolama tankı
Storage vessel: Toplama tankı, depolama tankı
Storage volume: Depolama hacmi
Stores building: Ambar binası
Straddle-root blade: Geçme köklü kanat
Straightener: Yönlendirici, yönlendirme plakası
Strain: Gerilme, deformasyon
Strain: Gerinim
Strain: Suş
Strain gauge: Gerilim ölçer, strengeyç
Strainer: Süzgeç, filtre
Strainer housing: Süzgeç gövdesi
Strand: Kısmi iletken
Strand insulation: Örgülü yalıtım
Stranded cable: Damarlı kablo
Stranded conductor: Örgülü iletken
Stranded wire: Bükülü tel
Stratified Random Sampling: Kademeli Gelişigüzel Örnekleme
Stray Column: Tepsili Kolon
Stray current: Kaçak akım
Stray field: Kaçak akı alanı
Stray load loss: Yüke bağlı ek kayıp
Stray loss: Yüke bağlı ek kayıp
Streak Plate Technique: Sürme Yöntemi
Stream: Akıntı, akım
Stream inlet piping: Giriş borusu
Street lighting: Sokak aydınlatması
Strengthening: Güçlendirme, takviye etme
Stress: Germe, gerilme, stres, gerilim
Stress: Gerilim
Stress Relaxation: Gerilim Gevşemesi
Stretch: Gerilme, uzama
Strip: Şerit, bant
Strip chart recorder: Şeritli kayıt cihazı, çok kanallı yazıcı
Stripping: Sıyırma / Soyma
Stroke: Kurs, strok
Structure: Yapı, iskelet
Stud: Saplama, başsız civata, pim
Stud bolt: Saplama, başsız civata
Stud wear: Boru dış yüzeyine pim kaynatılması
Stud weld: Pim kaynağı, pim kaynatılması
Studded tube: Dış yüzeyine pim kaynatılmış boru
Studding: Pim kaynatılması
Student T Distribution: Student-T Dağılımı
Stuffing: Dolgu, conta, sızdırmazlık elemanı
Stuffing: Kılıfa Doldurmak (Sosis), Dolgu
Stuffing box: Salmastra kutusu (rotor sızdırmazlığı)
Stuffing Box: Salmastra Kutusu
Stuffing box bushing: Salmastra kutusu bileziği 
Sub standard: Standart altı, yetersiz
Sub-bituminous coal: Yarı bütümlü kömür
Sub-contracted items: Alt müteahhite ihale edilen kalemler
Sub-contractor: Alt müteahhit, taşeron
Subcooling: Buharın yoğuşma sıcaklığından daha aşağıya soğutulması
Subcritical: Kritik altı
Subcritical pressure: Kritik altı basınç
Subdistribution panel: Alt dağıtım panosu
Subgroup: Alt grup
Subgroup control: Alt grup kumandası, alt grup kontrolü
Subjective Methods: Subjektif Yöntemler
Sublimation: Katıdan Buharlaşma
Subloop: Elektrik alt devresi
Subloop control: Kısmi kumanda
Submerged ash conveyor: Su altı curuf çıkarıcısı (kazan curuf alma sisteminde)
Submersible motor: Dalgıç motor, daldırma motor
Submersible pump: Dalgıç pompa, derin kuyu pompası
Subordinated circuit: Alt devre, alt reglaj devresi
Subsidence Ratio: Alçalma, Azalma Oranı muhendisol.com
Subsoil: Toprak altı
Subsonic: Sesaltı
Subsonic compressor: Sessiz çalışan kompresör
Substance: Madde, cisim
Substation: Trafo istasyonu
Substation transformer: Şebeke trafosu
Substrate: Altlık
Substructure: Alt yapı
Sub-supplied parts: Taşaron ürünü, fason ürün
Sub-supplier: Alt teslimatçı, alt tedarikçi
Sub-supplies: Taşaron ürünü, fason ürün
Suction air filter: Emiş hava filtresi
Suction chamber: Emme haznesi (pompalarda)
Suction exposed side: Emiş tarafı
Suction eye: Emiş tarafı
Suction face: Emiş tarafı
Suction fan: Cebri çekme vantilatörü, cebri çekme fanı
Suction filter: Emiş filtresi
Suction head: Emme yüksekliği
Suction height: Emme yüksekliği
Suction lift: Emme yüksekliği
Suction line: Emiş hattı, emme borusu
Suction pipe: Emiş borusu, emiş hattı
Suction Potential: Emme Gücü
Suction pressure: Emme basıncı
Suction pump: Emiş pompası, emme tulumba
Suction side: Emme tarafı
Suction slide valve: Emme sürgülü vanası, emme şiberi
Suction slot: Emme yivi, emme oluğu (ıslak buhar türbi- ni kanatlarında)
Suction strainer: Emiş filtresi
Suction valve: Emme valfi
Sudden short circuit current: Ani kısa devre akımı
Sulfate: Sülfat
Sulfide: Sülfür
Sulfite: Sülfit
Sulfur: Kükürt
Sulfur dioxide: Kükürt dioksit
Sulfuric acid: Sülfürik asit
Sulphide: Sülfür
Sulphur: Kükürt
Sulphur dioxide: Kükürt dioksit
Sulphuric acid: Sülfürik asit
Sulzer boiler: Sulzer tipi kazan
Sump: Drenaj kuyusu, toplama çukuru, hazne, karter
Sump pump: Drenaj pompası
Supercharged boiler: Basınçlı kazan, artı basınçlı kazan
Superconductivity: Üstün iletkenlik
Superconductor: Süper iletken, üstün iletken
Supercritical: Kritik üstü
Supercritical cycle: Kritik üstü çevrim
Supercritical pressure: Kritik üstü basınç
Supercritical process: Kritik üstü proses
Supercritical steam pressure: Kritik üstü buhar basıncı
Supercritical turbine rotor: Kritik üstü türbin rotoru
Superfical: Yüzeysel
Superficial moisture: Yüzeysel nem, kaba nem
Supergroup: Üst grup (fonksiyon grupları otomasyonun- da)
Supergroup control: Üst grup kumandası
Superheat steam outlet: Kızgın buhar çıkışı 
Superheated steam: Kızgın buhar
Superheated Vapor: Kızgın Buhar
Superheated-Solvent Drying: Kızgın Çözgenle Kurutma
Superheated-Steam Drying: Kızgın Buharla Kurutma
Superheater air valve: Kızdırıcı hava tahliye valfi
Superheater diaphragm: Kızdırıcı ara bölmesi (çok kademeli kızdırıcılarda)
Superheater drain valve: Kızdırıcı drenaj valfi
Superheater gas pass: Kızdırıcı gaz yolu
Superheater header: Kızdırıcı kolektörü
Superheater inlet header: Kızdırıcı giriş kolektörü
Superheater outlet header: Kızdırıcı çıkış kolektörü 
Superheater vent valve: Kızdırıcı hava tahliye valfi
Super-Position: Üstdüşüm, Çakışık, Örtüşen
Super-pressure: Çok yüksek basınç
Superpressure centrifugal pump: Çok yüksek basınçlı santrifüj pompa 
Supervise, to-: Denetlemek, nezaret etmek
Supervision: Denetim, süpervizyon
Supervisor: Denetçi, süpervizör
Supplement: Ek, ilave
Supplemental: Bütünleyici, tamamlayıcı
Supplemental fuel: İlave yakıt, destek yakıtı (atık ısı kazanlarında)
Supplementary air: Yardımcı hava
Supplementary fuel: İlave yakıt, destek yakıtı (atık ısı kazanlarında)
Supplementary information: Ek bilgi
Supplementary losses: İlave kayıplar, ek kayıplar
Supplementary water: Katma suyu 
Supplementary water treatment: Katma suyu hazırlama tesisi, katma suyu
Supplier: Tedarikçi
Supply line: Besleme hattı
Supply pipe: Besleme hattı, besleme borusu
Supply schedule: Teslimat programı
Supply scope: Teslimat kapsamı
Supply voltage: Besleme gerilimi
Supply water: Tahrik suyu (hidrolik santrallarda)
Support: Destek, mesnet, suport, yatak
Support beam: Kiriş
Support block: Destek, konsol
Support bracket: Destek, konsol, askı suportu
Support disc: Destek diski
Support fixture: Destek , konsol
Support piece: Destek parçası
Support plate: Destek plakası, taban plakası, somun em- niyeti, ara ayna (eşanjörlerde, vs.)
Support structure: İskele, taşıyıcı yapı
Support tube: Taşıyıcı boru (kazanlarda)
Supporting piece: Destek parçası
Supporting ring: Taşıma halkası, ara parça
Supporting steelwork: Taşıyıcı çelik yapı
Supporting surface: Taşıyıcı yüzey
Supporting tubes: Taşıyıcı borular (kazanlarda)
Surcharge: Sürşarj, fazla yük
Surface: Yüzey
Surface attemperator: Yüzeyli soğutucu
Surface condenser: Yüzeyli kondenser
Surface cooler: Yüzeyli soğutucu
Surface cooling: Yüzey soğutma, yüzeyden soğutma
Surface crack: Yüzey çatlağı
Surface Force: Yüzey Kuvveti
Surface hardness: Yüzey sertliği
Surface heater: Yüzeyli ısıtıcı, yüzeyli ön ısıtıcı
Surface load: Yüzey yükü, yüzeysel yük
Surface loading: Yüzey yüklemesi
Surface pressure: Yüzey basıncı
Surface protection: Yüzey koruma
Surface quality: Yüzey kalitesi
Surface ripple: Yüzey dalgalılığı, yüzey kırışıklığı, yüzey pürüzü
Surface temperature: Yüzey sıcaklığı
Surface tension: Yüzey gerilimi
Surface Tension: Yüzey Gerilimi
Surface treatment: Yüzey işleme
Surface water: Yüzey suyu, yerüstü suyu
Surface waviness: Yüzey dalgalılığı
Surface-type attemperator: Yüzeyli soğutucu (kızgın buhar için)
Surfactant: Kayganlaştırıcı, Yüzey Etkin Madde
Surge: Gerilim darbesi
Surge arrester: Parafudr
Surge frequency: Darbe frekansı
Surge impedance: Dalga empedansı
Surge tank: Denge bacası
Surge voltage protection: Darbe gerilimi koruması
Surge voltage test: Darbe gerilimi testi
Survey: Haritasını çıkarma, inceleme, etüt
Suspended matters: Asılı maddeler, yüzen maddeler
Suspension: Askı, süspansiyon
Suspension bar: Trapez
Suspension gear: Askı tertibatı
Suspension spring: Askı yayı
Sustained short-circuit current: Devamlı kısa devre akımı
Swallowing capacity: Buhar yutma kapasitesi (türbinin)
Sweeping by flue gas: Baca gazı yalaması (kazan yüzeylerini)
Swelling of the drum: Dom su seviyesinin yükselmesi
Swing check valve: Çekvalf, dönel kanatlı çekvalf
Swing joint coupling: Mafsallı kaplin (boru hatlarında)
Switch: Anahtar, şalter
Switch box: Şalter kutusu
Switch building: Şalt binası
Switch gear: Şalt tesisi
Switch house: Şalt binası
Switch interlock: Devre kilidi, devreyi açma kilidi
Switch position indicator: Şalter pozisyonu göstergesi
Switch room: Şalt odası
Switch setting: Şalter konumu
Switchboard: Kumanda panosu, şalt panosu
Switched off: Kapalı, kapatılmış
Switched on: Açık, açılmış
Switched out: Kapalı, kapatılmış
Switchgear building: Şalt binası
Switchgear cubicle: Şalt dolabı
Switching: Anahtarlama, devreyi açıp kapama
Switching element: Şalt elemanı
Switching equipment: Şalt ekipmanı
Switching function: Anahtarlama işlevi
Switching mechanism: Şalt mekanizması, kumanda mekanizması
Switching panel: Şalt panosu
Switching position: Anahtar konumu
Switching station: Şalt tesisi
Switch-over: Değiştirmek, uçları değiştirmek (elektrikte)
Switchyard: Şalt sahası
Synchronizer: Senkronizör
Synchronizing unit: Senkronizör
Synchronoscope: Senkronoskop
Synchronous: Senkron
Synchronous condenser: Senkron kompansatör, senkron kondansatör
Synchronous generator: Senkron jeneratör
Synchronous motor: Senkron motor
Synchronous reactance: Senkron reaktans
Synchronous speed: Senkron hız, senkron devir
Syrup: Şurup
System: İletim şebekesi, sistem
System breakdown: Şebeke arızası
System connection: Şebeke bağlantısı
System control room: Şebeke kumanda odası,sistem odası
System disturbance: Şebeke arızası
System fault: Şebeke arızası
System frequency: Şebeke frekansı
System loading: Şebeke yükü
System peak load: Şebeke pik yükü
System trouble: Şebeke arızası
System voltage: Şebeke gerilimi
T K”: 
Tachogenerator: Takojeneratör, takodinamo
Tachometer: Takometre, devirölçer
Tail water: Kuyruk suyu, çıkış suyu
Tailing cycle: Ardçı çevrim, ikinci çevrim
Tailing plant: Ardçı tesis
Tailing turbine: Ardçı türbin
Tailing unit: Ardçı ünite, ardçı tesis
Tail-water channel: Kuyruk suyu kanalı, çıkış suyu kanalı
Take over, to-: Devir almak, teslim almak (tesisi)
Taken apart: Demonte edilmiş
Taking of samples: Numune alma
Taking out of operation: Devreden çıkartma
Taking out of service: Devreden çıkartma
Taking readings: Değer alma, değer okuma
Tandem brush holder: Tandem fırça tutucu
Tandem compound: Tek şaftlı çift gövdeli
Tandem-compound turbine: Tek şaftlı çift gövdeli türbin 
Tangent-tube construction: Boruları yanyana kaynatarak gerçekleştirilen konstrüksiyon (kazanlarda)
Tank: Tank, depo
Tank capacity: Tank kapasitesi
Tank farm: Tank çiftliği
Tank pressure: Depo basıncı
Tap hole: Curuf akma deliği (sıvı curuflu kazanlarda)
Tape: Sargı, şerit
Tapered: Konik
Tapered blade: İnceltilmiş kanat
Tapered coupling: Konik kaplin
Tapered roller bearing: Konik masuralı yatak
Tapered roller thrust bearing: Konik masuralı eksenel yatak
Taping wire: Sargı teli, bobinaj teli
Tappet roller: İtecek makarası (dizel motorlarda)
Task: Görev
Tearing: Yırtılma
Tearing foil: Emniyet membranı
Tearing strength: Yırtılma dayanımı
Tee joint: T-eki
Telecontrolled: Uzaktan kumandalı
Telemetering system: Uzaktan ölçme sistemi, uzaktan ölçme teç- hizatı
Telemetry: Telemetri, uzaktan ölçüm
Telephone exchange: Telefon santralı
Temper brittleness: Meneviş gevrekliği
Temperature: Sıcaklık
Temperature adjustment: Sıcaklık ayarı
Temperature alarm: Sıcaklık alarmı, sıcaklık monitörü
Temperature change: Sıcaklık değişimi
Temperature coefficient: Sıcaklık katsayısı
Temperature control: Sıcaklık kontrolu, sıcaklık reglajı
Temperature controlled: Sıcaklık kontrollü
Temperature controller: Sıcaklık regülatörü
Temperature converter: Sıcaklık konvertörü
Temperature correction: Sıcaklık düzeltmesi
Temperature curve: Sıcaklık eğrisi
Temperature decrease: Sıcaklık düşüşü
Temperature detector: Sıcaklık dedektörü
Temperature deviation: Sıcaklık sapması
Temperature difference: Sıcaklık farkı
Temperature differential: Sıcaklık farkı
Temperature distortion: Sıcaklık bozunumu
Temperature distribution: Sıcaklık dağılımı
Temperature drop: Sıcaklık düşüşü, giriş-çıkış sıcaklık farkı (örn: eşanjörlerde)
Temperature fall: Sıcaklık düşüşü
Temperature fluctuation: Sıcaklık dalgalanması
Temperature gauge: Sıcaklık ölçeri
Temperature gradient: Sıcaklık gradyanı, sıcaklık eğimi
Temperature Gradient: Sıcaklık Eğimi
Temperature increase: Sıcaklık artışı
Temperature indicator: Sıcaklık göstergesi
Temperature influence: Sıcaklık etkisi
Temperature level: Sıcaklık düzeyi
Temperature limit: Sıcaklık sınırı
Temperature loss: Sıcaklık kaybı 
Temperature pattern: Sıcaklık dağılımı
Temperature range: Sıcaklık aralığı
Temperature recorder: Sıcaklık yazıcısı
Temperature reduction: Sıcaklık azalması 
Temperature relay: Sıcaklık rölesi
Temperature resistance: Sıcaklık dayanımı, sıcaklık direnci
Temperature rise: Sıcaklık artışı, sıcaklık yükselmesi
Temperature rise limit: Sıcaklık artış sınırı 
Temperature selector: Sıcaklık ayar düğmesi, sıcaklık seçici anah- tarı
Temperature sensitive length: Termostat aktif uzunluğu
Temperature sensor: Sıcaklık sensörü
Temperature setting: Sıcaklık ayarı, sıcaklığı ayarlama
Temperature stress: Sıcaklık gerilmesi, ısıl gerilme
Temperature swing: Sıcaklık salınımı
Temperature transient: Geçici sıcaklık değişimi
Temperature unbalance: Sıcaklık dengesizliği (kazanlarda)
Temperature variation: Sıcaklık değişimi
Temperature wave: Sıcaklık dalgası
Tempered: Tavlanmış, temperlenmiş
Tempering: Menevişleme
Template: Kalıp, mastar, şablon
Temporary steam strainer: Geçici buhar süzgeci (ilk devreye almada)
Tender: Teklif
Tender letter: Teklif mektubu
Tenderizing: Yumuşatma, Gevrekleştirme, Tenderizasyon
Tensile Stress: Çekme Gerilimi
Tension: Germe, çekme, gerilim, voltaj
Tension bolt: Gerdirme civatası
Tension device: Gerdirme aparatı
Tension drum: Gerdirme tamburu (konveyörlerde)
Tension nut: Gerdirme somunu
Tension pulley: Gerdirme makarası (konveyörlerde)
Tension spring: Gerdirme yayı
Terminal: Uç, bağlantı ucu, klemens, kutup, terminal
Terminal block: Terminal bloğu
Terminal board: Terminal tablosu, terminal kutusu
Terminal bolt: Terminal civatası, ek bulonu
Terminal box: Terminal kutusu, klemens kutusu, kofra
Terminal bushing: Terminal geçit izolatörü
Terminal cabinet: Terminal kabini
Terminal designation: Terminal işareti, klemens işareti
Terminal head: Bağlantı kafası
Terminal identification: Terminal işareti, klemens işareti
Terminal impedance: Terminal empedansı
Terminal marking: Terminal işareti, klemens işareti
Terminal panel: Terminal tablosu, terminal panosu
Terminal point: Uç, bağlantı ucu, klemens, kutup, terminal
Terminal safety protection: Kutup koruması
Terminal short-circuit: Terminal kısa devresi
Terminal strip: Uç bağlantısı, klemens dizisi
Terminal temperature difference: Terminal sıcaklık farkı (besleme suyu ön ısıtıcılarında)
Terminal tension: Uç gerilmesi
Terminal Velocity: Uç Hız
Terminal voltage: Terminal gerilimi, uç gerilimi
Termination: Bağlantı ucu
Termination: Bitirme, fesih
Terms and conditions: Hüküm ve şartlar
Terms and conditions of contract: Sözleşme hüküm ve şartları
Test: Test, deney, deneme
Test bed: Test yatağı, deneme yeri, deneme tezgahı
Test certificate: Test sertifikası, deneme raporu
Test circuit: Test devresi, deney devresi
Test connection: Test bağlantısı
Test data: Deney sonuçları
Test engineer: Test mühendisi
Test equipment: Test ekipmanı
Test evaluation: Test sonuçlarının değerlendirilmesi
Test field: Deneme yeri, deney alanı
Test fixture: Deney ekipmanı
Test frequency: Test frekansı
Test gas: Deney gazı
Test load: Deneme yükü, test yükü
Test measuring point: Ölçme noktası
Test method: Test metodu
Test oil: Test yağı
Test oil pressure: Test yağ basıncı
Test oil to overspeed trip: Aşırı hız trip sistemi test yağı
Test on turns: Sargı testi
Test panel: Test panosu
Test piece: Deney parçası
Test plant: Deneme tesisi
Test point: Ölçme noktası
Test pressure: Test basıncı, deneme basıncı
Test pressure fluid: Basınç testi sıvısı
Test program: Test programı
Test record: Deney kayıtları, deney tutanağı
Test report: Test raporu, deney raporu
Test result: Test sonucu
Test room: Test odası, deney odası
Test run: Deneme işletmesi, test çalıştırması
Test sample: Deney numunesi
Test schedule: Test programı
Test specification: Test spesifikasyonu, test tarifnamesi
Test specimen: Deney örneği, test numunesi
Test stand: Test tezgahı
Test value analysis: Test sonuçlarının değerlendirilmesi
Test valve for main stop valve: Taze buhar ventili test valfi
Test voltage: Test gerilimi
Tester: Deneme aygıtı, deneme cihazı
Testing charges: Deneme giderleri, test giderleri
Testing cost: Deneme giderleri, deneme maliyeti
Testing device: Deney ekipmanı, test cihazı
Testing machine: Deney aygıtı, deney makinası
Testing method: Test metodu
Testing set: Deney seti
Textile cord: Tekstil kort (konveyör bantlarında)
Texture: Yapı
Texture Profile Analysis: Yapısal Dağılım İncelemesi
Thawing: Eritme, Çözme
Theoretical Amount: Kuramsal Değer
Theoretical Stage: Kuramsal Aşama
Thermal: Termal, ısıl, ısısal, termik
Thermal: Isıl
Thermal capacity: Isıl kapasite
Thermal conduction: Isı iletimi, ısıl iletim
Thermal conductivity: Isıl iletkenlik
Thermal Conductivity: Isı Iletim Katsayısı
Thermal conductor: Isıl iletken
Thermal control room: Isı kumanda odası
Thermal control station: Isı kumanda istasyonu
Thermal convection: Isıl konveksiyon
Thermal converter: Isıl çevirici, termoformer
Thermal cross section: Isıl etkin kesit
Thermal cycle: Isıl çevrim
Thermal diffusibility: Isıl dağılma gücü
Thermal Diffusion: Isıl Yayınma
Thermal diffusivity: Isıl dağılma gücü
Thermal Diffusivity: Isıl Yayınma Katsayısı
Thermal distortion: Isıl çarpılma, ısıl yamulma
Thermal efficiency: Isıl verim
Thermal elongation: Isıl uzama
Thermal energy: Isıl enerji, termik enerji
Thermal equilibrium: Isıl denge
Thermal expansion: Isıl genleşme
Thermal gain: Isıl kazanç
Thermal gradient: Termik gradyan, ısıl eğim
Thermal insulation: Isı yalıtımı, ısıl yalıtım
Thermal isolation: Isı yalıtımı, ısıl yalıtım
Thermal monitor: Isı monitörü
Thermal power plant: Termik santral, termik elektrik santralı
Thermal power station: Termik santral, termik elektrik santralı
Thermal process: Isıl çevrim, termal proses
Thermal protection: Termal koruma
Thermal reactor: Termal reaktör
Thermal relay: Termoröle
Thermal resistance: Isıl direnç
Thermal Resistance: Isıl Direnç
Thermal shield: Isıl ekran, ısıl zırh
Thermal shock: Isıl şok, termik darbe
Thermal stability: Termal stabilite, ısıl kararlılık
Thermal stress: Isıl gerilme
Thermal stress relieving slot: Termal gerilimi boşaltma oluğu
Thermal superheating: Termal kızdırma
Thermal unit: Isı birimi
Thermal utilization factor: Termik kullanım faktörü, termik yararlanma faktörü
Thermistor: Termistör
Thermocouple: Termokupl, termo eleman 
Thermodynamic Force: Termodinamik Kuvvet, Isıl Devinim Kuvveti
Thermodynamic process: Termodinamik proses
Thermodynamics: Termodinamik
Thermoeconomy: Isı ekonomisi
Thermoelectric: Termoelektrik
Thermoelectric cooler: Termoelektrik soğutucu
Thermoelectric cooling: Termoelektrik soğutma
Thermoelectric power: Termoelektrik güç
Thermoelectric voltage: Termoelektrik gerilim
Thermoelectricity: Termoelektrik, ısı elektriği
Thermogram: Isıl Değişim
Thermogravimetric Analysis: Termogravimetrik Analiz
Thermometer: Termometre
Thermometer immersion shell: Termometre kovanı
Thermometer pocket: Termometre kovanı, termometre cebi
Thermometer sleeve: Termometre kovanı
Thermometer well: Termometre kovanı
Thermophilic: Termofilik,Sıcak Seven,Sıcağa Yatkın
Thermoplastic: Termoplastik
Thermosetting: Sıcakta sertleşen
Thermostat: Termostat, ısı regülatörü
Thermostatic control: Termostatik reglaj
Thickened blade: Kalınlaştırılmış kanat
Thickener: Koyulaştırıcı
Thickening: Koyulaştırma
Thin-edged blade: İnce kenarlı kanat
Third party: Üçüncü taraf
Third wire: Nötr teli (doğru akımda)
Thread length: Diş boyu
Threaded connection: Dişli bağlantı
Threaded flange: Vidalı flanş
Threaded hole: Dişli delik
Threaded joint: Dişli bağlantı, dişli geçme
Threaded length: Dişli uzunluk, diş boyu
Threaded piece: Dişli parça
Threaded pin: Dişli pim
Threaded pipe: Dişli boru
Threaded plug: Dişli tapa
Threaded ring: Dişli halka, dişli bilezik
Threaded tube: Dişli boru
Thread-type thermocouple: Vidalı termokupl, vidalı termoeleman
Three gas pass boiler: Üç geçişli kazan
Three Way Anova: Üç Yollu Anova
Three-casing: Üç gövdeli
Three-casing double-flow turbine: Üç gövdeli çift akışlı türbin
Three-conductor: Üçlü iletken
Three-core cable: Üç damarlı kablo
Three-cylinder: Üç gövdeli
Three-cylinder reaction type con-: Üç gövdeli reaksiyon tipi kondensasyon
Three-cylinder turbine: Üç gövdeli türbin
Three-element control: Üç elemanlı reglaj
Three-element regulation: Üç elemanlı reglaj
Three-leg differential protection: Üç bacaklı diferansiyel koruma
Three-pass boiler: Üç geçişli kazan
Three-phase: Üç fazlı, trifaze
Three-phase alternator: Trifaze alternatör, üç fazlı alternatör
Three-phase current: Trifaze akım
Three-phase exciter: Trifaze ikaz jeneratörü
Three-phase generator: Trifaze jeneratör
Three-phase motor: Trifaze motor
Three-phase rapid reclosing: Trifaze hızlı tekrar kapama
Three-phase rectifier: Trifaze redresör
Three-phase system: Trifaze şebeke
Three-point bearing: Üç noktadan yataklama
Three-point fixing: Üç noktadan sabitleme
Three-point mounting: Üç noktadan tutturma, üç noktadan birleş- tirme
Three-point suspension: Üç noktadan asma, üç noktadan tutturma
Three-pole: Üç kutuplu
Three-pole switch: Üç kutuplu şalter
Three-shift operation: Üç vardiyalı işletme
Three-way cock: Üç yollu musluk, üç yollu vana
Three-way slide valve: Üç yollu sürgülü vana
Three-way valve: Üç yollu vana, üç yollu valf 
Threshold: Eşik(Başlangıç)
Threshold control: Sınır değeri kontrolu
Threshold current: Eşik akımı
Threshold detector: Eşikli algılayıcı
Threshold value: Eşik değeri
Threshold Values: Eşik(Başlangıç) Değerleri
Throat opening: Kanal genişliği (sabit kanatlarda)
Throttle control: Kısma reglajı
Throttle flap: Kısma klapesi
Throttle governing: Kısma reglajı
Throttle governing valve: Kısma reglajı valfi
Throttle pressure: Kısma basıncı (türbin girişinde) 
Throttle screw: Kısma vidası
Throttle steam pressure: Buhar giriş basıncı (türbine) 
Throttled steam: Kısılmış buhar
Throttling loss: Kısılma kaybı
Throttling orifice: Kısma orifisi, kısma blendesi
Through put: Akan miktar, geçen miktar
Through-Circulation Drying: Derinlemesine Dolaşımlı Kurutma
Throwing off the load: Yük atma
Thrust: Basınç, baskı
Thrust adjusting gear: Baskı ayar tertibatı
Thrust ball bearing: Bilyalı baskı yatağı, bilyalı eksenel yatak
Thrust bearing: Baskı yatağı, eksenel baskı yatağı
Thrust bearing housing: Baskı yatağı gövdesi
Thrust bearing trip: Şaft pozisyon koruması (türbinlerde)
Thrust collar: Baskı bileziği
Thrust face: Basınç tarafı
Thrust load: Eksenel yük
Thrust plate: Basınç plakası
Thrust position trip: Eksenel kayma emniyeti, eksenel yatak emniyeti
Thrust ring: Baskı halkası
Thrust shaft: Baskı mili
Thrust washer: Baskı pulu
Thyristor: Tiristör
Tidal energy: Gelgit enerjisi
Tidal power plant: Gelgit santralı
Tie bolt: Tesbit civatası
Tie Component: Bağ Bileşeni
Tie Line: Denge Bağı / Bağ Çizgisi
Tie rod: Gergi çubuğu
Tie transformer: Kuplaj trafosu, kuplaj transformatörü
Tight closing: Sıkı kapama, sızdırmaz şekilde kapama (örn: numune kabını)
Tightening torque: Sıkma torku
Tilting burner: Açısı ayarlanabilir yakıcı
Time constant: Zaman sabitesi
Time Constant: Zaman Sabiti, Süre Değişmezi
Time function: Zaman fonksiyonu (otomasyonda)
Time lag: Gecikme
Time monitor: Zaman monitörü
Time of delivery: Teslimat zamanı
Time of heating: Isıtma süresi
Time relay: Zaman rölesi
Time switch: Zaman şalteri
Time-closing contact: Zaman ayarlı kontak
Time-delay relay: Zaman rölesi, gecikmeli röle
Time-lag relay: Gecikmeli röle
Timer: Zaman saati, kronometre
Timer module: Zaman modülü
Tip: Uç, tepe
Tip of a blade: Kanat ucu
Tip shroud: Kanat ucu bandajı, kanat ucu çemberi (tür- binlerde)
Tip speed: Kanat ucu hızı
Tolerance: Tolerans
Tooth temperature: Diş sıcaklığı (jeneratör statoru saç paket- lerinde)
Top: Üst, kapak, üst parça
Top conductor: Üst iletken
Top edge: Üst kenar
Top half casing: Gövde üst yarısı
Top half inner casing: İç gövde üst yarısı
Top half outer casing: Dış gövde üst yarısı
Top layer: Üst tabaka (sargılarda)
Top section: Üst parça
Top section casing: Gövde üst yarısı
Top section outer casing: Dış gövde üst yarısı
Top shell: Üst zarf
Top-fired furnace: Tavan yakıcılı ocak, tavan yakıcılı yanma o- dası
Topping back-pressure turbine-generator: Karşı basınçlı ön türbojeneratör
Topping non-condensing turbine: Karşı basınçlı ön türbin
Topping turbine: Ön türbin
Topping-up pipe: Takviye borusu
Top-supported boiler: Aşağı yönde genleşen kazan, üstten asılı kazan
Torque balance system: Tork kompensatörü
Torque compensator: Tork kompensatörü
Torque converter: Tork konvertörü
Torsion: Burulma
Torsion modulus: Burulma modülü
Torsion spring: Burulma yayı
Torsional deformation: Burulma yamulması, burulma deformas- yonu
Torsional load: Burulma yükü
Torsional moment: Burulma momenti
Torsional strength: Burulma dayanımı
Torsional stress: Burulma gerilmesi
Torsional stress protection: Burulma emniyeti
Tortuosity: Dolambaçlılık
Total cross section: Toplam kesit
Total delivery height: Toplam basma yüksekliği
Total displacement: Toplam kayma, toplam deplasman
Total dynamic head: Manometrik basma yüksekliği, toplam bas- ma yüksekliği
Total hardness: Toplam sertlik
Total heat drop: Toplam ısı düşümü
Total length: Toplam uzunluk
Total load: Toplam yük
Total losses: Toplam kayıplar
Total Mass Balance: Toplam Kütle Denkliği
Total output: Toplam güç, toplam çıkış gücü
Total range of controller output: Toplam reglaj aralığı
Total rating: Toplam güç
Tower: Kule,direk
Tracer gas: İzleme gazı, test gazı
Tracing steam: Kızgın buhar
Traction battery: Traksiyoner akü
Traction generator: Traksiyon jeneratörü, demiryollarında kul- lanılan jeneratör
Traction turbine generator set: Demiryolları türbojeneratörü
Trailing edge: Çıkış kenarı
Training center: Eğitim merkezi
Transcription: Transkripsiyon
Transducer: Transdüser, çevirici
Transducer: Enerji Aktarımı Yapan Sistem
Transfer current: Geçiş akımı
Transfer Flux: Aktarım Akısı
Transfer Function: Aktarım İşlevi
Transfer point: Aktarma yeri, aktarma noktası
Transfer station: Aktarma istasyonu
Transfer switch: Komütatör, seçici anahtar
Transfer tower: Transfer kulesi (kömür alma tesisinde)
Transformation: Transformasyon
Transformer: Transformatör, trafo
Transformer building: Trafo binası, transformatör binası
Transformer cubicle: Trafo hücresi
Transformer high-voltage terminal: Trafo üst gerilim terminali
Transformer station: Transformatör istasyonu, trafo istasyonu 
Transgenic: Transgenik
Transient: Geçici,süreksiz
Transient: Geçici, Kısa Süreli, Süreksiz
Transient current: Geçici akım
Transient Response: Süreye Bağımlı Tepki
Transient voltage: Geçici gerilim
Transistor: Transistör
Transition point: Geçiş noktası
Transition Region: Geçiş Bölgesi
Transition temperature: Geçiş sıcaklığı
Transition zone: Geçiş bölgesi (benson kazanlarında)
Translation: Çeviri
Transmission: İletim
Transmission: Aktarma, Türevsel Vites Dişli Kutusu
Transmission capacity: İletim kapasitesi
Transmission line: İletim hattı
Transmission shaft: Transmisyon mili 
Transmitting elements: İletici elemanlar
Transpiration: Terleme
Transport lug: Taşıma kulpu, taşıma halkası, taşıma ma- pası
Transposed bar winding: Transpose çubuk sargı
Transposition: Transpozisyon, çaprazlama
Transposition interval: Çaprazlama aralığı
Transverse: Enine, çapraz
Transverse arrangement: Enine düzenleme, enine yerleştirme
Trap: Kondenstop, kapan
Travel: Kurs, gezinti
Travel indicator: Kurs göstergesi (valflerde)
Travel rack soot blower: Uzun lanslı hareketli kurum üfleyici
Travelling band screen: Döner bantlı elek
Travelling belt conveyor: Bunker üstü kömür dağıtıcısı
Travelling crane: Gezer vinç
Travelling grate: Döner ızgara
Travelling grate stoker: Döner ızgara
Travelling screen unit: Döner elek tesisi
Tray Dryer: Tepsili Kurutucu
Treated water: Arıtılmış su, saf su
Treated water deaerator: Yumuşak su degazörü
Treated water preheater: Yumuşak su ön ısıtıcısı
Treated water pump: Yumuşak su pompası, saf su pompası
Treatment: Arıtma, tasfiye
Treatment installation: Tasfiyehane
Trial: Deneme
Trial installation: Deneme tesisi
Trial operation: Deneme işletmesi
Trial run: Deneme işletmesi
Trial test: Deneme testi
Trigger: Tetik
Trigger circuit: Tetikleme devresi
Trigger pulse: Tetikleme darbesi
Trigger relay: Tetikleme rölesi
Triode: Triyot
Trip: Trip, ani kapama, kendiliğinden devreden çıkma
Trip button: Trip butonu, ani kapama butonu
Trip coil: Trip bobini
Trip control unit: Ani kapama kumanda ünitesi
Trip device: Trip düzeneği
Trip fluid to the stop valves: Ani kapama ventilleri trip hidroliği
Trip initiation: Trip ettirme
Trip lever: Trip kolu
Trip linkage: Trip kolu
Trip mechanism: Ani kapama mekanizması, trip mekanizması
Trip oil: Ani kapama yağı, trip hidroliği
Trip oil circuit: Trip yağ devresi
Trip piston: Trip pistonu
Trip releasing catch: Trip mandalı
Trip testing lever: Ani kapama deneme kolu
Triple busbar: Üçlü bara
Triple Point: Üçlü Nokta
Triple-core cable: Üç damarlı kablo
Triple-pole switch: Üç kutuplu şalter
Trip-out: Ani kapama
Tripping device: Ani kapama tertibatı
Tripping mechanism: Ani kapama mekanizması, trip mekanizması
Tripping oil circuit: Trip yağ devresi
Tripping ring: Trip halkası, trip mandalı
Tripping speed: Ani kapama hızı, trip hızı
Tripping unit: Ani kapama tertibatı
Tri-sodium phosphate: Trisodyum fosfat
T-root type turbine blade: T-köklü türbin kanadı
Trouble: Arıza
Trouble shooting: Arıza tesbiti
True Density: Gerçek Yoğunluk
True power: Aktif güç
True running test: Dönme testi
True to dimensions: Ölçülere uygun
Trunnion bearing: Muylu yatağı, istinat yatağı
T-shaped blade root: T-şekilli kanat kökü
Tube: Boru
Tube bank: Boru demeti, boru paketi (kazanlarda)
Tube bundle: Boru demeti
Tube coil: Kangal boru
Tube deposits: Boru depoziti, boru birikintileri
Tube electronic amplifier: Borulu amplifikatör
Tube expander: Boru genişletici, boru makinetosu
Tube gills pitch: Nipeller arası mesafe (eko borularında)
Tube leakage: Boru kaçağı
Tube lining: Boru kaplaması (kazanlarda)
Tube mill: Tamburlu değirmen
Tube overheating: Boru kavrulması
Tube plate: Boru aynası (eşanjörlerde)
Tube pulveriser: Tamburlu değirmen
Tube renewal: Boru değişimi
Tube sheet: Boru aynası (eşanjörlerde)
Tube support plate: Boru destek plakası (eşanjörlerde)
Tube supporting sheet: Boru destek plakası (eşanjörlerde)
Tube wall: Boru duvarı, duvar borusu (kazanlarda)
Tubing: Borulama, boru sistemi
Tubular air heater: Borulu hava ön ısıtıcısı, rekuperatif hava ön ısıtıcısı
Tubular conductor: Boru iletken
Tubular turbine: Boru tipi Kaplan türbini
Tubulous lining: Boru kaplaması (kazanlarda)
Tukey’s Test: Tukey Testi
Tumbler switch: Devirme şalter
Tuning: Ayar
Tunnel Drier (Dryer): Tünel Kurutucu
Turbidity: Bulanıklık
Turbidity: Bulanıklılık
Turbine: Türbin
Turbine: Türbin
Turbine Agitator: Türbin Çalkalayıcı
Turbine barring gear: Rotor döndürme dişlisi, virör, tornaçark
Turbine baseplate: Türbin taban plakası, türbin şasesi
Turbine bearing: Türbin yatağı
Turbine blade: Türbin kanadı
Turbine blade deposits: Türbin kanadı birikintileri
Turbine blade wheel: Türbin kanat diski
Turbine blade with external fir-tree root: Çam köklü türbin kanadı
Turbine blade with external T-root: T-köklü türbin kanadı
Turbine blade with stepped root: Basamak köklü türbin kanadı
Turbine blade with straddle root: Geçme köklü türbin kanadı
Turbine blading: Türbine kanat takılması
Turbine bleed point: Türbin ara buhar noktası
Turbine bleed steam: Türbin ara buharı
Turbine building: Türbin binası
Turbine by-pass blow-off valve: Türbin baypas hattı blöf valfi
Turbine by-pass system: Türbin baypas sistemi
Turbine by-pass valve: Türbin baypas valfi
Turbine capability: Türbin sınır gücü
Turbine capacity: Türbin kapasitesi, türbin gücü
Turbine casing: Türbin gövdesi
Turbine casing drain: Türbin gövde drenajı
Turbine casing shell: Türbin üst sacı, türbin sac örtüsü
Turbine casing temperature: Türbin gövde sıcaklığı
Turbine characteristic: Türbin karakteristiği
Turbine circuit: Türbin devresi
Turbine coast down: Türbinin yavaşlayıp durması
Turbine cold start: Türbine soğuk yol verme
Turbine condenser: Türbin kondenseri
Turbine control board: Türbin kumanda panosu
Turbine control oil circuit: Türbin reglaj yağı devresi
Turbine control panel: Türbin panosu
Turbine control station: Türbin kumanda panosu
Turbine control system: Türbin kumanda sistemi
Turbine control valve: Türbin reglaj valfi
Turbine coupling: Türbin kaplini 
Turbine cylinder: Türbin gövdesi
Turbine deck: Türbin tabliyesi, türbin döşemesi
Turbine disc: Türbin diski
Turbine drain: Türbin drenajı
Turbine driven: Türbin tahrikli
Turbine efficiency: Türbin verimi
Turbine emergency stop valve: Türbin ani kapama ventili, türbin stop valfi
Turbine end: Türbin tarafı
Turbine exhaust loss: Türbin egzoz kaybı, türbin çıkış kaybı
Turbine exhaust steam: Türbin egzoz buharı
Turbine extraction point: Türbin ara buhar alma noktası
Turbine extraction steam: Türbin ara buharı
Turbine governing system: Türbin reglaj sistemi
Turbine governor: Türbin regülatörü
Turbine governor oil pressure: Türbin kumanda yağı basıncı
Turbine guide blade: Türbin sabit kanadı
Turbine guide wheel: Türbin sabit kanat diski
Turbine heat rate: Türbin spesifik ısı sarfiyatı, türbin özgül ısı
Turbine house crane: Türbin dairesi vinci
Turbine house operating floor: Türbin işletme katı
Turbine house span: Türbin binası genişliği, türbin dairesi eni
Turbine housing: Türbin gövdesi
Turbine inlet: Türbin girişi
Turbine inlet casing: Türbin giriş kasası
Turbine inlet guide blade: Türbin girişi yönlendirme kanadı
Turbine inspection: Türbin bakımı, türbin revizyonu
Turbine insulation: Türbin izolasyonu
Turbine intake capacity: Türbin buhar kapasitesi
Turbine lagging structure: Türbin sac kaplaması
Turbine lube oil: Türbin yağlama yağı
Turbine master control program: Türbin ana kumanda programı muhendisol.com
Turbine monitor: Türbin monitörü
Turbine monitoring console: Türbin denetim konsolu 
Turbine noise: Türbin sesi
Turbine oil: Türbin yağı
Turbine oil container: Türbin yağ tankı
Turbine oil cooler: Türbin yağ soğutucusu
Turbine oil filter: Türbin yağ filtresi
Turbine oil supply: Türbin yağ baslemesi
Turbine oil tank: Türbin yağ tankı
Turbine operator: Türbin operatörü
Turbine output: Türbin çıkış gücü
Turbine overspeed testing pit: Türbin aşırı hız test tüneli
Turbine pedestal: Türbin pedestalı, türbin tablası
Turbine piping: Türbin boru hattı
Turbine plant: Türbin tesisi
Turbine pressure stage: Türbin basınç kademesi
Turbine protection system: Türbin koruması
Turbine pump: Türbopomp
Turbine rating: Türbin gücü
Turbine rear bearing: Türbin arka yatağı
Turbine regulating relay: Türbin reglaj rölesi
Turbine room: Türbin dairesi, türbin binası
Turbine rotor: Türbin rotoru
Turbine run-down: Türbinin yavaşlayıp durması
Turbine shaft position: Türbin şaft konumu
Turbine shutdown oil pump: Türbin boşta dönme yağ pompası
Turbine speed: Türbin hızı, türbin devri
Turbine stage: Türbin kademesi
Turbine start-up console: Türbin yol verme konsolu, türbin yol verme panosu
Turbine start-up panel: Türbin yol verme konsolu, türbin yol verme panosu
Turbine start-up piping: Türbin yol verme hattı
Turbine stop valve: Türbin stop valfi, türbin ani kapama valfi, türbin ana kesme valfi
Turbine stop valve pressure: Türbin girişinde taze buhar basıncı
Turbine stress analyser: Türbin stres analizörü
Turbine stress evaluator: Türbin stres analizörü
Turbine stub shaft: Türbin hız monitörü mili
Turbine supervision: Türbin gözetimi
Turbine supervisory instrument: Türbin gözetleme cihazı
Turbine supervisory panel: Türbin gözetleme panosu 
Turbine trip: Türbinin ani kapanması, türbinin trip etme- si
Turbine turning device: Türbin döndürme tertibatı, türbin virör terti- batı
Turbine turning gear: Türbin döndürme dişlisi, türbin virör dişlisi
Turbine wheel: Türbin çarkı, hareketli kanat diski
Turbine wheel disc: Türbin hareketli kanat diski
Turbine with radial inlet: Radyal türbin
Turbineby-pass control valve: Türbin baypas hattı reglaj valfi
Turbine-driven auxiliary oil pump: Türbinli yardımcı yağ pompası
Turbine-driven boiler feed pump: Türbinli kazan besleme pompası
Turbine-driven generator: Türbojeneratör
Turbine-driven oil pump: Türbinli yağ pompası
Turbine-generator plant: Türbojeneratör tesisi
Turbine-generator set: Türbojeneratör seti
Turbine-generator shutdown: Türbojeneratörün durdurulması
Turbo-charger: Türbokompresör (dizel motorlarda)
Turbo-charger washing device: Türbokompresör yıkama aygıtı (dizel motorlarda)
Turbo-generator: Türbojeneratör
Turbo-generator heat rate: Türbojeneratör spesifik ısı sarfiyatı, türbojeneratör özgül ısı harcaması
Turbo-generator set: Türbojeneratör seti
Turbo-machine: Türbomakine
Turbo-pump: Türbinli pompa
Turbo-separator: Türboseparatör (domda)
Turboset: Türboset
Turbo-Tray Dryer: Turbo Tepsili Kurutucu
Turbulence: Türbülans, girdap, vorteks
Turbulent: Türbülanslı
Turbulent Flow: Kargaşalı Akış
Turn: Devir
Turn: Sargı
Turndown Ratio: Devrilme Oranı
Turned off: Kapatılmış, durdurulmuş
Turning device: Döndürme tertibatı, virör tertibatı, tornaçark
Turning gear: Döndürme tertibatı, döndürme dişlisi, tor- naçark, virör
Turning gear oil pump: Yatak kaldırma yağ pompası
Turning gear operation: Döndürme işlemi
Turning speed: Dönme hızı
Turning vanes: Sabit kanatlar, yönlendirme kanatları
Turn-key: Anahtar teslimi
Turn-key unit: Anahtar teslimi ünite
Twin boiler: İkiz kazan
Twin resistance thermometer: Çift dirençli termometre
Twin travelling grate: Çift hareketli ızgara
Twin-core cable: İki damarlı kablo
Twin-furnace steam generator: Çift yanma odalı kazan
Twin-type travelling grate: Çift hareketli ızgara
Twisted blade: Kıvrık kanat
Twisted turbine blade: Kıvrık türbin kanadı
Two Way Anova: İki Yollu Anova
Two-casing: İki gövdeli
Two-casing condensing turbine: İki gövdeli kondensasyon türbini
Two-conductor: İki damarlı, iki iletkenli
Two-core cable: İki damarlı kablo
Two-cylinder: İki gövdeli, çift gövdeli
Two-cylinder condensing turbine: İki gövdeli kondensasyon türbini
Two-layer winding: İki katlı sargı
Two-pass boiler: Pantolon kazan
Two-pass condenser: Çift geçişli kondenser, iki geçişli kondenser
Two-phase current: İki fazlı akım
Two-pole: İki kutuplu
Two-pole machine: İki kutuplu makina 
Two-row velocity stage: İki sıralı reglaj kademesi, iki sıralı hız kademesi
Two-shaft machine: İki şaftlı makina
Two-shaft turbine: İki şaftlı türbin
Two-shaft unit: İki şaftlı ünite
Two-shift operation: İki vardiyalı işletme
Two-stage oil filter: İki kademeli yağ filtresi
Two-way valve: İki yollu vana, iki yönlü ventil
Two-wire: İki damarlı, iki iletkenli
Type of construction: İnşaat türü, yapım şekli
Type of control system: Reglaj türü, reglaj tipi
Type of drive: Tahrik türü
Type of mounting: Montaj şekli
Type of winding: Sargı türü, sargı şekli
U: 
U-beam: U-kirişi
U-bent tube: U-boru
U-bolt: U-civatası, çift kollu civata
Ultimate analysis: Elemanter analiz
Ultimate elongation: Kopma uzaması
Ultimate extension: Kopma uzaması
Ultimate load: Kopma yükü, kırılma yükü
Ultimate pressure: Sınır basınç
Ultimate resistance: Sınır dayanım
Ultimate settlement: Toplam oturma, toplam çökelme
Ultimate strength: Kırılma direnci, kopma dayanımı
Ultimate stress: Kopma gerilmesi 
Ultrasonic atomizer: Ultrasonik atomizör (yağ yakıcılarında)
Ultrasonic examination: Ultrasonik inceleme
Ultrasonic frequency: Ultrasonik frekans
Ultrasonic test: Ultrasonik inceleme
Unaccountable losses: Hesaplanamayan kayıplar, saptanamayan kayıplar (verim testlerinde)
Unaccounted losses: Hesaplanamayan kayıplar, saptanamayan kayıplar (verim testlerinde)
Unavailability: Emre amade olamama
Unavailability period: Emre amade olunamayan süre, emre ama- de olamama süresi
Unbalance: Dengesizlik
Unbalance forces: Dengesizlik kuvvetleri 
Unbalanced load: Dengesiz kuvvet, dengesiz yük
Unbound-Water: Bağlı Olmayan Su
Unburned carbon in ash: Külde yanmamış karbon miktarı
Unburned gasses: Yanmamış gazlar (kazanlarda)
Unburned matter: Yanmamış madde (külde, curufta)
Uncompetitive Inhibition: Sınırlı Yarışmalı Engelleme
Uncontrolled steam extraction: Regülasyonsuz ara buhar alma, serbest ara buhar alma
Under voltage: Gerilim altında, gerilim taşıyan
Underdamped: Eksil Sönümlü
Under-excited: Düşük ikazlı
Underfeed stoker: Alttan beslemeli ızgara
Underfrequency protection: Düşük frekans koruması
Undergrate air: Izgara altı havası (ızgaralı kazanlarda)
Underground cable: Yeraltı kablosu
Underground hydro-electric power plant: Yeraltı hidrolik santralı
Underground tank: Yeraltı tankı 
Underlay-weld: Alt kaynak, koruyucu kaynak
Underpressure: Düşük basınç
Undersurface Evaporation: Yüzeyaltı Buharlaşma
Undervoltage: Düşük gerilim, alt gerilim
Undervoltage protection: Düşük gerilim koruması
Undervoltage relay: Düşük gerilim rölesi
Underwater scraper: Su altı kazıyıcısı
Undue axial displacement: Aşırı eksenel kayma
Undulant Fever: Malta Humması
Uniform: Tekdüze
Uniform section blade: Üniform kesitli kanat
Uniformly shaped blade: Üniform şekilli kanat
Unit: Ünite, blok, birim
Unit: Birim
Unit auxiliary transformer: Ünite iç ihtiyaç trafosu, ünite yardımcı trafosu
Unit capacity: Ünite gücü
Unit closed loop control: Ünite reglajı, blok reglajı
Unit control: Blok reglajı, blok kumandası
Unit control cubicle: Blok kumanda dolabı
Unit control room: Ünite kumanda odası
Unit control system: Ünite reglajı, blok reglajı
Unit main transformer: Ünite ana trafosu, ünite trafosu
Unit of power: Güç birimi
Unit open loop control: Ünite kumandası, blok kumandası
Unit Operation: Birim İşlem
Unit power: Ünite gücü
Unit service transformer: Ünite iç ihtiyaç trafosu, ünite yardımcı trafosu
Unit switchgear: Ünite şaltı
Unit transformer: Ünite trafosu, blok trafosu
Unknown losses: Bilinmeyen kayıplar, hesaplanamayan ka- yıplar
Unsaturated: Doymamış
Unsaturated steam: Doymamış buhar
Unshrouded wheel: Bandajsız çark
Unstable: Kararsız
Unsteady State: Yatışkın Olmayan (Kararsız) Koşul
Upgrade, to-: Gücünü artırmak, kapasitesini artırmak
Upkeep cost: Bakım masrafı
Upper calorific value: Üst ısıl değer
Upper Control Limit: Üst Denetim Sınırı
Upper edge: Üst kenar
Upper half casing: Gövde üst yarısı (türbinlerde)
Upper heating value: Üst ısıl değer
Upper inner casing: İç gövde üst yarısı (türbinlerde)
Upper outer casing: Dış gövde üst yarısı (türbinlerde)
Upper water box: Üst su hücresi, üst su bölmesi
Uprate, to-: Gücünü artırmak, kapasitesini artırmak
Upstream face: Emiş tarafı
Usable enthalpy drop: Yararlı entalpi düşümü
USDA Sampling Plan: USDA Örnekleme Planı
Useful: Yararlı, faydalı
Useful life: Faydalı ömür
Useful load: Yararlı yük, faydalı yük
Useful output: Yararlı güç, faydalı güç
Useful power: Yararlı güç, faydalı güç
User: Kullanıcı, tüketici
Utilizable enthalpy drop: Yararlı entalpi düşümü
Utilization factor: Kullanma faktörü, yararlanma faktörü
U-tube pressure gauge: Diferansiyel manometre
V: 
Vacuum: Vakum
Vacuum belt filter: Vakumlu bant filtre (kükürt arıtma tesisinde)
Vacuum breaker: Vakum kırıcı, vakum kırma valfi
Vacuum circuit breaker: Vakumlu kesici
Vacuum cleaning piping: Toz emme boru hattı
Vacuum deaerator: Vakumlu degazör (besleme suyu ön ısıtıcı- sında)
Vacuum evaporator: Vakumlu buharlaştırıcı, vakumlu evaporatör
Vacuum filter: Vakumlu filtre
Vacuum gauge: Vakummetre
Vacuum gland: Vakum sızdırmazlığı, vakum sızdırmazlık e- lemanı
Vacuum monitor: Vakum monitörü (kondenserde) 
Vacuum Operation: Vakum İşlemi
Vacuum pay-off and trip gear: Kondenser vakum monitörü, vakum koru-
Vacuum piping: Vakum hattı
Vacuum preheater: Vakumlu ön ısıtıcı
Vacuum preheater with drain cooler: Kondensat soğutmalı vakumlu ön ısıtıcı
Vacuum pump: Vakum pompası
Vacuum relief valve: Vakum kırma valfi
Vacuum switch: Vakumlu şalter
Vacuum tube: Vakum tüpü
Vacuum unloading and trip gear: Vakum koruma sistemi
Vacuum unloading gear: Vakum sınır değeri regülatörü, vakum koru-
Valley angle of bunker: Bunker eğimi
Value: Değer
valve: kombinasyonu
Valve: Valf, ventil, vana
Valve: Valf, Subap
Valve actuating gear: Valf kumanda düzeneği
Valve actuation: Valf hareketi, ventil hareketi
Valve actuator: Valf tahrik sistemi, ventil tahrik sistemi
Valve adjustment: Valf ayarı
Valve block: Valf bloğu
Valve body: Valf gövdesi, supap gövdesi
Valve bonnet: Valf başlığı, supap başlığı
Valve bushing: Valf buşingi
Valve chamber: Valf yuvası, supap yuvası
Valve chest: Valf giriş kasası, valf kasası
Valve clearance: Valf kleransı, valf aralığı, valf boşluğu
Valve combination: Valf kombinasyonu
Valve cone: Valf konisi
Valve control mechanism: Valf kumanda mekanizması
Valve cover: Valf kapağı, valf başlığı, supap başlığı
Valve disc: Valf diski
Valve gear: Valf hareket mekanizması
Valve guide: Valf kızağı, valf kılavuzu, valf gaydı
Valve handwheel: Valf tekeri, valf volanı
Valve housing: Valf gövdesi, supap yuvası
Valve inner spring: Valf iç yayı
Valve lever: Valf kolu
Valve lift: Valf açıklığı, valf kursu
Valve lift stop: Valf açıklığı sınırlaması
Valve movement: Valf hareketi
Valve opening: Valf açıklığı, valf aralığı
Valve operating gear: Valf hareket mekanizması
Valve outer spring: Valf dış yayı
Valve passage: Valf açıklığı
Valve piston: Valf pistonu
Valve position indicator: Valf konumu göstergesi
Valve positioner: Valf konumlayıcısı, valf konum regülatörü
Valve push rod: Valf tiji
Valve rack: Valf askısı, valf sehpası
Valve refacer: Valf alıştırma aparatı
Valve re-seating machine: Valf alıştırma aparatı
Valve rotator: Valf rotatoru, supap döndürücüsü
Valve seat: Valf siti
Valve seat gauge: Valf siti mastarı
Valve seating: Valf siti
Valve setting: Valf ayarı
Valve shaft: Valf mili
Valve sleeve: Valf sürgü kovanı
Valve spindle: Valf mili
Valve spring: Valf yayı
Valve steam leakoff: Mil buhar kaçağı (valflerde)
Valve stem: Valf mili, valf kolu
Valve travel: Valf kursu
Valve with packing: Salmastralı valf
Valve yoke: Valf çatalı
Vane: Sabit kanat
Vane control: Sabit kanat reglajı
Vane of a turbine: Türbin sabit kanadı
Vane pump: Kanatlı pompa
Vapor: Bakınız: Vapour
Vapor Carrying Capacity: Buhar Taşıma Sığası
Vapor Pressure: Buhar Basıncı
Vaporise, to-: Gazlaşmak
Vaporization: Buharlaşma
Vaporize, to-: Buharlaşmak
Vaporizing burner: Buharlı yakıcı, buharlı brülör
Vapour (vapor): Buhar
Vapour burner: Brüden yakıcısı
Vapour condenser: Buhar kondenseri, buhar soğutucusu
Vapour condenser exhauster: Buhar soğutucusu fanı 
Vapour discharge: Buhar deşarjı
Vapour duct: Buhar kanalı
Vapour escape: Buhar kaçağı
Vapour exhaust: Buhar deşarjı
Vapour fan: Brüden fanı
Vapour filter: Brüden filtresi
Vapour hood: Buhar davlumbazı
Vapour Pressure: Buhar Basıncı
Vapour seal: Buhar sızdırmazlığı
Vapour separator: Brüden separatörü 
Variable: Değişken
Variable gain amplifier: Reglaj kazanç amplifikatörü
Variable pressure: Değişken basınç 
Variable speed: Değişken hız, ayarlanabilir hız
Variable-section blade: Değişken profilli kanat
Variable-shaped blade: Değişken profilli kanat
Variable-speed fluid coupling: Türbo kaplin 
Variable-speed transmission: Değişken hızlı şanzıman, kademesiz şanzıman
Variance: Değişim
VARmeter: Reaktif sayaç
Varnish: Vernik
Varnish insulation: Vernikli izolasyon
Vegetative Cell: Vejetatif Hücre
Velocity diagram: Hız diyagramı
Velocity of flow: Akış hızı
Velocity stage: Hız kademesi
Velocity triangle: Hız üçgeni
Velocity-compounded impulse turbine: Hız basamaklı aksiyon türbini
Velox type boiler: Velox tipi kazan, Velox kazanı
Vent: Havalandırma
Vent cock: Havalandırma musluğu
Vent condenser: Kaçak buhar kondenseri, buhar soğutucu- su
Vent hole: Havalandırma deliği
Vent lamination: Havalandırma sacı (jeneratörlerde)
Vent line: Havalandırma hattı
Vent nipple: Havalandırma nipeli
Vent plug: Havalandırma tapası
Vent stack: Havalandırma bacası
Vent valve: Havalandırma valfi
Ventilating duct: Havalandırma kanalı
Ventilating fan: Havalandırma fanı
Ventilating hood: Buhar davlumbazı, havalandırma davlum- bazı
Ventilating pipe: Havalandırma borusu
Ventilating slot: Havalandırma oluğu, havalandırma yivi
Ventilating valve: Havalandırma valfi
Ventilation: Havalandırma
Ventilation hood: Buhar davlumbazı, havalandırma davlum- bazı
Ventilation valve: Havalandırma valfi, hava tahliye valfi
Ventilator: Vantilatör
Ventilator fan guard: Vantilatör koruma sacı
Ventilator guard plate: Vantilatör koruma sacı
Ventilator hub: Vantilatör göbeği
Ventilator protecting sheet: Vantilatör koruma sacı
Venturi Meter: Ventüri Ölçer
Venturi nozzle: Venturi lülesi
Venturi tube: Venturi borusu
Verification: Doğrulama, sağlama
Vernier: Verniye
Vernier caliper: Verniyeli kompas, hassas sürmeli kompas
Vernier callipers: Verniyeli kompas, hassas sürmeli kompas
Vernier depth gauge: Verniyeli derinlik mastarı
Vertical shaft turbine: Dikey şaftlı türbin
Vertical turbine: Dikey türbin
Viable Cell: Canlı Hücre
Vibrating feeder chute: Titreşimli besleyici şutu ( kömür alma tesi- sinde)
Vibrating screen: Vibratörlü elek
Vibrating stoker: Titreşimli ızgara
Vibrating trickle feed tray: Titreşimli besleyici şutu ( kömür alma tesisinde)
Vibrating-Conveyor Dryer: Titreşimli Taşıyıcılı (Konveyör) Kurutucu
Vibration: Titreşim, vibrasyon
Vibration amplitude: Titreşim genliği
Vibration damper: Titreşim amortisörü
Vibration detector: Titreşim dedektörü
Vibration frequency: Titreşim frekansı
Vibration intensity: Titreşim yoğunluğu
Vibration meter: Vibrometre
Vibration pickup: Titreşim pikabı
Vibration sensor: Titreşim sensörü
Vibrational Viscometer: Titreşimli Viskometre
Vibrationless running: Sarsıntısız çalışma
Vibrator: Vibratör
Vickers hardness: Vickers sertliği
View factor: Görüş katsayısı
Viscosimeter: Viskozimetre
Viscosity: Viskozite
Viscosity: Özlülük, Akmazlık
Viscosity coefficient: Viskozite katsayısı
Visible alarm: Optik alarm
Visual alarm: Optik alarm
Void: Boşluk
Void Fraction: Boşluk Oranı
Volatile: Uçucu
Volatile: Uçucu
Volatile matter: Uçucu madde
Volatility: Uçuculuk
Volt: Volt
Voltage: Gerilim, voltaj
Voltage between conductors: İletkenler arası gerilim
Voltage between phases: Fazlar arası gerilim, hat gerilimi
Voltage converter: Gerilim konvertörü, gerilim konvertisörü
Voltage distribution: Gerilim dağılımı
Voltage divider: Gerilim bölücü
Voltage drop: Gerilim düşümü, voltaj düşmesi
Voltage fluctuation: Gerilim dalgalanması
Voltage loss: Gerilim kaybı, voltaj kaybı
Voltage phase to ground: Yıldız gerilimi
Voltage regulator: Voltaj regülatörü, gerilim regülatörü
Voltage relay: Gerilim rölesi
Voltage rise: Gerilim yükselmesi
Voltage source: Gerilim kaynağı
Voltage surge: Gerilim darbesi
Voltage test: Gerilim deneyi
Voltage to neutral: Faz voltajı, faz gerilimi
Voltage transformer: Gerilim trafosu
Voltage transient: Gerilim darbesi
Voltmeter: Voltmetre
Volume: Hacım
Volumetric Evaporative Capacity: Oylumsal Buharlaşma Sığası
Volumetric flow rate: Debi
Volumetric steam flow: Buhar debisi
Volute casing: Salyangoz gövde (pompalarda)
Vomiting: Kusma
Vortex: Vorteks, türbülans, girdap
Vortex burner: Girdaplı yakıcı, santrifüj yakıcı
Vulcan fiber: Vulkanize lif
Vulcanize, to-: Vulkanize etmek
Vulcanized fiber: Vulkanize lif
Wagon: Vagon
Wail deslagger: Duvar kurum üfleyicisi
Walk-in turbine enclosure: Türbinin dış sac kaplaması
Walkway: Yürüme yolu, yürüme köprüsü, yürüme platformu
Wall Drag: Duvar Sürüklenmesi
Wall Effect: Duvar Etkisi
Wall soot blower: Duvar kurum üfleyicisi
Wall temperature: Duvar sıcaklığı, gövde metal sıcaklığı
Wall temperature detector: Gövde metal sıcaklığı sensörü 
Wall tubes: Duvar boruları (kazanlarda)
Warehouse: Ambar
Warehouse: Ambar, Depo
Warm start-up: Sıcak yol verme
Warm-up operation: Isıtma çalıştırması, ısıtma işlemi
Warm-up period: Isıtma süresi (kazanı, buhar hatlarını, v.s.)
Warm-up run: Isıtma çalıştırması
Warm-up speed: Isınma hızı
Warm-up time: Isınma süresi
Warranty inspection: Garanti kontrolu
Warranty test: Garanti testi muhendisol.com
Waste: Atık
Waste fuel: Çöp yakıt
Waste heat: Atık ısı
Waste heat boiler: Atık ısı kazanı
Waste heat steam turbine: Atık ısı türbini
Waste steam: Atık buhar, çürük buhar
Waste water: Atık su, pis su
Wastegate charge air: Şarj havası tahliye valfi (dizel santrallarda)
Waste-steam pipe: Atık buhar hattı, çürük buhar hattı
Waste-water tank: Atık su tankı, pis su tankı
Water: Su
Water Bath: Su Banyosu
Water box: Su hücresi, su bölmesi, su haznesi
Water carry over: Su sürüklenmesi (kızdırıcılara, türbine, v.s.)
Water catcher: Su tutucu, damla tutucu
Water chamber: Su hücresi, su bölmesi, su haznesi
Water circulating pump: Su sirkülasyon pompası, su devridaim pompası
Water circulation: Su sirkülasyonu
Water clarification: Suyun berraklaştırılması
Water column: Su sütunu
Water column gauge glass: Su seviyesi camı
Water conditioning: Su şartlandırması, su kalitesinin iyileştiril- mesi
Water connection: Su bağlantısı
Water cooling: Sulu soğutma, su soğutması
Water cooling circuit: Su soğutma devresi
Water delivery channel: Su iletim kanalı
Water delivery tunnel: Su iletim kanalı
Water demand: Su ihtiyacı, su gereksinimi
Water discharge: Su deşarjı
Water discharge gate: Çıkış suyu kapağı, emme borusu kapağı (hidrolik santrallarda)
Water distribution system: Su dağıtma sistemi (soğutma kulelerinde)
Water drain: Su drenajı
Water drain piping: Su drenaj borusu
Water drainage: Su drenaj sistemi
Water drum: Su domu, alt dom (çok domlu kazanlarda)
Water film: Su filmi, su tabakası
Water filter: Su filtresi
Water flow rate: Su debisi
Water gas: Su gazı
Water hammer: Su darbesi, koç darbesi
Water hardness: Su sertliği
Water injection: Su püskürtmesi
Water injection valve: Püskürtme suyu valfi
Water inlet: Su girişi
Water intake canal: Su alma kanalı
Water intake channel: Su alma kanalı
Water intake culvert: Su alma kanalı
Water intake gate: Su giriş kapağı (hidrolik santrallarda)
Water intake structure: Su alma tesisi
Water jacket: Su ceketi, su gömleği, su hücresi
Water leakage: Su kaçağı
Water level: Su seviyesi, su düzeyi
Water level controller: Su seviye regülatörü
Water level indicator: Su seviye göstergesi
Water line: Su seviyesi, su düzeyi
Water main: Ana su hattı
Water meter: Su sayacı
Water outlet: Su çıkışı
Water pass: Su geçişi
Water pipe: Su borusu, su hattı
Water pocket: Su cebi
Water pocket: Su tamponu (kızdırıcılarda)
Water pollution: Su kirliliği
Water pressure: Su basıncı
Water pressure test: Su basıncı testi, hidrolik test
Water proof: Su sızdırmaz
Water pump: Su pompası
Water purification: Suyun arıtılması
Water purification system: Su arıtma sistemi
Water purifier: Su arıtıcısı
Water purifying installation: Su arıtma tesisi
Water recirculation: Su geri beslemesi, su resirkülasyonu
Water refill quantity: Su takviye miktarı
Water requirement: Su ihtiyacı, su gereksinimi
Water return: Su geri dönüşü, su geri beslemesi
Water sealed gland: Sulu salmastra
Water separator: Su separatörü
Water side: Su tarafı
Water softener: Su yumuşatma tesisi
Water softening: Besleme suyunun yumuşatılması
Water soluble: Suda eriyebilen
Water space: Su hacmı (domda)
Water storage tank: Su depolama tankı
Water surface: Su yüzeyi
Water tank: Su tankı, su deposu
Water through-put: Geçen su miktarı
Water tight: Sızdırmaz
Water trap: Su tutucu, su ayırıcısı
Water treatment: Su arıtma, su hazırlama
Water treatment plant: Su arıtma tesisi, su hazırlama tesisi
Water treatment unit: Su arıtma ünitesi, su hazırlama ünitesi
Water tube attemperator: Su borulu soğutucu
Water tube boiler: Su borulu kazan
Water vapo(u)r: Su buharı
Water wall: Duvar boruları
Water-cooled furnace: Su soğutmalı yanma odası
Water-jet air ejector: Sulu hava ejektörü
Water-jet condenser: Su püskürtmeli kondenser
Water-jet pump: Su püskürtme pompası
Water-side tube erosion: Boruda su tarafı erozyonu
Water-steam cycle: Su buhar çevrimi
Wattful-current: Aktif akım
Watthour meter: Aktif enerji sayacı
Wattless power: Reaktif güç
Wattmeter: Vatmetre
Wave: Dalga
Wave: Dalga
Wave length: Dalga boyu
Waveband For Radiation: Işınım Dalgabantı
Wear: Aşınma
Wear liner: Aşınma sacı
Wear plate: Aşınma plakası (değirmenlerde)
Wear ring: Aşınma halkası, aşınma bileziği
Weather hood: Çatı davlumbazı (havalandırma için)
Weather-proof: Yağmura dayanıklı, hava şartlarına daya- nıklı
Weather-tight: Yağmura dayanıklı, hava şartlarına daya- nıklı
Wedge: Kama
Wedge key: Ayar kaması
Wedging: Kamalama
Weekend shutdown: Tesisin hafta sonu için durdurulması
Weigh larry: Otomatik kömür tartısı (kömür nakil bantla- rında)
Weight: Ağırlık
Weight loaded regulator: Ağırlıkla çalışan regülatör
Weight setting: Ağırlık ayarı
Weighted Average: Ağırlıklı Ortalama
Welded disc turbine rotor: Diskleri birbirine kaynatarak imal edilen türbin rotoru
Welding shop: Kaynak atölyesi
Well: Termometre kovanı
Wet Bulb Temperature: Islak Termometre Sıcaklığı
Wet cooling tower: Islak tip soğutma kulesi
Wet Mount Technique: Yaş Preparasyon Yöntemi
Wet scrubber: Yıkayıcı kule ( kükürt arıtma tesisinde)
Wet steam: Islak buhar
Wet type dust collector: Islak toz tutucu
Wet-bottom boiler: Sıvı curuflu kazan
Wheatstone bridge: Wheatstone köprüsü
Wheel: Çark, teker, disk
Whey: Peynir Altı Suyu
Whey Powder: Peynir Altı Suyu Tozu
White Body: Beyaz Cisim
White metal: Yatak metali, beyaz metal
White metal bearing: Beyaz metalli yatak
White metal lining: Beyaz metal yatak kaplaması
Wicket gate: Ayar kanadı (hidrolik türbinlerde)
Wicket gate ring: Ayar çemberi (hidrolik türbinlerde)
Wide open: Tam açık (valflerde)
Wigran decarboniser: Wigran karbon giderici, wigran dekarboni- zatör
Wigran reactor: Wigran reaktörü (su arıtımında)
Wind: Rüzgar
Wind energy: Rüzgar enerjisi
Wind power plant: Rüzgar santralı
Wind power station: Rüzgar santralı
Windage loss: Hava sürtünme kaybı, vantilasyon kaybı (türbinde, jeneratörde)
Winding: Sargı
Winding bar: Çubuk sargı
Winding breakdown: Sargı delinmesi
Winding diagram: Sargı şeması
Winding factor: Sarım faktörü
Winding fault: Sargı kısa devresi
Winding puncture: Sargı delinmesi
Winding short-circuit: Sargı kısa devresi
Winding slot: Sargı oluğu
Winding support: Sargı mesneti
Winding temperature rise: Sargı ısınması
Winding test: Sargı testi, sargı deneyi
Winding wedge: Sargı takozu
Winding wire: Sargı teli
Winding-end face: Alın tarafı (jeneratörlerde)
Winterization: Vinterizasyon
Wiper ring: Sıyırma halkası
Wire cross-section: İletken kesiti
Wire mesh: Tel örgü, tel kafes
Wire rope: Tel halat
Wire winding: Tel sargı
Wire-rope drum: Tel halat tamburu
Wiring: Kablo sistemi, kablaj
Wiring diagram: Bağlantı şeması, kablaj şeması
Wiring outlet: Sorti
Withdrawable: Geri çekilebilir
Witnessed test: Kabul testi
Work station: Çalışma yeri
Work test certificate: İş yeri test sertifikası
Working load: Çalışma yükü, işletme yükü
Working pressure: İşletme basıncı
Working range: Çalışma aralığı
Working temperature: İşletme sıcaklığı
Working voltage: Çalışma gerilimi
Workmanship: İşçilik
Workshop: Atölye
Workshop crane: Atölye vinci
Worm type feeder: Helisel besleyici, vidalı konveyör
Wort: Şıra
Wound coil: Sarılı bobin
Wound-rotor motor: Bilezikli motor
Wrapping: Sarma, sargı
Wrapping wire: Sargı teli
Wrought copper alloy: Dövme bakır alaşım
W-X-Y-Z: 
Wye-delta connection: Yıldız-üçgen bağlantı
Xanthan: Ksantan
X-ray examination: Röntgen incelemesi, röntgen muayenesi
X-ray inspection: Röntgen incelemesi, röntgen muayenesi
X-ray radiation: X-ışını radyasyonu, röntgen radyasyonu
X-ray test: Röntgen incelemesi, röntgen muayenesi
X-rays: X-ışınları
Yard crane: Açık alan vinci
Y-branch: Çatal, tek çatal
Y-connection: Yıldız bağlantı
Year of construction: Tesis yılı, yapım yılı
Yield: Verim
Yield Coefficient (Yield Factor): Verim Katsayısı
Y-jet burner: Y-tipi yakıcı
Yoke: Boyunduruk
Yoke-type brush gear: Boyunduruk tipi fırça tutucu
Yoke-type brush holder: Boyunduruk tipi fırça tutucu
Y-pipe: Y-borusu, çatal boru
Y-voltage: Faz gerilimi
Zener diode: Zener diyodu
Zeolite: Zeolit
Zeolite water softener: Zeolit su yumuşatıcı
Zero adjustment: Hassas ayarlama, sıfır noktası ayarı
Zero bleed: Türbinden sıfır ara buhar alma
Zero clearance: Sıfır boşluk, sıfır klerans
Zero current: Sıfır akımı, nötr akımı
Zero Damped: Sıfır Sönümlü
Zero drift: Sıfır noktası sapması
Zero extraction: Türbinden sıfır ara buhar alma
Zero point: Sıfır noktası muhendisol.com
Zero position: Sıfır konumu
Zero resistance: Sıfır direnç
Zinc: Çinko
Zone: Bölge

Bu yazı sende ne reaksiyon verdi ?
 • 0
  _tt_
  Üşüttü
 • 0
  sabr_m_zorlad_
  Sabrımı Zorladı
 • 0
  ayd_nlatt_
  Aydınlattı
 • 0
  rahatlatt_
  Rahatlattı
 • 0
  mutlu_etti
  Mutlu Etti
İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir